UpGrade 1/2014
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2014 programu Win Ekonom verze 6.14.1

DAŇ za rok 2013

Nové a upravené formuláře zahrnuté v programu Daň 2013.

 • Daň z příjmu fyzických osob – nový vzor tiskopisu č.20. Nové uspořádání formulářů a nové položky. Do tiskopisu jsou zapracovány jak změny vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění pro zdaňovací období 2013, tak rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události. Dále byla do daňového přiznání zapracováno solidární zvýšení daně. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk.
 • Daň z příjmu právnických osob – nový vzor tiskopisu č.24, jsou zohledněny legislativní změny účinné pro vymezené období a sazba daně 19%. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 – nový vzor tiskopisu č.9. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Při uplatnění výdajů procentem, respektujte maximální uplatnění, tj. 800.000 Kč při výdajích 40 %, resp. 600.000 Kč při výdajích 30 %.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 – nový vzor tiskopisu č.9. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Silniční daň – vzor tiskopisu č.15 upravená pro rok 2013. Grafická úprava nadpisů a sloupců. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu.
 • Zdravotní pojištění OSVČ – byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 s upravenými legislativními konstantami a výpočty pro toto období a novým tiskopisem. Byla zrušena maximální hranice pojistného. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu i s doporučeným tiskovým fontem.. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Sociální pojištění OSVČ – nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 (89 324 12, I/2014). V přehledu jsou zakomponovány nové legislativní konstanty za rok 2013 a pro výpočet nové zálohy roku 2014. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Ve výpočtech byla zohledněna účast na důchodovém spoření. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č.19. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2 se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Ve srovnání s vyúčtováními za rok 2013 byly v tiskopisu zrušeny sloupce a řádky vztahující se k přeplatkům a nedoplatkům za předcházející období.
 • Příloha k vyúčtování č.3 – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 14. Příloha je povinná pro plátce daně provádějící opravy. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Počet zaměstnanců – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 13. Byl upraven formulář pro rok 2013. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 16. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2a a záložce č.2b se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Ve srovnání s vyúčtováními za rok 2013 byly v tiskopisu zrušeny sloupce a řádky vztahující se k přeplatkům a nedoplatkům za předcházející období.

Veškerá daňová přiznání a poučení naleznete na CD ve složce Poučení_Daň_2013 ve formátu pdf.

Sledujte prosím stránky www.winsystem.cz kde jsou v části Download připraveny v průběhu měsíce další aktualizace tohoto UpGrade.

Daňová evidence

 • Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň, pokud je úplata poskytnuta bezhotovostním převodem na jiný účet než účet zveřejněný správcem daně a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti (700.000 Kč). V Knize závazků u políčka Dodavatel naleznete tlačítko Ověření. Po zadání dodavatele a kliknutí na toto tlačítko se zobrazí informace z webowého rozhraní MFČR. Informace obsahují údaje o nespolehlivosti plátce DPH a zveřejněných bankovních účtech dodavatele. Podobné tlačítko lze nalézt v Adresáři firem u políčka DIČ.
 • Kniha majetku – DHM a DNHM > nový údaj Poznámka, kde lze zapsat neomezenou informaci ke kartě vybraného majetku. Údaj lze editovat v Editaci záznamu, pomocí tlačítka Poznámka. Údaj se tiskne na kartě DHM a DNHM.
 • Od 1. 1. 2014 bude rozšířena povinná elektronická forma i na přiznání k dani z přidané hodnoty. Povinnost nebude mít fyzická osoba s obratem do 6 mil. za 12 kalendářních měsíců. Export do formátu XML naleznete v Knize DPH > záložka Tisk DPH > tisk Daňové strany č. 2 > tlačítko XML. Pro správný export DPH do XML souboru musí být vyplněny další údaje. Jde o údaje číslo Finančního úřadu (nově lze vybrat z číselníku Finančních úřadů) a Územní pracoviště, údaj Sestavil byl rozdělen na políčka Jméno a Příjmení, to samé veškerá políčka v části Údaje o zástupci a číslo z číselníku CZ-NACE (číslo hlavní ekonomické činnosti).
 • Export do formátu XML pro Přenesenou daňovou povinnost naleznete v Knize DPH > záložka Tisk DPH > tlačítko Přenesená daňová povinnost. Na záložce Tisk DPH nastavte veškeré údaje včetně zpracovávaného účetního období, tyto údaje budou použity v exportovaném XML souboru. Po kliknutí na tlačítko ”Přenesená daňová povinnost” se zobrazí okno, v kterém pomocí tlačítka ”Načtení řádků” načtete jednotlivé faktury, resp. závazky. Jednotlivé údaje lze přímo v tabulce upravovat, případně pomocí tlačítka ”Nový” přidat další řádek. Soubor s přednastaveným názvem DPHEVD.XML vytvoříte pomocí tlačítka ”XML”. U údaje číslo z číselníku CZ-NACE bylo doplněno tlačítko ”Číselník CZ NACE”, po kliknutí na tlačítko se zobrazí seznam všech ekonomických čínností a lze vybrat odpovídající číslo CZ-NACE.
 • Servis > Odložení dat v účetnictví > při odložení dat byla ošetřena situace, kdy pohledávka, resp. závazek byl sice vystaven v odloženém období, ale úhrada čí částeční úhrada proběhla již v aktuálním (neodkládaném období), taková pohledávka, resp. závazek nebude odložen a zůstane dále v systému.
 • Pomůcky > Konfigurace systému > nová položka ID Datové schránky. Máte-li zřízenou datovou schránku, uveďte identifikátor datové schránky.

Účetnictví

 • Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň, pokud je úplata poskytnuta bezhotovostním převodem na jiný účet než účet zveřejněný správcem daně a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti (700.000 Kč). V Knize závazků u políčka Dodavatel naleznete tlačítko Ověření. Po zadání dodavatele a kliknutí na toto tlačítko se zobrazí informace z webowého rozhraní MFČR. Informace obsahují údaje o nespolehlivosti plátce DPH a zveřejněných bankovních účtech dodavatele. Podobné tlačítko lze nalézt v Adresáři firem u políčka DIČ.
 • Kniha majetku – DHM a DNHM > nový údaj Poznámka, kde lze zapsat neomezenou informaci ke kartě vybraného majetku. Údaj lze editovat v Editaci záznamu, pomocí tlačítka Poznámka. Údaj se tiskne na kartě DHM a DNHM.
 • Od 1. 1. 2014 bude rozšířena povinná elektronická forma i na přiznání k dani z přidané hodnoty. Povinnost nebude mít fyzická osoba s obratem do 6 mil. za 12 kalendářních měsíců. Export do formátu XML naleznete v Knize DPH > záložka Tisk DPH > tisk Daňové strany č. 2 > tlačítko XML. Pro správný export DPH do XML souboru musí být vyplněny další údaje. Jde o údaje číslo Finančního úřadu (nově lze vybrat z číselníku Finančních úřadů) a Územní pracoviště, údaj Sestavil byl rozdělen na políčka Jméno a Příjmení, to samé veškerá políčka v části Údaje o zástupci a číslo z číselníku CZ-NACE (číslo hlavní ekonomické činnosti). U údaje číslo z číselníku CZ-NACE bylo doplněno tlačítko ”Číselník CZ NACE”, po kliknutí na tlačítko se zobrazí seznam všech ekonomických čínností a lze vybrat odpovídající číslo CZ-NACE.
 • Export do formátu XML pro Přenesenou daňovou povinnost naleznete v Knize DPH > záložka Tisk DPH > tlačítko Přenesená daňová povinnost. Na záložce Tisk DPH nastavte veškeré údaje včetně zpracovávaného účetního období, tyto údaje budou použity v exportovaném XML souboru. Po kliknutí na tlačítko ”Přenesená daňová povinnost” se zobrazí okno, v kterém pomocí tlačítka ”Načtení řádků” načtete jednotlivé faktury, resp. závazky. Jednotlivé údaje lze přímo v tabulce upravovat, případně pomocí tlačítka ”Nový” přidat další řádek. Soubor s přednastaveným názvem DPHEVD.XML vytvoříte pomocí tlačítka ”XML”.
 • Servis > Odložení dat v účetnictví > při odložení dat byla ošetřena situace, kdy pohledávka, resp. závazek byl sice vystaven v odloženém období, ale úhrada čí částeční úhrada proběhla již v aktuálním (neodkládaném období), taková pohledávka, resp. závazek nebude odložen a zůstane dále v systému.
 • Pomůcky > Konfigurace systému > nová položka ID Datové schránky. Máte-li zřízenou datovou schránku, uveďte identifikátor datové schránky.

Mzdy

 • Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce roku 2014. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2014. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.
 • Při změně na leden 2014 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2014.
 • Pro rok 2014 zůstávají měsíční sleva na poplatníka (2 070 Kč) a měsíční sleva na dítě (1 117 Kč) na stejné úrovni jako v roce 2013. Program si automaticky aktualizuje výši tuzemských cestovních náhrad, které se od 1.1.2013 zvyšují.
 • V důsledku zvýšení minimální mzdy z 8 000 Kč na 8 500 Kč jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu v roce 2014. Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši poloviny minimální mzdy.
 • Do programu byla zapracována změna počtu dní po které vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy. Od ledna 2014 budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů. Nadále platí, že zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a že za první tři pracovní dny náhrada mzdy nenáleží.
 • V programu byla zvýšena hranice pro solidární zvýšení daně na 103 768 Kč měsíčně z původní částky 103 536 Kč měsíčně platící pro rok 2013.
 • Srážkové dani v roce 2014 budou podléhat pouze příjmy ze závislé činnosti plynoucí na základě dohody o provedení práce (toto omezení vztahu je novinkou), jejichž úhrnná měsíční výše nepřesáhne 10.000 Kč (dosud je to jen 5 000 Kč) a poplatník nepodepsal prohlášení k dani. Tato úprava byla v softwaru ošetřena při výpočtu mezd.
 • Zaměstnanci > Editace > byla prodloužena položka ”Důvod výstupu” pro podrobnější popis ukončení pracovní činnosti.
 • Roční zúčtování daně – byl upraven nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.18 za rok 2013. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a použit originální podklad pro tisk.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech – byl upraven nový tiskopis na aktuální vzor č. 21 a dále bylo upraveno i aktualizační okno pro tento formulář. Do formuláře byly přidány nové položky "14. Solidární zvýšení daně u záloh v měsících." a "15. Sleva na poplatníka v měsících".
 • Žádost o daňové bonusy – v menu Pojištění a Daňové bonusy byly na záložce Daňové bonusy aktualizovány údaje pro nový formulář vzor č.8. Podklad tiskového formuláře byl také aktualizován na vzor č.8. Pomocí tohoto formuláře mohou plátci daně v průběhu roku 2014 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (§ 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů).
 • Byl aktualizován tiskopis pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu i s doporučeným tiskovým fontem.
 • Na základě zákonného opatření Senátu se zvyšuje platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 5 355 na 5 829 Kč. Použije se u vyměřovacího, základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Účinnost je od 1. 11. 2013. V softwaru se tato částka automaticky použije u zaměstnanců označených v menu Zaměstnanci > Editace > záložka Daňové údaje > zakliknutý příznak "Stát je plátce zdravotního pojištění".
 • Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2014
  • Pro rok 2014 se zvyšuje redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely výpočtu nemocenské. První redukční hranice bude činit 865 Kč, druhá redukční hranice 1 298 Kč a třetí redukční hranice 2 595 Kč. Z těchto redukčních hranic si program vypočítá nové redukční hranice pro náhradu mzdy. Program si hranice nastaví automaticky
 • Do softwaru byly doplněny a aktualizovány pro rok 2014 exporty do formátu xml pro druhy ePodání, které vyžaduje ČSSZ. Pro odeslání musí mít uživatel zřízenu datovou schránku. Do datové schránky ČSSZ (ID 5ffu6xk) odešlete xml soubor, který vytvoříte podle následujích postupů :
  • Přehled o výši pojistného – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor PVPOJ.XML.
  • Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor NEMPRI.XML.
  • Přihlášky a odhlášky – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ONZ.XML.
  • Evidenční listy důchodového pojištění > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ELDP.XML.

Adresář firem

 • Editace > záložka Ostatní > nová položka Faktury vydané - upozornění. Zde lze zadat text, který se zobrazí při výběru firmy ve fakturách vydaných v okénku Upozornění (lze použít na zobrazení různých informací o odběrateli při fakturaci z daňové evidence, resp. účetnictví).
 • Editace > záložka Základní údaje > nové položky Mobil 2 a E-mail č.4. Na záložce Osoby byly doplněny políčka pro archivaci e-mailů u zaměstnance č.1 a č.2. Pomocí tlačítka E-mail lze otevřít e-mail se zadanou adresou.
 • Editace > záložka Ostatní > nová položka ID Datové schránky. Zde lze zadat a uložit identifikátor datové schránky úřadu resp. firmy v Adresáři firem.

Sklady

 • Příjem > Editační okno > okno Prodejní cena – pokud se vymaže přednastavená Spřažená položka při uložení příjemky se údaje o Spřažené položce vymažou i ze skladové karty. Takto lze odznačit skladové karty z příjmu zboží u kterých odpadá, případně se mění poplatek za likvidaci elektroodpadu.
 • Prodej fakturou > záložka Vystavení faktury – zde lze změnit novou položku “Datum zdaň.plnění” na vystavované faktuře. Doteď se tvořilo datum zdanitelného plnění na faktuře z datumů vydání na dodacím, resp. dodacích listech. Nyní lze datum zdanitelného plnění na faktuře upravit změnou tohoto nového údaje.
 • Výdej > Editační okno > nové tlačítko “Poznámka” – pomocí tohoto tlačítka otevřete okno Poznámka, kam lze zapisovat bližší informace k dané výdejce. Počet zapsaných informací není omezen.
 •