UpGrade 1/2023
Home Up UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008 UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 1/2023

 

Upgrade 1/2023 programu Win Ekonom verze 6.23.1

DAŇ za rok 2022

Nové a upravené formuláře zahrnuté v programu Daň 2022.

·         Daň z příjmu fyzických osob – byl vytvořen nový vzor tiskopisu č.28. Ve formuláři byly aktualizovány grafické změny a byl použit originální podklad pro tisk. Byly aktualizovány nové daňové slevyškolkovné (sleva za umístění dítěte se zvedla na 16 200 Kč), sleva za zastavenou exekuci a základní sleva na poplatníka (zvýšená na 30 840 Kč). Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a přidány další řádky v části výpočtu daně. Dále byla podle nových parametrů aktualizována struktura souboru XML pro vytvoření souboru DANFO.XML pro zaslání dat přehledu přes portál EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka „XML“) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku „Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně" a zde kliknutím na tlačítko „Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy. 

·         Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.18. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

·         Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.18. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a doplněny nové položky.

·         Daň z příjmu právnických osobnový vzor tiskopisu č.33, jsou zohledněny legislativní změny účinné pro vymezené období a sazba daně 19%. Byly aplikovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byly přidány nové položky. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

·         Silniční daň – došlo k novelizaci zákona o dani silniční. V roce 2022 podléhají dani pouze zdanitelná vozidla kategorie N2, N3, O3, O4 (osobní auta a autobusy nejsou předmětem daně, nákladní vozidla a přívěsy do 12 t mají daň 0 a do přiznání se neuvádí). Daňové přiznání se výrazně liší a nebylo již v softwaru aktualizováno.

·         Zdravotní pojištění OSVČ – byl aktualizován Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2022 s upravenými legislativními konstantami a výpočty pro toto období a novým tiskopisem. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byly aktualizovány pdf šablony pro zdravotní pojišťovny VZP, vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra. Výběr zdravotní pojišťovny se provádí na záložce „Strana 2a“. Soubor se automaticky otevře v Adobe Readeru, z kterého lze uložit a případně vytisknout (to samé proběhne z tlačítka Tisk) a následně zaslat přes datovou schránku na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Byly doplněny položky pro označení měsíců v kterém byl poplatník v paušálním režimu.

·         Sociální pojištění OSVČ – byl aktualizován nový Přehled o výši daňového základu OSVČ za rok 2022. V přehledu jsou zakomponovány nové legislativní konstanty za rok 2022 a pro výpočet nové zálohy roku 2023. Bylo upraveno editační okno. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byl aktualizován formát XML pro vytvoření souboru OSVC2022.XML. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá zde kontrola zadaných údajů). Po uložení souboru XML na disk klikněte na  tlačítko „ePortál“, které spustí stránku ePortálu ČSSZ „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022“. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka „Načíst tiskopis ze souboru“. Na stránce s načtenými údaji lze provést Kontrolu dat, Tisk vyplněného tiskopisu a následně i Elektronické odeslání. Byl upraven oddíl H. o položku 38. týkající se paušálního režimu.

·         Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – byl aktualizován vzor tiskopisu č.24. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2 se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Byl aktualizován formát XML souboru DPZVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka „XML“) lze spustit stránky daňového portálu - „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh…" a zde kliknutím na tlačítko „Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

·         Příloha k vyúčtování č.3 – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 17. Příloha je povinná pro plátce daně provádějící opravy. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk.

·          Počet zaměstnanců – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 22. Byl upraven formulář za rok 2022. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Údaje jsou pak načteny do XML souboru vytvořeného ve volbě „Závislá činnost“ (viz. výše).

·         Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 18. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2a a záložce č.2b se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Pomocí tlačítka XML lze vytvořit soubor DPSVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka „XML“) se spustí stránky daňového portálu -Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně…" a zde kliknutím na tlačítko „Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

 

Daňová evidence a Účetnictví  

·         Faktury vydané > Tisk > do tisku faktur lze doplnit QR kód s platebními informacemi. Povolení a nastavení QR kódu provedete v menu Pomůcky > Konfigurace tisku QR kódu. Zaklikněte „Povolení tisku QR kódu“, určete pomocnou složku kam se budou soubory s QR kódem ukládat (doporučuji složku nejdříve založit a pak ji v programu vybrat). Dále zkontrolujte zda máte u svých bankovních účtů zadán IBAN (lze vygenerovat a ověřit pomocí tlačítka IBAN) a nakonec klikněte na tlačítko „Doplnění QR kódu do tiskových sestav faktur“. Případnou úpravu faktur lze provést v menu Pomůcky > Úprava tiskových sestav u formulářů „Faktura“ a „Faktura s detailními řádky“. Po restartování programu lze již tisknout faktury s QR kódem.

·         Faktury vydané > při použití tlačítka “Kopie” jsou aktualizovány datum zdanitelného plnění, datum odeslání a datum splatnosti dle aktuálního data.

·         Kniha závazků > Editovat > tlačítko “Ověření” vedle políčka Bank.účet. Byl změněn server pro kontrolu registrovaných účtů a spolehlivosti plátce na FÚ, což zapříčinilo dočasnou nedostupnost této funkce. Funkce byla obnovena dle nové specifikace.

·         Kniha závazků > Editace > byl doplněn nový příznak “Datum zdanit.plnění je použito pro hl.knihu”. Pro zaúčtování do Hlavní knihy a DPH se standardně používá „Datum uskutečnění zdaň.plnění“, pokud je rozdílné období (např. rok) pro zaúčtování do Hlavní knihy a DPH lze zakliknout tento příznak a pro zaúčtování do Hlavní knihy se použije „Datum zdanitelného plnění“ (toto datum se standardně používá pro zaúčtování do Kontrolního hlášení). Příznak byl zapracován i do Obnovy hlavní knihy ze vstupních dokladů (závazků).

·         Kniha majetku – DHM a DNHM > Editace > pro majetek pořízený v roce 2022 a 2023 bylo u první a druhé odpisové skupiny zkráceno odpisové období. U 1. odpisové skupiny bude doba odpisu 12 měsíců (obvykle 3 roky), u 2. odpisové skupiny 24 měsíců (obvykle 5 let). Tyto mimořádné odpisy, které platily i pro roky 2020 a 2021 jsou dobrovolné, odpisovatel musí být prvním vlastníkem a odepisování nelze přerušit. Toto zkrácené odepisování zapnete v editaci na kartě “Základní údaje” pomocí nového příznaku “Zkrácený režim odepisování (2020 až 2023)” a způsob odepisování musí být “Rovnoměrný”. Změna se pak projeví při výpočtu Daňového odpisu a při generování nových odpisů při ročním zaúčtování.

·         Kniha DPH > záložka Tisk DPH – položka Účetní období od – do, při změně jsou tyto údaje uloženy pro příští zobrazení. Funkce pomůže pro větší přehled o předchozím použitém účetním období DPH.

 

Mzdy

·         Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce roku 2023. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2023. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.

·         Při změně na leden 2023 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2023. Dále dochází ke zvýšení tuzemských cestovních náhrad pro časové pásmo 5-12 hodin na 127 Kč, pro 12-18 hodin na 193 Kč a nad 18 hodin na 303 Kč. Stravné se také automaticky nastaví při změně období.

·         Dále se mění Příspěvek na stravování denní sazba pro Stravenkový paušál., kde se automaticky doplní maximální denní sazba příspěvku pro daný rok. Sazba se vypočítá jako 70% z horního limitu stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin (152 Kč) a bude se tedy každý rok měnit. Sazba pro rok 2023 je 106,40 Kč. Sazbu lze snížit.

·           Měsíční mzdy – základní sazba pro výpočet daně z příjmu zůstává dále na 15%, přičemž z ročních příjmů nad 48násobek průměrné měsíční mzdy (pro rok 2023 přes 161 296 Kč, parametr vypočtený z průměrné mzdy 40 324 Kč pro rok 2023) se bude odvádět daň ve výši 23% (tzv. solidární daň). 

·         Pro rok 2023 zůstává měsíční sleva na poplatníka na částce 2 570 Kč, což činí 30 840 Kč ročně. Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává na 1 267 Kč měsíčně (15 204 Kč ročně), na druhé dítě 1 860 Kč měsíčně (22 320 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě 2 320 Kč měsíčně (27 840 Kč ročně). U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

·         Rodiny s více dětmi si mohou uplatňovat daňový bonus bez omezení. Program si automaticky při změně období nastaví nové sazby a upraví výpočty.

·           Zaměstnanci > Mzdový odhad > výška odpočtu na poplatníka a daňové zvýhodnění na děti se promítne i do mzdového odhadu.

·         Od roku 2023 se zvyšuje minimální mzda z 16 200 Kč na 17 300 Kč. V programu se tento parametr změní automaticky při změně období na 1/2023. Minimální hodinová mzda se zvyšuje na 103.80 Kč. Tato změna ovlivní minimální zdravotní pojištění zaměstnanců resp. zaměstnavatelů z částky 2 187 Kč na částku 2 336 Kč (13,5% z minimální mzdy).

·         V důsledku zvýšení minimální mzdy z 16 200 Kč na 17 300 Kč jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu v roce 2023. Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši poloviny minimální mzdy. Pro rok 2023 je nutné dosáhnout zdanitelného měsíčního příjmu ve výši 8 650 Kč a pro uplatnění ročního daňového bonusu alespoň 103 800 Kč. V důsledku zvýšení minimální mzdy se také zvyšuje částka na vyživované dítě s jeho umístěním do předškolního zařízení na 17 300 Kč za rok.

·         S účinností od 1.1.2023 se zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Dochází k navýšení vyměřovacího základu ze současné částky 11 014 Kč na 14 074 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tato změna byla zakódována do softwaru. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 1 900 Kč měsíčně. Tento výpočet se aktivuje v editaci zaměstnance na záložce „Daňové udaje“ zakliknutím volby „Stát je plátce zdravotního pojištění“.

·         Pro rok 2023 se mění rozhodný příjem pro odvod sociálního a zdravotního pojištění u dohod o pracovní činnosti (DPČ) z částky 3 500 Kč na 4 000 Kč měsíčně (parametr vypočtený z průměrné mzdy 40 324 Kč pro rok 2023). Parametr byl již zohledněn v softwaru. Tato hranice 4 000 Kč je určující i pro srážkovou daň.

·           Vedle peněžité pomoci v mateřstvá a rodičovského příspěvku se vyplácí také dávka otcovské poporodní péče – zkráceně otcovská. Od roku 2022 se může čerpat maximálně 14 dnů péče. Zadání tzv. Otcovské dovolené bylo popsáno v UpGrade 2/2022.

·         Roční zúčtování daně – byl upraven nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.27 za rok 2022. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a použit originální podklad pro tisk. Byla doplněna nová sleva na dani u zastavených exekucí, která má účinnost od 1.1.2022. Maximální sleva za jednu zastavenou exekuci bude ve výši 450 Kč (30% z 1 500 Kč – maximální hodnota pohledávky). Bylo zohledněno navýšení základní slevy na poplatníka za rok 2022. Byl zrušen maximální roční daňový bonus. Bonus mohou využít jen lidé, kteří měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy.

·         Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2023 – byl přidán nový vzor tiskopisu č. 31 pro rok 2023. Bylo upraveno i aktualizační okno a výpočty pro tento formulář.

·         Žádost o daňové bonusy – v menu Pojištění a Daňové bonusy byly na záložce Daňové bonusy aktualizovány údaje pro formulář vzor č.11. Podklad tiskového formuláře byl také aktualizován na vzor č.11. Pomocí tohoto formuláře mohou plátci daně v průběhu roku 2023 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech. Formulář naleznete v menu Pojištění a daňové bonusy na záložce Daňové bonusy.

·         Měsíční přehled zdravotního pojištění - aktualizace. Byla aktualizována XDP šablona a pdf podklady pro odesílání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele přes datovou schránku. V menu Pojištění a daňové bonusy lze na kartě Zdravotní v části „Vytvoření PDF formuláře pro zdravotní pojišťovnu“ vybrat zdravotní pojišťovnu a pomocí tlačítka PDF formulář vytvořit PDF soubor s předvyplněnými údaji. Soubor lze dále uložit na disk a odeslat pomocí datové schránky, případně lze formulář vytisknout. Formuláře byly připraveny pro zdravotní pojišťovny všeobecná, vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra.

·           Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2023

·         Pro rok 2023 se zvyšuje redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro účely výpočtu nemocenského pojištění (parametry vypočtené z průměrné mzdy 40 324 Kč pro rok 2023). První redukční hranice bude činit 1 345 Kč, druhá redukční hranice 2 017 Kč a třetí redukční hranice 4 033 Kč. Z těchto redukčních hranic si program vypočítá nové redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN 235,38 Kč (I.), 352,98 Kč (II.) a 705,78 Kč (III.). Program si hranice nastaví automaticky.

·         Do softwaru byly doplněny a aktualizovány pro rok 2023 exporty do formátu xml pro druhy ePodání, které vyžaduje ČSSZ. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá kontrola zadaných údajů) nebo datovou schránku (ID ČSSZ 5ffu6xk). Po uložení souboru XML na disk klikněte na nové tlačítko „ePortál“, které spustí stránky ePortálu ČSSZ. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka „Načíst tiskopis ze souboru“. Soubory xml vytvoříte podle následujích postupů :

·      Přehled o výši pojistného – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor PVPOJ.XML.

·      Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor NEMPRI.XML.

·      Přihlášky a odhlášky – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ONZ.XML.

·      Evidenční listy důchodového pojištění > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ELDP.XML.

 

Sklady  

·         Příjem na sklad > v editaci příjemky lze editovat a doplnit další doplňující název skladové karty (100 znaků). Povolení editace provedete v menu Konfigurace skladů zakliknutím volby “Editace a doplnění prodlouženého názvu skladové položky”. V editaci příjmu se zobrazí po odentrování názvu položky nové okno s editací “Prodlouženého názvu skladové položky”. Prodloužený název se uloží na skladovou kartu. Doplněním do tisku faktur, prodejek, pokl.dokladů lze tisk doplnit o tuto položku (SKLADT.NAZEV1). Tuto funkci lze využít např. pro doplnění informací k recyklačním poplatku u zboží.

·         Prodej fakturou > Tisk > do tisku faktur lze doplnit QR kód s platebními informacemi. Povolení a nastavení QR kódu provedete v menu Pomůcky > Konfigurace tisku QR kódu (viz. Popis v části Daňová evidence a Účetnictví).

·         Zálohové faktury > Tisk > do tisku faktur lze doplnit QR kód s platebními informacemi (do všech typů faktur). Povolení a nastavení QR kódu provedete v menu Pomůcky > Konfigurace tisku QR kódu (viz. Popis v části Daňová evidence a Účetnictví).

·         Výdej > tlačítko Tisk > nyní je možnost vybrat si jak mají být položky na výdejce řazeny. Lze neřadit (položky budou v tisku zobrazeny stejně jak byly zadány), řadit podle čísla skladové položky a nebo sazby DPH.

·         Skladová karta > záložka Přecenění a přepočet > nové tlačítko „Přepočet blokovaného množství“. U vybraných resp. všech skladových položek (tlačítko Označit vše) lze zrekonstruovat na základě nevyřízených zakázek blokované množství na skladě. Po označení položek klikněte na Zavřít a po potvrzení dotazu se provede přepočet blokovaného množství.

·         Skladová karta > záložka Přehledy > zde lze nově filtrovat „Náhled“ i „Celkový stav skladu“ podle rozpětí blokovaných zakázek.

·         Objednávky > editační okno > zde bylo doplněno nové políčko Poznámka. Do Poznámky lze doplnit neomezený zápis a lze ji umístit na tisk objednávky. Podle poznámky lze provádět i různé výběry v hlavním listovacím okně.

·         Zakázky > editace > u položky zaklikávací políčko Ostatní > při zakliknutí se neaktualizuje blokované množství ve stavu skladu, pokud má položka založenou kartu. Při exportu do Montážního listu se položka doplní na Typ Ostatní.

 

Výroba  

·         Výrobní a montážní listy > Tisk > do tisku faktur lze doplnit QR kód s platebními informacemi. Povolení a nastavení QR kódu provedete v menu Pomůcky > Konfigurace tisku QR kódu (viz. Popis v části Daňová evidence a Účetnictví).

·         Výrobní a montážní listy > Vystavení faktury > po rozšíření množství na 3 desetinná místa ve Fakturách vydaných dochází při vystavení detailní faktury ke kompletnímu přenosu celé desetinné části a již né k zaokrouhlení množství.

·         Výrobní a montážní listy > Editace > při použití tlačítka “Kopie” je aktualizován datum počátku montáže dle aktuálního data.

·         Konfigurace výroby a montáže > záložka Ceny > v montáži, normách a nabídkových listech lze po zakliknutí volby typu ceny “nákupní cenu z poslední příjemky” využít cenu z poslední příjemky pro dosazení při editaci do těchto agend. Tato volba je výhodná při dnešních rozkolísaných a zvyšujících se cenách na trhu, respektuje poslední, většinou nejvyšší nákupní cenu.

 

Adresář  

·         Firmy > Editace > tlačítko “Ověření reg.účtů” byl změněn server pro kontrolu registrovaných účtů a spolehlivosti plátce na FÚ, což zapříčinilo dočasnou nedostupnost této funkce. Funkce byla obnovena dle nové specifikace.

·         Firmy > záložka “Bilance” > bylo přidáno nové tlačítko “Obraty po měsících”. Na rozdíl od tlačítka “Obraty výpočet”, které zobrazí obraty firem v jednom řádku pro zadané období a výpočet lze uložit do tabulky Firem (tlačítkem “Uložení do adresáře”) se při použití “Obraty po měsících” zobrazí seznam pro danou firmu rozdělený po měsících ve zvoleném období. Firmu, která Vás zajímá lze odfiltrovat a získat tak seznam obratů po jednotlivých měsících.