UpGrade 1/2022
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2022 programu Win Ekonom verze 6.22.1

DAŇ za rok 2021

Nové a upravené formuláře zahrnuté v programu Daň 2021.

·        Daň z příjmu fyzických osob – byl vytvořen nový vzor tiskopisu č.27. Ve formuláři byly aktualizovány grafické změny a byl použit originální podklad pro tisk. Byly aktualizovány nové zvýhodněníškolkovné (sleva za umístění dítěte se zvedla na 14 600 Kč) a slevy na poplatníka a druhé a další dítě. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a přidány další řádky v části výpočtu daně. Dále byla podle nových parametrů aktualizována struktura souboru XML pro vytvoření souboru DANFO.XML pro zaslání dat přehledu přes portál EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka „XML“) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku „Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně" a zde kliknutím na tlačítko „Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy. 

·        Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.17. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

·        Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.17. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a doplněny nové položky.

·        Daň z příjmu právnických osobnový vzor tiskopisu č.32, jsou zohledněny legislativní změny účinné pro vymezené období a sazba daně 19%. Byly aplikovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byly přidány nové položky. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

·        Silniční daň – vzor tiskopisu č.18 byla upraven pro rok 2021. Byla aktualizována grafická úprava nadpisů a sloupců. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byla doplněna nová kalkulačka slev (tlačítko „Výpočet slev“ na kartě „Strana 2a“) pro další roky. Byl aktualizován soubor XML pro vytvoření souboru DANSIL.XML. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka „XML“) lze spustit stránky daňového portálu -Daňové přiznání k dani silniční – od roku 2009 včetně" a zde kliknutím na tlačítko „Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

·        Zdravotní pojištění OSVČ – byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021 s upravenými legislativními konstantami a výpočty pro toto období a novým tiskopisem. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byly aktualizovány pdf šablony pro zdravotní pojišťovny VZP, vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra. Výběr zdravotní pojišťovny se provádí na záložce „Strana 2a“. Soubor se automaticky otevře v Adobe Readeru, z kterého lze uložit a případně vytisknout (to samé proběhne z tlačítka Tisk) a následně zaslat přes datovou schránku na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

·        Sociální pojištění OSVČ – byl aktualizován nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021. V přehledu jsou zakomponovány nové legislativní konstanty za rok 2021 a pro výpočet nové zálohy roku 2022. Bylo upraveno editační okno. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byl aktualizován formát XML pro vytvoření souboru OSVC2021.XML. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá zde kontrola zadaných údajů). Po uložení souboru XML na disk klikněte na  tlačítko „ePortál“, které spustí stránku ePortálu ČSSZ „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021“. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka „Načíst tiskopis ze souboru“. Na stránce s načtenými údaji lze provést Kontrolu dat, Tisk vyplněného tiskopisu a následně i Elektronické odeslání.

·        Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – byl aktualizován vzor tiskopisu č.24. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2 se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Byl aktualizován formát XML souboru DPZVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka „XML“) lze spustit stránky daňového portálu - „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh…" a zde kliknutím na tlačítko „Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

·        Příloha k vyúčtování č.3 – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 17. Příloha je povinná pro plátce daně provádějící opravy. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk.

·         Počet zaměstnanců – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 21. Byl upraven formulář za rok 2021. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Údaje jsou pak načteny do XML souboru vytvořeného ve volbě „Závislá činnost“ (viz. výše).

·        Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 18. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2a a záložce č.2b se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Pomocí tlačítka XML lze vytvořit soubor DPSVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka „XML“) se spustí stránky daňového portálu -Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně…" a zde kliknutím na tlačítko „Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

 

Daňová evidence a Účetnictví  

·        Faktury vydané > Tisk > do tisku faktur lze doplnit QR kód s platebními informacemi. Povolení a nastavení QR kódu provedete v menu Pomůcky > Konfigurace tisku QR kódu. Zaklikněte „Povolení tisku QR kódu“, určete pomocnou složku kam se budou soubory s QR kódem ukládat (doporučuji složku nejdříve založit a pak ji v programu vybrat). Dále zkontrolujte zda máte u svých bankovních účtů zadán IBAN (naleznete na výpise nebo v internetovém bankovnictví) a nakonec klikněte na tlačítko „Doplnění QR kódu do tiskových sestav faktur“. Případnou úpravu faktur lze provést v menu Pomůcky > Úprava tiskových sestav u formulářů „Faktura“ a „Faktura s detailními řádky“. Po restartování programu lze již tisknout faktury s QR kódem.

·        Faktury vydané > položka Množství byla rozšířena na 3 desetinná místa. Rozšíření bylo provedeno i v Faktury – předdefinované řádky v menu Pomocné soubory.

·        Kniha závazků > Editovat > položka „Celková částka k úhradě“, pokud závazek editujete můžete po potvrzení dotazu zda „Provést nové rozúčtování DPH“ změnit rozúčtování DPH editovaného závazku.

·        Kniha majetku – DHM a DNHM > Editace > pro majetek pořízený v roce 2020 a 2021 bylo u první a druhé odpisové skupiny zkráceno odpisové období. U 1. odpisové skupiny bude doba odpisu 12 měsíců (obvykle 3 roky), u 2. odpisové skupiny 24 měsíců (obvykle 5 let). Toto zkrácené odepisování zapnete v editaci na kartě pomocí nového příznaku “Zkrácený režim odepisování (2020,2021)” a způsob odepisování musí být “Rovnoměrný”. Změna se pak projeví při výpočtu Daňového odpisu a při generování nových odpisů při ročním zaúčtování.

·        Kniha DPH – byl doplněn nový formulář vzor č.23. Hlavní změnou oproti vzoru 22 je obsahová náplň řádku 24, dříve zasílání zboží, nyní vybraná plnění v režimu jednoho správního místa (OSS). V programu byla upravena vstupní obrazovka, tiskový formulář a exportní XML soubor.

·        Kniha DPH > záložka Tisk DPH – položka Účetní období od – do, při změně jsou tyto údaje uloženy pro příští zobrazení. Funkce pomůže pro větší přehled o předchozím použitém účetním období DPH.

·        Pomocné soubory > Číselník kódů DPH > nové tlačítko „Aktualizace 2022“, byl aktualizován kód 25 (řádek 47).

 

Mzdy

 

·        Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce roku 2022. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2022. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.

·        Při změně na leden 2022 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2022. Dále dochází ke zvýšení tuzemských cestovních náhrad pro časové pásmo 5-12 hodin na 99 Kč, pro 12-18 hodin na 151 Kč a nad 18 hodin na 237 Kč. Stravné se také automaticky nastaví při změně období.

·        Dále se mění Příspěvek na stravování denní sazba pro Stravenkový paušál., kde se automaticky doplní maximální denní sazba příspěvku pro daný rok. Sazba se vypočítá jako 70% z horního limitu stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin (118 Kč) a bude se tedy každý rok měnit. Sazba pro rok 2022 je 82,60 Kč. Sazbu lze snížit.

·          Měsíční mzdy – základní sazba pro výpočet daně z příjmu zůstává dále na 15%, přičemž z ročních příjmů nad 48násobek průměrné měsíční mzdy (přes 155 644 Kč) se bude odvádět daň ve výši 23%. 

·        Pro rok 2022 se zvyšuje měsíční sleva na poplatníka z 2 320 Kč na 2 570 Kč. Dále se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě na 1 860 Kč měsíčně (22 320 Kč ročně) a rovněž na třetí a každé další dítě na 2 320 Kč měsíčně (27 840 Kč ročně). Změny v daňovém zvýhodnění navíc platí již pro zdaňovací období roku 2021 a promítnou se do ročního zúčtování daně za rok 2021. U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

·         Ruší se měsíční limit u daňového bonusu (v roce 2021 činil 5 025 Kč, roční omezení bylo již ze zákona zrušeno), či-li rodiny s více dětmi si mohou uplatňovat daňový bonus bez omezení. Program si automaticky při změně období nastaví nové sazby a upraví výpočty.

·          Zaměstnanci > Mzdový odhad > výška odpočtu na poplatníka se promítne i do mzdového odhadu.

·        Od roku 2022 se zvyšuje minimální mzda z 15 200 Kč na 16 200 Kč. V programu se tento parametr změní automaticky při změně období na 1/2022. Minimální hodinová mzda se zvyšuje na 96.40 Kč. Tato změna ovlivní minimální zdravotní pojištění zaměstnanců resp. zaměstnavatelů z částky 2 052 Kč na částku 2 187 Kč (13,5% z minimální mzdy).

·        V důsledku zvýšení minimální mzdy z 15 200 Kč na 16 200 Kč jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu v roce 2022. Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši poloviny minimální mzdy. Pro rok 2022 je nutné dosáhnout zdanitelného měsíčního příjmu ve výši 8 100 Kč a pro uplatnění ročního daňového bonusu alespoň 97 200 Kč (od roku 2018 se však počítají již pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Nebude možné obdržet daňový bonus pouze z pasivních příjmů, tedy z kapitálových příjmů a příjmů z pronájmu). V důsledku zvýšení minimální mzdy se také zvyšuje částka na vyživované dítě s jeho umístěním do předškolního zařízení na 16 200 Kč za rok.

·        S účinností od 1.1.2022 se zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Dochází k navýšení vyměřovacího základu ze současné částky 13 088 Kč na 14 570 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tato změna byla zakódována do softwaru. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 1 967 Kč měsíčně. Tento výpočet se aktivuje v editaci zaměstnance na záložce „Daňové udaje“ zakliknutím volby „Stát je plátce zdravotního pojištění“.

·        V roce 2022 zůstane stejně jako v roce 2021 rozhodný příjem pro odvod sociálního a zdravotního pojištění u dohod o pracovní činnosti (DPČ) na částce 3 500 Kč měsíčně. Parametr byl již zohledněn v softwaru. Tato hranice 3 500 Kč je určující i pro srážkovou daň.

·          Zaměstnanci > Přehledy > nové tlačítko Přehled mezd (mzdové náklady). Podle zadaných parametrů v Výběr podle (rok, rozmezí osobních čísel, měsíců, kódů) se zobrazí v listovacím okně seznam mzdových obratů včetně dopočítaných sociálních a zdravotních odvodů za firmu (kódy 992 a 991). Soubor lze vyexportovat např. do excelu a z dostupných kódů vypočítat např. celkové náklady firmy na zaměstnance.

·          Bylo schváleno znovuzavedení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, tzv. izolačky. Zadání tzv. Izolačky – bonus až 370 Kč při nařízené karanténě:

·        Pomocné soubory > Číselník kódů mezd > pomocí nového tlačítka „Vložit kód 93“ doplňte kód „Izolačka – přísp. ke karanténě“.

·        Příspěvek zadáte v Zaměstnanci > Soupisky mezd > zvolíte kód 93Izolačka – přísp. ke karanténě. Zadáte počet kalendářních dnů, doplní se max.sazba 370 Kč a propočítá se celkový bonus.

·        Celkový bonus se příčte v nezdanitelné části mzdy. Zaměstnavatel si bunus odečte od odvodu sociálního pojištění v Měsíčním přehledu – do nových políček Odečty od pojistného se údaje doplní automaticky.

·        Roční zúčtování daně – byl upraven nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.26 za rok 2021. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a použit originální podklad pro tisk. Bylo zohledněno zrušení superhrubé mzdy a zpětné navýšení slev na druhé a další dítě za rok 2021. Byl zrušen maximální roční daňový bonus. Bonus mohou využít jen lidé, kteří měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy.

·        Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2021 a pro rok 2022 – byl přidán nový vzor tiskopisu  č. 29 za období 2021 a dále vzor tiskopisu č. 30 pro rok 2022. U těchto tiskopisů byly zredukovány řádky které se dříve používaly pro výpočet superhrubé mzdy. Bylo upraveno i aktualizační okno a výpočty pro tento formulář.

·        Žádost o daňové bonusy – v menu Pojištění a Daňové bonusy byly na záložce Daňové bonusy aktualizovány údaje pro formulář vzor č.11. Podklad tiskového formuláře byl také aktualizován na vzor č.11. Pomocí tohoto formuláře mohou plátci daně v průběhu roku 2022 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech. Formulář naleznete v menu Pojištění a daňové bonusy na záložce Daňové bonusy.

·        Měsíční přehled zdravotního pojištění - aktualizace. Byla aktualizována XDP šablona a pdf podklady pro odesílání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele přes datovou schránku. V menu Pojištění a daňové bonusy lze na kartě Zdravotní v části „Vytvoření PDF formuláře pro zdravotní pojišťovnu“ vybrat zdravotní pojišťovnu a pomocí tlačítka PDF formulář vytvořit PDF soubor s předvyplněnými údaji. Soubor lze dále uložit na disk a odeslat pomocí datové schránky, případně lze formulář vytisknout. Formuláře byly připraveny pro zdravotní pojišťovny všeobecná, vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra. Dále bylo zvětšeno pole pro STÁT, kam se přednastavuje údaj „Česká republika“.

·          Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2022

·        Pro rok 2022 se zvyšuje redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro účely výpočtu nemocenského pojištění. První redukční hranice bude činit 1 298 Kč, druhá redukční hranice 1 946 Kč a třetí redukční hranice 3 892 Kč. Z těchto redukčních hranic si program vypočítá nové redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN 227,15 Kč (I.), 340,55 Kč (II.) a 681,10 Kč (III.). Program si hranice nastaví automaticky.

·        Do softwaru byly doplněny a aktualizovány pro rok 2022 exporty do formátu xml pro druhy ePodání, které vyžaduje ČSSZ. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá kontrola zadaných údajů) nebo datovou schránku (ID ČSSZ 5ffu6xk). Po uložení souboru XML na disk klikněte na nové tlačítko „ePortál“, které spustí stránky ePortálu ČSSZ. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka „Načíst tiskopis ze souboru“. Soubory xml vytvoříte podle následujích postupů :

·      Přehled o výši pojistného – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor PVPOJ.XML.

·      Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor NEMPRI.XML.

·      Přihlášky a odhlášky – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ONZ.XML.

·      Evidenční listy důchodového pojištění > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ELDP.XML.

 

Sklady

 

·         Příjem na sklad > v editaci příjemky lze editovat a doplnit další doplňující název skladové karty (100 znaků). Povolení editace provedete v menu Konfigurace skladů zakliknutím volby “Editace a doplnění prodlouženého názvu skladové položky”. V editaci příjmu se zobrazí po odentrování názvu položky nové okno s editací “Prodlouženého názvu skladové položky”. Prodloužený název se uloží na skladovou kartu. Doplněním do tisku faktur, prodejek, pokl.dokladů lze tisk doplnit o tuto položku (SKLADT.NAZEV1). Tuto funkci lze využít např. pro doplnění informací k recyklačním poplatku u zboží.

·        Prodej fakturou > Tisk > do tisku faktur lze doplnit QR kód s platebními informacemi. Povolení a nastavení QR kódu provedete v menu Pomůcky > Konfigurace tisku QR kódu (viz. Popis v části Daňová evidence a Účetnictví).

·        Zálohové faktury > Tisk > do tisku faktur lze doplnit QR kód s platebními informacemi (do všech typů faktur). Povolení a nastavení QR kódu provedete v menu Pomůcky > Konfigurace tisku QR kódu (viz. Popis v části Daňová evidence a Účetnictví).

·        Výdej > tlačítko Tisk > nyní je možnost vybrat si jak mají být položky na výdejce řazeny. Lze neřadit (položky budou v tisku zobrazeny stejně jak byly zadány), řadit podle čísla skladové položky a nebo sazby DPH.

·        Skladová karta > záložka Přecenění a přepočet > nové tlačítko „Přepočet blokovaného množství“. U vybraných resp. všech skladových položek (tlačítko Označit vše) lze zrekonstruovat na základě nevyřízených zakázek blokované množství na skladě. Po označení položek klikněte na Zavřít a po potvrzení dotazu se provede přepočet blokovaného množství.

·        Skladová karta > záložka Přehledy > zde lze nově filtrovat „Náhled“ i „Celkový stav skladu“ podle rozpětí blokovaných zakázek.

·         Objednávky > editační okno > zde bylo doplněno nové políčko Poznámka. Do Poznámky lze doplnit neomezený zápis a lze ji umístit na tisk objednávky. Podle poznámky lze provádět i různé výběry v hlavním listovacím okně.

·         Zakázky > editace > u položky zaklikávací políčko Ostatní > při zakliknutí se neaktualizuje blokované množství ve stavu skladu, pokud má položka založenou kartu. Při exportu do Montážního listu se položka doplní na Typ Ostatní.

 

Výroba

 

·        Výrobní a montážní listy > Tisk > do tisku faktur lze doplnit QR kód s platebními informacemi. Povolení a nastavení QR kódu provedete v menu Pomůcky > Konfigurace tisku QR kódu (viz. Popis v části Daňová evidence a Účetnictví).

·        Nabídkové listy > záložka Export > po zakliknutí nové volby „Nová objednávka na základě materiálu“ lze z nabídek vyexportovat a vystavit novou objednávku. Objednávku lze následně doupravit a vytisknout ve Skladech v menu Objednávky.

 

Adresář

 

·        Firmy > Editace > tlačítko “Ověření plátce DPH” a “Import adresy podle DIČ” byla změněna specifikace na evropském portálu pro poskytování informací o plátcích DPH z členských zemí EU, což zapříčinilo nefunkčnost propojení. Tento problem byl již odstraněn aktualizací odesílaného dotazu.