UpGrade 1/2019
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2019 programu Win Ekonom verze 6.19.1

DAŇ za rok 2018

Nové a upravené formuláře zahrnuté v programu Daň 2018.

 • Daň z příjmu fyzických osob – byl vytvořen nový vzor tiskopisu č.25. Ve formuláři byly aktualizovány grafické změny a byl použit originální podklad pro tisk. Byly aktualizovány nové zvýšené slevy a zvýhodněníškolkovné (sleva za umístění dítěte) a zvýšené daňové zvýhodnění na první dítě. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Dále byla podle nových parametrů aktualizována struktura souboru XML pro vytvoření souboru DANFO.XML pro zaslání dat přehledu přes portál EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.14. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.14. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a doplněny nové položky.
 • Daň z příjmu právnických osobnový vzor tiskopisu č.29, jsou zohledněny legislativní změny účinné pro vymezené období a sazba daně 19%. Byly aplikovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byly přidány nové položky. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byla zakomponována nová položka Kategorie účetní jednotky.
 • Silniční daň – vzor tiskopisu č.16 byla upraven pro rok 2018. Byla aktualizována grafická úprava nadpisů a sloupců. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byl aktualizován soubor XML pro vytvoření souboru DANSIL.XML. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Daňové přiznání k dani silniční – od roku 2009 včetně" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
 • Zdravotní pojištění OSVČ – byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 s upravenými legislativními konstantami a výpočty pro toto období a novým tiskopisem. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byla aktualizována xdp šablona pro automatické předvyplnění souboru vzp.pdf údaji z formuláře. Soubor se automaticky otevře v Adobe Readeru, z kterého lze uložit a následně zaslat přes datovou schránku na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Nově byly přidány nové šablony pro zdravotní pojišťovny vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra. Výběr se provádí na záložce “Strana 2a”.
 • Sociální pojištění OSVČ – byl aktualizován nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. V přehledu jsou zakomponovány nové legislativní konstanty za rok 2018 a pro výpočet nové zálohy roku 2019. Byla doplněna nová část tiskopisu “Souhlas se zpracováním dalších osobních údajů” (telefon a e-mail). Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu ČSSZ 89 324 18 I/2019. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byl aktualizován formát XML pro vytvoření souboru OSVC2018.XML. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá zde kontrola zadaných údajů) nebo datovou schránku (ID ČSSZ 5ffu6xk). Po uložení souboru XML na disk klikněte na nové tlačítko “ePortál”, které spustí stránky ePortálu ČSSZ. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka “Načíst tiskopis ze souboru”.
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – byl aktualizován vzor tiskopisu č.22. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2 se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Byl aktualizován formát XML souboru DPZVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh…" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
 • Příloha k vyúčtování č.3 – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 16. Příloha je povinná pro plátce daně provádějící opravy. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Údaje jsou pak načteny do XML souboru vytvořeného ve volbě “Závislá činnost” (viz. výše).
 • Počet zaměstnanců – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 18. Byl upraven formulář za rok 2018. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 17. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2a a záložce č.2b se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Do přehledu bylo doplněno nové tlačítko XML pro vytvoření souboru DPSVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně…" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

Obecné

 • Servis > Zálohování a obnova dat > pokud při probíhající záloze je zjištěn otevřený soubor, který by způsobil neúplnou zálohu, lze zálohu okamžitě po potvrzení dotazu přerušit (nevznikne neúplná záloha). Po nalezení problému lze zálohu provést znovu.
 • Ze softwaru lze nyní automaticky vytvářet dokumenty v PDF formátu a odesílat je na e-mailové adresy přednastavené v Adresáři firem. Nastavení PDF Creatoru provedete v menu Pomůcky > Konfigurace programu PDFCreator.

Daňová evidence a Účetnictví

 • Pokladní deník > nová záložka Nedaňové údaje > zde lze v listovacím módu editovat nedaňové údaje, např. Poznámku.
 • Pokladní deník, Drobná pokladna, Interní doklad, Faktury vydané, Objednávky vydané > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo dokladu a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.
 • Faktury vydané > Nový/Editovat > záložka Odběratel > byla přidána nová položka Číslo faktury pro kontrolní hlášení pokud, se údaj vyplní, bude zapsán do Knihy DPH a použit v Kontrolním hlášení místo standardního čísla faktury. Používá se u čísla faktury vytvářeného odběratelem (např. při fakturaci energií ČEZu), kde číslo faktury obsahuje písmena resp. má dlouhý formát. Vedle údaje je tlačítko “…” pro natažení údaje z předchozí faktury pro zadaného odběratele.
 • Faktury vydané > Nový/Editovat > záložka Odběratel > byla přidána nová položka Zakázky detailně – do položky lze zapsat libovolné informace, např. detailní seznam čísel zakázek. Údaj lze vložit do tisku faktury a lze podle něho vyhledávat a filtrovat faktury.
 • Hlavní kniha > záložka Předvaha – nový druh pžedvahyDetailní podle účtů” – v sestavě jsou zobrazeny detailní informace obratů hlavní knihy (číslo dokladu, datum, typ, variabilní symbol, poznámka, částky MD a DAL). Sestava obsahuje dále i počáteční a konečný stav účtu k datu hlavní knihy.
 • Hlavní kniha > záložka Předvaha – nové tlačítko Kontrola účtů – provádí kontrolu, zda jsou všechny účty z rozvahy i v účtovém rozvrhu. Při spuštění tisku rozvahy se tato kontrola nyní také provádí. Kontroluje se i zadání čísel řádků ve výsledovce (důležité pro porovnání výkazů předvahy a výsledovky).
 • Pomocné soubory > Účtový rozvrh > při rušení účtu je nově kontrolováno zda rušený účet nemá zůstatek v Hlavní knize. V případě zůstatku je uživatel upozorněn a zrušení musí opět potvrdit.

Mzdy

 • Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce roku 2019. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2019. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.
 • Při změně na leden 2019 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2019.
 • Měsíční mzdy – pro lepší identifikaci byl do spodní části tisku výplatní pásky umístěn název firmy.
 • Zaměstnanci > záložka Prac.smlouva – zde naleznete vpravo vedle text; nová tlačítka (obrázek šipka nahoru). Po kliknutí se zobrazí samostatné okno s pracovní smlouvou, v kterém si lze smlouvu prohlížet a editovat. Okno lze zvětšit pro přehlednější a větší zobrazení. Konfigurace mezd > Prac.smlouva – také zde byla přidána tato tlačítka pro zobrazení samostatného okna s předlohou pracovní smlouvy.
 • Pro rok 2019 zůstává měsíční sleva na poplatníka (2 070 Kč) na stejné úrovni jako v roce 2018. Zůstává rovněž zvýšené daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč. Na druhé a další dítě se v roce 2019 daňové zvýhodnění nezvyšuje. Program si automaticky při změně období nastaví sazby a upraví výpočty. Program si automaticky aktualizuje výši tuzemských cestovních náhrad, které se od 1.1.2019 zvyšují.
 • Od roku 2019 se zvyšuje minimální mzda z 12 200 Kč na 13 350 Kč. V programu se tento parametr změní automaticky při změně období na 1/2019. Minimální hodinová mzda se zvyšuje na 79.80 Kč. Tato změna ovlivní minimální zdravotní pojištění zaměstnanců resp. zaměstnavatelů z částky 1 647 Kč na částku 1 803 Kč (13,5% z minimální mzdy).
 • V důsledku zvýšení minimální mzdy z 12 200 Kč na 13 350 Kč jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu v roce 2019. Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši poloviny minimální mzdy. Pro rok 2019 je nutné dosáhnout zdanitelného měsíčního příjmu ve výši 6 675 Kč a pro uplatnění ročního daňového bonusu alespoň 80 100 Kč (za rok 2019 se však budou počítat již pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. V roce 2019 již nebude možné obdržet daňový bonus pouze z pasivních příjmů, tedy z kapitálových příjmů a příjmů z pronájmu). V důsledku zvýšení minimální mzdy se také zvyšuje částka na vyživované dítě s jeho umístěním do předškolního zařízení na 13 350 Kč za rok.
 • V programu byla změněna měsíční hranice pro 7% solidární zvýšení daně na 130 796 Kč měsíčně (1 569 552 Kč ročně) z původní částky 119 916 Kč měsíčně platící pro rok 2018.
 • S účinností od 1.1.2019 se zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Dochází k navýšení ze současné částky 7 177 Kč na 7 540 Kč. Použije se u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tato změna byla zakódována do softwaru. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 1 018 Kč měsíčně.
 • Od 1.1.2019 se zvyšuje limit pro odvod sociálního a zdravotního pojištění u dohod o pracovní činnosti (DPČ) z původních 2 500 Kč na 3 000 Kč. Změna parametru byla zohledněna v softwaru. Pro daň je i pro rok 2019 určující hranice 2 500 Kč.
 • Roční zúčtování daně – byl upraven nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.23 za rok 2018. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a použit originální podklad pro tisk. V ročním zúčtování bylo zohledněno navýšení daňového zvýhodnění na první dítě za rok 2018. Maximální roční daňový bonus zůstává na částce 60 300 Kč. Bonus mohou využít jen lidé, kteří měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy - pro rok 2018 se částka zvyšila na 73200 Kč. Byla změněna sleva za umístění dítěte až na 12 200 Kč.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2018 – byl upraven nový tiskopis na aktuální vzor č. 26 za období 2018 a dále bylo upraveno i aktualizační okno a výpočty pro tento formulář.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2019 – byl přidán nový vzor tiskopisu č. 27 za období 2019 a dále bylo upraveno i aktualizační okno a výpočty pro tento formulář.
 • Žádost o daňové bonusy – v menu Pojištění a Daňové bonusy byly na záložce Daňové bonusy aktualizovány údaje pro nový formulář vzor č.10. Podklad tiskového formuláře byl také aktualizován na vzor č.10. Pomocí tohoto formuláře mohou plátci daně v průběhu roku 2019 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech.
 • Měsíční přehled zdravotního pojištění - aktualizace. Byla aktualizována XDP šablona a pdf podklady pro odesílání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele přes datovou schránku. V menu Pojištění a daňové bonusy lze na kartě Zdravotní v části “Vytvoření PDF formuláře pro zdravotní pojišťovnu” vybrat zdravotní pojišťovnu a pomocí tlačítka PDF formulář vytvořit PDF soubor s předvyplněnými údaji. Soubor lze dále uložit na disk a odeslat pomocí datové schránky, případně lze formulář vytisknout. Formuláře byly připraveny pro zdravotní pojišťovny všeobecná, vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra.
 • Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2019
 • Pro rok 2019 se zvyšuje redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro účely výpočtu nemocenského pojištění. První redukční hranice bude činit 1 090 Kč, druhá redukční hranice 1 635 Kč a třetí redukční hranice 3 270 Kč. Z těchto redukčních hranic si program vypočítá nové redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN 190,75 Kč (I.), 286,13 Kč (II.) a 572,25 Kč (III.). Program si hranice nastaví automaticky.
 • Do softwaru byly doplněny a aktualizovány pro rok 2019 exporty do formátu xml pro druhy ePodání, které vyžaduje ČSSZ. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá kontrola zadaných údajů) nebo datovou schránku (ID ČSSZ 5ffu6xk). Po uložení souboru XML na disk klikněte na nové tlačítko “ePortál”, které spustí stránky ePortálu ČSSZ. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka “Načíst tiskopis ze souboru”. Soubory xml vytvoříte podle následujích postupů :
 • Přehled o výši pojistného – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor PVPOJ.XML.
 • Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor NEMPRI.XML. Aktualizován byl jak tiskopis na verzi II/2018 (ČSSZ – 89 621 14), tak soubor XML o nové položky Dlouhodobé ošetřovné a další úpravy v bodě a).
 • Přihlášky a odhlášky – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ONZ.XML.
 • Evidenční listy důchodového pojištění > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ELDP.XML.
 • V návaznosti na legislativní změny o pojistném na sociální zabezpečení byl nově upraven tiskopis “Příloha k žádosti o nemocenské” pro rok 2018.

Sklady

 • Prodej hotově a prodej pokladnou > záložka Nedaňové údaje > do seznamu byly přidány nové sloupečky Odběratel, Datum a Celkem s DPH pro přesnější vyhledávání dokladu, na kterém lze přímo editovat sloupečky Poznámka, Osobní číslo a Prodej kartou.
 • Příjem na sklad, Prodej fakturou > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo dokladu a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.
 • Prodej fakturou > Tisk – u rozpětí faktur pro tisk je nové tlačítko ”+”. Tlačítko umožňuje zvýšení políček Od faktury – Do faktury o 1. Uplatní se např. při postupném vytváření faktur pdf a odesílání na různé e-maily.
 • Objednávky > editační okno > zde bylo doplněno nové políčko Poznámka. Podle poznámky lze provádět i různé výběry v hlavním listovacím okně.
 • Objednávky, Zakázky, Skladová karta > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo dokladu a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.
 • Zakázky > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo dokladu a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.

Výroba

 • Výroba a montáž > Editace – v detailním řádku naleznete novou položku Práce nabízející typy hodinová nebo kusová (přednastaveno na hodinová). Údaj lze označit pro každou položku na montážním listu. Spolu s osobním číslem slouží pro označení a následné rozlišení (např. přes Přehledy) typů provedených prací. Na záložce Přehledy lze vybrat volbu Typ práce pro výběry v Detailním přehledu, v Rozpadu norem nebo pro Vyfakturovanou částku.
 • Výrobní a montážní listy > záložka Vystavení faktury formou úhrady ”Hotovost”, v okně Vystavení pokladního dokladu je znepřístupněno tlačítko Tisknout. Ke zpřístupnění dojde až po zaúčtování dokladu (tlačítko Zaúčtovat, které se naopak po zaúčtování znepřístupní). Dále byl znepřístupněn dotaz na EET (EET je již zaznamenáno na faktuře).
 • Nabídkové listy a Normy výrobků > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo nabídkového listu, resp. norma výrobku a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.

Adresář

 • Adresář firem > zabezpečení GDPR – přidána položka Uživatel a datum a čas Aktualizace. Při zabezpečení programu přístupovými právy se do těchto údajů zapisují údaje o uživateli, který aktualizoval data.
 • Pokud chceme jakoukoli adresu (dlouho nepoužívaný odběratel nebo dodavatel) ”schovat” (nebude vidět v Adresáři firem) zaklikněte příznak ”Schovat adresu” v editaci adresáře na záložce Ostatní.