UpGrade 1/2016
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2016 programu Win Ekonom verze 6.16.1

DAŇ za rok 2015

Nové a upravené formuláře zahrnuté v programu Daň 2015.

 • Daň z příjmu fyzických osob – byl vytvořen nový vzor tiskopisu č.22. Ve formuláři byly aktualizovány grafické změny a byl použit originální podklad pro tisk. Do formulářů byly zapracovány nové položky – počet měsíců pro daňové zvýhodnění pro druhé dítě a pro třetí a další dítě. V části “Přílohy DAP:” byly potvrzeny nové přílohy. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Do přehledu bylo doplněno nové tlačítko XML pro vytvoření souboru DANFO.XML pro zaslání dat přehledu přes datovou schránku. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.11. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a doplněny nové položky.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.11. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a doplněny nové položky.
 • Daň z příjmu právnických osobnový vzor tiskopisu č.26, jsou zohledněny legislativní změny účinné pro vymezené období a sazba daně 19%. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byly přidány nové položky. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Silniční daň – vzor tiskopisu č.16 byla upravená pro rok 2015. Grafická úprava nadpisů a sloupců. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byl aktualizován soubor XML pro vytvoření souboru DANSIL.XML. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Daňové přiznání k dani silniční – od roku 2009 včetně" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
 • Zdravotní pojištění OSVČ – byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 s upravenými legislativními konstantami a výpočty pro toto období a novým tiskopisem. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byla aktualizována xdp šablona pro automatické předvyplnění souboru vzp.pdf údaji z formuláře. Soubor se automaticky otevře v Adobe Readeru, z kterého lze uložit a následně zaslat přes datovou schránku na příslušnou zdravotní pojišťovnu.Sociální pojištění OSVČ – byl aktualizován nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015. V přehledu jsou zakomponovány nové legislativní konstanty za rok 2015 a pro výpočet nové zálohy roku 2016. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byl aktualizován formát XML pro vytvoření souboru OSVC2015.XML. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá kontrola zadaných údajů) nebo datovou schránku (ID ČSSZ 5ffu6xk). Po uložení souboru XML na disk klikněte na nové tlačítko “ePortál”, které spustí stránky ePortálu ČSSZ. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka “Načíst tiskopis ze souboru”.
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č.22. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2 se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci.
 • Příloha k vyúčtování č.3 – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 16. Příloha je povinná pro plátce daně provádějící opravy. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Počet zaměstnanců – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 15. Byl upraven formulář pro rok 2015. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 17. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2a a záložce č.2b se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci.

Obecné

 • Pomůcky > Konfigurace systému > záložka ”Systém, spuštění programu” - nový příznak ”Při editaci údajů neměnit login údaje zadané při přidání dokladu (datum, čas a ID uživatele)”.

Daňová evidence

 • Pokladní deník > editační obrazovka – u výdajových dokladů nad 10 000 Kč se po rozúčtování DPH nabízí obrazovka ”DIČ a doklad dodavatele”. Zde vyplňte DIČ a Číslo dokladu dodavatele. Tyto údaje budou použity v kontrolním hlášení. Políčko DIČ a Číslo dodavatelského dokladu jsou přístupné přímo v editační obrazovce, takže je lze zpětně doplnit údaji.
 • Faktury vydané – ke každému řádku lze nyní zapsat nekonečně dlouhá poznámka sloužící k bližšímu a podrobnému popisu, která doplňuje již stávající dva řádky textu. Poznámku doplníte v editační obrazovce pomocí tlačítka Poznámka. Zobrazí se okno s nekonečně dlouhým textovým polem, kam lze poznámku doplnit. Údaj poznámka lze přednastavit i v předlohách faktur v menu Pomocné soubory > Faktury – předdefinované řádky. Poznámka se tiskne, pokud je vyplněna, u jednotlivých řádků faktur.
 • Kniha závazků > editační obrazovka – zde byla doplněna nová položka Dodavatelský doklad (číslo dodavatelského dokladu). Tento údaj vyplňte pouze pokud se liší od variabilního symbolu (v označení dodavatelského dokladu se vyskytují znaky, nejen čísla, případně je delší než 10 čísel). Dodavatelský doklad, resp. variabilní symbol budou použity jako označení dokladu dodavatele do kontrolního hlášení. Zpětně lze tento údaj doplnit v Knize závazků na záložce “Editace nedaň.údajů” ve sloupečku “Číslo dodavatelského dokladu”.
  • Evidenční číslo daňového dokladu je pro potřeby kontrolního hlášení nutno zachytit co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. V evidenčním čísle daňového dokladu není nutné vyplňovat vodící nuly (doklad 00020162548 se zapíše jako 20162548). Systém FÚ také ignoruje speciální znaky (číslo FV-325/16 lze zapsat stejně nebo s vynecháním spec.znaků tj. FV32516).
  • Pro kontrolní hlášení se používá první datum - “Datum zdanitelného plnění”, či-li datum zdanitelného plnění z daňového dokladu. Druhé datum - “Datum uskutečnění zdaň.plnění” se používá pro zaúčtování dokladu do Knihy DPH a Hlavní knihy.
 • S účinností od 1.1.2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně :
  • Před vlastním vytvořením souboru DPHKH.XML je potřeba pro správné a aktuální natažení DIČ odběratelů a dodavatelů do knihy DPH provést Obnovu DPH. Tuto akci naleznete v Knize DPH na záložce Obnova DPH, zde zadejte účetní období a “Všechny typy”.
  • Kniha DPH > záložka Tisk DPH > nové tlačítko Kontrolní hlášení. Po kliknutí se zobrazí okno Kontrolní hlášení DPH, kde jsou načtené jednotlivé řádky DPH a zařazené do vět pro kontrolní hlášení. Doplnění DIČ a dodavatelského čísla dokladu u všech položek kde je vyžadováno lze zkontrolovat pomocí tlačítka “Kontrola DIČ” a “Kontrola dokladu”. Pomocí tlačítka “Nad 10 000 Kč bez DIČ” lze zobrazit doklady s částkou nad 10 000 Kč, které tím, že u nich nebylo zadáno DIČ byly zařazeny do souhrnných částí A5 a B3.
  • V případě opravného či následného hlášení lze doplnit nový řádek pomocí tlačítka Nový. Pomocí tlačítka XML vytvoříte soubor DPHKH.XML (jméno souboru lze změnit). Základní údaje se do souboru XML přenášejí ze záložky Tisk DPH. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
  • Struktura kontrolního hlášení se skládá z vět typu A (plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti) a z vět typu B (přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku). Začlenění řádků přiznání DPH do vět je následující : A1 (řádek 25), A2 (řádek 3 + 4 + 5 + 6 + 9 + 12 + 13), A3 (část z řádku 26), A4 + A5 (řádek 1 + 2), B1 (řádek 10 + 11), B2 + B3 (řádek 40 + 41).
 • Kniha DPH > Byl aktualizován formát XML pro podávání DPH elektronickou cestou. S účinností od 1.1.2016 vzniká všem plátcům DPH povinnost podávat přiznání k DPH výlučně elektronickou formou. V této souvislosti upozorňujeme, že elektronickou formou musí být podáno již přiznání k DPH za zdaňovací období prosinec 2015, resp. IV. čtvrtletí 2015.

Účetnictví

 • Pokladní deník > editační obrazovka – u výdajových dokladů nad 10 000 Kč se po rozúčtování DPH nabízí obrazovka ”DIČ a doklad dodavatele”. Zde vyplňte DIČ a číslo dokladu dodavatele. Tyto údaje budou použity v kontrolním hlášení. Políčko DIČ a Číslo dodavatelského dokladu jsou přístupné přímo v editační obrazovce, takže je lze zpětně doplnit údaji.
 • Faktury vydané – ke každému řádku lze nyní zapsat nekonečně dlouhá poznámka sloužící k bližšímu a podrobnému popisu, která doplňuje již stávající dva řádky textu. Poznámku doplníte v editační obrazovce pomocí tlačítka Poznámka. Zobrazí se okno s nekonečně dlouhým textovým polem, kam lze poznámku doplnit. Údaj poznámka lze přednastavit i v předlohách faktur v menu Pomocné soubory > Faktury – předdefinované řádky. Poznámka se tiskne, pokud je vyplněna, u jednotlivých řádků faktur.
 • Kniha závazků > editační obrazovka – zde byla doplněna nová položka Dodavatelský doklad (číslo dodavatelského dokladu). Tento údaj vyplňte pouze pokud se liší od variabilního symbolu (v označení dodavatelského dokladu se vyskytují znaky, nejen čísla, případně je delší než 10 čísel). Dodavatelský doklad, resp. variabilní symbol budou použity jako označení dokladu dodavatele do kontrolního hlášení. Zpětně lze tento údaj doplnit v Knize závazků na záložce “Editace nedaň.údajů” ve sloupečku “Číslo dodavatelského dokladu”.
  • Evidenční číslo daňového dokladu je pro potřeby kontrolního hlášení nutno zachytit co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. V evidenčním čísle daňového dokladu není nutné vyplňovat vodící nuly (doklad 00020162548 se zapíše jako 20162548). Systém FÚ také ignoruje speciální znaky (číslo FV-325/16 lze zapsat stejně nebo s vynecháním spec.znaků tj. FV32516).
 • S účinností od 1.1.2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně :
  • Před vlastním vytvořením souboru DPHKH.XML je potřeba pro správné a aktuální natažení DIČ odběratelů a dodavatelů do knihy DPH provést Obnovu DPH. Tuto akci naleznete v Knize DPH na záložce Obnova DPH, zde zadejte účetní období a “Všechny typy”.
  • Kniha DPH > záložka Tisk DPH > nové tlačítko Kontrolní hlášení. Po kliknutí se zobrazí okno Kontrolní hlášení DPH, kde jsou načtené jednotlivé řádky DPH a zařazené do vět pro kontrolní hlášení. Doplnění DIČ a dodavatelského čísla dokladu u všech položek kde je vyžadováno lze zkontrolovat pomocí tlačítka “Kontrola DIČ” a “Kontrola dokladu”. Pomocí tlačítka “Nad 10 000 Kč bez DIČ” lze zobrazit doklady s částkou nad 10 000 Kč, které tím, že u nich nebylo zadáno DIČ byly zařazeny do souhrnných částí A5 a B3.
  • V případě opravného či následného hlášení lze doplnit nový řádek pomocí tlačítka Nový. Pomocí tlačítka XML vytvoříte soubor DPHKH.XML (jméno souboru lze změnit). Základní údaje se do souboru XML přenášejí ze záložky Tisk DPH. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
  • Struktura kontrolního hlášení se skládá z vět typu A (plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti) a z vět typu B (přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku). Začlenění řádků přiznání DPH do vět je následující : A1 (řádek 25), A2 (řádek 3 + 4 + 5 + 6 + 9 + 12 + 13), A3 (část z řádku 26), A4 + A5 (řádek 1 + 2), B1 (řádek 10 + 11), B2 + B3 (řádek 40 + 41).
 • Kniha DPH > Byl aktualizován formát XML pro podávání DPH elektronickou cestou. S účinností od 1.1.2016 vzniká všem plátcům DPH povinnost podávat přiznání k DPH výlučně elektronickou formou. V této souvislosti upozorňujeme, že elektronickou formou musí být podáno již přiznání k DPH za zdaňovací období prosinec 2015, resp. IV. čtvrtletí 2015.

Mzdy

 • Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce roku 2016. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2016. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.
 • Při změně na leden 2016 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2016.
 • Pro rok 2016 zůstává měsíční sleva na poplatníka (2 070 Kč) na stejné úrovni jako v roce 2015. Daňové zvýhodnění na druhé a další dítě se v roce 2016 opět zvyšuje. Na první dítě zůstává stejná jako v roce 2015 (1 117 Kč), na druhé dítě se zvyšuje o 100 Kč na 1 417 Kč a na třetí a další dítě se zvyšuje o 300 Kč na 1 717 Kč. Program si automaticky při změně období nastaví sazby a upraví výpočty. Program si automaticky aktualizuje výši tuzemských cestovních náhrad, které se od 1.1.2016 zvyšují.
 • Od roku 2016 se zvyšuje minimální mzda z 9 200 Kč na 9 900 Kč. V programu se tento parametr změní automaticky při změně období na 1/2016. Minimální hodinová mzda se zvyšuje na 58.70 Kč. Tato změna ovlivní minimální zdravotní pojištění zaměstnanců resp. zaměstnavatelů z částky 1 242 Kč na částku 1 337 Kč.
 • V důsledku zvýšení minimální mzdy z 9 200 Kč na 9 900 Kč jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu v roce 2016. Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši poloviny minimální mzdy.
 • V programu byla zvýšena hranice pro solidární zvýšení daně na 108 024 Kč měsíčně z původní částky 106 444 Kč měsíčně platící pro rok 2015.
 • S účinností od 1.1.2016 se zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Dochází k navýšení ze současné částky 6 259 Kč na 6 444 Kč. Použije se u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tato změna byla zakódována do softwaru.
 • Roční zúčtování daně – byl upraven nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.20 za rok 2015. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a použit originální podklad pro tisk. V ročním zúčtování bylo zohledněno navýšení daňového zvýhodnění na druhé (o 200 Kč) a třetí a další dítě (o 300 Kč). Maximální roční daňový bonus zůstává na částce 60 300 Kč.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech – byl upraven nový tiskopis na aktuální vzor č. 23 a dále bylo upraveno i aktualizační okno pro tento formulář. Na řádku 16 byly doplněny nové kolonky pro zařazení dětí podle toho zda jde o první, druhé či třetí a další dítě. Při kliknutí na tlačítko Import dat se tyto informace doplní včetně jejich datumového ohraničení.
 • Žádost o daňové bonusy – v menu Pojištění a Daňové bonusy byly na záložce Daňové bonusy aktualizovány údaje pro nový formulář vzor č.10. Podklad tiskového formuláře byl také aktualizován na vzor č.10. Pomocí tohoto formuláře mohou plátci daně v průběhu roku 2016 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech.
 • Měsíční přehled zdravotního pojištění - aktualizace. Byla aktualizována XDP šablona a pdf podklady pro odesílání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele přes datovou schránku. V menu Pojištění a daňové bonusy lze na kartě Zdravotní v části “Vytvoření PDF formuláře pro zdravotní pojišťovnu” vybrat zdravotní pojišťovnu a pomocí tlačítka PDF formulář vytvořit PDF soubor s předvyplněnými údaji. Soubor lze dále uložit na disk a odeslat pomocí datové schránky, případně lze formulář vytisknout. Formuláře byly připraveny pro zdravotní pojišťovny všeobecná, vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra.
 • Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2016
  • Pro rok 2016 se zvyšuje redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely výpočtu nemocenské. První redukční hranice bude činit 901 Kč, druhá redukční hranice 1 351 Kč a třetí redukční hranice 2 701 Kč. Z těchto redukčních hranic si program vypočítá nové redukční hranice pro náhradu mzdy. Program si hranice nastaví automaticky.
  • Zůstává v platnosti jednotná procentní sazba pro výpočet denní výše nemocenského a to na 60%.
 • Do softwaru byly doplněny a aktualizovány pro rok 2016 exporty do formátu xml pro druhy ePodání, které vyžaduje ČSSZ. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá kontrola zadaných údajů) nebo datovou schránku (ID ČSSZ 5ffu6xk). Po uložení souboru XML na disk klikněte na nové tlačítko “ePortál”, které spustí stránky ePortálu ČSSZ. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka “Načíst tiskopis ze souboru”. Soubory xml vytvoříte podle následujích postupů :
 • Přehled o výši pojistného – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor PVPOJ.XML.
 • Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor NEMPRI.XML.
 • Přihlášky a odhlášky – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ONZ.XML.
 • Evidenční listy důchodového pojištění > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ELDP.XML.
 • V návaznosti na legislativní změny o pojistném na sociální zabezpečení byl nově upraven tiskopis “Přehled o výši pojistného” pro rok 2016.
 • Ve formuláři Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění byly doplněny nové položky, které byly doplněny i do editační obrazovky. Údaje byly doplněny podle nového tiskového formuláře 89 621 10 I/2016 platný pro období od 1.1.2016.

Sklady

 • Příjem na sklad > editační obrazovka – zde byla doplněna nová položka Dodavatelský doklad (číslo dodavatelského daňového dokladu). Tento údaj vyplňte pouze pokud se liší od čísla faktury (v označení dodavatelského daňového dokladu se vyskytují znaky, nejen čísla, případně je delší než 10 čísel). Jde pouze o informační údaj k dané příjemce. Dodavatelské číslo dokladu bylo zohledněno i ve všech typech přehledů v příjemkách.
 • Příjem na sklad > základní a editační obrazovka – pro standardizaci pořadí sloupečků, bylo změněno pořadí při zadávání skladových položek. První se nyní zadává množství a následně nákupní cena.
 • Prodej fakturou, hotově, pokladna > záložka Přehledy > nový parametr do přehledů “Rozlišení dokladů podle celkové ceny s DPH”. Při vytváření přehledů (např. pro externí účetní) lze pro Kontrolní hlášení rozdělit přehledy na doklady do 10 000 Kč a nad 10 000 Kč s DPH.
 • Prodej fakturou, hotově, pokladna > záložka Přehledy > u Typu sestavy ”Deník tržeb detailně (po dokladech)” byl doplněn sloupeček Firma a DIČ. Při kombinaci se zakliknutým příznakem “Rozlišení dokladů podle celkové ceny s DPH nad 10 000 Kč” lze získat přehled (např. pro externí účetní) pro Kontrolní hlášení.
 • Prodej fakturou, příjem, zakázky, objednávky, zálohové faktury > v Konfiguraci skladů lze zakliknout na kartě “Ceny” v části “Prodej v cizí měně” příznak “Needitovat kurz na každém řádku v prodejích a příjmu”. Zakliknutím příznaku se znepřístupní políčko “Kurz měny”, které se zobrazí u každého detailního řádku v okně “Částka v zahraniční měně” u zahraničních dokladů.