Daň za rok 2001
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Vyplnění daňového přiznání za účetní rok 2001 a účetní uzávěrky

Již tady máme nová daňová přiznání. O jejich přehlednosti, účelnosti a srozumitelnosti se nebudeme neslušně byť pravdivě vyjadřovat. Je to konec konců naše vina. Co jsme si zvolili, to máme. Takže k věci.

Zajisté jste nezapomněli “projet” všechna účetnictví předchozích let a najít veškerý drobný nehmotný majetek (od 7000 Kč do 60000 Kč) a zařadit ho do evidence ke 30.6.2001.

Stejně tak jste udělali 4x ročně inventuru hotovosti. Současně s tím máte všechny účetní doklady příslušně mnohokrát podepsány, odatumovány a zarchivovány. Zajisté jste dodrželi všechny vnitřní směrnice, které jste si vytvořili na všechno, na co se dají vytvořit. Pokud Vám při těchto činnostech zbyl nějaký čas na podnikání, pokusíme se Vám pomoci Váš případný zisk či ztrátu zanést do daňového přiznání. V následujícím výkladu se budeme věnovat především Příloze a to straně 4, následně straně 1 a 3.

Ke správnému vyplnění potřebujeme minimálně následující údaje dostupné z účetnictví nebo dalších knih. Doporučujeme všechny následující doklady uschovat společně pro případnou finanční kontrolu.

Formuláře (dále jsou označovány jako výstupy s příslušným číslem)

 1. rekapitulaci peněžního deníku (otevřít Peněžní deník, horní menu Peněžní deník, položka Rekapitulace)
 2. sumarizaci peněžního deníku (otevřít Peněžní deník, horní menu Peněžní deník, položka Sumarizace)
 3. přehled nefinančních operací v peněžním deníku (otevřít Peněžní deník, horní menu Peněžní deník, položka Tisk deníku, volba Pouze finanční operace)
 4. rekapitulace závazků k 31.12.2000* a 31.12.2001(otevřít Rekapitulace závazků, zadat datum Závazky nezaplacené k datu 31.12.200X, volba Podle data zdanitelného plnění, Listovat, vytvořit tiskovou sestavu obsahující součet položky Dluh)
 5. rekapitulace pohledávek k 31.12.2000* a 31.12.2001(otevřít Rekapitulace pohledávek, zadat datum Pohledávky nezaplacené k datu 31.12.200X, volba Podle data zdanitelného plnění, Listovat, vytvořit tiskovou sestavu obsahující součet položky Dluh )
 6. přehled drobného dlouhodobého hmotného majetku od v pořizovacích cenách vyšších než 3000,- Kč a menších než 40 000,- Kč (bývalé DKP nebo DHIM nebo DHM)(otevřít Kniha DKP, Listovat, F8 na sloupci CENAKUS se zadáním 3000 + 37000,vytvořit tiskovou sestavu obsahující součet položky Por_cena)
 7. přehled drobného dlouhodobého nehmotného majetku od v pořizovacích cenách vyšších než 3000,- Kč a menších než 60 000,- Kč (bývalé DKP nebo DNHIM nebo DNHM) - pokud ho máme označen v evidenci DKP, pak vysčítat.
 8. přehled dlouhodobého hmotného majetku (otevřít Kniha HIM, Listovat, horní menu Výběr s podmínkami VYRAZ = F - nevyřazený majetek a TYP = H - hmotný majetek , vytvořit tiskovou sestavu obsahující součet položky Por_cena)
 9. přehled dlouhodobého nehmotného majetku (otevřít Kniha HIM, Listovat, horní menu Výběr s podmínkami VYRAZ = F - nevyřazený majetek a TYP = N - nehmotný majetek, vytvořit tiskovou sestavu obsahující součet položky Por_cena)
 10. leasingové kalendáře (otevřít Finanční leasing, položka Kalendář tisk )
 11. knihu cenin k 31.12.2000* a 31.12.2001 (otevřít Kniha cenin, položka Tisk )
 12. inventuru hotovosti k 31.12.2001* a 31.12.2000
 13. stavy bankovních účtů k 31.12.2000* a 31.12.2001
 14. stavy úvěrových účtů k 31.12.2000* a 31.12.2001
 15. inventarizaci zásob k 31.12.2000* a 31.12.2001 (vytištěná inventura nebo regleta k 31.12.)
 16. knihu rezerv k 31.12.2000* a 31.12.2001
 17. případnou evidenci opravných položek

* pokud máme loňské daňové přiznání správně vyplněno, nemusíme

Příloha 1 - strana 4

Tabulka Přehled o majetku a závazcích

Sloupec 3

řádek 1 - pořizovací cena z výstupu č. 9

řádek 2 - pořizovací cena z výstupu č. 7

řádek 3 - pořizovací cena z výstupu č. 8

řádek 4 - pořizovací cena z výstupu č. 6

Sloupec 1 a 2

řádek 5 - výstup č. 12

řádek 6 - výstup č. 13

řádek 7 - dle vlastních údajů

řádek 8 - dle vlastních údajů

řádek 9 - výstup č. 11

řádek 10 - výstup č. 15

řádek 11 - výstup č. 5

řádek 12 - výstup č. 17

řádek 13 - výstup č. 4

řádek 14 - výstup č. 14

řádek 15- výstup č. 17

řádek 16- výstup č. 16

řádek 17- výstup č. 10

UPOZORNĚNÍ: Pro výpočet pokut za nesprávně vedené účetnictví (viz dále) se bere jako základ úhrn majetku tj. součet sloupce 3 v řádcích 1 až 4 a sloupce 2 v řádcích 5 až 12.

Tabulka o příjmech a výdajích

Řádky 1 až 5 Příjmy za účetní období podle zákona o účetnictví

Veškeré příjmy včetně nezapočitatelných (přijaté úvěry, ....) - výstup č.1 řádek Příjmy celkem + související vlastní doklady pokud nejsou zaúčtovány

Řádky 1 až 5 Příjmy za účetní období podle zákona o daních z příjmů

Veškeré zdaňované příjmy včetně přijatých úroků - výstup č.1 řádek Příjmy započitatelné + související vlastní doklady pokud nejsou zaúčtovány mimo příjmů z nefinančních operací (zápočty, ....)

Řádek 7 Příjmy za účetní období podle zákona o daních z příjmů

Veškeré zdaňované příjmy z nefinančních operací - výstup č.3 (kladné zápočty,...) + související vlastní doklady pokud nejsou zaúčtovány

Řádky 8 až 12 Výdaje za účetní období podle zákona o účetnictví

Veškeré výdaje včetně nezapočitatelných - výstup č.1 řádek Výdaje celkem + související vlastní doklady pokud nejsou zaúčtovány

Řádky 8 až 12 Výdaje za účetní období podle zákona o daních z příjmů

Veškeré zdaňované výdaje včetně - výstup č.1 řádek Výdaje odpočitatelné + související vlastní doklady pokud nejsou zaúčtovány mimo výdajů z nefinančních operací (zápočty odpisy,...)

Řádek 14 Výdaje za účetní období podle zákona o daních z příjmů

Veškeré odpočitatelné výdaje z nefinančních operací - výstup č.3 (záporné zápočty, odpisy, ...) + související vlastní doklady pokud nejsou zaúčtovány

Příloha 1 - strana 1

k oddílu A .

Jednotlivé řádky - uvádíme příjmy a výdaje dle jednotlivých činností v plné výši z peněžního deníku

Nevyplňuje spolupracující osoba

k oddílu B.

Jednotlivé řádky:

B1 - uvolnění bytu

B2 - opravy příjmů (v případě chyb v účetnictví)

B3 - naturální plnění, technické zhodnocení hrazené nájemce nad rámec smluvního vztahu, ...

B4 - operace spojené s znovuzahájení podnikání - konec podnikání

B5 - předčasné ukončení fin. pronájmu, ceny obvyklé, zrušení nebo čerpání rezervy, ... (výstup č. 1 a 2)

k oddílu C.

C1 - Podvojné účetnictví

C2 - odpisy, zůstatkové hodnoty prod. majetku, výdaj na pořízení DNHM (pozor - raději v nákladech peň. majetku), vytvoření rezervy, časové rozlišení leasingu, nepeněžní výdaje cest, náhrad, obvyklá cena, zápočty,... (výstup č. 1 a 2)

C3 -

C4 -

C5 -

C6 - ukončení podnikatelské činnosti

C7 - opravy výdajů, vybrané dotace (EU, FARE,...) ost. příjmy zdaňované dle jiného paragrafu a zahrnuté do příjmů peněžního deníku(výstup č. 1 a 2)

Příloha 1 - strana 3

k oddílu L.

řádek 1- doplníme údaj z Tabulky o příjmech a výdajích - řádek 7 Příjmy za účetní období podle zákona o účetnictví

řádek 2 - výstup č. 8

řádek 3 - vybrané údaje z výstupu č. 8

POKUTY (§ 37 zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění 353/2001 Sb., který nabývá účinnosti 1. 1.  2002)

Územní finanční orgány uloží účetní jednotce pokutu tehdy, jestliže zjistí, že účetní jednotka porušila své povinnosti, a to ve výši:

a)      až 3% z hodnoty úhrnu rozvahy (úhrn brutto aktiv) - výčet v příloze

b)      až 6% z hodnoty úhrnu rozvahy (úhrn brutto aktiv) - výčet v příloze

V případech porušení ustanovení vztahujících se k soustavě jednoduchého účetnictví se pokuta vypočítá z úhrnu majetku podle přehledu o majetku a závazcích a přehledu o příjmech a výdajích (§ 15 odst. 5).

Pokuty ve výši až 3% z úhrnu rozvahy (z hodnoty majetku, z rozvahy konsolidačního celku)

-         nedodržení účtové osnovy, způsobů oceňování, metod konsolidace, tvorby opravných položek,

-         vedení více účetnictví v jedné účetní jednotce,

-         nevedení účetnictví v české a cizí měně souběžně,

-         nerespektování vedení účetnictví v českém jazyce,

-         porušení zásady věrnosti, poctivostí a nedovolené změny způsobu oceňování,

-         neuvedení změn účetních metod do přílohy,

-         zobrazování kompenzovaných aktiv a pasiv, nákladů a výnosů v závěrce,

-         vedení jednoduchého účetnictví, pokud to zákon neumožňuje,

-         nevyhotovení účet.dokladu bez zbytečného odkladu,

-         neprovádění účet.zápisů průběžně v účetním období,

-         provádění účet.zápisů mimo účetní knihy,

-         nesoulad analytických a syntetických účtů,

-         nesestavení účtového rozvrhu ke dni sestavení závěrky,

-         neuvedení konečných stavů ke konci rozvahového dne

-         nerespektování metod konsolidace,

-         neprovedení inventarizací a neexistence inventurních soupisů,

-         nerespektování úschovy účetních záznamů pro vedení účetnictví,

-         chybné převedení obsahu účetních záznamů z písemné formy do elektronické a naopak,

-         nelze převést nečitelné záznamy do čitelné podoby,

-         nezajištění ochrany účetních záznamů proti zničení, poškození, zcizení,

-         nelze identifikovat údaj před opravou a není možné zjistit, kdo opravu provedl,

-         není obnovena průkaznost u zničených nebo zcizených účetních záznamů.

Pokuty ve výši až 6% z úhrnu rozvahy (z hodnoty majetku, z rozvahy konsolidačního celku)

-         chybné vymezení začátku a konce účetního období,

-         neprovedení inventarizace,

-         nesestavení účetní závěrky včetně konsolidované,

-         nerespektování zásady věrného a poctivého obrazu, nesestavení přehledů v jednoduchém účetnictví,

-         neověření účetní závěrky auditorem tam, kde to zákon přikazuje,

-         nesestavení výroční zprávy, je-li její sestavení zákonem uloženo,

-         neprovedení zveřejnění údajů účetní závěrky (sbírka listin),

-         nesestavení konsolidované účetní závěrky a její neověření auditorem,

-         řízené konsolidované jednotky neprojevují součinnost s řídící jednotkou,

-         chybné ocenění majetku a závazků v cizích měnách ke dni sestavení účetní závěrky

-         neprůkazný účetní záznam