UpGrade 2/2018
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 2/2018 programu Win Ekonom verze 6.18.2

Obecné

Pro uživatele, kteří mají 64-bitový operační systém Windows 10 je na CD připravena instalační verze pro tento nejnovější OS. Po spuštění instalačního CD naleznete tyto instalace na záložce 64-bit instalace”. Instalace plus a standard pro 64-bit Windows respektují cesty k instalaci zvlášť u plus a standard. Při instalaci byla doplněna obrazovka se zakliknutím příznaku pro vytvoření spouštěcí ikony – u již nainstalovaného softwaru doporučuji příznak vykliknout, aby nedošlo k přepsání již existující spouštěcí ikony. Nastavení tohoto příznaku bude již příště respektováno.

PDF Creator

 • Ze softwaru lze nyní automaticky vytvářet dokumenty v PDF formátu a odesílat je na e-mailové adresy přednastavené v Adresáři firem. Nastavení PDF Creatoru provedete v menu Pomůcky > Konfigurace programu PDFCreator – zde nastavte :
 • Příznak “Verze PDFCreatoru je nižší než 2.0” u starších verzí PDFCreatoru. Verzi naleznete po spuštění PDF Creatoru v menu Nápověda > O programu.
 • Pomocí tlačítka “…” vyberte cestu ke složce, kam se budou ukládat vytvořené pdf dokumenty.
 • Pro odesílání e.mailů musíte mít nainstalován a nastaven jeden z e-mailových klientů (např. Mozilla Thunderbird, Outlook Express, Microsoft Outlook, Microsoft Mail atd.). Pokud nemáte nebo nechcete automaticky odesílat e-maily, zaklikněte volbu “Neodesílat e-mail s přílohou, pouze se vytvoří soubor PDF”.
 • Nadefinujte nastavení emailové zprávy pro odesílání faktur a dodacích listů :
 • Zapiště text předmětu, např. Faktura číslo. Pokud zakliknete volbu “Připojení čísla faktury k textu předmětu”, bude pak v předmětu e-mailu, např. Faktura číslo 201800258.
 • Do zprávy e-mailu lze nadefinovat jakýkoliv text.
 • E-mail se po odeslání automaticky uloží do Odeslané pošty v poštovním klientu.

GDPR

 • GDPR je obecné nařízení na ochranu osobních údajů, které je účinné od 25. 5. 2018. V návaznosti na něj je v programu připraveno několik informací, pomůcek a doporučených postupů. Popis pod heslem GDPR je zapsán v jednotlivých agendách.
 • Ochrana přístupu do programu
 • Vstup do programu je možné chránit heslem. Heslo zadáte v menu Pomůcky > Konfigurace sysmu > Vstupní heslo.
 • V případě více uživatelů je možné nastavit přístupová práva v menu Pomůcky > Přístupová práva, resp. zablokovat přímo některé důležité agendy obsahující personální údaje (Mzdy, Adresář) pro konkrétní uživatele.
 • přístupových právech lze i definovat zda daný uživatel má možnost tisknout sestavy, případně exportovat data do externích souborů (např. excel – xls).
 • Provoz programu
 • V přístupových právech je zadána ztv. Zkratka uživatele, která se přenáší do dokladů a agend zpracovávaných daným úživatelem.

Účetnictví

 • Pokladní deník, Drobná pokladna, Interní doklad > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo dokladu a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.
 • Faktury vydané > Nový/Editovat > záložka Odběratel > byla přidána nová položka Číslo faktury pro kontrolní hlášení – pokud, se údaj vyplní, bude zapsán do Knihy DPH a použit v Kontrolním hlášení místo standardního čísla faktury. Používá se u čísla faktury vytvářeného odběratelem (např. při fakturaci energií ČEZu), kde číslo faktury obsahuje písmena resp. má dlouhý formát. Vedle údaje je tlačítko “…” pro natažení údaje z předchozí faktury pro zadaného odběratele.
 • Faktury vydané > Tisk > pokud byla v Adresáři firem vyplněna e-mailová adresa pro odeslání pdf souboru faktur je příznak ”Vytvoření faktury ve formátu pdf a případné odeslání na e-mail” přednastaven a po odkliknutí tlačítka Tisk bude pdf soubor vytvořen a odeslán. Při nezadaném e-mailu a ručním zakliknutí volby bude pouze vytvořen soubor pdf do přednastavené složky.
 • Faktury vydané > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo faktury a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.
 • Faktury vydané > Nový/Editovat > záložka Odběratel > byla přidána nová položka Zakázky detailně – do položky lze zapsat libovolné informace, např. detailní seznam čísel zakázek. Údaj lze vložit do tisku faktury a lze podle něho vyhledávat a filtrovat faktury.
 • Objednávky vydané > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo objednávky a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.

Daňová evidence

 • Pokladní deník, Drobná pokladna, Interní doklad > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo dokladu a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.
 • Faktury vydané > Nový/Editovat > záložka Odběratel > byla přidána nová položka Číslo faktury pro kontrolní hlášení – pokud, se údaj vyplní, bude zapsán do Knihy DPH a použit v Kontrolním hlášení místo standardního čísla faktury. Používá se u čísla faktury vytvářeného odběratelem (např. při fakturaci energií ČEZu), kde číslo faktury obsahuje písmena resp. má dlouhý formát. Vedle údaje je tlačítko “…” pro natažení údaje z předchozí faktury pro zadaného odběratele.
 • Faktury vydané > Tisk > pokud byla v Adresáři firem vyplněna e-mailová adresa pro odeslání pdf souboru faktur je příznak ”Vytvoření faktury ve formátu pdf a případné odeslání na e-mail” přednastaven a po odkliknutí tlačítka Tisk bude pdf soubor vytvořen a odeslán. Při nezadaném e-mailu a ručním zakliknutí volby bude pouze vytvořen soubor pdf do přednastavené složky.
 • Faktury vydané > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo faktury a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.
 • Faktury vydané > Nový/Editovat > záložka Odběratel > byla přidána nová položka Zakázky detailně do položky lze zapsat libovolné informace, např. detailní seznam čísel zakázek. Údaj lze vložit do tisku faktury a lze podle něho vyhledávat a filtrovat faktury.
 • Objednávky vydané > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo objednávky a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.

Mzdy

 • V menu Zaměstnanci > Přehledy > naleznete nové tlačítko “Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Po kliknutí na tlačítko se vypočítají údaje pro zadaný rok.

Ve vypočtené tabulce jsou zobrazeny následující sloupce :

 • Odprac_hodiny – odpracované hodiny včetně přesčasů
 • Hodiny_nepřítomnosti – hodiny nepřítomnosti, které ze započítávají do odpracovaných hodin
 • Pracovní_fond – roční pracovní fond pro 8 hodinovou pracovní dobu
 • Přepočtený stav – přepočtený počet zaměstnanců = (odpracované hodiny + hodiny nepřítomnosti / pracovní fond)
 • Podíl_4proc – 4% podíl z přepočteného počtu zaměstnanců
 • Zaměstnavatelé, kteří mají v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců a nezaměstnávají osoby se zdravotním postižením, ani od nich neodebírají výrobky či služby, musí vypočítat a odvést příslušnou částku náhradního plnění. Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla.
 • Zaměstnanci > zabezpečení GDPR – přidána položka Uživatel a datum a čas aktualizace. Při zabezpečení programu přístupovými právy se do těchto údajů zapisují údaje o uživateli, který aktualizoval data.
 • Zaměstnanci > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví osobní číslo zaměstnance a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii a nemění například původní originál.

Sklady

 • Příjem na sklad > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo dokladu a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.
 • Prodej fakturou > Tisk > pokud byla v Adresáři firem vyplněna e-mailová adresa pro odeslání pdf souboru faktur, resp. dodacích listů je příznak ”Vytvoření faktury ve formátu pdf a případné odeslání na e-mail”, resp. ”Vytvoření dodacího listu ve form. pdf a případné odeslání na e-mail” přednastaven a po odkliknutí tlačítka Tisk (faktury, resp. dodacího listu) bude pdf soubor vytvořen a odeslán. Při nezadaných e-mailech a ručním zakliknutí volby bude pouze vytvořen soubor pdf do přednastavené složky.
 • Prodej fakturou > Tisk – u rozpětí faktur pro tisk je nové tlačítko ”+”. Tlačítko umožňuje zvýšení políček Od faktury – Do faktury o 1. Uplatní se např. při postupném vytváření faktur pdf a odesílání na různé e-maily.
 • Prodej fakturou > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo dokladu a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.
 • Objednávky > editační okno > zde bylo doplněno nové políčko Poznámka. Podle poznámky lze provádět i různé výběry v hlavním listovacím okně.
 • Objednávky > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo dokladu a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.
 • Zakázky > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo dokladu a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.
 • Skladová karta > záložka Přecenění a přepočet > tlačítko Přečíslování skladové položky pokud ponecháte nový název položky stejný jako původní název, nedojde při přečíslování ke změně názvu položky v jednotlivých agendách (v názvu agend mohou být zapsány i jiné údaje než název, které by jinak byly přepsány).
 • Skladová karta > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo skladové položky a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.

Výroba

 • Výrobní a montážní listy > vystavení hotovostního dokladu, v okně Vystavení pokladního dokladu je znepřístupněno tlačítko Tisknout. Ke zpřístupnění dojde až po zaúčtování dokladu (tlačítko Zaúčtovat, které se naopak po zaúčtování znepřístupní).
 • Nabídkové listy a Normy výrobků > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo nabídkového listu, resp. norma výrobku a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.

Adresář

 • Adresář firem > editační obrazovka > nové údaje “E-maily pro odesílání faktur a dodacích listů ve formátu PDF”. Pro každou agendu lze využit dva e-maly na které lze pdf doklady odeslat. Odeslání se provádí klasickým tiskem ve Fakturách vydaných a v Prodeji fakturou. Pokud před odesláním chcete e-mail zkontrolovat zaklikněte volbu “Zobrazení e-mailu před odesláním”.
 • Adresář firem > zabezpečení GDPR – přidána položka Uživatel a datum a čas Aktualizace. Při zabezpečení programu přístupovými právy se do těchto údajů zapisují údaje o uživateli, který aktualizoval data.
 • Pokud chceme jakoukoli adresu (dlouho nepoužívaný odběratel nebo dodavatel) ”schovat” (nebude vidět v Adresáři firem) zaklikněte příznak ”Schovat adresu” v editaci adresáře na záložce Ostatní.