Ceniny a jejich evidence

Pro účetně správné a daňově účinné účtování cenin je potřeba znát následující definice a znění vyhlášek.

Definice ceniny

podle Opatření Ministerstva financí čj. 281, 283/ 77 411/2000

Znění vyhlášky:

ČL. II VYMEZENÍ POJMŮ PRO ÚČELY VEDENÍ JEDNODUCHĚHO ÚČETNICTVÍ

...

...

(9) Ceninami jsou zejména poštovní známky, kolky, dálniční nálepky (kupony),stravenky do provozoven veřejného stravování, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu apod.

 

Znění vyhlášky:

ČL. V VEDENÍ JEDNODUCHĚHO ÚČETNICTVÍ

(1) Pro účely postupů stanovených tímto opatřením se majetek člení na

....

d) ceniny,

Evidence ceniny

podle Opatření Ministerstva financí čj. 281, 283/ 77 411/2000

Znění vyhlášky:

ČL. V VEDENÍ JEDNODUCHĚHO ÚČETNICTVÍ

(2) Účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví vedou

....

c) účetní záznamy o ostatních složkách majetku a o závazcích z pracovněprávních vztahů, pokud pro ně mají použití; jedná se zejména o knihu (karty) dlouhodobého nehmotného majetku v členění podle Čl. II odst. 2, knihu (karty) dlouhodobého hmotného majetku, knihu finančního majetku, knihu (karty) zásob, knihu pro sledování cenin, knihu pro sledování nepřímých daní u plátců daně (knihu pro sledování daně z přidané hodnoty a knihu pro sledování spotřebních daní), pokud nejsou součástí knihy pohledávek a závazků, karty opravných položek k úplatně nabytému majetku (v návaznosti na zákon o daních z příjmů),

Znění vyhlášky:

ČL. VIII KNIHA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

(2) Kniha pohledávek a závazků je určena ke sledování pohledávek

....

d) ceninách vydaných formou zálohy pracovníkům (příp. funkcionářům) účetní jednotky,

POZOR !!!

Z předchozích ustanovení vyhlášky vyplývá:

Kontrolory finančních úřadů bývá tolerováno "přímé nákladové" účtování poštovních známek, dálničních nálepek , telefonních karet. Ne vždy jsou tolerovány stravenky jako přímý výdej.

Často je kniha cenin brána (obdobně kniha jízd) jako bič na poplatníky - málokdo ji vede i přesto, že musí. V případě neshod s kontrolory při kontrolách FU je brána jako "důkaz" o neúplně vedeném účetnictví a následně .... !!!!! - viz pokuty a penále .

Proto doporučujeme nákup cenin a jejich evidenci vždy konzultovat se svým správcem daně.

Doporučované řešení v programu WIN EKONOM.

Správný postup evidence a účtování cenin vyplývá z následující tabulky:

Typ účtování Typ kódů/ účtů Postup
jednoduché účetnictví
8
Nákup cenin - finan. majetku
výdej neodpočítatelný
17
Ceniny - vnitřní spotřeba
výdej odpočítatelný
72
Příjem za prodej cenin
příjem nezapočítatelný

Ceniny jsou evidovány v rámci práce s peněžním deníkem - téměř vždy je pořízení cenin spojeno s jejich peněžním nákupem a jejich spotřeba probíhá buďto finančně nebo nefinančně

V rámci menu Účetnictví je možnost tisku (poslední položka menu Kniha cenin a fin. majetku) operací s ceninami - knihu cenin

podvojné účetnictví
213,000
Ceniny
Ceniny jsou evidovány v rámci práce s knihami účetní evidence v rámci účtu 213,000 a případné analytiky.