UpGrade 1/2020
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2020 programu Win Ekonom verze 6.20.1

DAŇ za rok 2019

Nové a upravené formuláře zahrnuté v programu Daň 2019.

 • Daň z příjmu fyzických osob – byl vytvořen nový vzor tiskopisu č.25. Ve formuláři byly aktualizovány grafické změny a byl použit originální podklad pro tisk. Byly aktualizovány nové zvýhodněníškolkovné (sleva za umístění dítěte se zvedla na 13 350 Kč). Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Dále byla podle nových parametrů aktualizována struktura souboru XML pro vytvoření souboru DANFO.XML pro zaslání dat přehledu přes portál EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku “Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.15. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.15. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a doplněny nové položky.
 • Daň z příjmu právnických osobnový vzor tiskopisu č.30, jsou zohledněny legislativní změny účinné pro vymezené období a sazba daně 19%. Byly aplikovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byly přidány nové položky. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byly zakomponovány nové řádky číslo 63, 163 a 319.
 • Silniční daň – vzor tiskopisu č.16 byla upraven pro rok 2019. Byla aktualizována grafická úprava nadpisů a sloupců. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byl aktualizován soubor XML pro vytvoření souboru DANSIL.XML. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu -Daňové přiznání k dani silniční – od roku 2009 včetně" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
 • Zdravotní pojištění OSVČ – byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 s upravenými legislativními konstantami a výpočty pro toto období a novým tiskopisem. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byla aktualizována xdp šablona pro automatické předvyplnění souboru vzp.pdf údaji z formuláře. Soubor se automaticky otevře v Adobe Readeru, z kterého lze uložit a následně zaslat přes datovou schránku na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Byly aktualizovány šablony pro zdravotní pojišťovny vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra. Výběr zdravotní pojišťovny se provádí na záložce “Strana 2a”.
 • Sociální pojištění OSVČ – byl aktualizován nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019. V přehledu jsou zakomponovány nové legislativní konstanty za rok 2019 a pro výpočet nové zálohy roku 2020. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu ČSSZ 89 324 19 I/2020. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byl aktualizován formát XML pro vytvoření souboru OSVC2019.XML. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá zde kontrola zadaných údajů) nebo datovou schránku (ID ČSSZ 5ffu6xk). Po uložení souboru XML na disk klikněte na nové tlačítko “ePortál”, které spustí stránky ePortálu ČSSZ. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka “Načíst tiskopis ze souboru”.
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – byl aktualizován vzor tiskopisu č.22. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2 se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Byl aktualizován formát XML souboru DPZVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) lze spustit stránky daňového portálu - “Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh…" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
 • Příloha k vyúčtování č.3 – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 16. Příloha je povinná pro plátce daně provádějící opravy. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Údaje jsou pak načteny do XML souboru vytvořeného ve volbě “Závislá činnost” (viz. výše).
 • Počet zaměstnanců – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 19. Byl upraven formulář za rok 2019. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Údaje jsou pak načteny do XML souboru vytvořeného ve volbě “Závislá činnost” (viz. výše).
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 17. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2a a záložce č.2b se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Pomocí tlačítka XML lze vytvořit soubor DPSVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka “XML”) se spustí stránky daňového portálu -Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně…" a zde kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

Obecné

 • Začátkem roku 2020 bude postupně docházet k ukončení platnosti pokladních certifikátů pro zařízení EET. Splatnost certifikátu lze zkontrolovat v menu Pomůcky > Konfigurace systému > tlačítko ”Ověření nastavení a splatnost certifikátu”. Po kliknutí na tlačítko se nejdříve zobrazí hláška o ”Ověření komunikace” a po odkliknutí dalšší hláška s datem splatnosti certifikátu. Generování nových pokladních certifikátů se provádějí ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portále www.daneelektronicky.cz.
 • Řešení pro firmy mající IČO začínající nulou. Pomůcky > Konfigurace systému > nová položka prefix před políčkem IČO. Pokud máte přiděleno IČO, které začíná nulou, zapište do prefixu ”0”. Ve všech tiskových sestavách bude následně zobrazeno IČO začínající zadaným prefixem, tzn. nulou. Pokud IČO nezačíná ”0” stačí stejně jako nyní doplnit IČO do políčka bez prefixu (políčko IČO je numerické, proto nelze do něho zapisovat údaje začínající nulou, nula se vymaže).

Daňová evidence a Účetnictví

 • Bankovní výpisy > Nový/Editace > při zadání řádku který se paruje s pohledávkou resp. závazkem jsou načteny údaje z pohledávky resp. závazku (účet, variabilní symbol, firma atd.). U účtu je kontrolováno v účtovém rozvrhu, zda je účet označen jako pohledávka resp. závazek, což má vliv na propárování ze saldem. V případě špatného nastavení je uživatel upozorněn hláškou.
 • Faktury vydané > Nový/Editovat > záložka Odběratel > byla přidána nová položka Osobní číslo – do položky lze vybírat osobní čísla ze seznamu zaměstnanců, případně doplnit vlastní označení. Údaj lze vložit do tisku faktury a lze podle něho vyhledávat a filtrovat faktury. Osobní číslo se doplní i do pohledávky, případně se převezme při fakturaci z dodacích listů ze skladu.
 • Kniha závazků > Editace > bylo přidáno nové tlačítko Kopie pro zkopírování závazku na nový závazek se všemi parametry. Při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo závazku a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii závazku a nemění například původní originál.
 • Kniha DPH > záložka Tisk DPH > Daňová strana č.2 a Kontrolní hlášení > tlačítko EPO – po kliknutí se zobrazí přímo stránka pro načtení souboru příslušné agendy, ”Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011” resp. ”Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016”. Kliknutím na tlačítko “Načtení souboru" na této stránce načtete již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.
 • Konfigurace účetnictví resp. Daňové evidence > záložka Fakturace, nový příznak “Rozúčtování zaokrouhlení na DPH a základ daně u bezhotovostních faktur”. Podle posledního vyjádření finanční správy při zaokrouhlování bezhotovostních dokladů nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani, podle zákona ale není ustanovena vyjímka pro vyjmutí zaokrouhlení ze základu daně. Proto lze při zaokrouhlování bezhotovostních faktur použít oba postupy. Pro platby v hotovosti je zaokrouhlení výjmuto z DPH. Příznak se promítne ve všech agendách, kde se vystavují bezhotovostní faktury (účetnictví, daňová evidence, prodej fakturou, zakázky, montáž a výroba).

Mzdy

 • Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce roku 2020. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2020. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.
 • Při změně na leden 2020 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2020.Dále dochází ke zvýšení stravného pro časové pásmo 5-12 hodin na 86 Kč, pro 12-18 hodin na 131 Kč a nad 18 hodin na 205 Kč. Stravné se také automaticky nastaví při změně období.
 • Měsíční mzdy – pro lepší identifikaci byl do spodní části tisku výplatní pásky umístěn název firmy.
 • Zaměstnanci > záložka Prac.smlouva – zde naleznete vpravo vedle text; nová tlačítka (obrázek šipka nahoru). Po kliknutí se zobrazí samostatné okno s pracovní smlouvou, v kterém si lze smlouvu prohlížet a editovat. Okno lze zvětšit pro přehlednější a větší zobrazení. Konfigurace mezd > Prac.smlouva – také zde byla přidána tato tlačítka pro zobrazení samostatného okna s předlohou pracovní smlouvy.
 • Pro rok 2020 zůstává měsíční sleva na poplatníka (2 070 Kč) na stejné úrovni jako v roce 2019. Zůstává rovněž zvýšené daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč. Na druhé a další dítě se v roce 2019 daňové zvýhodnění nezvyšuje. Program si automaticky při změně období nastaví sazby a upraví výpočty. Program si automaticky aktualizuje výši tuzemských cestovních náhrad, které se od 1.1.2020 zvyšují.
 • Od roku 2020 se zvyšuje minimální mzda z 13 350 Kč na 14 600 Kč. V programu se tento parametr změní automaticky při změně období na 1/2020. Minimální hodinová mzda se zvyšuje na 87.30 Kč. Tato změna ovlivní minimální zdravotní pojištění zaměstnanců resp. zaměstnavatelů z částky 1 803 Kč na částku 1 971 Kč (13,5% z minimální mzdy).
 • V důsledku zvýšení minimální mzdy z 13 350 Kč na 14 600 Kč jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu v roce 2020. Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši poloviny minimální mzdy. Pro rok 2020 je nutné dosáhnout zdanitelného měsíčního příjmu ve výši 7 300 Kč a pro uplatnění ročního daňového bonusu alespoň 87 600 Kč (za rok 2020 se však budou počítat již pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. V roce 2020 již nebude možné obdržet daňový bonus pouze z pasivních příjmů, tedy z kapitálových příjmů a příjmů z pronájmu). V důsledku zvýšení minimální mzdy se také zvyšuje částka na vyživované dítě s jeho umístěním do předškolního zařízení na 14 600 Kč za rok.
 • V programu byla pro rok 2020 změněna měsíční hranice pro 7% solidární zvýšení daně na 139 340 Kč měsíčně (1 672 080 Kč ročně) z původní částky 130 796 Kč měsíčně platící pro rok 2019.
 • S účinností od 1.1.2020 se zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Dochází k navýšení vyměřovacího základu ze současné částky 7 540 Kč na 7 903 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tato změna byla zakódována do softwaru. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 1 067 Kč měsíčně. Tento výpočet se aktivuje v editaci zaměstnance na záložce “Daňové udaje” zakliknutím volby “Stát je plátce zdravotního pojištění”.
 • Od 1.1.2020 zůstává v platnosti pro odvod sociálního a zdravotního pojištění u dohod o pracovní činnosti (DPČ) částka 3 000 Kč. Změna parametru byla zohledněna v softwaru. Pro daň je i pro rok 2020 určující hranice 3 000 Kč.
 • Roční zúčtování daně – byl upraven nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.24 za rok 2019. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a použit originální podklad pro tisk. Maximální roční daňový bonus zůstává na částce 60 300 Kč. Bonus mohou využít jen lidé, kteří měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy - pro rok 2019 se částka zvyšila na 80 100 Kč. Byla změněna sleva za umístění dítěte až na 13 350 Kč.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2020 – byl přidán nový vzor tiskopisu č. 28 za období 2020 a dále bylo upraveno i aktualizační okno a výpočty pro tento formulář.
 • Žádost o daňové bonusy – v menu Pojištění a Daňové bonusy byly na záložce Daňové bonusy aktualizovány údaje pro formulář vzor č.10. Podklad tiskového formuláře byl také aktualizován na vzor č.10. Pomocí tohoto formuláře mohou plátci daně v průběhu roku 2020 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech.
 • Měsíční přehled zdravotního pojištění - aktualizace. Byla aktualizována XDP šablona a pdf podklady pro odesílání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele přes datovou schránku. V menu Pojištění a daňové bonusy lze na kartě Zdravotní v části “Vytvoření PDF formuláře pro zdravotní pojišťovnu” vybrat zdravotní pojišťovnu a pomocí tlačítka PDF formulář vytvořit PDF soubor s předvyplněnými údaji. Soubor lze dále uložit na disk a odeslat pomocí datové schránky, případně lze formulář vytisknout. Formuláře byly připraveny pro zdravotní pojišťovny všeobecná, vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra.
 • Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2020
 • Pro rok 2020 se zvyšuje redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro účely výpočtu nemocenského pojištění. První redukční hranice bude činit 1 162 Kč, druhá redukční hranice 1 742 Kč a třetí redukční hranice 3 484 Kč. Z těchto redukčních hranic si program vypočítá nové redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN 203,35 Kč (I.), 304,85 Kč (II.) a 609,70 Kč (III.). Program si hranice nastaví automaticky.
 • Do softwaru byly doplněny a aktualizovány pro rok 2019 exporty do formátu xml pro druhy ePodání, které vyžaduje ČSSZ. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá kontrola zadaných údajů) nebo datovou schránku (ID ČSSZ 5ffu6xk). Po uložení souboru XML na disk klikněte na nové tlačítko “ePortál”, které spustí stránky ePortálu ČSSZ. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka “Načíst tiskopis ze souboru”. Soubory xml vytvoříte podle následujích postupů :
 • Přehled o výši pojistného – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor PVPOJ.XML.
 • Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor NEMPRI.XML.
 • Přihlášky a odhlášky – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ONZ.XML.
 • Evidenční listy důchodového pojištění > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ELDP.XML.

Sklady

 • Příjem na sklad > Nový/Editace > do detailních řádků byla doplněna nová položka Celkem. Do položky se při zadávání řádků příjemky doplní součet množství a nákupní ceny. Pomocí celkového součtu na řádku (u položky) lze provádět např. kontrolu cen u došlého dodacího listu či faktury.
 • Prodej fakturou > záložka Nedaňové údaje > nová záložka na které lze přímo editovat sloupečky Poznámka, Osobní číslo a Prodej kartou. Pokud by došlo k zacyklení dokladu, lze zde pro opravu použít i tlačítko Oprava zacyklení.
 • Prodej hotově > záložka Nedaňové údaje > nové tlačítko Oprava zacyklení pro opravu zacykleného dokladu.

Výroba

 • Výrobní a montážní listy > Editace > nové tlačítko Kopie > pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii otevřeného montážního listu. Kopie se po kliknutí na tlačítko ”Kopie” ihned vytvoří a lze ji editovat. Pro lepší orientaci zda jde o originál či kopii je u tlačítka Kopie a u políčka Montážní list červené podbarvení textu.
 • Výrobní a montážní listy > záložka Vystavení faktury, pokud použijete Formu úhrady ”Hotovost” nebo ”Dobírka” bude faktura automaticky zaokrouhlena na celé koruny (zaokrouhlení je vyjmuto z DPH). V opačném případě (Bezhotovostní převod, Platební kartou) bude faktura zaokrouhlena podle nastavení v Konfiguraci účetnictví (resp. Konfiguraci daňové evidence) na záložce Fakturace (zaokrouhlení bude probíhat podle příznaku “Rozúčtování zaokrouhlení na DPH a základ daně u bezhotovostních faktur”).
 • Výrobní a montážní listy > vystavení hotovostního dokladu, v okně Vystavení pokladního dokladu je znepřístupněno tlačítko Tisknout. Ke zpřístupnění dojde až po zaúčtování dokladu (tlačítko Zaúčtovat, které se naopak po zaúčtování znepřístupní).
 • Nabídkové listy a Normy výrobků > Editace > při použití tlačítka Kopie se červeně podbarví číslo nabídkového listu, resp. norma výrobku a tlačítko Kopie. Pro uživatele to je informace, že používá právě vytvořenou kopii dokladu a nemění například původní originál.

Adresář

 • Adresář firem > Editace/Nový záznam – pod políčkem DIČ je nové tlačítko ”Import adresy podle DIČ”. Po kliknutí na tlačítko se u plátce DPH doplní adresa z webu registru plátců v Evropské unii – ec.europa.eu. Tato funkce naimportuje oficiální daňovou (fakturační) adresu zaregistrovanou firmou u FÚ.
 • Adresář firem > Nový/Editace > ke každé firmě lze pomocí tlačítka ”Dokument” přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. ke smlouvě, objednívce, faktuře ve formátu pdf nebo jako naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu v okně ”Firmy – dokument”.
 • Adresář firem > záložka ”Dokument”, zde lze listováním v adresách firem zobrazit přiřazené dokumenty (grafické soubory), případně kliknutím na plochu dokumentu zobrazit dokument v původním programu (např. smlouva v pdf).