UpGrade 1/2024
Home Up UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008 UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 1/2023 UpGrade 2/2023 UpGrade 1/2024

 

DAŇ za rok 2023

Nové a upravené formuláře zahrnuté v programu Daň 2023.

·         Daň z příjmu fyzických osob – byl vytvořen nový vzor tiskopisu č.28. Ve formuláři byly aktualizovány grafické změny a byl použit originální podklad pro tisk. Byly aktualizovány nové daňové slevyškolkovné (sleva za umístění dítěte se zvedla na 17 300 Kč). Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a přidány další řádky v části výpočtu daně. Dále byla podle nových parametrů aktualizována struktura souboru XML pro vytvoření souboru DANFO.XML pro zaslání dat přehledu přes portál EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka „XML“) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku „Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně" a zde kliknutím na tlačítko „Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy. 

·         Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.19. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

·         Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.19. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a doplněny nové položky.

·         Daň z příjmu právnických osobnový vzor tiskopisu č.34, jsou zohledněny legislativní změny účinné pro vymezené období a sazba daně 19%. Byly aplikovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byly přidány nové položky. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

·         Zdravotní pojištění OSVČ – byl aktualizován Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2023 s upravenými legislativními konstantami a výpočty pro toto období a novým tiskopisem. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byly aktualizovány pdf šablony pro zdravotní pojišťovny VZP, vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra. Výběr zdravotní pojišťovny se provádí na záložce „Strana 2a“. Soubor se automaticky otevře v Adobe Readeru, z kterého lze uložit a případně vytisknout (to samé proběhne z tlačítka Tisk) a následně zaslat přes datovou schránku na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Byly doplněny položky pro označení měsíců v kterém byl poplatník v paušálním režimu.

·         Sociální pojištění OSVČ – byl aktualizován nový Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2023. V přehledu jsou zakomponovány nové legislativní konstanty za rok 2023 a pro výpočet nové zálohy roku 2024. Bylo upraveno editační okno. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byl aktualizován formát XML pro vytvoření souboru OSVC2023.XML. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá zde kontrola zadaných údajů). Po uložení souboru XML na disk klikněte na  tlačítko „ePortál“, které spustí stránku ePortálu ČSSZ „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023“. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka „Načíst tiskopis ze souboru“. Na stránce s načtenými údaji lze provést Kontrolu dat, Tisk vyplněného tiskopisu a následně i Elektronické odeslání.

·         Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – byl aktualizován vzor tiskopisu č.24. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2 se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Byl aktualizován formát XML souboru DPZVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka „XML“) lze spustit stránky daňového portálu - „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh…" a zde kliknutím na tlačítko „Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

·         Příloha k vyúčtování č.3 – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 17. Příloha je povinná pro plátce daně provádějící opravy. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk.

·          Počet zaměstnanců – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 23. Byl upraven formulář za rok 2023. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Údaje jsou pak načteny do XML souboru vytvořeného ve volbě „Závislá činnost“ (viz. výše).

·         Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 18. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2a a záložce č.2b se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Pomocí tlačítka XML lze vytvořit soubor DPSVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka „XML“) se spustí stránky daňového portálu -Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně…" a zde kliknutím na tlačítko „Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

Obecné  

·         Byl upraven algoritmus vystavení faktur a dalších dokladů (z Účetnictví, Daňové evidence, Skladů, Zakázek, Montáže a výroby) na redukci počtu sazeb DPH ze tří na dvě sazby od 1.1.2024. Základní sazba zůstává na 21% a snížená se mění na 12%. Nastavení a pomůcky ke změně jsou popsány v části manuálu Účetnictví, Daňová evidence, Sklady a Montáž a výroba.

·         Tisk QR kódu – nový systém generování a tisku v agendách Faktury vydané, Prodej fakturou, Zálohové faktury, Montáž – tisk faktury a zálohové faktury. V Pomůcky > Úprava tiskových sestav – Faktura a Faktura s detailními řádky > tlačítko „Úprava formuláře“ otevřete pomocí dvojkliku obdélník s křížem označující QR kód. V okně „Obrázek pro sestavu“ zaklikněte volbu „Pole“ a do zpřístupněného políčka zapište XFAKTQR.QR a pak klikněte na tlačítko OK. Sestavu uzavřete zavíracím křížkem nebo klávesovou zkratkou CTRL a F4 a potvrďte uložení sestavy. Nebo v menu Pomůcky > Konfigurace tisku QR kódu klikněte na tlačítko „Doplnění QR kódu do tiskových sestav faktur“.

·         V menu Servis byla doplněna nová volba „Časové zablokování softwaru“. Pro automatický servis nebo zálohování dat např. v nočních hodinách tato volba zajistí znepřístupnění programu v zadaném rozpětí časů (položky „Začátek a konec zablokování“). Volba se dá zkombinovat s možností „Automatického vypnutí programu v zadaný čas“, kterou naleznete v menu Pomůcky > Konfigurace systému na záložce „Systém, spuštění programu“.

·         Menu Pomůcky > Reset umístění okna, umístí aktivní okno do levého horního rohu (resetuje původní umístění okna). Lze například využít pokud se Vám okno někde “zatoulá”, např. při použití dvou monitorů a následném odpojení druhého monitoru.  

Daňová evidence a Účetnictví

·         Faktury vydané – při zaúčtování doplatkové fakturycelkovou částkou 0 a vyčísleným DPH, lze při potvrzení dotazu “Provést zaúčtování rozdílu DPH do Interních dokladů“ provést automatické zaúčtování částky DPH do Interních dokladů a Peněžního deníku. Tímto se sníží výnos v peněžním deníku o částku DPH z celkové sumy doplatkové faktury.

·         Faktury vydané > Tisk > zaklikávací políčko “Export faktury do formátu ISDOC“. Po zakliknutí a kliknutí na tlačítko „Tisk“ budete vyzváni k výběru složky kam se umístí vytvořený soubor s fakturou ve formátu ISDOC. Soubor bude mít název “Faktura_” s číslem faktury a koncovkou isdoc. Pří zadání rozpětí více faktur se pro každou fakturu vytvoří jeden soubor ISDOC s názvem “Faktura_” s číslem faktury a koncovkou isdoc. Do tohoto formatu byla doplněna možnost exportu zahraničních faktur v další měně (např. EUR, USD).  

·         Kniha závazků > Editovat > tlačítko “Ověření” vedle políčka Bank.účet. Byl změněn server pro kontrolu registrovaných účtů a spolehlivosti plátce na FÚ.

·         Kniha závazků > Editace > byl doplněn nový příznak “Datum zdanit.plnění je použito pro hl.knihu”. Pro zaúčtování do Hlavní knihy a DPH se standardně používá „Datum uskutečnění zdaň.plnění“, pokud je rozdílné období (např. rok) pro zaúčtování do Hlavní knihy a DPH lze zakliknout tento příznak a pro zaúčtování do Hlavní knihy se použije „Datum zdanitelného plnění“ (toto datum se standardně používá pro zaúčtování do Kontrolního hlášení). Příznak byl zapracován i do Obnovy hlavní knihy ze vstupních dokladů (závazků).

·         Kniza závazků – pokud provádíte při nákupu krácení DPH, lze při rozúčtování závazku provést označení tlačítkem “Krácení u nákupu” i u řádků 10 a 11 určených pro Režim přenesené daňové povinnosti. Řádky se pak správně zařadí i v Knize DPH do kolonek Krácený odpočet.

·         Kniha pohledávek > záložka „Editace nedaň.údajů“ > nový sloupec „Penal.faktura“. Zde lze vymazat číslo penalizační faktury a tím mít možnost v Upomínkách znovu vystavit penalizační fakturu. 

·         Kniha majetku – DHM a DNHM > Editace > pro majetek pořízený v roce 2022 a 2023 bylo u první a druhé odpisové skupiny zkráceno odpisové období. U 1. odpisové skupiny bude doba odpisu 12 měsíců (obvykle 3 roky), u 2. odpisové skupiny 24 měsíců (obvykle 5 let). Tyto mimořádné odpisy, které platily i pro roky 2020 a 2021 jsou dobrovolné, odpisovatel musí být prvním vlastníkem a odepisování nelze přerušit. Toto zkrácené odepisování zapnete v editaci na kartě “Základní údaje” pomocí nového příznaku “Zkrácený režim odepisování (2020 až 2023)” a způsob odepisování musí být “Rovnoměrný”. Změna se pak projeví při výpočtu Daňového odpisu a při generování nových odpisů při ročním zaúčtování.

·         Kniha DPH > záložka Tisk DPH – v souvislosti s redukcí sazeb (15%, 10% na 12%) dojde k drobným změnám elektronických formulářů přiznání k DPH a kontrolního hlášení. U kontrolního hlášení nadále zůstanou pole pro tři sazby DPH, například z důvodu uplatnění nároku na odpočet daně v zákonné tříleté lhůtě.

·         Před začátkem zadávání údajů pro rok 2024 je potřeba aktualizovat číselník DPH pro rok 2024. To provedete v menu Daňová evidence resp. Účetnictví > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH a zde klikněte na tlačítko Aktualizace 2024.

·         Pomůcky > Konfigurace systému > záložka DPH – zde si změňte sníženou sazbu DPH z 15% na 12 % a druhou sníženou sazbu DPH z 10% na -1 (označení, že přestává existovat). Pro plynulejší přecházení mezi roky není sazba DPH vázána na účetní rok.

Mzdy

·         Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce roku 2024. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2024. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.

·         Při změně na leden 2024 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2024. Dále dochází ke zvýšení tuzemských cestovních náhrad pro časové pásmo 5-12 hodin na 140 Kč, pro 12-18 hodin na 212 Kč a nad 18 hodin na 333 Kč. Stravné se také automaticky nastaví při změně období.

·         Dále se mění Příspěvek na stravování denní sazba pro Stravenkový paušál., kde se automaticky doplní maximální denní sazba příspěvku pro daný rok. Sazba se vypočítá jako 70% z horního limitu stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin (166 Kč) a bude se tedy každý rok měnit. Sazba pro rok 2024 je 116,20 Kč. Sazbu lze snížit.

·           Měsíční mzdy – základní sazba pro výpočet daně z příjmu zůstává dále na 15%, přičemž z ročních příjmů nově nad 36násobek (bylo 48násobek) průměrné měsíční mzdy (pro rok 2024 přes 131 901 Kč měsíčně, parametr vypočtený z průměrné mzdy 43 967 Kč pro rok 2024) se bude odvádět daň ve výši 23% (tzv. solidární daň). 

·         Pro rok 2023 zůstává měsíční sleva na poplatníka na částce 2 570 Kč, což činí 30 840 Kč ročně. Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává na 1 267 Kč měsíčně (15 204 Kč ročně), na druhé dítě 1 860 Kč měsíčně (22 320 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě 2 320 Kč měsíčně (27 840 Kč ročně). U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek. Daňová sleva na manželku ve výši 24 840 Kč za rok dále zůstává, ale mohou si ji uplatnit jen manželé pečující o dítě do tří let. Ruší se sleva na studenta, bylo zapracováno do softwaru.

·         Rodiny s více dětmi si mohou uplatňovat daňový bonus bez omezení. Program si automaticky při změně období nastaví nové sazby a upraví výpočty.

·           Zaměstnanci > Mzdový odhad > výška odpočtu na poplatníka a daňové zvýhodnění na děti se promítne i do mzdového odhadu. Ve mzdovém odhadu byla upravena i nová výše solidární daně pro rok 2024.

·         Od roku 2024 se zvyšuje minimální mzda z 17 300 Kč na 18 900 Kč. V programu se tento parametr změní automaticky při změně období na 1/2024. Minimální hodinová mzda se zvyšuje na 112.50 Kč. Tato změna ovlivní minimální zdravotní pojištění zaměstnanců resp. zaměstnavatelů z částky 2 336 Kč na částku 2 552 Kč (13,5% z minimální mzdy).

·         V důsledku zvýšení minimální mzdy z 17 300 Kč na 18 900 Kč jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu v roce 2024. Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši poloviny minimální mzdy. Pro rok 2023 je nutné dosáhnout zdanitelného měsíčního příjmu ve výši 9 450 Kč a pro uplatnění ročního daňového bonusu alespoň 113 400 Kč. Od roku 2024 končí tzv. školkovné (daňová sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení). Za rok 2023 lze tuto slevu ještě uplatnit až do výše 17 300 Kč za rok.

·         S účinností od 1.1.2024 se zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Dochází k navýšení vyměřovacího základu ze současné částky 14 074 Kč na 15 440 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tato změna byla zakódována do softwaru. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 2 085 Kč měsíčně. Tento výpočet se aktivuje v editaci zaměstnance na záložce „Daňové udaje“ zakliknutím volby „Stát je plátce zdravotního pojištění“.

·         Pro rok 2024 zůstává pro odvod sociálního a zdravotního pojištění u dohod o pracovní činnosti (DPČ) na 4 000 Kč měsíčně (parametr vypočtený z průměrné mzdy 43 967 Kč pro rok 2024). Parametr byl již zohledněn v softwaru. Tato hranice 4 000 Kč je určující i pro srážkovou daň.

·         Od 1.7.2024 se připravuje změna limitů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění u dohod o provedení práce (DPP). V případě souběhu dohod při překročení hranice 16 130 Kč (40% prům.mzdy) a změna u jednoho zaměstnavatele na 10 081 Kč (25% prům.mzdy). Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

·           Od roku 2024 vzroste nemocenské pojištění zaměstnanců o 0,6%. Aktuálně platí, že nemocenské pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel ve výši 2,1% z hrubé mzdy. Nově se bude nemocenské strhávat i ze zaměstnancovy části mzdy. Odvod sociálního pojištění tak vzroste z 6,5% na 7,1%.

·         Roční zúčtování daně – byl upraven nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.28 za rok 2023. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a použit originální podklad pro tisk. Byl zrušen maximální roční daňový bonus. Bonus mohou využít jen lidé, kteří měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy.

·         Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2024 – byl přidán nový vzor tiskopisu č. 32 pro rok 2024. Bylo upraveno i aktualizační okno a výpočty pro tento formulář.

·         Žádost o daňové bonusy – v menu Pojištění a Daňové bonusy byly na záložce Daňové bonusy aktualizovány údaje pro formulář vzor č.11. Podklad tiskového formuláře byl také aktualizován na vzor č.11. Pomocí tohoto formuláře mohou plátci daně v průběhu roku 2024 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech. Formulář naleznete v menu Pojištění a daňové bonusy na záložce Daňové bonusy.

·         Měsíční přehled zdravotního pojištění - aktualizace. Byla aktualizována XDP šablona a pdf podklady pro odesílání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele přes datovou schránku. V menu Pojištění a daňové bonusy lze na kartě Zdravotní v části „Vytvoření PDF formuláře pro zdravotní pojišťovnu“ vybrat zdravotní pojišťovnu a pomocí tlačítka PDF formulář vytvořit PDF soubor s předvyplněnými údaji. Soubor lze dále uložit na disk a odeslat pomocí datové schránky, případně lze formulář vytisknout. Formuláře byly připraveny pro zdravotní pojišťovny všeobecná, vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra.

·           Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2024

·         Pro rok 2024 se zvyšuje redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro účely výpočtu nemocenského pojištění (parametry vypočtené z průměrné mzdy 43 967 Kč pro rok 2023). První redukční hranice bude činit 1 466 Kč, druhá redukční hranice 2 199 Kč a třetí redukční hranice 4 397 Kč. Z těchto redukčních hranic si program vypočítá nové redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN 256,55 Kč (I.), 384,83 Kč (II.) a 769,48 Kč (III.). Program si hranice nastaví automaticky.

·         Přehled o výši pojistného, Příloha k žádosti o nemocenské, Přihlášky a odhlášky, Evidenční listy důchodového pojištění – do XML souborů byl doplněn k IČO prefix 0 (zadává se v Konfiguraci systému u položky IČO, pokud IČO začíná 0).

·         Do softwaru byly doplněny a aktualizovány pro rok 2024 exporty do formátu xml pro druhy ePodání, které vyžaduje ČSSZ. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá kontrola zadaných údajů) nebo datovou schránku (ID ČSSZ 5ffu6xk). Po uložení souboru XML na disk klikněte na nové tlačítko „ePortál“, které spustí stránky ePortálu ČSSZ. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka „Načíst tiskopis ze souboru“. Soubory xml vytvoříte podle následujích postupů :

·      Přehled o výši pojistného – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor PVPOJ.XML.

·      Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor NEMPRI.XML.

·      Přihlášky a odhlášky – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ONZ.XML.

·      Evidenční listy důchodového pojištění > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ELDP.XML.

Sklady

·         Příjem na sklad > je kontrolováno záporné množství na skladě, které by mohlo vznikat např. při zadání storno příjemky.

·         Příjem > editace > nová položka Středisko > pro přesnější dělení firmy byla doplněna nová položka středisko.

·         Prodej pokladnou > editace > nová položka Středisko > pro přesnější dělení firmy byla doplněna nová položka středisko.

·         Zakázky > editace > nová položka Středisko > pro přesnější dělení firmy. Před vlastním exportem (tlačítko Vyřizovat a Montážní list) lze vybrat středisko, které je dále doplněno i do prodeje nebo Montážního listu.

·         Sklady > Skladová karta > záložka Přecenění > tlačítko Hromadné přecenění, zde si lze pomocí tlačítka Hromadná změna DPH z 15% na 12% resp. Hromadná změna DPH z 10% na 12% změnit hromadně sazbu DPH na skladových kartách. Pokud by došlo k situaci, kdy byste potřebovali vrátit sazby DPH zpět na 15% (vystavení dokladu se starým datem), lze pomocí dalšího tlačítka tuto akci provést (tlačítka v pravém sloupci, nelze již provést návrat na 10% sazbu DPH).

Montáž a výroba

·         Konfigurace výroby a montáže > záložka Výroba a montáž > nový příznak Vytvoření pouze jedné výdejky – při zakliknutí této volby se při opravě a editaci montážního listu se již nevytváří další storno výdejky, ale vše se zapisuje pouze na prvotní výdejku.

Adresář

·         Firmy > Editace > tlačítko “aplikace ARES MFČR” (vedle tlačítka IČO) byla změněna webová adresa ARES pro kontrolu adresy firmy. Při kliknutí je ihned vyhledána adresa na webové stránce podle zadaného IČO.

·         Firmy > záložka Vozidla > byla doplněna záložka pro evidenci vozidel ve zvolené firmě. Kliknutím na tlačítko Editovat lze doplnit údaje Značka vozu, SPZ a VIN k neomezenému počtu vozidel.