UpGrade 2/2005
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Obecné

 • Pomůcky > Úprava tiskových sestav – nové tlačítko Nastavení implicitní tiskárny, umožňuje zakódování veškerých parametrů implicitní tiskárny z Windows do tiskové sestavy. Při tisku se potom respektují takové volby, jako např. počet kopií, orientace tisku atd.
 • Všude v editačních oknech, kde se vyskytují detailní řádky (např. faktury vydané, kniha závazků, příjem, prodeje ve skladech, montáž a výroba, normy výrobků atd.) je možnost označený detailní řádek zkopírovat do dokladu pomocí klávesové kombinace Ctrl + Ins (držet stisklou klávesu Ctrl a stisknout klávesu Insert).
 • Menu Pomůcky > Konfigurace systému > záložka Systém, je zde možnost nastavit automatické provedení Kontroly a opravy integrity ID při prvním spuštění programu v daný den.
 • Aktivací (např. kliknutím myši nebo přechodem pomocí kurzoru na klávesnici) sloupce v mřížce a kliknutím pravým tlačítkem myši mimo aktivní záznamy lze odstranit aktivní sloupec z mřížky (uložení nastavení mřížky se provede klasicky pomocí ikony v plovoucím panelu Pomůcky).
 • Zálohování dat – možnost zálohovat na vyjímatelný disk (např. USB Flash disk).

 Daňová evidence

 • Bankovní výpisy – možnost editace variabilního symbolu. Použití např. u řádků výpisu, které se párují se saldem, ale nemají zápis v pohledávkách ani závazcích.
 • Kniha závazků > Příkaz k úhradě do homebanking KB Best – vytvoření souborů, které mají v názvu číslo účtu a datum.
 • Bankovní výpisy, Pokladní deník – v detailu tlačítko Saldo – zobrazení pohledávky nebo závazku, s kterou byl řádek spárován.
 • Faktury vydané – možnost kopie faktury na jinou fakturu. Při editaci vybrané faktury stiskněte tlačítko Kopie, vytvoří se nová faktura se všemi údaji z vybrané faktury.
 • Kniha pohledávek, Kniha závazků – nová záložka Odběratel resp. Dodavatel, kde se zobrazí detailní údaje o odběrateli resp. dodavateli z dané pohledávky, resp. závazku.ˇ
 • Kniha majetku DDHM – nová položka aktuální cena (přepočítává se na základě pořizovací ceny, počtu vyřazených kusů a ceny za kus).
 • Kniha DPH > záložka Evidence dovozu – vývozu. Zobrazení a tisk seznamu faktur došlých a vydaných ze zahraničí podle zadaných parametrů. Zobrazení součtů podle firem, státu a zobrazení počtu plnění.

 Účetnictví

 • Bankovní výpisy – možnost editace variabilního symbolu. Použití např. u řádků výpisu, které se párují se saldem, ale nemají zápis v pohledávkách ani závazcích.
 • Kniha závazků > Příkaz k úhradě do homebanking KB Best – vytvoření souborů, které mají v názvu číslo účtu a datum.
 • Bankovní výpisy, Pokladní deník – v detailu tlačítko Saldo – zobrazení pohledávky nebo závazku, s kterou byl řádek spárován.
 • Kniha závazků a Kniha pohledávek > Rekapitulace > v Náhledu (listovací) se zobrazí i saldokontní účet podle kterého lze potom seznam odfiltrovat.
 • Faktury vydané – možnost kopie faktury na jinou fakturu. Při editaci vybrané faktury stiskněte tlačítko Kopie, vytvoří se nová faktura se všemi údaji z vybrané faktury.
 • Kniha pohledávek, Kniha závazků nová záložka Odběratel resp. Dodavatel, kde se zobrazí detailní údaje o odběrateli resp. dodavateli z dané pohledávky, resp. závazku.
 • Trvalé příkazy v menu Účetnictví – možnost připravit si stále se opakující závazky, které je možno každý měsíc automaticky přenést do Knihy závazků.
 • Doplňkový variabilní symbol – lze použít např. pro spojení více faktur do jednoho odběratelského případu. Zadává se ve fakturách vydaných na kartě Odběratel. Doplňkový variabilní symbol se doplní i do pohledávek a lze podle něho hledat resp. párovat pohledávky při hrazení z banky, pokladny nebo interních dokladů.
 • Hlavní kniha > Předvaha > tlačítko Kontrola stran - kontrola rovnováhy stran MD a DAL u jednotlivých dokladů a zobrazení dokladů u kterých rovnováha není.
 • Výsledek hospodaření (výkaz zisku a ztráty) na řádku 83 v rozvaze se nyní natahuje z formuláře Výkaz zisku a ztrát – je potřeba nejdříve provést výpočet a zobrazení formuláře Výkaz zisku a ztrát.
 • Kniha majetku DDHM – nová položka aktuální cena (přepočítává se na základě pořizovací ceny, počtu vyřazených kusů a ceny za kus).
 • Kniha DPH > záložka Evidence dovozu – vývozu. Zobrazení a tisk seznamu faktur došlých a vydaných ze zahraničí podle zadaných parametrů. Zobrazení součtů podle firem, státu a zobrazení počtu plnění.

 Sklady

 • Konfigurace skladů > nový příznak Odfiltrování výběru ze stavu skladu podle zadaných parametrů (sklad, skupina). Při zapnutí tohoto příznaku se v příjmu, prodejích, výdejích, převodkách, objednávkách, zakázkách zobrazí odfiltrovaný stav skladu podle zadaného skladu, resp. skupiny.
 • Prodej fakturou a prodej hotově nekonečná poznámka u každého řádku, do které lze zapsat libovolně dlouhý text, který lze po úpravě formulářů tisknout na dodacích listech, fakturách či prodejkách.
 • Skladová karta – nová záložka Export, kde je možné exportovat skladové karty do jiného adresáře, který obsahuje také sklady.
 • Prodej fakturou, prodej hotově, výdej – možnost stanovení prodejní ceny při prodeji na základě nákupní ceny a přírážky zadané v adresáři firem. Tento prodej lze zpřístupnit pouze pro určité odběratele v adresáři firem.
 • Příjem – v editační obrazovce tlačítko pro vygenerování čísla pro čárový kód ve formátu EAN13
 • Položky ve skladu Nenabízet v příjmu a Nenabízet v prodeji – pokud zakliknuto, nenabízí se skladová položka v příjmu, prodejích, převodech a výdejích.
 • Konfigurace účetnictví > nová položka Přednastav.účet pro skladovou položku (účet tržeb) – účet se přednastavuje při přidání nové skladové karty, nebo při příjmu zboží, pokud jde o novou položku.
 • Skladové karty > záložka Přecenění > tlačítko Přepočet stavu skladu – možnost přepočtu stavu skladu přímo na skladové kartě. Možnost přepočtu aktuální skladové karty, či si lze vybrat přepočet stavu skladu i dalších skladových karet.
 • Zakázky > tlačítko Vyřizovat > po zakliknutí příznaku Sloučení vybraných zakázek na jeden doklad je možno vybrané řádky slučovat na jeden dodací list resp. hotovostní doklad.
 • Skladová karta > záložka Přecenění > tlačítko Zařazení do skupin – možnost přeřazení vybraných skladových položek do zadané skupiny. Touto akcí se přeřadí skladové položky v celém systému ve všech souborech, kde se vyskytují pod starou skupinou.
 • Skladová karta > záložka Přecenění > tlačítko Hromadné přecenění – v okně Hromadné přecenění se nacházejí tlačítka pro změnu DPH na skladových kartách (lze změnit DPH jak z 5% na 19%, tak i z 19% na 5%, případně z 19% na 22% pro vystavení dobropisu). Pokud před vlastním spuštěním tlačítka Hromadné přecenění provedete výběr určitých dat (např. podle skupiny čí skladu), provádí se změna DPH i případné přecenění cen pouze v těchto datech.
 • Čárový kód – speciální položka (prodej, zakázky).
 • Skladová karta – nová záložka Obrázek (pokud skladová karta obsahuje připojený obrázek, je zde zobrazen, po dvojkliku myší na tento obrázek, se zobrazí ve standardním prohlížeči obrázků ve Windows, kde ho lze editovat a upravovat), kam lze vložit obrázek skladové položky či zboží, který se dá později využít k vytváření a tisku katalogů. Vložení (připojení) obrázku se provede v Editaci skladové karty na záložce Obrázek, kde se pomocí tlačítka vybere obrázek z vybraného adresáře na disku. Obrázek se ihned po výběru zobrazí na skladové kartě.

Montáž a výroba

 • Nabídkové listy – Přehledy – možnost zobrazení a tisku nabídkových listů s rozpadem norem na jednotlivé položky.
 • Položka ve skladu Nenabízet v prodejipokud zakliknuto, nenabízí se skladová položka v  montáži, nabídkách a normách.
 • Nabídkové listy > Realizace nabídek – u každé položky v nabídce lze pomocí tlačítka Realizace zapsat postupnou historii realizace řádku nabídky (lze zapsat realizované množství, osobní číslo zaměstnance, datum realizace, případně poznámku). Záložka Realizace zobrazuje detaily realizace k danému nabídkovému listu.
 • Nabídkové listy – nové položky rabat k nákupní ceně (přípočte zadaný rabat k nákupní ceně a zobrazí ho v položce vypočtená cena). Do položky vypočtený rabat se zobrazí rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou v procentech.
 • Nabídkové listy – nový příznak Realizovaná nabídka, slouží pro označení nabídky, že byla realizovaná klientem. Tyto nabídky se zobrazují v seznamu nabídek žlutě.
 • Norma výrobků – nová položka normohodiny pro kalkulaci celkových normohodin v nabídkových listech. V nabídkových listech se zobrazují normohodiny celkem jako součet množství a normohodin z norem výrobků.
 • Nabídkové listy – nová položka sleva (%) (po zadání se odečte procentuální sleva v ceně celkem). Sleva se přenáší při exportu do montážních listů i zakázek.
 • Výroba a montáž – záložka Vystavení faktury > nová položka Již vyfakturovaná částka do které se automaticky zaznamenává fakturovaná částka při vystavení faktur z montáže a výroby, případně se odečítá při rušení faktur vzniklých z montáže. Pokud fakturaci provádíte z účetnictví (např. při vystavení průběžných faktur), lze do políčka zapsat částku ručně.
 • Konfigurace montáže a výroby – možnost zvolit na záložce Ceny, jaké ceny se budou používat v Nabídkových listech (mohou být odlišné od cen v Montáži a výrobě a v Normách výrobků).

Mzdy

 • Roční zúčtování daněpři zadání nového zaměstnance pro nový rok se automaticky dotáhnou i úlevy do formuláře ročního zúčtování daně.
 • Roční zúčtování daně nové tlačítko Export. Pomocí tohoto tlačítka lze automaticky zaúčtovat přeplatky pro zadaný rok do trvalých mezd.
 • Evidenční listy důchodového pojištění – při Editaci a potvrzení dotazu se aktualizují údaje na Evidenčním listě důchodového pojištění.
 • Vytvoření závazků > možnost zadání datumu vystavení interního dokladu (použití např. při vytváření dokladu v lednu s tím, že ho chceme zaúčtovat do prosince starého roku).
 • Zaměstnanci - prodloužení údaje důvod výstupu.
 • Soupisky mezd > Editace záznamu – zobrazení údaje Zbývá do minimální mzdy, částka zobrazuje, kolik ještě musíte doplnit do soupisky mezd, abyste naplnili fond minimální mzdy.
 • V menu Mzdy > Pojištění je nová sestava Seznam zaměstnanců k 30.6.2005, která slouží k tisku sestavy pro Českou správu sociálního zabezpečení, kterou vyžaduje k odevzdání do 31.7.2005. Pro správný tisk sestavy je potřeba doplnit do Konfigurace mezd > Číslo okresu registrace a do karty Zaměstnanci > položky Ostatní příjmení (Personální údaje), Druh činnosti dle OSSZ (Mzdové údaje) a údaje na kartě Pobyt a poj.mimo ČR.
 • V menu Mzdy > Pojištění nový typ přihlášek/odhlášek na sociální pojištění. Tento nový formulář se tiskne do připravených tiskopisů a obsahuje jak přihlášky, odhlášky, tak změnu, případně opravu. Tisk je možno provést jak na předtištěný tiskopis od OSSZ, tak případně v tisku kompletní grafikou na pro interní potřeby organizace. Pro tisk se používají jak stávající údaje z Karty zaměstnance, tak nové údaje (viz. výše Seznam zaměstnanců k 30.6.2005), např. stát výkonu činnosti, číselník druhu důchodu, důchod pobírán od.

Dávky

 • Dávkové zpracování v menu Účetnictví > možnost přenosu faktur a pohledávek vystavených na pobočce na centrálu a přenos úhrad pohledávek z centrály na pobočku.