UpGrade 1/2021
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2021 programu Win Ekonom verze 6.21.1  

DAŇ za rok 2020

Nové a upravené formuláře zahrnuté v programu Daň 2020.  

·         Daň z příjmu fyzických osob – byl vytvořen nový vzor tiskopisu č.26. Ve formuláři byly aktualizovány grafické změny a byl použit originální podklad pro tisk. Byly aktualizovány nové zvýhodněníškolkovné (sleva za umístění dítěte se zvedla na 14 600 Kč). Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a přidány další řádky pro odkaz na přílohy. Dále byla podle nových parametrů aktualizována struktura souboru XML pro vytvoření souboru DANFO.XML pro zaslání dat přehledu přes portál EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka „XML“) lze spustit stránky daňového portálu, na kterých lze přímo spustit stránku „Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně" a zde kliknutím na tlačítko „Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy. 

·         Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.16. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

·         Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.16. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek a doplněny nové položky.

·         Daň z příjmu právnických osobnový vzor tiskopisu č.31, jsou zohledněny legislativní změny účinné pro vymezené období a sazba daně 19%. Byly aplikovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byly přidány nové položky. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek.

·         Silniční daň – vzor tiskopisu č.17 byla upraven pro rok 2020. Byla aktualizována grafická úprava nadpisů a sloupců. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu. Byl aktualizován soubor XML pro vytvoření souboru DANSIL.XML. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka „XML“) lze spustit stránky daňového portálu -Daňové přiznání k dani silniční – od roku 2009 včetně" a zde kliknutím na tlačítko „Načtení souboru" načíst již dříve vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

·         Zdravotní pojištění OSVČ – byl aktualizován Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 s upravenými legislativními konstantami a výpočty pro toto období a novým tiskopisem. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu VZP 87.51/2020. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byla aktualizována xdp šablona pro automatické předvyplnění souboru vzp.pdf údaji z formuláře. Soubor se automaticky otevře v Adobe Readeru, z kterého lze uložit a následně zaslat přes datovou schránku na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Byly aktualizovány šablony pro zdravotní pojišťovny vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra. Výběr zdravotní pojišťovny se provádí na záložce „Strana 2a“.

·         Sociální pojištění OSVČ – byl aktualizován nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020. V přehledu jsou zakomponovány nové legislativní konstanty za rok 2020 a pro výpočet nové zálohy roku 2021. Jako podklad při tisku byla použita kopie originálního tiskopisu ČSSZ 89 324 20 I/2021. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Byl aktualizován formát XML pro vytvoření souboru OSVC2020.XML. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá zde kontrola zadaných údajů) nebo datovou schránku (ID ČSSZ 5ffu6xk). Po uložení souboru XML na disk klikněte na nové tlačítko „ePortál“, které spustí stránky ePortálu ČSSZ. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka „Načíst tiskopis ze souboru“.

·         Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – byl aktualizován vzor tiskopisu č.23. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2 se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Byl aktualizován formát XML souboru DPZVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka „XML“) lze spustit stránky daňového portálu - „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh…" a zde kliknutím na tlačítko „Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

·         Příloha k vyúčtování č.3 – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 17. Příloha je povinná pro plátce daně provádějící opravy. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Údaje jsou pak načteny do XML souboru vytvořeného ve volbě „Závislá činnost“ (viz. výše).

·         Počet zaměstnanců – byl aktualizován nový vzor tiskopisu č. 20. Byl upraven formulář za rok 2020. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a byl použit originální podklad pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Údaje jsou pak načteny do XML souboru vytvořeného ve volbě „Závislá činnost“ (viz. výše).

·         Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – byl aktualizován vzor tiskopisu č. 18. Byly aktualizovány grafické změny formuláře na originálním podkladu pro tisk. Byla aktualizována poučení u jednotlivých položek. Na záložce č.2a a záložce č.2b se při najetí myši na nadpisy sloupců zobrazí textová nápověda k danému sloupci. Pomocí tlačítka XML lze vytvořit soubor DPSVD.XML pro zaslání dat přehledu přes portál FÚ EPO. Pomocí tlačítkaEPO" (vedle tlačítka „XML“) se spustí stránky daňového portálu -Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně…" a zde kliknutím na tlačítko „Načtení souboru" načíst námi vytvořený soubor XML. Tento způsob odeslání Vám zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

 

Obecné

·         Instalace na CD obsahuje na první záložce „Win Ekonom 6“ již pouze 64-bitovou verzi, která ale funguje na všech verzích Windows (jak 32-bitových, tak 64-bitových).

Daňová evidence a Účetnictví  

·         Bankovní výpisy > Nový/Editace > ke každému výpisu lze pomocí nového tlačítka “Dokument” přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. k výpisu v pdf nebo jako naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.). Dokumenty v grafickém formátu se ihned zobrazí po zadání cesty k dokumentu. Dokument v dalších formátech se zobrazí po kliknutí na plochu dokumentu na záložce “Dokument”.

·         Bankovní výpisy > Nový/Editace > při zadání řádku který se paruje s pohledávkou resp. závazkem jsou načteny údaje z pohledávky resp. závazku (účet, variabilní symbol, firma atd.). U účtu je kontrolováno v účtovém rozvrhu, zda je účet označen jako pohledávka resp. závazek, což má vliv na propárování ze saldem. V případě špatného nastavení je uživatel upozorněn hláškou.

·         Faktury vydané > Tisk > nové zaklikávací políčko “Export faktury do formátu ISDOC“. Po zakliknutí a kliknutí na tlačítko „Tisk“ budete vyzváni k výběru složky kam se umístí vytvořený soubor s fakturou ve formátu ISDOC. Soubor bude mít název “Faktura_” s číslem faktury a koncovkou isdoc. Pří zadání rozpětí více faktur se pro každou fakturu vytvoří jeden soubor ISDOC.

·         Faktury vydané > položka Množství byla rozšířena na 3 desetinná místa. Rozšíření bylo provedeno i v Faktury – předdefinované řádky v menu Pomocné soubory.

·         Kniha závazků > Editovat > položka „Celková částka k úhradě“, pokud závazek editujete můžete po potvrzení dotazu zda „Provést nové rozúčtování DPH“ změnit rozúčtování DPH editovaného závazku.

·         Kniha majetku – DHM a DNHM > Editace > pro majetek pořízený v roce 2020 a 2021 bylo u první a druhé odpisové skupiny zkráceno odpisové období. U 1. odpisové skupiny bude doba odpisu 12 měsíců (obvykle 3 roky), u 2. odpisové skupiny 24 měsíců (obvykle 5 let). Toto zkrácené odepisování zapnete v editaci na kartě pomocí nového příznaku “Zkrácený režim odepisování (2020,2021)”. Změna se pak projeví při výpočtu Daňového odpisu a při generování nových odpisů při ročním zaúčtování.

·         Kniha majetku – DHM a DNHM a Kniha majetku DDHM > zvyšuje se hranice pro odpisování hmotného majetku z 40 na 80 tisíc Kč.

Mzdy

·         Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce roku 2021. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2021. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.

·         Při změně na leden 2021 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2021. Dále dochází ke zvýšení tuzemských cestovních náhrad pro časové pásmo 5-12 hodin na 91 Kč, pro 12-18 hodin na 138 Kč a nad 18 hodin na 217 Kč. Stravné se také automaticky nastaví při změně období.

·           Měsíční mzdy – dochází ke zrušení výpočtu daně z příjmu z tzv. superhrubé mzdy. Za mzdu leden 2021 se bude jako základ pro daň z příjmu brát hrubá mzda. Základní sazba bude činit 15%, přičemž z ročních příjmů nad 48násobek průměrné měsíční mzdy (přes 141 764 Kč) se bude odvádět daň ve výši 23%. 

·           Zaměstnanci > Mzdový odhad > zrušení superhrubé mzdy, změna daňových skupin a výška odpočtu na poplatníka se promítne i do mzdového odhadu.

·           Zaměstnanci > Přehledy > nové tlačítko Přehled mezd (mzdové náklady). Podle zadaných parametrů v Výběr podle (rok, rozmezí osobních čísel, měsíců, kódů) se zobrazí v listovacím okně seznam mzdových obratů včetně dopočítaných sociálních a zdravotních odvodů za firmu (kódy 992 a 991). Soubor lze vyexportovat např. do excelu a z dostupných kódů vypočítat např. celkové náklady firmy na zaměstnance.

·         Pro rok 2021 se zvyšuje měsíční sleva na poplatníka z 2 070 Kč na 2 320 Kč. Daňové zvýhodnění na dítě zůstává na stejné úrovní jako v roce 2020. Ruší se limit u daňového bonusu (v roce 2020 činil 60 300 Kč), či-li rodiny s více dětmi si mohou uplatňovat daňový bonus bez omezení. Program si automaticky při změně období nastaví nové sazby a upraví výpočty.

·         Daňový balíček dále obsahuje Stravenkový paušál jako novou peněžní formu příspěvku na stravování :

·         Pomocné soubory > Číselník kódů mezd > pomocí nového tlačítka „Vložit kód 43“ doplňte kód „Příspěvek pro stravování“ pro práci se stravenkovým paušálem.

·         Pomocné soubory > Daňové úlevy a slevy ve mzdách > zde je nové políčko „Příspěvek na stravování denní sazba“, kde se automaticky doplní maximální denní sazba příspěvku pro daný rok. Sazba se vypočítá jako 70% z horního limitu stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin (108 Kč) a bude se tedy každý rok měnit. Sazba pro rok 2021 je 75,60 Kč. Sazbu lze snížit.

·         Příspěvek zadáte v Zaměstnanci > Soupisky mezd > zvolíte kód 43 – Příspěvek na stravování. Do prac.dny se dosadí z již zadaného kódu 1 resp. 2 počet pracovních dní. Dále se dosadí denní sazba z Daňových úlev a propočítá se celková měsíční částka příspěvku.

·         Od roku 2021 se zvyšuje minimální mzda z 14 600 Kč na 15 200 Kč. V programu se tento parametr změní automaticky při změně období na 1/2021. Minimální hodinová mzda se zvyšuje na 90.50 Kč. Tato změna ovlivní minimální zdravotní pojištění zaměstnanců resp. zaměstnavatelů z částky 1 971 Kč na částku 2 052 Kč (13,5% z minimální mzdy).

·         V důsledku zvýšení minimální mzdy z 14 600 Kč na 15 200 Kč jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu v roce 2021. Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši poloviny minimální mzdy. Pro rok 2021 je nutné dosáhnout zdanitelného měsíčního příjmu ve výši 7 600 Kč a pro uplatnění ročního daňového bonusu alespoň 91 200 Kč (za rok 2021 se však budou počítat již pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. V roce 2021 již nebude možné obdržet daňový bonus pouze z pasivních příjmů, tedy z kapitálových příjmů a příjmů z pronájmu). V důsledku zvýšení minimální mzdy se také zvyšuje částka na vyživované dítě s jeho umístěním do předškolního zařízení na 15 200 Kč za rok.

·         S účinností od 1.1.2021 se zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Dochází k navýšení vyměřovacího základu ze současné částky 11 607 Kč na 13 088 Kč. Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tato změna byla zakódována do softwaru. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 1 767 Kč měsíčně. Tento výpočet se aktivuje v editaci zaměstnance na záložce „Daňové udaje“ zakliknutím volby „Stát je plátce zdravotního pojištění“.

·         Od 1.1.2021 se zvyšuje rozhodný příjem pro odvod sociálního a zdravotního pojištění u dohod o pracovní činnosti (DPČ) na částku 3 500 Kč měsíčně. Změna parametru byla zohledněna v softwaru. Tato hranice 3 500 Kč je určující i pro srážkovou daň.

·         Výpočet a čerpání dovolené se od roku 2021 změní. Místo dnů se bude počítat v hodinách :

·         Zaměstnanci > Editovat > Mzdové údaje > zde jsou nová políčka pro evidenci dovolené v hodinách. Přepočet se provede automaticky při změně období na 1/2021. Přepočet se provede na základě dovolené ve dnech a údaje pracovní doba. Pro ruční přepočet lze využít tlačítko „Přepočet hodin ze dnů“. Pro další měsíce se již dovolená přepočítává automaticky.soupiskách mezd zadávejte dále dovolenou s kódem 33 ve dnech, do políčka hodiny se přepočítá dovolená podle pracovní doby.

·         Měsíční mzdy > Výplatnice ­> do tisku byl doplněn nárok na dovolenou v hodinách. Pokud se údaj nedoplní je potřeba v menu Pomůcky > Úprava tiskových sestav > v části Mzdy provést u Výplatnice „Obnovu formuláře.

·           Zaměstnanci > Přehledy > nové tlačítko Přehled mezd (mzdové náklady). Podle zadaných parametrů v Výběr podle (rok, rozmezí osobních čísel, měsíců, kódů) se zobrazí v listovacím okně seznam mzdových obratů včetně dopočítaných sociálních a zdravotních odvodů za firmu (kódy 992 a 991). Soubor lze vyexportovat např. do excelu a z dostupných kódů vypočítat např. celkové náklady firmy na zaměstnance.

·         Roční zúčtování daně – byl upraven nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.25 za rok 2020. Byly aktualizovány grafické změny formuláře a použit originální podklad pro tisk. Maximální roční daňový bonus zůstává na částce  60 300 Kč. Bonus mohou využít jen lidé, kteří měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy - pro rok 2020 se částka zvyšila na 87 600 Kč. Byla změněna sleva za umístění dítěte až na 14 600 Kč.

·         Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2020 – byl přidán nový vzor tiskopisu  č. 28 za období 2020 a dále bylo upraveno i aktualizační okno a výpočty pro tento formulář.

·         Žádost o daňové bonusy – v menu Pojištění a Daňové bonusy byly na záložce Daňové bonusy aktualizovány údaje pro formulář vzor č.11. Podklad tiskového formuláře byl také aktualizován na vzor č.11. Pomocí tohoto formuláře mohou plátci daně v průběhu roku 2021 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech.

·         Měsíční přehled zdravotního pojištění - aktualizace. Byla aktualizována XDP šablona a pdf podklady pro odesílání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele přes datovou schránku. V menu Pojištění a daňové bonusy lze na kartě Zdravotní v části „Vytvoření PDF formuláře pro zdravotní pojišťovnu“ vybrat zdravotní pojišťovnu a pomocí tlačítka PDF formulář vytvořit PDF soubor s předvyplněnými údaji. Soubor lze dále uložit na disk a odeslat pomocí datové schránky, případně lze formulář vytisknout. Formuláře byly připraveny pro zdravotní pojišťovny všeobecná, vojenská, česká průmyslová, oborová a ministerstva vnitra.

·           Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2021

·         Pro rok 2021 se zvyšuje redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro účely výpočtu nemocenského pojištění. První redukční hranice bude činit 1 182 Kč, druhá redukční hranice 1 773 Kč a třetí redukční hranice 3 545 Kč. Z těchto redukčních hranic si program vypočítá nové redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN 206,85 Kč (I.), 310,28 Kč (II.) a 620,38 Kč (III.). Program si hranice nastaví automaticky.

·         Do softwaru byly doplněny a aktualizovány pro rok 2021 exporty do formátu xml pro druhy ePodání, které vyžaduje ČSSZ. Pro odeslání XML souboru doporučuji použít službu ePortál ČSSZ (probíhá kontrola zadaných údajů) nebo datovou schránku (ID ČSSZ 5ffu6xk). Po uložení souboru XML na disk klikněte na nové tlačítko „ePortál“, které spustí stránky ePortálu ČSSZ. Na této stránce lze načíst vytvořený soubor XML do tiskopisu pomocí tlačítka „Načíst tiskopis ze souboru“. Soubory xml vytvoříte podle následujích postupů :

·      Přehled o výši pojistného – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor PVPOJ.XML.

·      Příloha k žádosti o nemocenské – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor NEMPRI.XML.

·      Přihlášky a odhlášky – OSSZ > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ONZ.XML.

·      Evidenční listy důchodového pojištění > tlačítko Tisk > tlačítko XML - po stisknutí si vyberte kam uložíte soubor ELDP.XML.

Sklady

·         Příjem na sklad > tlačítko Prodej > zde je nova možnost exportovat řádky příjemky do nové zakázky. Zaklikněte volbu (Vystavit doklad) zakázka, dale lze zadat Datum vystavení zakázky a Odběratele do zakázky. Po kliknutí na tlačítko “Úprava řádků“ lze zadáním resp. vynulováním množství určit které řádky budou do zakázky exportovány. Pokud doplníte, resp. vyberete do polička “Zakázka” číslo již existující zakázky, budou řádky příjemky doplněný na vybranou zakázku. Export se provede kliknutím na tlačítko “Vystavení dokladu”.

·         Příjem na sklad > Nový/Editace > do detailních řádků byla doplněna nová položka Celkem. Do položky se při zadávání řádků příjemky doplní součet množství a nákupní ceny. Pomocí celkového součtu na řádku (u položky) lze provádět např. kontrolu cen u došlého dodacího listu či faktury.

·         Prodej fakturou > záložka Nedaňové údaje > nová záložka na které lze přímo editovat sloupečky Poznámka, Osobní číslo a Prodej kartou. Pokud by došlo k zacyklení dokladu, lze zde pro opravu použít i tlačítko Oprava zacyklení.

·         Prodej fakturou > nová záložka Import, zde lze naimportovat dodací list, prodejku, pokladní doklad nebo výdejku z jiné datové složky (např. zálohy umístěné v jiné datové složce). Do políčka Dodací list zadejte číslo dodacího listu, které importujete z jiné datové složky. Toto číslo bude zkontrolováno zda není obsaženo v aktuální datové složce a je obsaženo v záložní složce. Po kliknutí na “Import dokladu” vyberete složku obsahující data pro import a následně proběhne import. Skladové položky budou odečteny ze skladu. Funkci lze využít např. při omylem smazaném dodacím listu a obnovení ze zálohy.

·         Prodej hotově > záložka Nedaňové údaje > nové tlačítko Oprava zacyklení pro opravu zacykleného dokladu.

·         Výdej > tlačítko Tisk > nyní je možnost vybrat si jak mají být položky na výdejce řazeny. Lze neřadit (položky budou v tisku zobrazeny stejně jak byly zadány), řadit podle čísla skladové položky a nebo sazby DPH.

·         Objednávky > editační okno > zde bylo doplněno nové políčko Poznámka. Podle poznámky lze provádět i různé výběry v hlavním listovacím okně.

Adresář

·         Firmy > Editace > nové tlačítko Kopie > pomocí tohoto tlačítka lze vytvořit kopii firmy se všemi parametry pro případnou další úpravu. Kopie se po kliknutí na tlačítko “Kopie” ihned vytvoří a lze ji editovat. Pro lepší orientaci zda jde o originál či kopii je u  tlačítka Kopie a u políčka “Klič.název” červené podbarvení textu.

·         Adresář firem > Nový/Editace > ke každé firmě lze pomocí tlačítka “Dokument” přiřadit cestu k jakémukoliv souboru, např. ke smlouvě, objednívce, faktuře ve formátu pdf nebo jako naskenovaný obrázek (např. bmp, gif, jpg atd.).