UpGrade 1/2008
Home Up UpGrade 1/2009 UpGrade 2/2009 UpGrade 1/2010 UpGrade 2/2010 UpGrade 1/2011 UpGrade 2/2011 UpGrade 1/2012 UpGrade 2/2012 UpGrade 1/2013 UpGrade 2/2013 UpGrade 1/2014 UpGrade 2/2014 UpGrade 1/2015 UpGrade 2/2015 UpGrade 1/2016 UpGrade 2/2016 UpGrade 1/2017 UpGrade 2/2017 UpGrade 1/2018 UpGrade 2/2018 UpGrade 1/2019 UpGrade 2/2019 UpGrade 1/2020 UpGrade 2/2020 UpGrade 1/2021 UpGrade 2/2021 UpGrade 1/2022 UpGrade 2/2022 UpGrade 2/2002 Daň za rok 2001 UpGrade 1/2002 UpGrade 2/2001 UpGrade 1/2003 UpGrade 2/2003 UpGrade 2/2004 UpGrade 1/2005 UpGrade 2/2005 UpGrade 1/2006 UpGrade 2/2006 UpGrade 1/2007 UpGrade 2/2007 UpGrade 1/2008 UpGrade 2/2008

 

Upgrade 1/2008 programu Win Ekonom verze 6.8.1

DAŇ za rok 2007

Nové a upravené formuláře zahrnuté v programu Daň 2007.

Daň z příjmu právnických osobnový vzor tiskopisu č.17, jsou zohledněny legislativní změny činné pro vymezené období.

Daň z příjmu fyzických osob nový vzor tiskopisu č.14. Nové uspořádání formulářů a nové položky. Grafické změny formuláře.

Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.1 nový vzor tiskopisu č.3. Grafické změny formuláře.

Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.2 nový vzor tiskopisu č.3. Grafické změny formuláře.

Daň z příjmu fyzických osob – příloha č.5 nový vzor tiskopisu č.3. Nové položky, grafická úprava tisků a vstupního formuláře.

Silniční daň – vzor tiskopisu č.11 upravená pro rok 2007. Grafická úprava nadpisů a sloupců. Odmazání nepotřebných údajů a přidání nového sloupce 16a. Byly upraveny i Přílohy k přiznání k dani silniční. Byl doplněn číselník daňových sazeb.

Zdravotní pojištění podnikatele – nový vzor tiskopisu s novými koeficienty za rok 2007 a upravenými výpočty pro toto období.

Sociální pojištění podnikatele – nový Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007 (89 324 5, I/2008). V přehledu jsou zakomponovány nové sazby a koeficienty za rok 2007 a pro výpočet nové sazby roku 2008.

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – nový vzor č.13. Grafické úpravy a přednastavení dalších údajů z části I do části II.

Příloha k vyúčtování č.3 – nový vzor tiskopisu č. 8. Nové grafické změny formuláře a poučení.

Počet zaměstnanců – nový vzor tiskopisu č.7. Upravený formulář pro rok 2007.

Vyúčtování daně vybírané srážkou – upravený vzor tiskopisu č. 10. Grafické změny formuláře.

Veškerá daňová přiznání naleznete na CD ve složce Poučení_Daň_2007 ve formátu pdf.

Daňová evidence

 • Kniha závazků > Příkaz k úhradě do formátu homebankingu a internetbankingu při vystavení bylo doplněno o kontrolu na správně zadaný počet znaků u účtu a předčíslí účtu. Základ účtu bez předčíslí by měl být maximálně deset znaků dlouhý.
 • Změna nižší sazby DPH z 5% na 9% - možnost hromadné změny v číselníku DPH. Akce se provede v menu Pomůcky > Speciální akce > v části Účetnictví a daňová evidence pomocí tlačítka Převod sazby DPH z 5% na 9% v číselníku DPH.
 • Při změně účetního roku v Konfiguraci systému (menu Pomůcky) se automaticky nastaví nižší sazba DPH podle zadaného účetního roku.
 • Při změně účetního roku v Konfiguraci systému (menu Pomůcky) na rok 2008 se automaticky v číselníku kódů nastaví u kódů sociálního a zdravotního zabezpečení druh výdej nezapočítatelný. Při změně zpět na rok 2007 se kódy nastaví zpět na výdej odpočítatelný.
 • Kniha majetku – DHM a DNHM – nové tlačítko Aktualizace, které aktualizuje číselník odpisových skupin z instalované předlohy. Od roku 2008 je zrušena odpisová skupina 1a, je potřeba pro rok 2008 změnit majetek zařazený do této skupiny do skupiny 2. Ve většině případů jde o osobní auta, jejichž doba odepisování se rozšíří ze 3 na 5 let.
 • Kniha DPH – nový vzor formuláře č.14.

Účetnictví

 • Kniha závazků > Příkaz k úhradě do formátu homebankingu a internetbankingu při vystavení bylo doplněno o kontrolu na správně zadaný počet znaků u účtu a předčíslí účtu. Základ účtu bez předčíslí by měl být maximálně deset znaků dlouhý.
 • Bankovní výpisy – Konfiguraci účetnictví lze pomocí volby Zaúčtování obratů banky do hlavní knihy podle datumu z detailního obratu změnit zaúčtování do hlavní knihy podle datumu z detailního obratu místo datumu z hlavičky bankovních výpisů. Toho lze využít pro reálnější datové rozdělení řádků z jednoho výpisu v hlavní knize. Pro zpětné přeúčtování podle datumů z detailních řádků lze využít záložku Obnova obratů Hlavní knize při zapnutém příznaku.
 • Změna nižší sazby DPH z 5% na 9% - možnost hromadné změny v číselníku DPH. Akce se provede v menu Pomůcky > Speciální akce > v části Účetnictví a daňová evidence pomocí tlačítka Převod sazby DPH z 5% na 9% v číselníku DPH.
 • Při změně účetního roku v Konfiguraci systému (menu Pomůcky) se automaticky nastaví nižší sazba DPH podle zadaného účetního roku.
 • Kniha majetku – DHM a DNHM – nové tlačítko Aktualizace, které aktualizuje číselník odpisových skupin z instalované předlohy. Od roku 2008 je zrušena odpisová skupina 1a, je potřeba pro rok 2008 změnit majetek zařazený do této skupiny do skupiny 2. Ve většině případů jde o osobní auta, jejichž doba odepisování se rozšíří ze 3 na 5 let.
 • Kniha DPH – nový vzor formuláře č.14.

 Mzdy 

 • Formulář pro Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace (pro ČSSZ) – grafická a textová úprava.
 • Evidenční listy důchodového pojištění – podle datumu výstupu se přednastavuje Typ ELDP na 01 resp. 02.
 • Zaměstnanci – na základní obrazovce jsou tlačítka 1 až 12 pro zobrazení plánovacích kalendářů pro jednotlivé měsíce. Kalendáře jsou aktualizované pro rok 2008. Tlačítko pro aktuální měsíc je zvýrazněno červeně.
 • Při změně na leden 2008 se automaticky nastaví kalendářní dny a svátky ve mzdovém kalendáři pro rok 2008.
 • Pro rok 2008 nový systém slev na dani a nové slevy slevy na dani podle daňové reformy pro rok 2008.
 • Pro rok 2008 dochází ke snížení sazby pojistného na důchodové zabezpečení hrazené zaměstnavatelem – je zohledněno při výpočtu mezd.
 • Mzdy pro velké organizace – změna výpočtu nemocenské – první 3 dny neplacené, dále změna sazeb a rozpětí dnů pro výpočet nemocenské (4. až 30. den 60%, 31. až 60. den 66%, od 61. dne 72%).
 • Nový výpočet mezd – výpočet daně ze superhrubé mzdy, v dani se nezohledňují odvody zdravotního a sociálního pojištění, nové (vyšší) slevy na dani, jednotná 15% sazba daně.
 • Zaměstnanci > záložka Mzdový odhad > zohlednění nového systému výpočtu mezd.
 • Pojištění a daňové bonusy > záložka Daňové bonusy, tisk nového formuláře “Žádost o poukázání chybějící částky na měsíčních daňových bonusech” vzor č. 3.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech tisk nového formuláře “Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků…” vzor č. 15.
 • Roční zúčtování daně – nový tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.12 za rok 2007. Zohlednění nové úlevy a nových řádků.

Adresář

 • Tlačítko Ověření u políčka DIČ – zde byla aktualizována nová internetová adresa na ověření platnosti DIČ.

Sklady

 • Zálohové faktury > při tisku lze využít Uživatelsky navolené faktury jak pro tisk faktur, tak pro tisk dodacích listů. Tyto sestavy lze vytvořit v menu Pomůcky > Speciální uživatelské sestavy, resp. lze využít již jednou vytvořené uživatelské sestavy pro faktury a dodací listy.
 • Přístupová práva – možnost zablokovat dosazení nákupní ceny při editaci objednávek.
 • Objednávky > tlačítko Vyřizovat > tlačítko Aktualizace cen – pomocí této funkce lze na vybrané objednávce aktualizovat poslední nákupní ceny.
 • Systém slev podle odběratelů a skladových skupin byl zpřístupněn i při výběru skladových položek pomocí tlačítka Výběr za skladů v Prodeji hotově a prodeji fakturou.
 • Zakázky > okno Vyřizování zakázek – při expedování do Objednávek lze po zadání údaje Přidat na objednávku, přidat skladové položky z vybrané zakázky na tuto objednávku. Pokud se údaj nezadá, bude vytvořena nová objednávka.
 • Změna nižší sazby DPH z 5% na 9% - možnost hromadné změny na skladových kartách v okně Skladová karta > záložka Přecenění a přepočet > tlačítko Hromadné přecenění pomocí tlačítka Hromadná změna DPH z 5% na 9%. Pokud by bylo potřeba dočasně změnit sazby zpět na 5% je zde tlačítko Hromadná změna DPH z 9% na 5%.
 • Příjem, Prodej fakturou, hotově, pokladnou, výdej – editace dokladu, nové tlačítko Vložit, které umožňuje vložit nový řádek nad stávající aktuální řádek. Lze použít pro dodatečné vložení řádku, který chceme, aby se tiskl před určitým řádkem.

Montáž a výroba

 • Změna nižší sazby DPH z 5% na 9% - možnost hromadné změny v číselnících Montáže a výroby – v Nabídkách, Sazebníku prací a Normách výrobků. Akce se provede v menu Pomůcky > Speciální akce > v části Montáž a výroba pomocí tlačítka Převod sazby DPH z 5% na 9% v číselnících Montáže.
 • Výrobní a montážní listy > Přehledy > možnost výběru podle datumu z detailního řádku a osobního čísla.
 • Výrobní a montážní listy > Editační obrazovka > nové položky umožňující kontrolu překročení rozpočtu u jednotlivých typů řádků. Při zadání plánovaných částek se při zápisu každého řádku kontroluje překročení této plánované částky a v případě jejího překročení je uživatel upozorněn.