UpGrade 1/2011
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2011 programu Win Ekonom verze 6.11.1

DAŇ za rok 2010

Nové a upravené formuláře zahrnuté v programu Daň 2010.

 • Daň z příjmu právnických osobnový vzor tiskopisu č.20, jsou zohledněny legislativní změny činné pro vymezené období a nová sazba daně 19%. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob nový vzor tiskopisu č.17. Nové uspořádání formulářů a nové položky. Změnilo se daňové zvýhodnění na dítě. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.6. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.6. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Silniční daň – vzor tiskopisu č.14 upravená pro rok 2010. Grafická úprava nadpisů a sloupců. Nová položka 16a – Prominutí daně dle Pokynu D342. Na záložce Strana 2b je nová položka Bližší specifikace důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání. Byly upraveny i Přílohy k přiznání k dani silniční. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu.
 • Zdravotní pojištění OSVČ – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR přechází od 1. ledna 2011 na nové tiskopisy. Jedná se o ucelenou sadu tiskopisů pro pojištěnce a plátce pojistného (OSVČ a zaměstnavatele), která postupně nahradí dosavadně používané. Nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 s upravenými koeficienty pro toto období a novým tiskopisem. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Sociální pojištění podnikatele – nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 (89 324 8, I/2011). V přehledu jsou zakomponovány nové sazby a koeficienty za rok 2010 a pro výpočet nové sazby roku 2010. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

UPOZORNĚNÍ: S účinností od 1.1.2011 na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se daň vybíraná srážkou včetně daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dosud spravovaná podle § 69 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů) stává daní vyměřovanou. Tato skutečnost je již zohledněna v souladu s § 264 odst. 1 daňového řádu (přechodná ustanovení) v obou tiskopisech Vyúčtování za zdaňovací období 2010.

 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – nový vzor č.16. Ve srovnání s tiskopisy za rok 2009 se obsahově výrazně liší. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2 se při najetí myši na nadpisy sloupců (např. sl. 1., sl. 2.) zobrazí textová nápověda k danému sloupci.
 • Příloha k vyúčtování č.3 – nový vzor tiskopisu č. 11. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Počet zaměstnanců – nový vzor tiskopisu č. 10. Upravený formulář pro rok 2010. Grafické změny formuláře, byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou – upravený vzor tiskopisu č. 13. Ve srovnání s tiskopisy za rok 2009 se obsahově výrazně liší. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2a a záložce č.2b se při najetí myši na nadpisy sloupců (např. sl. 1., sl. 2.) zobrazí textová nápověda k danému sloupci.

Daňová evidence

 • Kniha DPH > od roku 2011 se mění formulář pro Přiznání k dani z přidané hodnoty. Nový formulář má vzor č.17. Úpravy jsou prováděny v souvislosti s daňovým řádem, který bude účinný dnem 1.1.2011 a zejména z důvovu novely zákona o DPH 2011, u které se předpokládá účinnost k 1.4.2011. Tiskový formulář pro rok 2011 se nastaví automaticky podle zadaného roku zpracování. Před začátkem zadávání údajů pro rok 2011 je potřeba aktualizovat číselník DPH pro rok 2011. To provedete v menu Daňová evidence > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH a zde klikněte na tlačítko Aktualizace 2011.
 • Kniha pohledávek > záložka Rekapitulace > Detailní sestava dle odběratele – tato tisková sestava je standardně řazena v rámci odběratele podle variabilního symbolu, pokud tuto sestavu budete chtít řadit v rámci odběratele podle datumu splatnosti zaklikněte volbu Řazení podle datumu splatnosti.

Účetnictví

 • Kniha DPH > od roku 2011 se mění formulář pro Přiznání k dani z přidané hodnoty. Nový formulář má vzor č.17. Úpravy jsou prováděny v souvislosti s daňovým řádem, který bude účinný dnem 1.1.2011 a zejména z důvovu novely zákona o DPH 2011, u které se předpokládá účinnost k 1.4.2011. Tiskový formulář pro rok 2011 se nastaví automaticky podle zadaného roku zpracování. Před začátkem zadávání údajů pro rok 2011 je potřeba aktualizovat číselník DPH pro rok 2011. To provedete v menu Účetnictví > Pomocné soubory > Číselník kódů DPH a zde klikněte na tlačítko Aktualizace 2011.
 • Kniha pohledávek (Kniha závazků) > záložka Rekapitulace > Detailní sestava dle odběratele (dodavatele) – tato tisková sestava je standardně řazena v rámci odběratele resp. dodavatele podle variabilního symbolu, pokud tuto sestavu budete chtít řadit v rámci odběratele resp. dodavatele podle datumu splatnosti zaklikněte volbu Řazení podle datumu splatnosti.
 • Kniha pohledávek (Kniha závazků) > záložka Rekapitulace > nový typ sestavy Souhrnné závazky podle dodavatele resp. Souhrnné pohledávky podle oděratele. Sestavy jsou specifické podrobnými údaji o dokladu a různými součty za dodavatele resp. odběratele.

Mzdy

 • Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2011. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.
 • Při změně na leden 2011 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2011.
 • Pro rok 2010 dochází ke snížení měsíční slevy na poplatníka z 2 070 Kč na 1 970 Kč. Program si tuto změnu automaticky nastaví při přechodu na rok 2011. Dále jsou zaktualizovány tuzemské cestovní náhrady.
 • Roční zúčtování daně – byl upraven nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.15 za rok 2010.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech – byl změněn systém práce s tímto formulářem. Podobně jako v jiných formulářích (ELDZ, Přehled o výši pojistného, Přihlášky a odhlášky atd.) byl tento formulář změněn na editační. Informace jsou nyní archivovány v tabulce a lze je kdykoli zpětně vytisknout. Po přidání nového záznamu pro daného zaměstnance a zadání roku se po kliknutí na tlačítko “Import dat” doplní údaje do jednotlivých kolonek. Údaje lze upravit, či doplnit o data, která počítač nemá k dispozici. Tiskopis byl aktualizován na aktuální vzor č. 18.
 • Žádost o daňové bonusy – v menu Pojištění a Daňové bonusy byly na záložce Daňové bonusy aktualizovány údaje pro formulář vzor č.5. Byly přidány nové položky do části Údaje o zástupci. Tiskový formulář byl aktualizován na vzor č.5.
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR přechází od 1. ledna 2011 na nové tiskopisy. Jedná se o ucelenou sadu tiskopisů pro pojištěnce a plátce pojistného (OSVČ a zaměstnavatele), která postupně nahradí dosavadně používané. Pokud máte zaměstnance pojištěny u VZP zaklikněte při tisku přehledu na zdravotní pojištění volbu formulář VZP v části Typ tiskové sestavy. Přehled se vytiskne v novém formuláři.

Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2011

 • Dochází k prodloužení období, v němž je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům náhradu mzdy z dosavadních 14 na 21 kalendářních dnů. Pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla před 1.1.2011 a trvá ještě v roce 2011 zůstává zachována délka období náhrady 14 dní, což je v programu ošetřeno.
 • Pro rok 2011 se mění redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely výpočtu nemocenské. První redukční hranice bude činit 825 Kč, druhá redukční hranice 1 237 Kč a třetí redukční hranice 2 474 Kč. Z těchto redukčních hranic si program vypočítá nové redukční hranice pro náhradu mzdy.
 • Zůstává v platnosti jednotná procentní sazba pro výpočet denní výše nemocenského a to na 60%.
 • Zachovává se sazba pojistného na 25% a zaměstnavatelé si (s vyjímkou uvedenou níže) nebudou odečítat od pojistného polovinu náhrady mzdy, tak jako dosud, a to ani u zaměstnanců se zdravotním pojištěním.
 • Zaměstnavatel má možnost se do 20.1.2011 na místní OSSZ připojistit, tzn. platit pojistné ve výšší sazbě 26%, a z odváděného pojistného nadále odečítat polovinu náhrady mzdy za všechny zaměstnance. Tuto možnost připojištění mají pouze zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26. Pokud tuto volbu využijete, pak zaklikněte v Konfiguraci mezd volbu ”Připojištění na nemocenské pojištění”. Volbu zaklikněte ještě před přepnutím roku ve mzdách na 2011. Toto zvýšení sazby se nevztahuje na výpočet superhrubé mzdy, která se dál počítá z koeficientu 1.34.
 • V menu Mzdy > Přehled o výši pojistného – OSSZ – zde naleznete aktualizovaný formulář Přehled o výši pojistného vzor č. ČSSZ – 89 542 7 I/2011. Hlavní změnou ve výpočtu je kód sazby, který určuje, zda si zaměstnavatel uplatňuje odečty od pojistného. Kód se nastavuje automaticky na 2 resp. 1 podle zakliknutého, resp. nezakliknutého příznaku ”Připojištění na nemocenské pojištění” Konfiguraci mezd.
 • V menu Mzdy > Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ – zde naleznete aktualizovaný formulář ČSSZ - 89 6214 I/2011, pomocí kterého lze žádat o nemocenskou, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Byla aktualizována 1 i 2 strana tiskopisu.

 

Adresář

 • Změny se připravují.

Sklady

 • Prodej fakturou a prodej hotově - při prodeji kontrola prodejní ceny na poslední cenu nákupní. Při nižší ceně prodejní než nákupní se zobrazí informační hláška. Kontrola se zapíná v Konfiguraci skladů na záložce Ceny zakliknutím volby "prodejní cenu na poslední cenu nákupní (musí být vyšší)".
 • Zadání počtu dnů splatnosti bylo prodlouženo až na 999 dnů. Toto bylo upraveno ve všech modulech, kde se vystavuje faktura - faktury vydané, prodej fakturou, zálohové faktury, montážní listy.
 • Konfigurace skladů > záložka Ceny > příznak “Nabízet přepočtové okno z Kč na cizí měnu” v části “Prodej v cizí měně”. Po zapnutí této volby se v prodeji fakturou při vystavení dodacího listu v zahraniční měně zobrazí okno kde se po zadání resp. potvrzení kurzu přepočítá zahraniční cena z ceny v Kč. Pokud se příznak nezaklikne nabízí se standardní okno, kde se po zadání zahraniční ceny přepočítá cena na cenu v Kč. Tento příznak je aktivní pouze při zakoupeném modulu Zahraniční měny.
 • Konfigurace skladů > záložka Ceny > příznak “Rabat na základě prodejní ceny” v části “V příjmu a ve skladu stavu automaticky přepočítávat”. Po zapnutí volby se automaticky při příjmu zboží přepočítá zpětně v aktuální položce Rabat na základě zadané prodejní a nákupní ceny.

Montáž a výroba

 • Změny se připravují.