UpGrade 1/2017
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2017 programu Win Ekonom verze 6.17.1

DAŇ za rok 2016

Nové a upravené formuláře zahrnuté v programu Daň 2016.

 • Daň z příjmu fyzických osob – byl vytvořen nový vzor tiskopisu č.23. Ve formuláři byly aktualizovány grafické změny a byl použit originální podklad pro tisk. Byly aktualizovány nové parametry - daňové zvýhodnění pro druhé dítě a pro třetí a další dítě. Do formulářů byly zapracovány nové položky – 69b sleva na evidenci tržeb. V části “Přílohy DAP:” byly aktualizovány přílohy. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Dále byla podle nových parametrů aktualizována struktura souboru XML pro vytvoření souboru DANFO.XML pro zaslání dat přehledu přes portál EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.12. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a doplněny nové položky.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.12. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a doplněny nové položky.
 • Daň z příjmu právnických osobnový vzor tiskopisu č.27, jsou zohledněny legislativní změny účinné pro vymezené období a sazba daně 19%. Byly aplikovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byly přidány nové položky. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Silniční daň – vzor tiskopisu č.16 byla upraven pro rok 2016. Grafická úprava nadpisů a sloupců. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byl aktualizován soubor XML pro vytvoření souboru DANSIL.XML. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Daňové přiznání k dani silniční – od roku 2009 včetně" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
 • Zdravotní pojištění OSVČ – byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 s upravenými legislativními konstantami a výpočty pro toto období a novým tiskopisem. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byla aktualizována xdp šablona pro automatické předvyplnění souboru vzp.pdf údaji z formuláře. Soubor se automaticky otevře v Adobe Readeru, z kterého lze uložit a následně zaslat přes datovou schránku na příslušnou zdravotní pojišťovnu.
 • Sociální pojištění OSVČ – byl aktualizován nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016. V přehledu jsou zakomponovány nové legislativní konstanty za rok 2016 a pro výpočet nové zálohy roku 2017. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu ČSSZ 89 324 16 I/2017. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byl aktualizován formát XML pro vytvoření souboru OSVC2016.XML. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá zde kontrola zadaných údajů) nebo datovou schránku (ID ČSSZ 5ffu6xk). Po uložení souboru XML na disk klikněte na nové tlačítko “ePortál”, které spustí stránky ePortálu ČSSZ. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka “Načíst tiskopis ze souboru”.
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – byl aktualizován vzor tiskopisu č.22 – doplněna datumová položka 01e Datum srážky. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2 se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Do přehledu bylo doplněno nové tlačítko XML pro vytvoření souboru DPZVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh…" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
 • Příloha k vyúčtování č.3 – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 16. Příloha je povinná pro plátce daně provádějící opravy. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Údaje jsou pak načteny do XML souboru vytvořeného ve volbě “Závislá činnost” (viz. výše).
 • Počet zaměstnanců – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 16. Byl upraven formulář pro rok 2016. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 17. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2a a záložce č.2b se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Do přehledu bylo doplněno nové tlačítko XML pro vytvoření souboru DPSVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně…" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

Obecné

 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka ”Systém, spuštění programu” - nový příznak ”Při editaci údajů neměnit login údaje zadané při přidání dokladu (datum, čas a ID uživatele)”.
 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka ”EET”. Zde lze přístupnit a nastavit systém EET. Bližší informace o nastavení ve speciálním manuálu pro EET.

Daňová evidence a Účetnictví

 • Pokladní deník > při uložení dokladu je u příjmového dokladu odeslána datová zpráva na FÚ EET a je proveden pokus o získání FIK. Pokud kód FIK nebyl získán, lze nový pokus provést pomocí tlačítka “Odeslání zprávy EET”, případně dojde k pokusu o získání FIK při tisku pokladního lístku. O FIK kód bude žádáno v případě příjmového dokladu s rozúčtováním tržby, případně při úhradě pohledávky vzniklé z bezhotovostní faktury, případně hotovostní faktury, která nebyla dosud označená FIK kódem. Nastavení a přístupnění EET je popsáno ve speciálním manuálu pro EET.
 • Drobná pokladna – pro rychlejší zadání příjmových dokladů lze v Konfiguraci účetnictví, resp. Konfiguraci daňové evidence zadat příjmový kód a sazbu dph pro příjmový kód. Při zadání nového dokladu v drobné pokladně se přednastaví příjmový kód (lze ho změnit na jiný) a po zadání částky se automaticky rozúčtuje DPH bez rozúčtovací tabulky.
 • Drobná pokladna > při uložení dokladu je odeslána datová zpráva na FÚ EET a je proveden pokus o získání FIK. Pokud kód FIK nebyl získán, lze nový pokus provést pomocí tlačítka “Odeslání zprávy EET”, případně dojde k pokusu o získání FIK při tisku pokladního dokladu. Nastavení a přístupnění EET je popsáno ve speciálním manuálu pro EET.
 • Kniha pohledávek > záložka Rekapitulace – pro výběr do rekapitulace pohledávek byla přidána nová volba ”Vyřizuje”.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH > u položky ”číslo z číselníku CZ-NACE” je nové tlačítko “Nalezení CZ NACE podle IČO”. Po kliknutí se zobrazí stránky Českého statistického úřadu, kde lze po zadání IČO nalézt informace o subjektu včetně zařazení do činnosti dle CZ-NACE. Kód CZ-NACE se používá i pro zařazení do správné fáze používání EET.

Mzdy

 • Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce roku 2017. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2017. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.
 • Při změně na leden 2017 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2017.
 • Pro rok 2017 zůstává měsíční sleva na poplatníka (2 070 Kč) na stejné úrovni jako v roce 2016. Daňové zvýhodnění na druhé a další dítě se v roce 2017 opět zvyšuje. Na první dítě zůstává stejná jako v roce 2016 (1 117 Kč), na druhé dítě se zvyšuje o 200 Kč na 1 617 Kč a na třetí a další dítě se zvyšuje o 300 Kč na 2 017 Kč. Program si automaticky při změně období nastaví sazby a upraví výpočty. Program si automaticky aktualizuje výši tuzemských cestovních náhrad, které se od 1.1.2017 zvyšují.
 • Od roku 2017 se zvyšuje minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. V programu se tento parametr změní automaticky při změně období na 1/2017. Minimální hodinová mzda se zvyšuje na 66.00 Kč. Zároveň dochází ke zrušení zvláštní sazby minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním dúchodem. Tato změna ovlivní minimální zdravotní pojištění zaměstnanců resp. zaměstnavatelů z částky 1 337 Kč na částku 1 485 Kč.
 • V důsledku zvýšení minimální mzdy z 9 900 Kč na 11 000 Kč jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu v roce 2017. Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši poloviny minimální mzdy. Pro rok 2017 je nutné dosáhnout zdanitelného měsíčního příjmu ve výši 5 500 Kč a pro uplatnění ročního daňového bonusu alespoň 66 000 Kč.
 • V programu byla změněna měsíční hranice pro solidární zvýšení daně na 112 928 Kč měsíčně z původní částky 108 024 Kč měsíčně platící pro rok 2016.
 • S účinností od 1.1.2017 se zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Dochází k navýšení ze současné částky 6 444 Kč na 6 814 Kč. Použije se u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tato změna byla zakódována do softwaru. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 920 Kč měsíčně.
 • Roční zúčtování daně – byl upraven nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.21 za rok 2016. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a použit originální podklad pro tisk. V ročním zúčtování bylo zohledněno navýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí a další dítě za rok 2016. Maximální roční daňový bonus zůstává na částce 60 300 Kč.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech – byl upraven nový tiskopis na aktuální vzor č. 24 a dále bylo upraveno i aktualizační okno pro tento formulář. Na řádku 16 byly doplněny nové kolonky pro rozmezí datumů, kdy je dítě zařazeno do ZTP/P.
 • Žádost o daňové bonusy – v menu Pojištění a Daňové bonusy byly na záložce Daňové bonusy aktualizovány údaje pro nový formulář vzor č.10. Podklad tiskového formuláře byl také aktualizován na vzor č.10. Pomocí tohoto formuláře mohou plátci daně v průběhu roku 2017 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech.
 • Měsíční přehled zdravotního pojištění - aktualizace. Byla aktualizována XDP šablona a pdf podklady pro odesílání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele přes datovou schránku. V menu Pojištění a daňové bonusy lze na kartě Zdravotní v části “Vytvoření PDF formuláře pro zdravotní pojišťovnu” vybrat zdravotní pojišťovnu a pomocí tlačítka PDF formulář vytvořit PDF soubor s předvyplněnými údaji. Soubor lze dále uložit na disk a odeslat pomocí datové schránky, případně lze formulář vytisknout. Formuláře byly připraveny pro zdravotní pojišťovny všeobecná, vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra.
 • Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2017
  • Pro rok 2017 se zvyšuje redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely výpočtu nemocenské. První redukční hranice bude činit 942 Kč, druhá redukční hranice 1 412 Kč a třetí redukční hranice 2 824 Kč. Z těchto redukčních hranic si program vypočítá nové redukční hranice pro náhradu mzdy. Program si hranice nastaví automaticky.
  • Zůstává v platnosti jednotná procentní sazba pro výpočet denní výše nemocenského a to na 60%.
 • Do softwaru byly doplněny a aktualizovány pro rok 2017 exporty do formátu xml pro druhy ePodání, které vyžaduje ČSSZ. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá kontrola zadaných údajů) nebo datovou schránku (ID ČSSZ 5ffu6xk). Po uložení souboru XML na disk klikněte na nové tlačítko “ePortál”, které spustí stránky ePortálu ČSSZ. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka “Načíst tiskopis ze souboru”. Soubory xml vytvoříte podle následujích postupů :
 • Přehled o výši pojistného – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor PVPOJ.XML.
 • Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor NEMPRI.XML.
 • Přihlášky a odhlášky – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ONZ.XML.
 • Evidenční listy důchodového pojištění > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ELDP.XML.
 • V návaznosti na legislativní změny o pojistném na sociální zabezpečení byl nově upraven tiskopis “Přehled o výši pojistného” pro rok 2017.

Sklady

 • Prodej fakturou > záložka Vystavení faktury – pokud Forma úhrady faktury byla vybrána Dobírka, Hotovost nebo Platební karta je odeslána datová zpráva na FÚ EET a je proveden pokus o získání FIK. Pokud kód FIK nebyl získán, lze nový pokus provést pomocí tlačítka “Odeslání zprávy EET”, případně dojde k pokusu o získání FIK při tisku faktury. Nastavení a přístupnění EET je popsáno ve speciálním manuálu pro EET.
 • Prodej hotově > při uložení dokladu je odeslána datová zpráva na FÚ EET a je proveden pokus o získání FIK. Pokud kód FIK nebyl získán, lze nový pokus provést pomocí tlačítka “Odeslání zprávy EET”, případně dojde k pokusu o získání FIK při tisku hotovostního dokladu. Nastavení a přístupnění EET je popsáno ve speciálním manuálu pro EET.
 • Prodej hotově > tlačítko Storno lze použít pro vytvoření storno prodejky. Storno prodejka bude mít otočené znaménko u množství a částky celkem proti původní prodejce. Při odeslání údajů prodejky na EET a získání FIK a následném zjištění špatně zadaných údajů, lze pomocí tlačítka Storno a odesláním údajů storno prodejky na EET a získáním FIK původní doklad stornovat. Pokud jde pouze o opravu původního dokladu, lze pomocí tlačítka Storno vytvořit ze storno dokladu nový doklad a ten pouze upravit a odeslat na server EET a získat FIK.
 • Prodej pokladnou > při uložení dokladu je odeslána datová zpráva na FÚ EET a je proveden pokus o získání FIK. Pokud kód FIK nebyl získán, lze nový pokus provést pomocí tlačítka “Odeslání zprávy EET”, případně dojde k pokusu o získání FIK při tisku pokladního dokladu. Nastavení a přístupnění EET je popsáno ve speciálním manuálu pro EET.
 • Prodej pokladnou > tlačítko Storno lze použít pro vytvoření storno pokladního dokladu. Storno pokladní doklad bude mít otočené znaménko u množství a částky celkem proti původnímu pokladnímu dokladu. Při odeslání údajů pokladního dokladu na EET a získání FIK a následném zjištění špatně zadaných údajů, lze pomocí tlačítka Storno a odesláním údajů storno pokladního dokladu na EET a získáním FIK původní doklad stornovat. Pokud jde pouze o opravu původního dokladu, lze pomocí tlačítka Storno vytvořit ze storno dokladu nový doklad a ten pouze upravit a odeslat na server EET a získat FIK.
 • Skladová karta > záložka Intrastat > při vytvoření souboru CSV pro odeslání na web Intrastatu se kurz měny pro přepočet hodnoty na Kč doplňuje z hodnoty kurzu zadaného na dokladě příjemky a prodeje.

Montáž a výrobay

 • Výrobní a montážní listy > záložka Vystavení faktury – pokud Forma úhrady faktury byla vybrána Dobírka, Hotovost nebo Platební karta je odeslána datová zpráva na FÚ EET a je proveden pokus o získání FIK. Pokud kód FIK nebyl získán, lze nový pokus provést pomocí tlačítka “Odeslání zprávy EET”, případně dojde k pokusu o získání FIK při tisku faktury.

Adresář

 • Adresář firem > tlačítko Tisk – při tisku štítků adres lze zadat počet štítků od každé vybrané adresy.