UpGrade 2/2022
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 2/2022 programu Win Ekonom verze 6.22.2

Obecné

·         Veškeré instalace plus a standard jak pro 32-bit tak pro 64-bit Windows byla umístěna na první záložku po spuštění „Instalace Win Ekonom 6“. Při instalaci se respektuje naposled nastavená cesta k programu Win Ekonom. Při instalaci byla doplněna obrazovka se zakliknutím příznaku pro vytvoření spouštěcí ikony – u již nainstalovaného softwaru doporučuji příznak vykliknout, aby nedošlo k přepsání již existující spouštěcí ikony. Nastavení tohoto příznaku bude již při další instalaci respektováno.

·         Menu Servis > Servis – vzdálená plocha, volba spustí externí program pro připojení vzdálené plochy pro případný servis program.

·         Menu Pomůcky > Reset umístění okna, umístí aktivní okno do levého horního rohu (resetuje původní umístění okna). Lze například využít pokud se Vám okno někde “zatoulá”, např. při použití dvou monitorů a následném odstranění druhého monitoru.  

Důležité změny

 ·         Přihlášky a odhlášky – OSSZ > u odhlášky zaměstnance při ukončení zaměstnání se nově vyplňuji údaje důležité pro přiznání a poskytnutí podpory v nezaměstnanosti. Údaje naleznete v Editaci na kartě “Část 9 – 10“. Další info viz. Mzdy.

 Účetnictví

·         Bankovní výpisy > Nový/Editace > ke každému výpisu lze pomocí nového tlačítka “Dokument” (naleznete ho v editačním okně vedle položky Poznámka) přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. k výpisu v pdf nebo naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). V okně “Banka – dokument” lze pomocí tlačítka “…” vybrat soubor na disku. Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech (např. pdf) se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu na záložce “Dokument”.

·         Bankovní výpisy > Nový/Editace > při zadání řádku který se paruje s pohledávkou resp. závazkem jsou načteny údaje z pohledávky resp. závazku (účet, variabilní symbol, firma atd.). U účtu je kontrolováno v účtovém rozvrhu, zda je účet označen jako pohledávka resp. závazek, což má vliv na propárování ze saldem. V případě špatného nastavení je uživatel upozorněn hláškou.

·         Faktury vydané > položka Množství byla rozšířena na 3 desetinná místa. Rozšíření bylo provedeno i v Faktury – předdefinované řádky v menu Pomocné soubory.

·         Faktury vydané > při použití tlačítka “Kopie” jsou aktualizovány datum zdanitelného plnění, datum odeslání a datum splatnosti dle aktuálního data.

·         Kniha závazků > Editace > byl doplněn nový příznak “Datum zdanit.plnění je použito pro hl.knihu”. Pro zaúčtování do Hlavní knihy a DPH se standardně používá „Datum uskutečnění zdaň.plnění“, pokud je rozdílné období (např. rok) pro zaúčtování do Hlavní knihy a DPH lze zakliknout tento příznak a pro zaúčtování do Hlavní knihy se použije „Datum zdanitelného plnění“ (toto datum se standardně používá pro zaúčtování do Kontrolního hlášení). Příznak byl zapracován i do Obnovy hlavní knihy ze vstupních dokladů (závazků).

·         Kniha DPH > záložka Tisk DPH > tisk DPH a Kontrolní hlášenítlačítko EPO – spustí se odkaz pro natažení XML souboru na novém portálu FÚ Moje daně. Zde klikněte na „Procházet“ u volby Můj počítač a vyberte z disku vygenerovaný soubor XML.

Daňová evidence

·         Bankovní výpisy > Nový/Editace > ke každému výpisu lze pomocí nového tlačítka “Dokument” (naleznete ho v editačním okně vedle položky Poznámka) přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. k výpisu v pdf nebo naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). V okně “Banka – dokument” lze pomocí tlačítka “…” vybrat soubor na disku. Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech (např. pdf) se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu na záložce “Dokument”.

·         Bankovní výpisy > Nový/Editace > při zadání řádku který se paruje s pohledávkou resp. závazkem jsou načteny údaje z pohledávky resp. závazku (kód, variabilní symbol, firma atd.).

·         Faktury vydané > položka Množství byla rozšířena na 3 desetinná místa. Rozšíření bylo provedeno i v Faktury – předdefinované řádky v menu Pomocné soubory.

·         Faktury vydané > při použití tlačítka “Kopie” jsou aktualizovány datum zdanitelného plnění, datum odeslání a datum splatnosti dle aktuálního data.

·         Kniha závazků > Editace > bylo přidáno nové tlačítko Kopie pro zkopírování závazku na nový závazek se všemi parametry. Při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo závazku a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii závazku a nemění například původní originál.

 Mzdy

 ·         Přihlášky a odhlášky – OSSZ > u odhlášky zaměstnance při ukončení zaměstnání se nově vyplňuji údaje důležité pro přiznání a poskytnutí podpory v nezaměstnanosti. Údaje naleznete v Editaci na kartě “Část 9 – 10“. Význam jednotlivých položek :

·         Důvod neposkytnutí podkladů pro ÚP – vyplní se v případě úmrtí zaměstnance či z důvodu, že zaměstnanec je starobním důchodcem.

·         Druh zaměstnání

·         Důvod ukončení pracovně právního vztahu

·         Důvod ukončení služebního poměru

·         Průměrný čistý měsíční výdělek – zjistí se z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální a zdravotní pojistné a zálohy na daň. Daňový bonus se při výpočtu nepřičítá.

·         Po kliknutí na tlačítko “Výpočet…” se dosadí “Průměrný čistý výdělek” vypočtený podle údajů z mzdové evidence (podstatné jsou zejména vypočtený hrubý hodinový průměr z měsíční mzdy a počtu hodin a z něho vypočtený hrubý měsíční výdělek za předchozí čtvrtletí od data ukončení pracovního poměru a úvazek – pracovní doba).

·         Odchodné/odbytné/odstupné náleží?povinně se vyplňuje, pokud je důvodem ukončení vztahu 4 (organizační důvody) nebo 5 (zdravotní důvody).

·         Odchodné/odbytné/odstupné vyplaceno

·         Odstupné &67/1 – uvede se násobek konkrétní částky 1xnásobek (při trvání PP méně než 1 rok), 2x nebo 3x.

·         Odstupné &67/2 – uvede se násobek konkrétní částky. Např. 12x násobek při skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů.

·         Odchodné – náleží při ukončení služebního poměru pro zdravotní nezpůsobilost.

·         Odbytné – náleží při ukončení služebního poměru uplynutím doby, po kterouu byl zaměstnanec mimo výkon služby z organizačních důvodů.

·         Doba důchodu pojištění – uvádí se konkrétní období za posledních 24 měsíců před skončením zaměstnání.

·         Přihlášky a odhlášky – OSSZ > Tisk > pomocí tlačítka “XML“ lze vytvořit soubor pro Odeslání přes portál ČSSZ. Pomocí tlačítka „ePortál“ spustíte portál ČSSZ, zde klikněte na Procházet a vyberte vytvořený soubor ONZ.XML. Soubor lze ve formuláři zkontrolovat a po přihlášení odeslat.

·         S účinností od 1.7.2022 se snižuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Dochází ke snížení vyměřovacího základu ze současné částky 14 570 Kč na 11 607 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tato změna byla zakódována do softwaru. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 1 567 Kč měsíčně. Tento výpočet se aktivuje v editaci zaměstnance na záložce „Daňové udaje“ zakliknutím volby „Stát je plátce zdravotního pojištění“.

·         Vedle peněžité pomoci v mateřstvá a rodičovského příspěvku se vyplácí také dávka otcovské poporodní péče – zkráceně otcovská. Od roku 2022 se může čerpat maximálně 14 dnů péče. Zadání tzv. Otcovské dovolené:

·         Pomocné soubory > Číselník kódů mezd > pomocí nového tlačítka „Vložit kód 94“ doplňte kód „Otcovská dovolená“ pro zadání této dávky.

·         Příspěvek zadáte v Zaměstnanci > Soupisky mezd > zvolíte kód 94 – Otcovská dovolená. Zadejte počet kalendářních dnů, je přednastaveno 14.

·         Otcovskou vyplácí ČSSZ a to ve výši 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

·         Zadání tzv. Stravenkového paušálu jako nové peněžní formy příspěvku na stravování:

·         Pomocné soubory > Číselník kódů mezd > pomocí nového tlačítka „Vložit kód 43“ doplňte kód „Příspěvek pro stravování“ pro práci se stravenkovým paušálem.

·         Pomocné soubory > Daňové úlevy a slevy ve mzdách > zde je nové políčko „Příspěvek na stravování denní sazba“, kde se automaticky doplní maximální denní sazba příspěvku pro daný rok. Sazba se vypočítá jako 70% z horního limitu stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin (108 Kč) a bude se tedy každý rok měnit. Sazba pro rok 2021 je 75,60 Kč. Sazbu lze snížit.

·         Příspěvek zadáte v Zaměstnanci > Soupisky mezd > zvolíte kód 43 – Příspěvek na stravování. Do prac.dny se dosadí z již zadaného kódu 1 resp. 2 počet pracovních dní. Dále se dosadí denní sazba z Daňových úlev a propočítá se celková měsíční částka příspěvku.

·         Zápočtový list – byl aktualizován a upraven výpočet „Průměrný měsíční výdělek za předchozí kalendářní čtvrtletí pro pracovně právní účely“ a to jak Hrubá tak Čistá mzda.

 Sklady

·         Příjem na sklad > Nový/Editace > do detailních řádků byla doplněna nová položka Celkem. Do položky se při zadávání řádků příjemky doplní součet množství a nákupní ceny. Pomocí celkového součtu na řádku (u položky) lze provádět např. kontrolu cen u došlého dodacího listu či faktury.

·         Prodej fakturou > záložka Nedaňové údaje > nová záložka na které lze přímo editovat sloupečky Poznámka, Osobní číslo, Prodej kartou a nově i Poznámku. Poznámku otevřete dvojklikem myši a v zobrazeném okně lze zapsat informace k dodacímu listu. Pokud by došlo k zacyklení dokladu, lze zde pro opravu použít tlačítko Oprava zacyklení.

·         Prodej fakturou > nová záložka Import, zde lze naimportovat dodací list, prodejku, pokladní doklad nebo výdejku z jiné datové složky (např. zálohy umístěné v jiné datové složce). Do políčka Dodací list zadejte číslo dodacího listu, které importujete z jiné datové složky. Toto číslo bude zkontrolováno zda není obsaženo v aktuální datové složce a je obsaženo v záložní složce. Po kliknutí na “Import dokladu” vyberete složku obsahující data pro import a následně proběhne import. Skladové položky budou odečteny ze skladu. Funkci lze využít např. při omylem smazaném dodacím listu a obnovení ze zálohy.

·         Prodej hotově a prodej pokladnou> záložka Nedaňové údaje > byl doplněn sloupeček Poznámka k přímé editaci. Poznámku otevřete dvojklikem myši a v zobrazeném okně lze zapsat informaceprodeji hotově resp. prodeji pokladnou. Pokud by došlo k zacyklení dokladu, lze zde pro opravu použít tlačítko Oprava zacyklení.

·         Objednávky > editační okno > zde bylo doplněno nové políčko Poznámka. Podle poznámky lze provádět i různé výběry v hlavním listovacím okně.

·         Objednávky > při použití tlačítka “Kopie” jsou aktualizovány datum objednání a datum dodání dle aktuálního data. Rozdíl mezi datumem objednání a dodání byl zohledněn dle rozdílu na původní objednávce.

·         Objednávky > nové numerické položky Nákup a Prodej. Lze např. využít pro vyčíslení nákupů a prodejů k dané objednávce. Údaje lze doplnit v editaci objednávky.

·         Objednávky > nová záložka “Nedaňové údaje”, zde lze přímo v listovacím okně editovat jednotlivé položky. Šedě podbarvené sloupečky editovat nelze, jde o klíčové údaje, které mají souvislost s ostatními agendami. Editovat lze i nekonečné poznámky “Memo” (otevřete dvojklikem myši a v zobrazeném okně lze zapsat informace k objednávce. Pokud je v poznámce cokoli zapsáno změní se z „memo“ na „Memo“).  

Výroba

·         Výrobní a montážní listy > Vystavení faktury > po rozšíření množství na 3 desetinná místa ve Fakturách vydaných dochází při vystavení detailní faktury ke kompletnímu přenosu celé desetinné části a již né k zaokrouhlení množství.

·         Výrobní a montážní listy > Editace > při použití tlačítka “Kopie” je aktualizován datum počátku montáže dle aktuálního data.

·         Konfigurace výroby a montáže > záložka Ceny > v montáži, normách a nabídkových listech lze po zakliknutí volby typu ceny “nákupní cenu z poslední příjemky” využít cenu z poslední příjemky pro dosazení při editaci do těchto agend. Tato volba je výhodná při dnešních rozkolísaných a zvyšujících se cenách na trhu, respektuje poslední, většinou nejvyšší nákupní cenu.