Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele - podvojné účetnictví


FZ 11/2001 Č. 63 ze dne 26.11.2001

účinnost od 1.1.2002

Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů (dále jen "zákon"), stanoví

 


ČL. I

 

(1) Tímto opatřením se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro právnické osoby, které podnikají podle zvláštních předpisů1),s výjimkami podle odstavce 2, a pro fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami2) a účtují v podvojném účetnictví.

 

odkaz na zákon

1) Zejména § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění

pozdějších předpisů,

2) § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

ve znění pozdějších předpisů,

*****************

 

(2) Toto opatření se nevztahuje na účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy pro banky a jiné finanční instituce3), pojišťovny4), fondy národního majetku5) a dále na účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace6) a účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné organizace.7)

 

odkaz na zákon

3) MF čj. 282/73 390/2001,

4) MF čj. 283/71 861/1998, ve znění pozdějších předpisů,

FMF čj. V/2 - 25 430/1992, ve znění pozdějších předpisů,

5) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu

na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky,

ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,

ve znění pozdějších předpisů,

6) MF čj. 283/77 227/2001,

7) MF čj. 283/77 225/2001,

*****************

 

(3) Účtová osnova a postupy účtování podle odstavce 1 tvoří přílohy tohoto opatření.

 

(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů8).

 

odkaz na zákon

8) § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů.

*****************

 

 

 

ČL. II

 

Tímto opatřením se zrušuje

a) opatření federálního ministerstva financí čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992 ve znění čj. V/2 - 30 864/1992,

b) opatření ministerstva financí čj. 281/69 810/1993 ze dne 7. 12. 1993, čj. 281/13 510/1994 ze dne 18. 3. 1994, čj. 281/73 250/1994 ze dne 21. 12. 1994, čj. 281/43 180/1995 ze dne 27. 7. 1995, čj. 281/ 71 699/1995 ze dne 28. 11. 1995, čj. 282/32 762/1996 ze dne 31. 5. 1996, čj. 281/66 191/1996 ze dne 11. 11. 1996, čj. 281/89 070/1997 ze dne 2. 12. 1997, čj. 281/53 678/1998 ze dne 20. 8. 1998, čj. 281/93 488/1998 ze dne 7. 1. 1999, čj. 281/78 180/1999 ze dne 22. 11. 1999, čj. 281/84 064/2000 ze dne 10. 11. 2000, čj. 282/119 362/2000 ze dne 14. 12. 2000, čj. 281/19 863/2001 ze dne 24. 4. 2001.

 

 

 

ČL. III

 

Účetní období započatá před účinností tohoto opatření se dokončí podle dosavadních předpisů.

 

 

 

ČL. IV

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

Ministr financí:

Ing. Jiří Rusnok, v. r.

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 ÚČTOVÁ OSNOVA PRO PODNIKATELE

 

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

 

O1 - Dlouhodobý nehmotný majetek

010 - Dlouhodobý nehmotný majetek

011 - Zřizovací výdaje

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

013 - Software

014 - Ocenitelná práva

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

 

02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021 - Stavby

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

025 - Pěstitelské celky trvalých porostů

026 - Základní stádo a tažná zvířata

029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

 

03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

031 - Pozemky

032 - Umělecká díla a sbírky

 

04 - Pořízení dlouhodobého majetku

040 - Pořízení dlouhodobého majetku

041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku

 

O5 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

050 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

 

06 - Dlouhodobý finanční majetek

061 - Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím

vlivem

062 - Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným

vlivem

063 - Realizovatelné cenné papíry a podíly

065 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti

066 - Půjčky podnikům ve skupině

067 - Ostatní půjčky

069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek

 

07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

073 - Oprávky k softwaru

074 - Oprávky k ocenitelným právům

079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

 

08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

081 - Oprávky ke stavbám

082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

 

09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku

091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku

092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku

093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému

majetku

094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému

majetku

095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám

096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku

097 - Opravná položka k nabytému majetku

098 - Oprávky k opravné položce k nabytému majetku

 

Účtová třída 1 - Zásoby

 

11 - Materiál

111 - Pořízení materiálu

112 - Materiál na skladě

119 - Materiál na cestě

 

12 - Zásoby vlastní výroby

121 - Nedokončená výroba

122 - Polotovary vlastní výroby

123 - Výrobky

124 - Zvířata

 

13 - Zboží

131 - Pořízení zboží

132 - Zboží na skladě a v prodejnách

139 - Zboží na cestě

 

19 - Opravné položky k zásobám

191 - Opravná položka k materiálu

192 - Opravná položka k nedokončené výrobě

193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby

194 - Opravná položka k výrobkům

195 - Opravná položka ke zvířatům

196 - Opravná položka ke zboží

 

Účtová třída 2 - Finanční účty

 

21 - Peníze

210 - Peníze

211 - Pokladna

213 - Ceniny

 

22 - Účty v bankách

221 - Bankovní účty

 

23 - Běžné bankovní úvěry

231 - Krátkodobé bankovní úvěry

232 - Eskontní úvěry

 

24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci

241 - Emitované krátkodobé dluhopisy

249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

 

25 - Krátkodobý finanční majetek

251 - Majetkové cenné papíry k obchodování

252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

253 - Dlužné cenné papíry k obchodování

255 - Vlastní dluhopisy

256 - Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do

splatnosti

257 - Ostatní realizovatelné cenné papíry

259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku

 

26 - Převody mezi finančními účty

261 - Peníze na cestě

 

29 - Opravné položky k finančnímu majetku

291 - Opravná položka k majetkovým cenným papírům

 

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

 

31 - Pohledávky

311 - Odběratelé

312 - Směnky k inkasu

313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry

314 - Poskytnuté provozní zálohy

315 - Ostatní pohledávky

 

32 - Závazky

321 - Dodavatelé

322 - Směnky k úhradě

324 - Přijaté zálohy

325 - Ostatní závazky

 

33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

331 - Zaměstnanci

333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům

335 - Pohledávky za zaměstnanci

336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního

pojištění

 

34 - Zúčtování daní a dotací

341 - Daň z příjmů

342 - Ostatní přímé daně

343 - Daň z přidané hodnoty

345 - Ostatní daně a poplatky

346 - Dotace ze státního rozpočtu

347 - Ostatní dotace

 

35 - Pohledávky ke společníkům a sdružení

351 - Pohledávky k podnikům ve skupině

353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty

355 - Ostatní pohledávky za společníky

358 - Pohledávky k účastníkům sdružení

 

36 - Závazky ke společníkům a sdružení

361 - Závazky k podnikům ve skupině

364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku

365 - Ostatní závazky ke společníkům

366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti

367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů

368 - Závazky k účastníkům sdružení

 

37 - Jiné pohledávky a závazky

371 - Pohledávky z prodeje podniku

372 - Závazky z koupě podniku

373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací

374 - Pohledávky z pronájmu

375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů

376 - Nakoupené opce

377 - Prodané opce

378 - Jiné pohledávky

379 - Jiné závazky

 

38 - Přechodné účty aktiv a pasiv

381 - Náklady příštích období

382 - Komplexní náklady příštích období

383 - Výdaje příštích období

384 - Výnosy příštích období

385 - Příjmy příštích období

386 - Kurzové rozdíly aktivní*

387 - Kurzové rozdíly pasivní*

388 - Dohadné účty aktivní

389 - Dohadné účty pasivní

 

*) účty se použijí pouze v prvním dni nového účetního období

v souladu s přílohou 3.

*****************

 

39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

391 - Opravná položka k pohledávkám

395 - Vnitřní zúčtování

398 - Spojovací účet při sdružení

 

Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

 

41 - Základní kapitál a kapitálové fondy

411 - Základní kapitál

412 - Emisní ážio

413 - Ostatní kapitálové fondy

414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

419 - Změny základního kapitálu

 

42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření

421 - Zákonný rezervní fond

422 - Nedělitelný fond

423 - Statutární fondy

427 - Ostatní fondy

428 - Nerozdělený zisk minulých let

429 - Neuhrazená ztráta minulých let

 

43 - Výsledek hospodaření

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

 

45 - Rezervy

451 - Rezervy zákonné

459 - Ostatní rezervy

 

46 - Bankovní úvěry

461 - Bankovní úvěry

 

47 - Dlouhodobé závazky

471 - Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině

473 - Emitované dluhopisy

474 - Závazky z pronájmu

475 - Dlouhodobé přijaté zálohy

478 - Dlouhodobé směnky k úhradě

479 - Ostatní dlouhodobé závazky

 

48 - Odložený daňový závazek a pohledávka

481 - Odložený daňový závazek a pohledávka

 

49 - Individuální podnikatel

491 - Účet individuálního podnikatele

 

Účtová třída 5 - Náklady

 

50 - Spotřebované nákupy

500 - Spotřebované nákupy

501 - Spotřeba materiálu

502 - Spotřeba energie

503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

504 - Prodané zboží

 

51 - Služby

510 - Služby

511 - Opravy a udržování

512 - Cestovné

513 - Náklady na reprezentaci

518 - Ostatní služby

 

52 - Osobní náklady

520 - Osobní náklady

521 - Mzdové náklady

522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti

523 - Odměny členům orgánů společnosti a družstva

524 - Zákonné sociální pojištění

525 - Ostatní sociální pojištění

526 - Sociální náklady individuálního podnikatele

527 - Zákonné sociální náklady

528 - Ostatní sociální náklady

 

53 - Daně a poplatky

530 - Daně a poplatky

531 - Daň silniční

532 - Daň z nemovitostí

538 - Ostatní daně a poplatky

 

54 - Jiné provozní náklady

540 - Jiné provozní náklady

541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného

majetku

542 - Prodaný materiál

543 - Dary

544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

545 - Ostatní pokuty a penále

546 - Odpis pohledávky

548 - Ostatní provozní náklady

549 - Manka a škody

 

55 - Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů

551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

552 - Tvorba zákonných rezerv

554 - Tvorba ostatních rezerv

555 - Zúčtování komplexních nákladů příštích období

557 - Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku

558 - Tvorba zákonných opravných položek

559 - Tvorba opravných položek

 

56 - Finanční náklady

560 - Finanční náklady

561 - Prodané cenné papíry a podíly

562 - Úroky

563 - Kurzové ztráty

564 - Náklady z přecenění majetkových cenných papírů

566 - Náklady z finančního majetku

567 - Náklady z derivátových operací

568 - Ostatní finanční náklady

569 - Manka a škody na finančním majetku

 

57 - Rezervy a opravné položky finančních nákladů

574 - Tvorba rezerv

579 - Tvorba opravných položek

 

58 - Mimořádné náklady

580 - Mimořádné náklady

581 - Náklady na změnu metody

582 - Škody

584 - Tvorba rezerv

588 - Ostatní mimořádné náklady

589 - Tvorba opravných položek

 

59 - Daně z příjmů a převodové účty

591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná

592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená

593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná

594 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená

595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

597 - Převod provozních nákladů

598 - Převod finančních nákladů

 

Účtová třída 6 - Výnosy

 

60 - Tržby za vlastní výkony a zboží

600 - Tržby za vlastní výkony a zboží

601 - Tržby za vlastní výrobky

602 - Tržby z prodeje služeb

604 - Tržby za zboží

 

61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob

610 - Změny stavu vnitropodnikových zásob

611 - Změna stavu nedokončené výroby

612 - Změna stavu polotovarů

613 - Změna stavu výrobků

614 - Změna stavu zvířat

 

62 - Aktivace

620 - Aktivace

621 - Aktivace materiálu a zboží

622 - Aktivace vnitropodnikových služeb

623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

 

64 - Jiné provozní výnosy

640 - Jiné provozní výnosy.

641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

642 - Tržby z prodeje materiálu

644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

646 - Výnosy z odepsaných pohledávek

648 - Jiné provozní výnosy

 

65 - Zúčtování rezerv a opravných položek provozních výnosů

652 - Zúčtování zákonných rezerv

654 - Zúčtování ostatních rezerv

655 - Zúčtování komplexních nákladů příštích období

657 - Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku

658 - Zúčtování zákonných opravných položek

659 - Zúčtování opravných položek

 

66 - Finanční výnosy

660 - Finanční výnosy

661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

662 - Úroky

663 - Kurzové zisky

664 - Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů

665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

666 - Výnosy z finančního majetku

667 - Výnosy z derivátových operací

668 - Ostatní finanční výnosy

 

67 - Zúčtování rezerv a opravných položek finančních výnosů

674 - Zúčtování rezerv

679 - Zúčtování opravných položek

 

68 - Mimořádné výnosy

680 - Mimořádné výnosy

681 - Výnosy ze změny metody

684 - Zúčtování rezerv

688 - Ostatní mimořádné výnosy

689 - Zúčtování opravných položek

 

69 - Převodové účty

697 - Převod provozních výnosů

698 - Převod finančních výnosů

 

Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty

 

70 - Účty rozvažné

701 - Počáteční účet rozvažný

702 - Konečný účet rozvažný

 

71 - Účet zisků a ztrát

710 - Účet zisků a ztrát

 

75 až 79 - Podrozvahové účty

 

Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 POSTUPY ÚČTOVÁNÍ PRO PODNIKATELE

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. I Vymezení některých pojmů pro účely účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele

 

(1) Hmotný a nehmotný majetek je vymezen tímto opatřením v návaznosti na zvláštní předpisy, a to zejména občanský zákoník a obchodní zákoník, zákony upravující nakládání s výsledky duševní tvořivé činnosti, zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví.

 

(2) Finančním majetkem se rozumí zejména cenné papíry vymezené zvláštním zákonem, finanční spoluúčast na podnikání jiných účetních jednotek, půjčky, peníze, ceniny.

 

(3) Podnikem s podstatným vlivem se rozumí subjekt, ve kterém účetní jednotka (mateřská společnost) má 20 % a větší, nejvýše však 50 % podíl (účast) na jeho základním kapitálu. Mateřská společnost má v tomto případě podstatný vliv na řízení podniku, který vyplývá buď z uvedeného podílu na základním kapitálu či ze smlouvy nebo stanov uvedených subjektů.

 

(4) Podnikem s rozhodujícím vlivem se rozumí subjekt, ve kterém má účetní jednotka (mateřská společnost) větší než 50 % podíl na jeho základním kapitálu. Mateřská společnost má v tomto případě rozhodující vliv na řízení podniku a plně kontroluje jeho činnost. To vyplývá buď z uvedeného podílu na základním kapitálu či ze smlouvy nebo stanov uvedených subjektů.

 

(5) Skupinou podniků se rozumí mateřská společnost a podniky s rozhodujícím vlivem a podniky s podstatným vlivem.

 

(6) Sdružením se rozumí skupina účetních jednotek, které se sdružily na základě smlouvy, přičemž toto sdružení nemá právní subjektivitu.

 

(7) Individuálním podnikatelem se rozumí fyzická osoba, která ve smyslu příslušných předpisů účtuje v soustavě podvojného účetnictví.

 

(8) Škodou se pro účely účetnictví rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení) nehmotného a hmotného majetku, a to z objektivních i subjektivních příčin.

 

(9) Restrukturalizací se pro účely tohoto opatření rozumí program, kterým se významně mění předmět činnosti účetní jednotky nebo způsob, jakým je činnost účetní jednotky prováděna.

Restrukturalizace může zahrnovat zejména:

a) přemístění podnikatelských aktivit do jiné oblasti, případně uzavření provozu,

b) utlumení nebo ukončení části podnikatelských aktivit.

 

 

Čl. II Syntetické účty

 

(1) V účtové osnově jsou uplatněny dva druhy syntetických účtů. Syntetické účty končící číselnými znaky 1 až 9 a syntetické účty končící 0 (skupinové syntetické účty).

 

(2) Skupinových syntetických účtů mohou zcela nebo zčásti používat účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. V příslušných účtových skupinách tyto účetní jednotky mohou použít buď jen skupinový syntetický účet, nebo vybrané syntetické účty a pro zbývající část náplně účtové skupiny skupinový syntetický účet.

 

(3) Obsah skupinových syntetických účtů je určen náplní syntetických účtů příslušné účtové skupiny zahrnutých do skupinového účtu.

 

 

Čl. III Hlediska pro vytváření analytických účtů

 

Při vytváření analytických účtů berou účetní jednotky v úvahu následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty účtové osnovy:

a) členění podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob a míst uložení či umístění při účtování o majetku. Odděleně se sleduje majetek daný do zástavy, popř. kterým se ručí za závazky. U pohledávek je členění podle jednotlivých dlužníků. U cenných papírů se na analytických účtech sledují cenné papíry v umořovacím řízení,

b) členění závazků podle jednotlivých věřitelů,

c) členění podle časového hlediska u pohledávek a závazků, tj. zda jde o hodnoty krátkodobé povahy (do jednoho roku včetně) nebo dlouhodobé (nad jeden rok),

d) členění na českou a cizí měnu v případech stanovených v § 4 odst. 6 zákona /č. 563/1991 Sb./,

e) členění podle položek účetní závěrky (včetně požadavků na sestavení přílohy),

f) členění pro daňové účely, tzn. pro transformaci účetního výsledku hospodaření před zdaněním na daňový základ vymezený zákonem o daních z příjmů, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy, pro potřeby daně z přidané hodnoty, spotřebních daní apod.,

g) členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,

h) členění z hlediska potřeb finančního řízení účetní jednotky,

i) členění podle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví, zejména bank, burz, orgánů státní statistiky.

 

 

Čl. IV Postup při otevírání a uzavírání účetních knih

 

Při otevírání a uzavírání účetních knih podle ustanovení § 17 zákona /č. 563/1991 Sb./ postupují účetní jednotky takto:

 

I. Otevírání účetních knih

 

(1) Účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na účtu 702-Konečný účet rozvažný musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) účtu 701-Počáteční účet rozvažný.

 

(2) Účetními zápisy na vrub účtu 701 a ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasiv a účetními zápisy ve prospěch účtu 701 a na vrub příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky.

 

(3) Zisk, popř. ztráta, zaúčtovaný ve prospěch, popř. na vrub účtu 702-Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na vrub, příp. ve prospěch účtu 701-Počáteční účet rozvažný.

 

(4) Po otevření účetních knih se zaúčtují v souladu s ustanovením § 4 odst. 9 /zákona č. 563(1991 Sb./ a § 7 odst. 4 zákona /č. 563/1991 Sb./ případné rozdíly ze změn použitých způsobů oceňování majetku (jako účetní případ prvního měsíce nového účetního období), a to se souvztažným zápisem na vrub mimořádných nákladů, popř. ve prospěch mimořádných výnosů.

 

(5) Stav účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se vyrovná:

a) u účetních jednotek, které nejsou individuálními podnikateli, po schválení návrhu na rozdělení zisku, příp. na úhradu ztráty příslušným orgánem účetní jednotky:

 

aa) v případě zisku účetními zápisy zejména ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 41-Základní kapitál

a kapitálové fondy, 42-Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření, popř. ve prospěch účtu 364-Závazky ke společníkům při rozdělování zisku, či 428-Nerozdělený zisk minulých let,

 

ab) v případě ztráty účetními zápisy zejména na vrub příslušných účtů účtové skupiny 41-Základní kapitál

a kapitálové fondy, 42-Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření, popř. na vrub účtu 354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty. Na vrub účtu 429-Neuhrazená ztráta minulých let se účtuje, pokud se neuhrazená ztráta převádí do dalších let,

 

b) u individuálního podnikatele účetními zápisy ve prospěch, příp. na vrub účtu 491-Účet individuálního podnikatele.

 

(6) Pořadí rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty u účetních jednotek, které nejsou individuálními podnikateli, stanoví obecně závazný právní předpis, společenská smlouva, stanovy obchodní společnosti nebo družstva, rozhodnutí valné hromady.

 

 

II. Uzavírání účetních knih

 

(1) Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy.

 

(2) Konečné stavy účtů nákladů se přeúčtují na vrub účtu 710-Účet zisků a ztrát, konečné stavy účtů výnosů se přeúčtují ve prospěch účtu 710. Výsledný zůstatek účtu 710 se podle své povahy přeúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 702.

 

(3) Konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují na vrub účtu 702-Konečný účet rozvažný, konečné zůstatky pasivních účtů se přeúčtují ve prospěch účtu 702. Na vrub účtu 702 se přeúčtuje též zůstatek účtu 710-Účet zisků a ztrát (v případě ztráty). Ve prospěch účtu 702 se přeúčtuje též zůstatek účtu 710 (v případě

zisku).

 

(4) Veřejné obchodní společnosti při uzavírání účetních knih zúčtují nárok na podíl na výsledku hospodaření společníků na účtech 596-Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům a 364-Závazky ke společníkům při rozdělování zisku, příp. 354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty, podle povahy výsledku hospodaření. Dále veřejná obchodní společnost postupuje podle bodu 1 a 2 s tím, že účet 710-Účet zisků a ztrát nebude vykazovat zůstatek.

 

(5) Obdobně jako v bodě 4 postupuje i komanditní společnost ve vztahu ke komplementářům.

 

 

Čl. V Účetní závěrka a uzavírání účetních knih

 

(1) Obsahové vymezení účetní závěrky účetní jednotky stanoví § 18 zákona /č. 563/1991 Sb./ a opatření Ministerstva financí ČR o uspořádání položek účetní závěrky a obsahovém vymezení těchto položek.

 

(2) Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se ve smyslu ustanovení § 17 zákona /č. 563/1991 Sb./:

a) zjišťují obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů,

b) zjišťují konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,

c) zjistí se základ daně z příjmů a daňová povinnost splatná, popř. odložená, účetní jednotky za účetní období, případně se zaúčtuje rezerva na daň z příjmů ve smyslu § 26 odst. 3 zákona

/č. 563/1991 Sb./,

d) zjistí se účetní výsledek hospodaření převodem nákladových účtů na vrub účtu 710-Účet zisků a ztrát a převodem výnosových účtů ve prospěch účtu 710,

e) uzavře se účetnictví účetní jednotky převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatků účtu 710-Účet zisků a ztrát na účet 702-Konečný účet rozvažný.

 

(3) Na podkladě údajů účtu 702-Konečný účet rozvažný a účtu

710-Účet zisků a ztrát se sestaví účetní závěrka.

 

 

Čl. VI Zákaz vzájemného zúčtování

 

(1) V účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky je zakázáno vzájemně zúčtovávat majetek a závazky, náklady a výnosy s výjimkou:

a) pohledávek a závazků (s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh) vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách,

b) dobropisů (refundací) týkajících se konkrétní nákladové, popř. výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,

c) převodu podílu na výsledku hospodaření společníkům veřejné obchodní společnosti a komplementářům komanditní společnosti,

d) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků, e) mank a přebytků zásob způsobených neúmyslnou záměnou za podmínek vymezených v ČL. XIV odst. 3 Úvodních ustanovení

f) a dalších případů stanovených tímto opatřením.

 

(2) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje vzájemný zápočet pohledávek a závazků ve smyslu občanského a obchodního zákoníku.

 

(3) V účetní závěrce je navíc dovoleno vzájemně zúčtovat kurzové rozdíly, zisky a ztráty z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu a odloženou daňovou pohledávku a závazek z daně z příjmů.

 

 

Čl. VII Okamžik uskutečnění účetního případu

 

(1) Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím z tohoto opatření a ze zvláštních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou

předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující (např. bankovní výpisy, výpisy Střediska cenných papírů).

 

(2) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy zpětně opravit.

Podmíněnost uskutečnění okamžiku účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou na analytických účtech,v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce.

 

 

Čl. VIII Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování

 

(1) Náklady a výnosy zachycují účetní jednotky podle těchto zásad:

a) náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,

b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají;jen v případě, že jde o významnou částku těchto oprav, považují se za mimořádné náklady nebo výnosy,

c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku,

d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě

- nákladů příštích období (účty 381 a 382),

- výdajů příštích období (účet 383),

e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě

- výnosů příštích období (účet 384)

- příjmů příštích období (účet 385)

 

(2) Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je znám jejich titul (věcné vymezení), výše a období, kterého se týkají.

 

(3) Náklady a výnosy se účtují na příslušných účtech nákladových druhů a výnosových položek v zásadě časově rozlišené. Výjimkou jsou pouze nákladové druhy, které tvoří komplexní náklady příštích období; jejich tvorba po prvotním zachycení na příslušných účtech nákladových druhů v účtové třídě 5 se účtuje ve prospěch účtu 655 a na vrub účtu 382 a jejich čerpání ve prospěch účtu 382 a na vrub účtu 555.

 

(4) Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

 

(5) Časové rozlišení není nutno používat v případech,

a) kdy se jedná o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření,

b) jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy za předpokladu, že se výrazněji neovlivní věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.

 

(6) Postup při časovém rozlišení účelní jednotka upraví vnitřním předpisem a nesmí jej každoročně měnit. Ke změně muže dojít jen zcela výjimečně a je nutno přitom postupovat podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona /č. 563/1991 Sb./.

 

 

Čl. IX Zjišťování výsledku hospodaření v účetnictví

 

(1) Výsledek hospodaření před zdaněním se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtových skupin 50 až 58 a účtech 596, 597 a 598 s výjimkou účtů vnitropodnikových výnosů a vnitropodnikových nákladů.

 

(2) Výsledek hospodaření po zdanění - účetní zisk, popř. účetní ztráta - se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 5.

 

(3) Výsledek hospodaření provozní se zjišťuje jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtových skupin 60 až 65 a na účtu 697 a nákladů účtovaných na účtech účtových skupin 50 až 55 a na účtu 597.

 

(4) Výsledek hospodaření finanční se zjišťuje jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtových skupin 66 a 67 a na účtu 698 a nákladů účtovaných na účtech účtových skupin 56 a 57 a na účtu 598.

 

(5) Výsledek hospodaření mimořádný se zjišťuje jako rozdíl mezi výnosy účtovanými na účtech účtové skupiny 68 a náklady účtovanými na účtech účtové skupiny 58.

 

(6) Za mimořádný výsledek hospodaření se považuje výsledek hospodaření, který vzniká v důsledku:

a) změn způsobu oceňování majetku v souladu s ustanovením § 7 odst. 4 zákona /č. 563/1991 Sb./,

b) oprav nákladů a výnosů minulých účetních období, pokud jde o významné položky,

c) ostatních účetních případů mimořádné povahy vzhledem k běžné činnosti podniku, zejména jde o výsledky z postoupení, popř. ukončení hospodářské činnosti, či složky hospodářské činnosti účetní jednotky apod.

 

 

Čl. X Daňový náklad - odložený daňový závazek, popř. pohledávka

 

(1) Daňová povinnost vyplývající z ustanovení zákona o daních z příjmů tvoří složku nákladů účetní jednotky a účtuje se o ní na účtech v účtové skupině 59-Daně z příjmů a převodové účty (591,592, 593 a 594).

 

(2) Daňová povinnost se člení na:

a) daňovou povinnost splatnou za dané účetní a zdaňovací období,

b) daňovou povinnost odloženou do příštích účetních a zdaňovacích období.

 

(3) Pro členění daňové povinnosti na činnosti běžné a mimořádné se do běžné činnosti zahrnuje činnost provozní a činnost finanční.

 

(4) Pokud v účetním období vznikne v jedné činnosti (podle bodu 3) zisk a ve druhé ztráta, přičemž za účetní jednotku je vytvořen zisk, zaúčtuje se daňová povinnost splatná za činnost, která je zisková (buď na vrub účtu 591, nebo 593 a ve prospěch účtu 341). Za činnost ztrátovou se zaúčtuje záporná daňová povinnost buď na

účtu 591, nebo na účtu 593 souvztažně s účtem 341, jako snížení závazku ze splatné daně z příjmů. Po tomto zápisu musí zůstatek účtu 341 vyjadřovat výsledný zúčtovací vztah účetní jednotky vůči příslušnému finančnímu orgánu z titulu celkového dosaženého zisku účetní jednotkou.

 

(5) Daňová povinnost splatná se zjistí na základě základu daně a sazby stanovené zákonem o daních z příjmů; takto zjištěná daňová povinnost se účtuje na vrub účtu 591-Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná a 593-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná a ve prospěch účtu 341-Daň z příjmů.

 

(6) Daňová povinnost odložená vyplývá z rozdílů, které nastávají v momentě odlišného pohledu účetního a daňového na určité položky v účetnictví. V konečném důsledku se odložená daň stává nástrojem, jehož prostřednictvím se uplatňuje obecná účetní zásada opatrnosti při zjišťování a vykazování výsledku hospodaření. Odložená daň se zjišťuje u účetních jednotek, které tvoří skupinu podniků a u všech účetních jednotek, na které se vztahuje povinnost ověření účetní závěrky auditorem ve smyslu § 20 zákona /č. 563/1991 Sb./. U ostatních účetních jednotek se rozhodnutí o účtování odložené daně ponechává v jejich kompetenci. Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Tato metoda vychází z předpokladu, že odložená daň ve vztahu k výsledku hospodaření zjištěnému v účetnictví bude uplatněna v pozdějším období. Rozvahový přístup znamená, že tato metoda vychází z přechodných rozdílů, tj. rozdílů mezi daňovou základnou aktiv popř. pasiv a jejich účetní hodnotou v rozvaze. Daňovou základnou aktiv popř. pasiv je hodnota těchto aktiv popř. pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.

 

(7) Z titulu odlišného účetního a daňového pohledu vznikají rozdíly, které mají povahu rozdílů přechodných.

Přechodné rozdíly mohou být

a) zdanitelné, které vyústí ve zdanitelné částky při určování základu daně budoucích období, tzn., že vedou k odloženému daňovému závazku (např. je-li účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku vyšší než hodnota tohoto majetku pro daňové účely),

b) odčitatelné, které vyústí v částky, které jsou odčitatelné při určování základu daně budoucích období, tzn. že vedou k od odložené daňové pohledávce (např. je-li účetní hodnota pohledávek snížená o opravné položky nižší než hodnota těchto pohledávek včetně daňově uznatelných opravných položek.

 

(8) Odložená daň se zjišťuje ze všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví, tj. nejen mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odpisovaného, ale i dalších rozdílů (např. opravné položky k zásobám, opravné položky k pohledávkám, rezervy tvořené nad rámec příslušných zákonů, při nerealizované ztrátě z předchozích let).

 

(9) Odloženými daňovými závazky (účtová skupina 48, účet 481-Odložený daňový závazek a pohledávka) se rozumí částky daně z příjmů k úhradě v budoucích obdobích z titulu rozdílů (viz odstavec 7 ). Účetní jednotka účtuje o odloženém daňovém závazku vždy. O odloženém daňovém závazku se účtuje v účtové skupině 59- Daně z příjmů a převodové účty (účet 592 - Daň z příjmů z běžné činnosti odložená, 594 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená) ve prospěch účtu 481-Odložený daňový závazek a pohledávka.

 

(10) Odloženými daňovými pohledávkami se rozumí částky daně z příjmů uplatněné v příštích obdobích. Tyto pohledávky mohou vzniknout z titulu a) odčitatelných přechodných rozdílů,

b) převedených nevyužitých daňových ztrát,

c) převedených nevyužitých daňových odpočtů a jiných časově převoditelných daňových nároků (nároků převoditelných do budoucna).

O odložené daňové pohledávce (účtová skupina 48, účet 481-Odložený daňový závazek a pohledávka ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 59) se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že základ daně, proti kterému bude možné využít rozdíly (viz odstavec 10a), b), c) ) je dosažitelný.

 

K tomu, aby základ daně mohl být považován za dosažitelný, musí existovat dostatečné zdanitelné přechodné rozdíly, které se vztahují ke stejným správcům daní z příjmů a k téže zdaňované účetní jednotce, u níž se očekává vrácení:

a) ve stejném období, ve kterém je očekáván návrat odčitatelných přechodných rozdílů; nebo

b) v obdobích, ve kterých daňová ztráta, která vyplývá z odložené daňové pohledávky, může být zpětně uplatnitelná nebo převedena do dalších období. Za těchto okolností je odložená daňová pohledávka zaúčtována v období, ve kterém odčitatelné přechodné rozdíly vznikají.

 

(11) Odložené daňové závazky a odložené daňové pohledávky

vyúčtované na účtu 481 se vykazují po vzájemném vyúčtování jako zůstatek účtu 481 při respektování podmínek v bodě 10.  

(12) V prvém roce účtování o odložené dani ze všech přechodných rozdílů se zúčtují celkové přechodné rozdíly, vzniklé za celou existenci účetní jednotky. Část, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím se zaúčtuje proti účtům 428, resp. 429. Část, která se vztahuje k běžnému účetním obdobím se zaúčtuje do účtové

skupiny 59, účty 592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená, 594 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená. V následujících letech se na odložených daňových pohledávkách a závazcích účtuje zvýšení nebo snížení odložené daně meziročně vypočtené ze všech přechodných rozdílů. V případě změny metody (tj. i změna způsobu počítání odložené daně) se vzniklé rozdíly účtují do vlastního kapitálu s vysvětlením příslušné položky v příloze.

 

(13) Ke konci rozvahového dne účetní jednotka prověřuje účetní hodnotu odložené daňové pohledávky a v případě, že je nepravděpodobné, že bude dosažen dostatečný základ daně, který by umožnil využití části nebo celé odložené daňové pohledávky, účetní hodnota odložené daňové pohledávky se snižuje. Snížení se provádí v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že dostatečný základ daně nebude dosažitelný. Účetní jednotka vykazuje předchozí nezachycenou odloženou daňovou pohledávku v tom rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že budoucí zdanitelný zisk bude schopen odloženou daňovou pohledávku pokrýt.

 

(14) Odložená daňová pohledávka nebo odložený daňový závazek se zjistí jako součin výsledného přechodného rozdílu (zdanitelného nebo odčitatelného) a sazby daně z příjmů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů /č. 586/1992 Sb./. Při výpočtu odložené daně se používají sazby daně z příjmů, o nichž je známo, že budou platné pro období, ve kterém bude odložená daňová pohledávka nebo odložený daňový závazek uplatněn. Pokud tato sazba daně známa není, použije se sazba platná v příštím účetním období. V případě změny sazby daně z příjmů je nutno před vyúčtováním odložené daně přepočítat zůstatek účtu 481- Odložený daňový závazek a pohledávka novou sazbou daně z příjmu a rozdíl zúčtovat podle charakteru na vrub či ve prospěch účtů 592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená a 594- Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená.

 

(15) Přecenění aktiv při přeměnách společností a při vkladech majetku dává vzniknout rozdílům, které vyústí v odloženou daň. Přitom účetní hodnota majetku je zvýšena na reálnou hodnotu, ale daňová základna zůstává v původní pořizovací ceně. Aktiva u nichž tyto rozdíly vznikají, účetní jednotka zahrne do výpočtu odložené daně následujícím způsobem. U těch položek, které jsou zúčtovány přímo ve prospěch nebo na vrub vlastního kapitálu (tj. při přeměně u zanikající společnosti), se odložená daň zúčtuje přímo na vrub nebo ve prospěch vlastního kapitálu. V případě vkladů účtuje nabývající účetní jednotka odložený daňový závazek souvztažně na

účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, popř. odloženou daňovou pohledávku souvztažně na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let.  

 

Čl. XI Zásady pro tvorbu a používání rezerv

 

(1) Rezervy se člení na rezervy, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem a zohledněna zákonem o daních z příjmů /č. 586/1992 Sb./ (zákonné rezervy), a na rezervy, jejichž tvorba a použití není zohledněna zákonem o daních z příjmů /č. 586/1992 Sb./ a o nichž si rozhoduje účetní jednotka sama (ostatní rezervy).

 

(2) Rezervy vymezené zákonem /č. 563/1991 Sb./ se vytvářejí procentem z určeného základu nebo v absolutní částce, pokud zvláštní zákon přímo nestanoví způsob tvorby rezerv.

 

(3) Účetní jednotky vytvářejí dále rezervy na rizika či ztráty z podnikání v souladu s § 26 zákona /č. 563/1991 Sb./ .

 

(4) Na základě programu restrukturalizace, schváleného orgánem k tomu příslušným podle zvláštního právního předpisu, případně společníky, může účetní jednotka tvořit rezervu na restrukturalizaci ve smyslu Čl. I Úvodních ustanovení. Rezervu na restrukturalizaci lze tvořit a čerpat pouze na přímé náklady nezbytně nutné k uskutečnění programu restrukturalizace, které nesouvisí s pokračujícími aktivitami účetní jednotky. K těmto nákladům nepatří náklady na přeškolení nebo přemístění zaměstnanců, kteří zůstanou nadále v zaměstnaneckém poměru, náklady na marketing apod.

 

(5) Rezervu na daň z příjmů podle § 26 zákona /č. 563/1991 Sb./ tvoří účetní jednotky, u nichž okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období se rezerva rozpustí podle odstavce 6 a zaúčtuje se zjištěná daňová povinnost na účet 341 - Daň z příjmů.

 

(6) Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití nebo zrušení pro nepotřebnost ve prospěch výnosů.

 

(7) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.

 

(8) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.

 

(9) Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

 

(10) Účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu stanoví tituly pro tvorbu rezerv, jejich výši a způsob jejich vytváření a používání.

 

 

Čl. XII Zásady pro tvorbu a používání opravných položek

 

(1) Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení jejich ocenění v účetnictví prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku v souladu s ustanovením § 26 zákona /č. 563/1991 Sb./. Tyto položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru. V případě trvalého snížení ocenění majetku se vyúčtuje snížení na vrub nákladů (např. odpis pohledávky na základě soudního rozhodnutí o jejím vyrovnání podle zákona o konkurzu a vyrovnání /č. 328/1991 Sb./ ).

 

(2) Tvorba opravných položek se provádí na vrub nákladů na základě inventarizace (pokud zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o rezervách", nestanoví jinak) a při ní zjištěném snížení ocenění majetku v případech, kdy takto zjištěná hodnota je nižší než cena majetku zachycená v účetnictví na příslušných majetkových účtech.

 

(3) Opravné položky u odpisovaného dlouhodobého majetku,jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením, se tvoří v případech, kdy jeho užitná hodnota zjištěná při inventarizaci je výrazně nižší než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek a toto snížení hodnoty nelze považovat za definitivní (za snížení trvalého charakteru).

 

(4) Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994, a to ve výši stanovené zákonem o rezervách /č. 593/1992 Sb./ (tvorba a čerpání prostřednictvím účtů 558 a 658) a popř. i ve výši přesahující zákonem stanovenou tvorbu (tvorba a čerpání prostřednictvím účtů 559 a 659). Výše opravné položky, ať vytvářené podle zákona o rezervách /č. 593/1992 Sb./ nebo nad jeho rámec nesmí přesáhnout účetní hodnotu pohledávky na rozvahovém účtu, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude opravná položka vytvořena ve výši 100 % hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena, s výjimkou pohledávek za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových účtech s výjimkou těch pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje jako výnos na účtu 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek a zachytí se na podrozvahových účtech.

 

(5) Opravné položky se sníží, popř. zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost jejich výše.

 

(6) Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek.

 

(7) Pokud se na určitý titul snížení hodnoty majetku vytváří rezerva, nelze současně tvořit opravné položky.

 

(8) Tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku je zakázáno.

 

(9) V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší než jejich výše v účetnictví, nevytvářejí se opravné položky, ale zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů.

 

(10) Opravné položky při vkladu majetku, ke kterému se váží, vstupují do pořizovací ceny cenných papírů či podílů. Při prodeji majetku se opravné položky, které se k němu váží, zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů.

 

 

Čl. XIII Kurzové rozdíly

 

(1) Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávají účetní jednotky na českou měnu v souladu s § 24 odst. 4 zákona /č. 563/1991 Sb./.

 

(2) Pro přepočet cizí měny na českou měnu lze použít kurzu ČNB, který účetní jednotka používá po předem vnitřním předpisem stanovenou dobu (pevný kurz). Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. Při používání pevných kurzů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurz i v průběhu vymezeného období, v případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být změněn vždy. Pro účely ocenění podle § 24 odst. 4 písm. b) zákona /č. 563/1991 Sb./ nelze použít pevného kurzu.

 

(3) Pro potřeby oceňování pohledávek a závazků, vyjádřených v cizí měně, ke dni jejich vzniku lze za okamžik uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den přijetí faktury nebo obdobného dokladu.

 

(4) Kurzové rozdíly vznikají v průběhu účetního období při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 6 zákona /č. 563/1991 Sb./ k okamžiku uskutečnění účetního případu.

 

(5) Kurzové rozdíly podle odst. 4 lze při postupném splácení pohledávek a závazků, při pohybech na účtech ve skupině 21, 22 a 26 vyúčtovat na vrub finančních nákladů a ve prospěch finančních výnosů až ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka. V ostatních případech se kurzové rozdíly účtují k okamžiku uskutečnění účetního případu.

 

(6) Ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se kurzový rozdíl z ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 6 zákona /č. 563/1991 Sb./ zaúčtuje na vrub příslušných účtů finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů.

 

(7) Kurzové rozdíly z cenných papírů a podílů, s výjimkou dlužných cenných papírů v cizí měně držených do splatnosti, se při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, považují za součást ocenění reálnou hodnotou (ať je tato účtována v souladu s Čl. XV - Cenné papíry

a podíly výsledkově nebo rozvahově). V případě, kdy nebude cenný papír v souladu se zákonem a s ustanoveními Čl. XV - Cenné papíry a podíly oceněn reálnou hodnotou, potom se kurzové rozdíly v souladu s výše uvedenou metodou neúčtují. Analogický postup zvolí účetní jednotka u závazků charakteru půjčky podle § 27 odst. 5 zákona /č. 563/1991 Sb./.

 

(8) Uskutečněním účetního případu podle odst. 4 se rozumí

zejména:

a) úhrada závazku a inkaso pohledávky,

b) postoupení pohledávky a vklad pohledávky,

c) převzetí dluhu u původního dlužníka,

d) vzájemné započtení pohledávek,

e) úhrada úvěru nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou,

f) převod záloh na úhradu pohledávek a závazků.

 

(9) Kurzové rozdíly nevznikají při

a) oznámení o změně věřitele u dlužníka a u věřitele v případě, že za jeho dlužníka bude plnit dlužník jiný,

b) dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněžních prostředků, s výjimkou změny na Kč,

c) splácení peněžitých vkladů do obchodních společností a družstev.

 

(10) Při postupném vzniku závazku z úvěru nebo půjček, např. v rámci smluvního úvěrového rámce, a následném postupném splácení uvedených závazků, lze použít pro vyčíslení kurzových rozdílů metodu FIFO (viz § 25 odst. 3 zákona /č. 563/1991 Sb./) nebo vážený aritmetický průměr kurzů za období poskytování úvěru nebo půjčky. Postup stanoví účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu.

 

(11) Při přepočtu měn, které nejsou obsaženy v kurzech devizového trhu vyhlašovaných ČNB, se pro přepočet použijí oficiální střední kurzy centrálních bank, popř. aktuální kurzy na mezibankovním trhu, k americkému dolaru nebo EURu.

 

 

Čl. XIV Inventarizační rozdíly

 

(1) Za inventarizační rozdíl ve smyslu § 30 odst. 5 zákona /č. 563/1991 Sb./ se považují výlučně případy, kdy

a) skutečný stav je nižší (manko, popř. schodek u peněžních hotovostí a cenin) než stav v účetnictví a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem (mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající např. rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu - jde o tzv. ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob); rozdíl se dále posuzuje zejména podle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce /č. 65/1965 Sb./ o odpovědnosti za škodu; b) skutečný stav je vyšší (přebytek) než stav v účetnictví a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem; rozdíl se dále posuzuje mimo jiné v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku /č. 40/1964 Sb./ o věci ztracené, skryté, opuštěné, majetkovém prospěchu.

 

(2) Rozdíly podle odstavce 1 se účtují v souladu s ustanoveními § 30 zákona /č. 563/1991 Sb./ na účty provozních nákladů nebo výnosů, resp. na příslušné účty finančních nákladů nebo výnosů s výjimkou

a) chybějících cenných papírů, kdy je nutno úbytek z tohoto titulu uvést na odděleném analytickém účtu "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení,

b) přebytku odpisovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který se zachytí na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu oprávek, přebytek neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zachytí na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy,

c) přebytku nakoupených zásob, pokud se má oprávněně za to, že k němu došlo chybným účtováním při jejich vyskladnění; účtuje se ve prospěch účtů účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy,

d) přirozených ztrát zásob v rámci norem,

e) přebytků u zásob vlastní výroby včetně zvířat, které se účtují na příslušné účty změny stavu vnitropodnikových zásob.

 

(3) Manka a přebytky zásob lze vzájemně vyrovnávat pouze tehdy, jsou-li zásoby evidovány podle jednotlivých druhů a jedná-li se o manka a přebytky zásob, které vznikly ve stejném inventarizačním období neúmyslnou záměnou jejich jednotlivých druhů (např. v důsledku jejich podobného balení). Převyšuje-li po tomto vyrovnání částka mank částku přebytků, je třeba rozdíl posuzovat jako výsledné manko; převyšuje-li částka přebytků částku mank, posuzuje se rozdíl jako výsledný přebytek (jedná se o výjimku ze zákazu vzájemného zúčtování podle Čl. VI odst. 1 písm. e) Úvodních ustanovení).

 

 

Čl. XV Cenné papíry a podíly

 

(1) Cenné papíry a podíly se oceňují při pořízení podle § 25 zákona /č. 563/1991 Sb./. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu. V průběhu pořizování lze složky pořizovací ceny nakupovaných cenných papírů a podílů účtovat na účet 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku (v případě dlouhodobého finančního majetku) nebo na účet 259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku (v případě krátkodobého finančního majetku).

 

(2) Cenné papíry a podíly se pro účely tohoto opatření člení na

dvě skupiny:

a) dlouhodobý finanční majetek, který tvoří majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry držené do splatnosti, b) krátkodobý finanční majetek, který tvoří cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti, vlastní akcie, vlastní dluhopisy a ostatní realizovatelné cenné papíry.

 

 

(3) Cenné papíry a podíly se sledují na analytických účtech minimálně podle druhu cenných papírů a dále podle emitentů a jmenovitých hodnot, popř. podle měn, na které cenné papíry a podíly znějí.

 

(4) Majetkovou účastí se pro účely tohoto opatření rozumí cenné papíry a podíly, které zakládají podstatný nebo rozhodují vliv.

 

(5) Dlužným cenným papírem drženým do splatnosti se rozumí dlužný cenný papír, který má stanovenou splatnost, u něhož má účetní jednotka úmysl a schopnost držet jej do splatnosti.

 

(6) Dlužným cenným papírem je cenný papír úvěrové povahy, např. dluhopis s pevnou úrokovou sazbou (tzv. kuponový dluhopis), dluhopis, kde je úrokový výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kurzem (tzv. diskontované cenné papíry), směnky.

 

(7) Cenným papírem k obchodování se rozumí cenný papír, který je držen za účelem provádění transakcí na veřejném trhu (např. tuzemská a zahraniční burza) s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, maximálně však ročním.

 

(8) Cenným papírem a podílem realizovatelným se rozumí cenné papíry a podíly, které nejsou cenným papírem k obchodování ani cenným papírem drženým do splatnosti ani majetkovou účastí (např. cenný papír majetkové povahy, který nezakládá ani podstatný ani rozhodující vliv).

 

(9) Reálná hodnota cenných papírů se zjišťuje k okamžiku stanoveném v § 24 odst. 2 písm. b) zákona /č. 563/1991 Sb./.

 

(10) Změna reálné hodnoty majetkových cenných papírů k obchodování se zaúčtuje na vrub, resp. ve prospěch účtu finančního majetku, při úbytku hodnoty souvztažně s účtem 564 - Náklady z přecenění majetkových cenných papírů, při přírůstku hodnoty souvztažně s účtem 664 - Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů.

 

(11) Změna reálné hodnoty dlužných cenných papírů k obchodování se účtuje podle následujících pravidel:

a) snížení jmenovité hodnoty kuponových dluhopisů se zaúčtuje na vrub účtu 566 - Náklady z finančního majetku, její zvýšení ve prospěch účtu 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku souvztažně s účtem finančního majetku. Nabíhající alikvotní úrokový výnos se účtuje podle odst. 13. b) u diskontovaných cenných papírů je změna v ocenění reálnou hodnotou součástí úrokového výnosu.

 

(12) Změny reálné hodnoty u realizovatelných majetkových cenných papírů, ostatních realizovatelných cenných papírů (účtovaných na účtu 257 - Ostatní realizovatelné cenné papíry), majetkových účastí oceňovaných ekvivalencí, jmenovité hodnoty realizovatelných kuponových dluhopisů, případně změny hodnoty realizovatelných diskontovaných cenných papírů, např. směnek (nad nebo pod hodnotu včetně alikvotního úrokového výnosu) se účtují podle následujících pravidel:

a) změna reálné hodnoty cenného papíru se zaúčtuje na vrub, respektive ve prospěch samostatného analytického účtu příslušného finančního majetku souvztažně s účtem 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.

b) při prodeji nebo jiném úbytku se takto zaúčtovaný rozdíl zruší souvztažně s analytickým účtem příslušného finančního majetku.

c) o úrokovém výnosu u dlužných cenných papírů se účtuje podle odst. 13.

 

(13) U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu na vrub analytického účtu k příslušnému účtu cenných papírů a ve prospěch účtů v účtové skupině 66. U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti (tj. v průběhu doby, která uplyne mezi nákupem a splatností cenného papíru).

Úrokovým výnosem u dlužných cenných papírů se rozumí:

a) u dlužných cenných papírů s úrokovou sazbou výnos stanovený touto sazbou, zaúčtovaný v souladu s ustanovením Účtové třídy 6 - Výnosy, Čl. 1 odst. 3,

b) u diskontovaných dlužných cenných papírů rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a pořizovací cenou,

c) pokud účetní jednotka u diskontovaných cenných papírů podle stávajícího programového vybavení účtovala ve věcné a časové souvislosti o rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, je možno takto postupovat i nadále. Účetní jednotka použije zvolenou metodu ocenění pro všechny diskontované dlužné cenné papíry v rámci příslušné účtové třídy, s výjimkou těch, u kterých nelze zvolenou metodu prokazatelně použít (např. diskontované dlužné cenné papíry emitované v zahraničí). Změnu ve způsobu ocenění v bezprostředně následujícím účetním období lze provést jen u nově nabytých cenných papírů.

 

(14) U kuponových dlužných cenných papírů držených do splatnosti se rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou zaúčtuje ve věcné a časové souvislosti podle své povahy buď na vrub účtu 566 - Náklady z finančního majetku nebo ve prospěch s účtu ve skupině 66 souvztažně s účtem finančního majetku. Dále se účtuje o úrokovém výnosu podle odst. 13. U diskontovaných cenných papírů držených do splatnosti se ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 66 účtuje ve věcné a časové souvislosti rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou.

 

(15) Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, nebo pokud náklady na získání informace o reálném ocenění převýší přínosy plynoucí z této informace, pak účetní jednotka o reálné hodnotě neúčtuje. Účtuje však o alikvotním úrokovém výnosu podle odst. 13.

 

(16) Pro přesuny mezi jednotlivými skupinami cenných papírů a podílů platí následující pravidla:

a) přesuny ze skupiny majetkových účastí jsou přípustné v případech, kdy účetní jednotka pozbude rozhodující nebo podstatný vliv. Při přesunu zruší účetní jednotka ocenění zaúčtované na účtu 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku podle odst. 12. Do skupiny majetkových účastí jsou převody povoleny v okamžiku získání rozhodujícího nebo podstatného vlivu. Případný prodej bude realizován přímo z účtu majetkových účastí. Při přesunu do skupiny majetkových účastí ze skupiny cenných papírů k obchodování se za pořizovací cenu považuje poslední reálné ocenění.

b) Pozbyl-li cenný papír k obchodování charakter registrovaného cenného papíru, bude přesunut do jiné skupiny podle nového záměru účetní jednotky.

c) Ostatní přesuny nejsou dovoleny, případné prodeje budou realizovány přímo z účtů jednotlivých skupin cenných papírů .

 

(17) Oceněním ekvivalencí (protihodnotou) se rozumí, že majetková účast je při pořízení oceněna pořizovací cenou, která je k okamžiku stanovenému v § 24 odst. 2 písm. b) zákona /č. 563/1991 Sb./ upravována na hodnotu odpovídající míře účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu ve společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast. Změna v ocenění se účtuje podle odst. 12. Účetní jednotka ocení majetkovou účast nulou, pokud její podíl na ztrátách ve společnosti, v níž má majetkovou účast, je roven nebo převýší ocenění její účasti.

 

 

Čl. XVI Účtování o směnkách

 

(1) Směnky jsou cenným papírem a oceňují se při pořízení podle § 25 zákona /č. 563/1991 Sb./. V souladu se stanovenou metodou tímto opatřením se o směnkách účtuje:

a) o směnkách jako o cenných papírech v účtových skupinách 06 a 25 v souladu s pravidly stanovenými v Čl. XV - Cenné papíry a podíly,

b) o směnkách jako platebních prostředcích se účtuje u věřitele na účtu 312 - Směnky k inkasu. Pořizovací cenou cenného papíru je hodnota pohledávky. Hodnota účtu 312 - Směnky k inkasu se zvyšuje o alikvotní úrokový výnos. Účetní jednotka postupuje při jeho účtování analogicky jako u směnek v písm. a) (úrokový výnos účtuje v brutto částce). U dlužníka se o těchto směnkách účtuje na účtech 322 - Směnky k úhradě a 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě.

c) o směnkách jako zajišťovacích prostředcích se účtuje na podrozvahových účtech.

 

(2) Směnky jako platební prostředek, vyúčtované na účtu 312 - Směnky k inkasu, se při prodeji účtují obdobně jako postoupení pohledávky.

 

(3) Při eskontu směnky bankou se směnka převede na účet 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry v ocenění směnečnou sumou (jmenovitou hodnotou), vzniklý rozdíl bude zaúčtován ve věcné a časové souvislosti ve prospěch výnosů. Do doby splacení eskontované směnky směnečným dlužníkem trvá závazek prodávajícího

vůči bance. O tomto závazku se účtuje ve prospěch účtu 232 - Eskontní úvěry, jde-li o závazek dlouhodobý, účtuje se ve prospěch účtu 461 - Bankovní úvěry.

 

(4) Ručení pozdějším majitelům směnky, které vzniklo z titulu převodů (indosamentu) směnky, s výjimkou eskontu, se účtují na podrozvahových účtech, a to od okamžiku převodu do dne vyinkasování směnky. Ručení se snižují o splacené částky při částečném splácení.

 

 

Čl. XVII Pohledávky po lhůtě splatnosti

 

(1) Zákon o daních z příjmů /č. 586/1992 Sb./ umožňuje účetním jednotkám vybrané pohledávky po lhůtě splatnosti uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V účetnictví se zajistí podklady pro daňové účely buď postupem podle odstavce 2 nebo postupem podle odstavce 3.

 

(2) U vybraných pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze uplatnit jako výdaj ročně nejvýše zákonem stanovené procento z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo pořizovací ceny u pohledávky nabyté postoupením. Odpis uvedené výše pohledávky se účtuje na jednotlivých analytických účtech

uvedených pohledávek vždy z jejich neuhrazené části, bez ohledu na v minulých účetních obdobích uplatněný odpis. V případě úhrady pohledávky, která již byla plně nebo částečně odepsána, se odepsaná část vyúčtuje na účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek.

 

(3) Vybrané pohledávky, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze soustředit na jednom souhrnném analytickém účtu k účtu 311-Odběratelé a odpis provádět z celkové částky neuhrazených pohledávek bez ohledu na v minulých účetních obdobích uplatněný odpis. Přehled o jednotlivých účtech dlužníků poskytují v tomto případě podrozvahové účty, v níž se kromě stavu pohledávek zachycují pouze jejich úhrady, nikoli procentický odpis podle zákona. Místo zřízení podrozvahových účtů může účetní jednotka postupovat i tak, že zachová přehled o jednotlivých účtech dlužníků v rámci analytických účtů k příslušnému souhrnnému analytickému účtu vybraných pohledávek a pro procentický odpis zřídí dále k souhrnnému analytickému účtu vybraných pohledávek samostatný analytický účet, na kterém bude účtovat souhrnný odpis na straně Dal. V tomto případě se úhrady účtují na souhrnném analytickém účtu vybraných pohledávek a i na analytických účtech jednotlivých dlužníků k tomuto účtu. V případě úhrady vybraných pohledávek zahrnutých na účtu vybraných pohledávek se snižuje uvedený účet o úhradu bez ohledu na to, jaká část z uhrazených pohledávek již byla odepsána. Jako výnos se účtuje až ta část úhrady, kterou již nelze zaúčtovat jako úhradu na uvedený souhrnný analytický účet vybraných pohledávek, protože by úhrada převýšila výši případného aktivního zůstatku tohoto účtu. V případě, že v souboru pohledávek jsou i pohledávky za dlužníky, kteří vstoupili do konkurzu a vyrovnání, je nutno přeúčtovat původní hodnotu pohledávky na samostatný analytický

účet dlužníka a k této pohledávce lze vytvořit opravnou položku jen ve výši, která nebyla již odepsána. U pohledávek, které lze podle zákona o daních z příjmů /č. 586/1992 Sb./ plně odepsat, se do nákladů zahrne ta část pohledávek, která nebyla odepsána procentickým odpisem a zároveň se tato pohledávka odúčtuje z podrozvahových účtů, resp. z analytických účtů dlužníků.

 

(4) U pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994 a je u nich zákonem umožněn procentický odpis, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kurzové rozdíly.

 

(5) K vybraným nepromlčeným pohledávkám, splatným po 31. prosinci 1994 lze vytvářet opravné položky ve výši stanovené zákonem o rezervách /č. 593/1992 Sb./ jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Opravné položky se vytvářejí k jednotlivým pohledávkám na základě inventarizace, pokud zákon o rezervách /č. 593/1992 Sb./ nestanoví jinak.

 

 

Čl. XVIII Dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace

 

(1) Dotací pro účely tohoto opatření se rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropských společenství či dle programů obdobných (dále

jen "dotace").

 

(2) Dotace k úhradě nákladů se účtuje do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení dlouhodobého majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů.

 

(3) Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady. Majetek a technické zhodnocení s takto sníženou cenou nebo vlastními náklady se účtuje na účtech, na kterých by se účtoval bez dotace. Při dotaci ve výši 100 % se majetek a technické zhodnocení účtují na podrozvahových účtech.

 

(4) Umožňuje-li právní předpis prominout část poplatků /například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)/, může příslušný orgán prominutou část poplatků prohlásit za dotaci.

 

 

Čl. XIX Deriváty

 

(1) Derivátem se pro účely tohoto předpisu rozumí finanční nástroj (pro účely tohoto článku smlouva, podle které vzniká finanční aktivum jedné účetní jednotky a zpravidla finanční závazek jiné účetní jednotky):

a) jehož reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, kurzu cenného papíru, ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo úvěrovém indexu, resp. v závislosti na jiné proměnné (tzv. podkladová aktiva),

b) který ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je zakotvena obdobná reakce na změny tržních podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční investici, c) který bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba od sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než u obvyklé (tzv. spotové) operace (tj. účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání).

 

(2) Za deriváty se pro účely tohoto předpisu nepovažují zejména:

a) repo obchody (tj.úvěry, půjčky se zajišťovacím převodem zejména cenných papírů, půjčky cenných papírů zajištěné převodem hotovosti, prodeje cenných papírů se současně sjednaným zpětným nákupem, nákupy cenných papírů se současně sjednaným zpětným prodejem),

b) smlouvy o nákupu, prodeji, nájmu hmotného majetku a nehmotného majetku, zásob s výjimkou komodit, se kterými se může obchodovat na komoditních burzách (zemědělské produkty, nerostné suroviny, drahé kovy, energie), kdy dochází k finančnímu vypořádání. Opce, na jejímž základě má být pořízeno nebo prodáno nefinanční aktivum, se nepovažuje za derivát podle tohoto opatření, účtuje se však o ní na účtech 376 - Nakoupené opce a 377 - Prodané opce. Reálná hodnota se nezjišťuje. Při vypořádání opční prémie (tj. např. uplatnění, neuplatnění, propadnutí, postoupení) se účtuje podle odst. 7. c) smlouvy, které vyžadují úhradu v souvislosti s klimatickými, geologickými nebo jinými fyzikálními faktory, obvykle považované za pojistky.

 

(3) Deriváty se pro účely tohoto opatření člení na pevné termínové operace a opce. Opcemi se rozumí, že kupující opce (majitel) má právo u nákupní opce (call opce) koupit nebo finančně vypořádat, a u prodejní opce (put opce) právo prodat nebo finančně vypořádat stanovený podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem určenou cenu k určitému datu, nebo kdykoliv před splatností opce. Na druhé straně prodávající opce (výstavce) má u nákupní opce povinnost prodat nebo finančně vypořádat a u prodejní opce povinnost nakoupit nebo finančně vypořádat podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem pevně určenou cenu. Ostatní deriváty se považují za pevné termínové operace.

 

(4) Deriváty se pro účely tohoto předpisu člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. V případě, že určitý derivát nesplňuje požadavky stanovené pro účetnictví o zajišťovacích derivátech podle odst. 10, je vždy považován za derivát k obchodování.

 

(5) O derivátech je účtováno na podrozvahových, rozvahových a výsledkových účtech.

 

(6) Na podrozvahových účtech účtují účetní jednotky od okamžiku sjednání derivátu do jeho vypořádání ve jmenovité hodnotě podkladového nástroje.

 

(7) Rozvahové pohledávky a závazky se na analytických účtech člení podle jednotlivých derivátů. V rozvaze jsou u pevných termínových operací zaúčtovány až změny reálné hodnoty jako pohledávka nebo závazek na účtu 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací. V případě opcí je zaplacená opční prémie zachycena na účtu 376 - Nakoupené opce, přijatá opční prémie na účtu 377 - Prodané opce. Na těchto účtech je též účtováno o změnách jejich reálných hodnot.

 

Je-li derivát klasifikovaný jako derivát k obchodování určen k obchodování na veřejném trhu (zahraniční nebo tuzemská burza) účtují se změny reálné hodnoty doložené údaji z veřejného trhu na účty 567 - Náklady z derivátových operací a 667 - Výnosy z derivátových operací souvztažně s účty 373, 376, 377. Finanční vypořádání se provádí souvztažně s účty 373, 376 a 377.

 

V ostatních případech se změny reálné hodnoty derivátů určených k obchodování účtují podle povahy na vrub nebo ve prospěch účtů 373, 376, 377 a u derivátů určených k obchodování souvztažně s účtem 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Při realizaci kontraktů (tj. např. vypořádání, uplatnění, neuplatnění, prodej) se přecenění zruší stornováním. Bude-li uplatněna nakoupená nákupní opce, vstupuje její cena do pořizovací ceny aktiva. V ostatních případech bude pořizovací cena opce vyúčtována do nákladů na účet 567 - Náklady z derivátových operací. Při realizaci prodané opce se cena opce odúčtuje ve prospěch účtu 667 - Výnosy z derivátových operací. Není-li k dispozici reálná hodnota (tržní) z veřejného trhu,použije účetní jednotka odborný odhad nebo posudek znalce. Pro účely tohoto ustanovení se požaduje zejména, aby byl použit věrohodný model oceňovaní a údaje vložené do tohoto modelu byly prokazatelné (např. kurzy ČNB, zveřejněné úrokové sazby mezibankovního trhu, kotace organizátorů nebo tvůrců veřejného trhu, veřejně dostupné ratingy ratingových agentur apod.). Nesplňuje-li odborný odhad zejména výše uvedené charakteristiky, nelze-li ho provést nebo pokud jsou náklady na získání informace o přecenění neúměrné jejímu významu, potom o reálné hodnotě účetní jednotka neúčtuje, není-li zřejmé, že došlo k významnému znehodnocení derivátu.

 

(8) Zajišťovacím derivátem se rozumí takový derivát, jehož změny v reálné hodnotě nebo očekávané peněžní toky zcela nebo zčásti kompenzují změny v reálné hodnotě zajištěné položky nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky. Zajištěny mohou být

a) změny reálné hodnoty rozvahových aktiv a závazků (tj. např. zajištění rozvahového závazku v cizí měně proti vzestupu měnového kurzu),

b) očekávané budoucí peněžní toky (tj. např. zajištění se proti vzestupu úrokových sazeb na úvěr, který bude teprve v budoucnu uzavřen). Budou-li zajištěny derivátem budoucí peněžní toky, potom se o takovém derivátu účtuje jako o derivátu k obchodování.

 

(9) Účetní jednotka rozhodne ve svém vnitřním předpise, zda bude o všech derivátech účtovat jako o derivátech k obchodování nebo využije ve stanovených případech, které jsou v souladu s popsanou strategií řízení finančních rizik, možnost účtovat o zajišťovacích derivátech.

 

(10) Zajišťovací derivát musí splňovat následující podmínky:

a) na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován účetním záznamem, dokumentace obsahuje identifikaci zajišťovaných položek a zajišťovacích nástrojů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, způsob vypočtu efektivnosti a její doložení,

b) zajištění je vysoce účinné, tj. od počátku a po celou dobu existence zajištění jsou skutečné změny reálné hodnoty z titulu zajišťovaného rizika téměř plně kompenzovány změnami reálné hodnoty zajišťovacího nástroje zajišťujícího konkrétní riziko a tato kompenzace se pohybuje v rozmezí od 80 % do 125 % (tj. např. pokud zisk ze zajišťovacího nástroje činí 120 a ztráta ze zajištěné položky 100, kompenzace je vyjádřena zlomkem 120/100 nebo 100/120).

c) efektivita musí být spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná.

 

(11) Zisky nebo ztráty ze změn reálných hodnot zajišťovacích derivátů se zaúčtují na vrub nebo ve prospěch účtu 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků souvztažně s účtem příslušného derivátu. Změny reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku z titulu zajištěného rizika se účtují na vrub nebo ve prospěch příslušného analytického účtu aktiva nebo závazku souvztažně s účtem 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Tímto způsobem budou zaúčtovány i změny v ocenění reálnou hodnotou aktiv a závazků z titulu zajištěného rizika, které jsou jinak podle tohoto opatření účtovány na vrub nákladů nebo ve prospěch výnosů. Pokud v souladu se stanovenou metodou jsou některé vlivy při ocenění reálnou hodnotou účtovány společně (např. reálná hodnota u cenných papírů), potom v případě zajištění reálné hodnoty splňující výše uvedené podmínky se o těchto vlivech účtuje odděleně. V okamžiku ukončení zajištění podle odst. 15 účetní jednotka zruší přecenění zajišťovaných aktiv a závazků zaúčtované podle odst. 11 stornováním. Pravidla pro zaúčtování ocenění reálnou hodnotou neplatí pro speciální případy uvedené v odst. 12.

 

(12) Budou-li zajišťována aktiva a závazky, o nichž platí, že:

a) změny v ocenění se účtují v souladu s Čl. XIII Úvodních ustanovení na vrub nákladů a ve prospěch výnosů a zároveň platí že:

ba) buď se zajišťovacím derivátem se obchoduje na veřejném trhu a změny reálné hodnoty lze doložit údaji z veřejného trhu,

bb) nebo se zajišťovacím derivátem se neobchoduje na veřejném trhu, ale derivát bude vypořádán a ukončen dle uzavřené smlouvy nejpozději do konce následujícího účetního období, pak se na vrub příslušných účtů nákladů a ve prospěch příslušných výnosů účtuje nejen o změnách reálných hodnot zajištěných položek (podle písm. a, s výjimkou např. majetkových účastí), ale též zajišťovacích derivátů. Nebude-li při zajištění hodnot uvedených v písm. a) splněna podmínka uvedená v písm. bb), postupuje účetní jednotka následujícím způsobem:

Změny v ocenění derivátu se na vrub účtu 567 - Náklady z derivátových operací nebo ve prospěch 667 - Výnosy z derivátových operací zaúčtují pouze v takové výši, ve které v absolutní částce nepřevýší změny v ocenění zajišťované položky účtované na účty nákladů a výnosů. Zbylá část reálné hodnoty se zaúčtuje na vrub nebo ve prospěch účtu 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.

 

(13) Budou-li zajišťovány cenné papíry k obchodování (proti změně burzovního kurzu) zajišťovacím derivátem, se kterým se obchoduje na veřejném trhu, pak se na vrub příslušných účtů nákladů a ve prospěch příslušných účtů výnosů účtuje nejen o změnách reálných hodnot zajišťovaných položek, ale též zajišťovacích derivátů.

 

(14) Jakmile účetní jednotka zjistí, že derivát, jehož změny reálné hodnoty se účtují na vrub nákladů a ve prospěch výnosů, již nesplňuje podmínky pro klasifikaci zajišťovacího derivátu, účtuje o něm nadále jako o derivátu k obchodování.

 

(15) Účetní jednotka přestane účtovat o derivátu jako o zajišťovacím derivátu, jestliže nastane zejména některá z těchto událostí:

a) uplyne doba platnosti zajišťovacího derivátu nebo je tento derivát prodán, ukončen nebo uplatněn,

b) zajištění již nesplňuje podmínky pro klasifikace zajišťovacího derivátu.

 

 

Čl. XX Přeměny společností

 

(1) Účetní závěrky a zahajovací rozvahy sestavují příslušné zúčastněné účetní jednotky podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./. Při sestavování účetní závěrky ke dni předcházejícímu rozhodný den, s výjimkou změny právní formy, zúčastněné účetní jednotky rozhodnou o opravné položce k nabytému majetku, o opravných položkách k jednotlivým druhům majetku, o přechodných aktivech a pasivech a o rezervách a důvody rozhodnutí uvedou v příloze. V případě, že opravné položky k jednotlivým druhům majetku a opravná položka k nabytému majetku budou převáděny na nástupnickou účetní jednotku, je nutné tyto položky vyjádřit v zahajovací rozvaze. Při změně právní formy uvedené položky přecházejí do zahajovací rozvahy účetní jednotky beze změn.

 

(2) Odložená daň přechází na nástupnickou účetní jednotku. Podkladem pro stanovení odložené daně mohou být pouze položky, které přecházejí na nástupnickou účetní jednotku. O odložené dani se účtuje v souladu s Čl. X Úvodních ustanovení.

 

(3) Vyžaduje-li obchodní zákoník ocenění jmění, promítne se toto ocenění do konečných účetních závěrek zanikajících účetních jednotek (ve smyslu § 27 odst. 1 písm. d) zákona /č. 563/1991 Sb./ ), a tím následně do zahajovací rozvahy nástupnické účetní jednotky, popřípadě nástupnických účetních jednotek. V případě sloučení mateřské a dceřiné společnosti, kdy má mateřská společnost 100 % účast v dceřiné společnosti a dceřiná společnost je zanikající účetní jednotkou, nedochází ke změně ocenění majetku a závazků v účetnictví. Rozdíly mezi účetními cenami a oceněním reálnými hodnotami se u zanikajících účetních jednotek vyúčtují na příslušné majetkové účty a účty závazků, popřípadě s využitím účtu 097 v souladu s ustanovením Čl. X účtové třídy 0, souvztažně s účtem 418 - Oceňovací rozdíly při přeměnách. U cenných papírů a derivátů obchodovaných na veřejném trhu se postupuje v souladu s ustanoveními Čl. XV a XIX Úvodních ustanovení.

Konečný zůstatek účtu 418 bude v zahajovací rozvaze nástupnické účetní jednotky zachycen v rámci účtové skupiny 41, 42 v souladu se smlouvou o fúzi, smlouvou o převzetí, projektem rozdělení nebo smlouvou o rozdělení. V případě změny právní formy nedochází ke změně ocenění majetku a závazků účetní jednotky.

(4) Při přeměnách jsou v zahajovací rozvaze vyloučeny vzájemné pohledávky a závazky zúčastněných účetních jednotek. O případné rozdíly vzniklé vyloučením vzájemných pohledávek a závazků se upraví vlastní kapitál (výše účtu 428, 429) v zahajovací rozvaze. Obchodní podíly a akcie (dále v tomto článku jen "akcie") vydané

zúčastněnými zanikajícími účetními jednotkami v držení jiné zúčastněné účetní jednotky jsou v zahajovací rozvaze vyloučeny proti vlastnímu kapitálu v pořizovacích cenách. V případě sloučení mateřské a dceřiné společnosti uvedené v odstavci 3, kdy akcie dceřiné společnosti jsou v držení mateřské společnosti a pořizovací cena akcií je vyšší než hodnota vlastního kapitálu dceřiné společnosti a tato cena byla uhrazena, lze rozdíl mezi pořizovací cenou a hodnotou vlastního kapitálu zachytit na účtu 097. Uvedený postup se použije v případech, kdy vyšší cena akcií byla uhrazena prokazatelně z důvodů budoucích zisků společnosti a tento předpoklad trvá.

Akcie vydané nástupnickou účetní jednotkou v držení jiné zúčastněné účetní jednotky se vykáží v zahajovací rozvaze jako vlastni akcie (účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly) v ocenění, ve kterém byly zachyceny v účetnictví jiné zúčastněné zanikající účetní jednotky. Účetní jednotky k zahajovací rozvaze připojí písemné vysvětlení, které bude obsahovat všechny relevantní skutečnosti spojené s těmito operacemi.

 

(5) Od rozhodného dne do okamžiku zápisu přeměny do obchodního rejstříku je účetnictví vedeno tak, aby bylo možné při zápisu do obchodního rejstříku zajistit od rozhodného dne účetnictví nástupnické účetní jednotky a v případě odmítnutí zápisu do obchodního rejstříku zajistit účetnictví zúčastněných účetních jednotek tak, jako by k přeměně nedošlo. V této souvislosti je třeba dbát na řádné oceňování výkonů s ohledem na skutečnost, že podle výsledku zápisu přeměny nebo odmítnutí zápisu přeměny do obchodního rejstříku je na tyto výkony možné pohlížet jako na vnitropodnikové výkony nebo výkony pro cizí (podle povahy přeměny). Zároveň je nutné vnitřním předpisem upravit způsob číslování a ukládání účetních dokladů v tomto období.

 

(6) Pokud obchodní zákoník /č. 513/1991 Sb./ stanoví vyrovnání či doplatky některým akcionářům či společníkům, snižují vyplácené prostředky složky vlastního kapitálu s výjimkou základního kapitálu.

 

 

Čl. XXI Prodej a nájem podniku

 

Prodej podniku

 

(1) Při prodeji podniku nebo jeho části prodávající zruší rezervy (s výjimkou rezerv povinně vytvářených podle zvláštních zákonů - např. atomový zákon, zákon o odpadech) a opravné položky, které se váží k prodávanému majetku, ve prospěch výnosů, zruší se opravná položka k nabytému majetku (z předešlých transakcí či vkladů) nepřímo prostřednictvím účtu 098 a účtů 557 nebo 657 podle povahy v souladu s Čl. X odst. 3 Účtové třídy 0. Časové rozlišení související s prodejem podniku nebo jeho části se v případě, že jeho povaha umožňuje převod na kupujícího, vyúčtuje v souladu s odstavcem 2 obdobně jako prodej pohledávky nebo jako převod závazku, v ostatních případech se zaúčtuje do výsledku hospodaření. Dohadné položky aktivní přecházejí jako pohledávka na kupujícího, dohadné položky pasivní jako závazek, který přebírá kupující.

 

(2) Prodávající vyúčtuje prodávaný majetek na účet ostatních mimořádných nákladů a tržbu z prodeje na účet ostatních mimořádných výnosů. Předávané závazky a rezervy povinně vytvářené podle zvláštních zákonů uvedených v odstavci 1 vyúčtuje ve prospěch účtu ostatních mimořádných nákladů.

 

(3) Kupující zachytí v účetnictví kupní cenu podniku a převzatý majetek a předané závazky, popřípadě rezervy dle odstavce 1, s případným využitím opravné položky k nabytému majetku v souladu s ustanovením čl. X Účtové třídy 0. Nájem podniku

 

(4) Smluvní strany musí jednoznačně identifikovat majetek a závazky, které náleží k podniku a které v souladu

s ustanoveními obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./ přecházejí z pronajímatele na nájemce.

 

(5) Pokud ve smlouvě o nájmu podniku je dohodnuto, že najatý dlouhodobý majetek bude odpisovat nájemce, majetek přenechaný k užívání pronajímatel převede z účtů účtových skupin O1, 02, 03, 07 a O8 na vrub účtu 069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek. Pokud jsou k majetku účtovány opravné položky, zruší se. Dále se majetek ze strany Dal účtu 069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek vyúčtuje na vrub účtu 374-Pohledávky z pronájmu (účet 069 není nutno použít, lze účtovat přímo na účet 374), majetek přenechaný k užívání nájemce vyúčtuje na příslušné účty účtové třídy 0 a ve prospěch účtu 474-Závazky z pronájmu v ocenění majetku u pronajímatele a uvedeném ve smlouvě. V účetnictví se postupuje u složek dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v případě, kdy je hrazené nájemné vyšší než odpisy, následovně. Celková částka sjednaná ve smlouvě se rozdělí na příslušné složky a mimo jiné na složku odpovídající: a) výši odpisů (popřípadě částku na budoucí odkoupení majetku), o které se účtuje na vrub příslušného účtu dlouhodobého závazku u nájemce a ve prospěch příslušného účtu dlouhodobé pohledávky u pronajímatele, b) a na složku nájemného, o které nájemce účtuje na vrub příslušného účtu nákladů a pronajímatel ve prospěch příslušného účtu výnosů. V případě, kdy bude hrazené nájemné nižší než (uplatňované) odpisy, použije se následující postup:

 

a) nájemce o částku hrazeného nájemného sníží příslušný dlouhodobý závazek (účet 474), o rozdíl mezi odpisy a hrazeným nájemným se sníží příslušný dlouhodobý závazek (účet 474) ke konci rozvahového dne do výnosů,

 

b) pronajímatel v tomto případě o částku přijatého nájemného sníží příslušnou dlouhodobou pohledávku za nájemcem (účet 374) a ke konci rozvahového dne zaúčtuje rozdíl mezi odpisy a částkou přijatého nájemného na vrub příslušného účtu nákladů a ve prospěch účtu 374. Umožní-li smlouva o nájmu podniku účtovat u nájemce o opravné položce k nabytému majetku vytvořené pronajímatelem před započetím nájmu podniku, částka odpisů k dané opravné položce (do nákladů či do výnosů) bude korigovat účet příslušného dlouhodobého závazku (účet 474) u nájemce a příslušné dlouhodobé pohledávky (účet 374) u pronajímatele.

Majetek vrácený po skončení nájmu nájemce vyúčtuje ve prospěch

účtu účtových skupin O1, 02 a 03, na vrub účtů účtových skupin 07

a 08 a na vrub účtu 474. Majetek vrácený po skončení nájmu

pronajímatel vyúčtuje na vrub účtů účtových skupin O1, 02 a 03

a ve prospěch účtů účtových skupin 07 a 08 se souvztažným zápisem

ve prospěch účtu 374. (Pokud by měl být vrácený majetek znovu

pronajat, vyúčtuje se na vrub účtu 069 a ve prospěch účtu 374.)

 

(6) Přechod vlastnictví k příslušným zásobám bude uskutečněn formou prodeje. Cenné papíry, pokud budou součástí pronajímaného podniku, přejdou v souladu se smluvním ujednáním a podle smluvního ujednání o nich bude účtováno. Pohledávky a závazky přecházejí ze zákona. Pokud je dohodnuta úhrada, účtuje se o daných pohledávkách a závazcích jako o prodeji pohledávek a převzetí závazků. Pokud není dohodnuta úhrada, v účetnictví pronajímatele se pohledávky odepíší do nákladů a závazky do výnosů, závazky budou evidovány na podrozvahových účtech. V účetnictví nájemce budou tyto bezúplatně převzaté pohledávky a závazky zaúčtovány na podrozvahových účtech ve jmenovitých hodnotách.

 

(7) V případě, že při vracení najatého podniku vznikne rozdíl mezi hodnotou vráceného podniku (tj. rozdíl hodnoty aktiv a závazků) a dlouhodobou pohledávkou (závazkem), je nutné jej vyrovnat - pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, nájemce doplatí rozdíl (474/221) a pronajímatel zaúčtuje příjem (221/374), v případě, že nájemce vrací vyšší hodnoty, než je zůstatek účtu dlouhodobého závazku (474), účtuje uvedený rozdíl do provozních nákladů a pronajímatel do provozních výnosů (forma prodeje).

 

(8) Rezervy, které nájemce využije, a účty časového rozlišení u těchto položek je nutné dohodnout, zda souvisejí s podnikem a zda se budou převádět, a na základě ustanovení ve smlouvě se o nich bude účtovat. Zákonné rezervy se nepřevádějí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

 

(9) Při účtování pronajatého majetku odpisovaného nájemcem podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů /č. 586/1992 Sb./ ve znění platném do konce roku 2000 se u smluv sjednaných před 1. lednem 2001 do sjednaného termínu ukončení smlouvy, nejpozději však do 31. prosince 2005, postupuje obdobně jako při nájmu podniku.

 

 

Čl. XXII Změny vlastního kapitálu

 

(1) Tento článek řeší některé případy změn vlastního kapitálu u obchodních společností, družstev a kmenového jmění státních podniků a jejich účtování u zúčastněných účetních jednotek (tj. např. akcionářů, společníků). Při účtování případů neřešených tímto článkem se postupuje v souladu s obchodním zákoníkem /č. 513/1991 Sb./, zákonem a ostatními právními předpisy, s přihlédnutím k účetním postupům stanoveným tímto článkem.

 

Akciová společnost - vznik

 

(2) K datu zápisu do obchodního rejstříku (tj. vzniku) sestavuje akciová společnost (dále jen "a.s.") zahajovací rozvahu, která obsahuje v aktivech splacené vklady, pohledávku ve výši nesplacených vkladů, v pasivech zapsaný kapitál v obchodním rejstříku, emisní ážio, rezervní fond vytvořený dle zakládacích dokumentů, případně závazek vůči vkladatelům vzniklý dle § 163a odst. 3 obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./ .

 

(3) Vkladatel po zápisu do obchodního rejstříku, kdy dojde k výměně potvrzení o převzetí vkladu za akcie nebo zatímní listy, účtuje na vrub příslušného účtu cenných papírů a podílů a ve prospěch účtu 367 - Závazky z upsaných nesplacených vkladů celkovou hodnotu upsaného nesplaceného vkladu. Zároveň odúčtuje zůstatek analytického účtu 378 - Jiné pohledávky (tj. již odúčtovaná aktiva ve prospěch nabyvatele) na vrub účtu 367. Je-li vkladateli nepeněžitého vkladu vyplácena část hodnoty, na kterou byl oceněn znaleckým posudkem (dle § 163a odst. 3 obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./ ), použije vkladatel následující speciální postup. Vkladatel odúčtuje nepeněžní aktivum v zůstatkové ceně souvztažně s účtem 378 - Jiné pohledávky, jejíž hodnota je ve výši ocenění aktiva znalcem, a rozdíl zůstatkové ceny aktiva a hodnoty pohledávky se zaúčtuje výsledkově. Vyplacená částka bude zaúčtována ve prospěch účtu 378 a na vrub účtu finančních prostředků. Zbylá část (uznaný vklad) bude přeúčtována na vrub účtu příslušného cenného papíru a podílu.

 

Akciová společnost - zvyšování základního kapitálu

 

(4) O zvýšení zapisovaného základního kapitálu se účtuje až na základě zápisu v obchodním rejstříku na účet 411 - Základní kapitál. Zvýšení základního kapitálu, který ještě nebyl zapsán do obchodního rejstříku se účtuje ve prospěch účtu 419 - Změny základního kapitálu. Okamžik uskutečnění účetního případu volí účetní jednotka

v závislosti na způsobu zvyšování základního kapitálu s přihlédnutím k právní úpravě tohoto způsobu, a to tak, aby bylo zajištěno správné vykázání struktury vlastních a cizích zdrojů, přičemž musí být vysoce pravděpodobné, že základní kapitál bude zvýšen.

 

(5) Při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií účtuje a.s. vklady splacené před okamžikem účtování na účet 419 - Změny základního kapitálu, ve prospěch účtu 379 - Jiné závazky a na vrub účtu příslušného aktiva. V okamžiku účtování na účet 419 - Změny základního kapitálu účtuje a.s. na vrub účtu 353

- Pohledávky za upsané nesplacené vklady a ve prospěch účtu 419 celkovou hodnotu upsaného nesplaceného vkladu. Ve stejném okamžiku se hodnota účtu 353 sníží o zůstatek analytického účtu 379 - Jiné závazky (již převzatá aktiva). V okamžiku zápisu do obchodního rejstříku se účet 419 - Změny základního kapitálu vyrovná přeúčtováním na účet 411 - Základní kapitál.

 

(6) Postup u akcionáře je v případě zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií analogický jako v odst. 3. Při zvyšování z volných zdrojů společnosti akcionář neupravuje ocenění již dříve získaného cenného papíru (např. pořizovací cenu).

 

Akciová společnost - snižování základního kapitálu

 

(7) Na účet 411 - Základní kapitál účtuje a.s. při snížení základního kapitálu až okamžikem zápisu do obchodního rejstříku. V případech, kdy v souladu s obchodním zákoníkem /č. 513/1991 Sb./ předložení, zrušení, zničení akcií nesmí předcházet dni zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, zaúčtuje a.s. zápis do obchodního rejstříku na vrub účtu 411 - Základní kapitál a ve prospěch účtu 419 - Změny základního kapitálu. Následné zrušení, či zničení akcii zaúčtuje účetní jednotka ve prospěch účtu 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly a na vrub účtu 419 - Změny základního kapitálu. Rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou akcií vypořádá a.s. s účtem vlastního kapitálu dle rozhodnutí účetní jednotky, resp. valné hromady.

 

(8) Při snižování jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů při úhradě ztráty akcionář neupravuje ocenění již dříve získaného cenného papíru (např. pořizovací cenu). Při bezplatném vzetí akcií z oběhu účtuje akcionář ve prospěch příslušného účtu cenných papírů a podílů a na vrub účtu 568 - Ostatních finančních nákladů. Při úplatném vzetí akcií z oběhu a vzetí akcií z oběhu na základě losování účtuje akcionář o prodeji akcií. Při snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů s výplatou bude částka přijatá akcionářem zdaněná zvláštní sazbou daně zaúčtována v netto částce ve prospěch účtu finančních výnosů. Zbylá část částky k výplatě bude zaúčtována jako přímé snížení hodnoty cenných papírů a podílů. Bude-li tato částka vyšší než pořizovací cena, pak akcionář zaúčtuje tento rozdíl na účet finančních výnosů.

 

Akciová společnost - likvidace

 

(9) Likvidovaná a.s. postupuje podle Čl. XXIV Úvodních ustanovení.

 

(10) Akcionář vyúčtuje k okamžiku schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku pohledávku na vrub účtu 378 - Jiné pohledávky a ve prospěch účtu 668 - Ostatní finanční výnosy (ve vyplácené výši, tj. snížené o případnou srážkovou daň). Cenný papír odúčtuje na vrub účtu 568 - Ostatní finanční náklady. Bude-li pohledávka uhrazena nepeněžně, bude pořizovací cenou příslušného aktiva hodnota pohledávky (nikoli zůstatková hodnota aktiva).

 

Společnost s ručením omezeným - obecně

 

(11) Společnost s ručením omezeným (dále jen s.r.o.) postupuje při vzniku, zvyšování základního kapitálu, účtování o obchodním podílu analogicky jako akciová společnost. Při snižování základního kapitálu použije postup jako a.s. přiměřeně s ohledem na příslušná ustanovení obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./.

 

Společnost s ručením omezeným - příplatky společníků mimo základní kapitál

 

(12) Příplatky společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky společnosti v souladu s § 121 obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./ jsou zaúčtovány na vrub příslušných účtů aktiv a ve prospěch účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy.

 

(13) Společník účtuje na vrub účtu příslušného podílu.

 

Společnost s ručením omezeným - úhrada nabytého uvolněného podílu nepeněžně

 

(14) Vypočítanou výši vypořádacího podílu vyúčtuje s.r.o. jako závazek vůči společníkovi na účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům souvztažně s účtem 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly. Při nepeněžité úhradě vypořádá s.r.o. tento závazek přímo se zůstatkovou cenou odpisovaného dlouhodobého majetku, pořizovací cenou neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku, případně souvztažně s účtem jiného majetku. Rozdíl, který může vzniknout na účtu závazku, bude zaúčtován ve prospěch účtu ostatních finančních výnosů, případně na vrub účtu ostatních finančních nákladů.

 

(15) Společník odúčtuje podíl na vrub finančních nákladů a zároveň vyúčtuje pohledávku souvztažně s účtem finančních výnosů. Pořizovací cenou nabytého aktiva je hodnota vyúčtované pohledávky.

 

Družstvo

 

(16) O zvýšení základního kapitálu na účtu 411 - Základní kapitál se účtuje při přijetí nového člena, při upsání dalších vkladů, ke kterým se zavázali členové družstva a které nejsou určeny ke zvýšení zapsaného základního kapitálu do obchodního rejstříku, při zvýšení základního kapitálu z disponibilního zisku družstva na základě stanov, popř. dle rozhodnutí členské schůze.

 

(17) O snížení základního kapitálu na účtu 411 - Základní kapitál se účtuje v případě vypořádacího podílu člena z vlastního kapitálu družstva (s výjimkou nedělitelného fondu, popřípadě s výjimkou dalších fondů, pokud je použití těchto dalších fondů upraveno ve stanovách), při úhradě ztráty pokud družstvo nemá ve stanovách zakotvenou uhrazovací povinnost členů nebo pokud stanovy neupravuji jinak úhradu ztráty, a dále v případě snížení již upsaných členských vkladů. Pohyb základního a vlastního kapitálu družstva nevznikne při převodu členských práv nebo pokud se dědic stane členem družstva. Při účtování o zvyšování či snižování základního kapitálu nemá družstvo povinnost účtovat prostřednictvím účtu 419 - Změny základního kapitálu. Vypočítanou výši vypořádacího podílu účtuje družstvo analogicky jako v odstavci 14.

 

Komanditní společnost

 

(18) Při účtování operací se základním kapitálem se použijí výše uvedené postupy přiměřeně s ohledem na znění obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./.

 

Státní podnik

 

(19) V účetnictví státního podniku se postupuje při účtování o kmenovém jmění obdobně s přihlédnutím k ustanovení zvláštního právního předpisu (zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

Čl. XXIII Převody zisku a úhrada ztráty na základě smlouvy o převodu zisku, popřípadě ovládací smlouvy

 

(1) Řízená společnost vyúčtuje rozdělení zisku s tím, že zaúčtuje závazek vůči řídící společnosti.

 

(2) Řídící společnost zaúčtuje převedený zisk do ostatních finančních výnosů v souladu s příslušným ustanovením Postupů účtování pro podnikatele (účtová třída 6, Čl. I, odst. 3).

 

(3) V případě, že ze smlouvy vyplývá závazek řídící společnosti poskytnout přiměřené vyrovnání mimo stojícím společníkům, tento závazek vůči mimo stojícím společníkům (a případně závazek odvést srážkovou daň z částky, která převyšuje částku převedeného zisku podléhající zvláštní sazbě daně) se vyúčtuje souvztažně s příslušným účtem nákladů (ostatní finanční náklady), a sice podle výše závazků, případně v rozdělení na částky již zdaněné zvláštní sazbou daně z příjmu a částky, které podléhají této dani z příjmů.

 

(4) V případě, že hospodaření řízené společnosti skončilo ztrátou a řídící společnost má povinnost tuto ztrátu uhradit (viz příslušná ustanovení obchodního zákoníku /č. 5123/1991 Sb./ ), řídící společnost zaúčtuje hrazení ztráty do finančních nákladů běžného roku souvztažně s příslušným účtem závazku vůči řízené společnosti. Řízená společnost nárok na úhradu ztráty zaúčtuje ve prospěch příslušné složky vlastního kapitálu s výjimkou základního kapitálu a zákonného rezervního fondu souvztažně s účtem pohledávek za řídící společností.

 

 

Čl. XXIV Účetní postup při zániku zrušením s likvidací

 

(1) V případě zrušení účetní jednotky s následnou likvidací podle obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./ se postupuje v souladu s ustanovením § 17 zákona /č. 563/1991 Sb./.

 

(2) Ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace provede účetní jednotka inventarizaci majetku, uzavře účetní knihy a sestaví mimořádnou účetní závěrku. Před uzavřením účetních knih zúčtuje zůstatky přechodných účtů aktiv a pasiv a účtů rezerv na příslušné účty pohledávek a závazků nebo nákladů a výnosů.

 

(3) Ke dni vstupu do likvidace sestaví účetní jednotka zahajovací rozvahu, která musí navazovat na rozvahu a zůstatky rozvahových účtů mimořádné účetní závěrky sestavené podle odst. 2.

 

(4) Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku účetní jednotka uzavře účetní knihy a sestaví mimořádnou účetní závěrku (včetně vyčíslení závazku z titulu splatné daňové povinnosti). Na základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona /č. 563/1991 Sb./ otevře znovu účty majetku a závazků a zaúčtuje vypořádání daňové povinnosti a vyplacení podílů společníků na likvidačním zůstatku. V případě, že není účtováno o dodatečných výsledkových operacích, není nutno již sestavovat účetní závěrku ke dni podání návrhu na výmaz účetní jednotky z obchodního rejstříku. Vypořádání závazků vůči státu účetní jednotka doloží v souladu s obecně platnými právními předpisy.

 

(5) V účetnictví státního podniku v případě jeho zrušení s následnou likvidací se postupuje obdobně s přihlédnutím k ustanovením zvláštního právního předpisu12).

 

odkaz na zákon 12) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

*****************

 

 

Čl. XXV Vnitropodnikové účetnictví

 

(1) Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví určí účetní jednotka sama, přitom musí zabezpečit pro potřeby finančního účetnictví průkazné podklady:

a) o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností,

b) pro vyjádření aktivace vlastních výkonů,

c) pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností.

 

(2) Vnitropodnikové účetnictví lze organizovat:

a) v rámci analytických účtů k finančnímu účetnictví, přičemž se využije účtů Vnitropodnikové náklady a Vnitropodnikové výnosy, které se zařadí do účtových skupin 59 a 69 (např. s číselným označením 599 a 699),

b) v samostatném účetním okruhu, pro který se zvolí účty v rámci volných účtových tříd 8 a 9. Obsahovou náplň uvedených účtových tříd, zvolených účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama. Účetní jednotka si v tomto případě zvolí i účetní období, pokud jím bude kratší období než

kalendářní rok,

c) kombinací přístupů podle bodů a) a b).

 

(3) Spojovací účty prokazující návaznost mezi finančním a vnitropodnikovým účetnictvím při jeho organizaci v samostatném účetním okruhu si účetní jednotka zvolí v rámci účtů účtových tříd 8 a 9, popř. jejich funkci nahradí technické zpracování dat.

 

(4) Účty vnitropodnikového účetnictví uvede účetní jednotka v účtovém rozvrhu.

 

 

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 - DLOUHODOBÝ MAJETEK

 

 

Čl. I Dlouhodobý majetek

 

(1) Dlouhodobým majetkem je

 

a) dlouhodobý nehmotný majetek,

b) dlouhodobý hmotný majetek,

c) dlouhodobý finanční majetek.

 

(2) V účtové třídě 0 - Dlouhodobý majetek se dále účtuje o

a) pořízení dlouhodobého majetku,

b) poskytnutých zálohách na dlouhodobý majetek,

c) oprávkách k dlouhodobému nehmotnému a dlouhodobému hmotnému majetku,

d) opravných položkách k dlouhodobému majetku.

 

(3) Dlouhodobým nehmotným majetkem účtovaným v účtové třídě 0 jsou v Čl. VIII stanovené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou, povinně však od částky převyšující 60 000 Kč. Dobou použitelnosti delší než jeden rok se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást dokonalejších nebo jiných postupů nebo řešení včetně doby praktického ověřování nebo osvojování nehmotných výsledků.

 

(4) Dlouhodobým hmotným majetkem účtovaným v účtové třídě 0 se rozumí

a) pozemky, stavby6) včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité

kulturní památky8), předměty kulturní hodnoty,9)předměty z drahých kovů a věci nabyté nájemcem z finančního leasingu, a to bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti,

b) samostatné movité věci s výjimkou movitých věcí uvedených v písm. a) a soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou, povinně však od částky stanovené zákonem o daních z příjmů pro tento majetek,

c) pěstitelské celky trvalých porostů1) s dobou plodnosti delší než tři roky,

d) základní stádo a tažná zvířata, bez ohledu na jejich pořizovací cenu,

e) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení,2) které se nezahrnuje do ocenění dlouhodobého hmotného majetku; o technickém zhodnocení se neúčtuje v případě pěstitelských celků trvalých porostů, základního stáda a tažných zvířat a majetku v účtové skupině 03. Technická rekultivace není dlouhodobým majetkem, pokud tak stanoví zvláštní zákon7).

odkaz na zákon

1) § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů.

2) § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8) § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve

znění pozdějších předpisů.

9) § 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů

kulturní hodnoty.

*****************

 

(5) Příslušenství3) dlouhodobého hmotného majetku jsou předměty (např. přídavná nebo výměnná zařízení), které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence. Příslušenství je součástí dodávky hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřadí dodatečně, tj. technickým zhodnocením. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.

 

odkaz na zákon

3) § 121 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění

pozdějších předpisů,

§ 42 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon).

*****************

 

(6) Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí

a) půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok (např. vklad tichého společníka do společnosti),

b) cenné papíry a podíly vymezené v Čl. XV Úvodních ustanovení,

c) dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku podle § 488b a následujících obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./.

 

(7) V účtové třídě 0 - Dlouhodobý majetek účtuje účetní jednotka o majetku, k němuž má právo vlastnické nebo právo hospodaření s majetkem státu a dále zejména:

a) o koupeném movitém dlouhodobém majetku, jehož vlastnictví kupující nabývá zaplacením a do nabytí vlastnictví (zaplacení) kupující majetek užívá,

b) o majetku najatém za podmínek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů /č. 586/1992 Sb./ , ve znění platném do konce roku 2000,

c) která je nájemcem, o technickém zhodnocení, jež odpisuje za podmínek stanovených v § 28 zákona o daních z příjmů /č. 586/1992 Sb./,

d) o technické rekultivaci, která není součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku a účetní jednotka ji provádí na pozemcích ve vlastnictví jiné osoby,

e) o nehmotném majetku, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od jiné osoby,

f) o vypůjčeném dlouhodobém hmotném majetku, jehož vlastnictví zajištěním závazku převodem práva přešlo na půjčitele, avšak tento majetek na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění závazku odpisuje vypůjčitel. Ocenění majetku převodem práva a výpůjčkou se nemění,

g) nájemce o dlouhodobém majetku najatém podle § 488b a násl. obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./, pokud se tak pronajímatel s nájemcem ve smlouvě dohodli.

 

(8) O majetku, který je předmětem finančního leasingu, účtuje vlastník tohoto majetku.

 

(9) Dlouhodobým majetkem nejsou

a) zásoby (včetně náhradních dílů),

b) krátkodobý (oběžný) finanční majetek (účtovaný na účtech účtové třídy 2-Finanční účty),

c) drobný nehmotný a hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku uvedeného v odstavcích 3 a 4 písm. b) do povinně stanovené částky; v takovém případě se drobný nehmotný majetek vyúčtuje při pořízení do nákladů (na

účet 518 - Ostatní služby), o drobném hmotném majetku se účtuje jako o zásobách.

 

 

Čl. II Pořizování dlouhodobého majetku

 

(1) Dlouhodobý majetek se pořizuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím (darováním), vkladem dlouhodobého majetku od jiné osoby, převodem podle právních předpisů nebo přeřazením z osobního užívání do podnikání. Dlouhodobým nehmotným nebo hmotným majetkem se stává též technické zhodnocení drobného nehmotného nebo hmotného majetku /Čl. I odst. 9 písm. c)/, který účetní jednotka v souladu s tímto opatřením zaúčtovala do nákladů nebo zásob.

 

(2) Dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem se stávají věci uvedené do užívání. Uvedením do užívání se rozumí zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

 

(3) Dlouhodobým finančním majetkem se stávají majetkové položky uvedené v Čl. I odst. 6 okamžikem uskutečnění účetního případu.

 

(4) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností se vyúčtuje na vrub účtu účtové skupiny 04 - Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ve prospěch účtu 623- Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku nebo 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku.

 

(5) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý bezúplatně (darováním) se vyúčtuje na vrub účtu účtové skupiny 04 - Pořízení dlouhodobého majetku a ve prospěch účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy. Majetek nabytý státním podnikem delimitaci se vyúčtuje na příslušný účet majetku a ve prospěch účtu 411 - Základní kapitál.

 

(6) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek přeřazený z osobního užívání do podnikání (dodatečný vklad) se vyúčtuje na vrub účtu účtové skupiny 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný a ve prospěch účtu 491 - Účet individuálního

podnikatele.

 

(7) Na účtech účtové skupiny 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek se účtují zálohy dlouhodobé i krátkodobé.

 

(8) Při pořízení dlouhodobého hmotného majetku směnnou smlouvou je nákladem každé strany zůstatková cena majetku ke směně předaného a výnosem je cena majetku směnou pořízeného, tj. buď pořizovací cena, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány anebo reprodukční pořizovací cena, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.

 

 

Čl. III Ocenění dlouhodobého majetku

 

(1) Dlouhodobý majetek se v souladu se zákonem oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou a vlastními náklady.

 

(2) Pořizovací cenou dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení je cena, za kterou byl majetek a technické zhodnocení pořízeny včetně nákladů uvedených zejména v Čl. VI a VII.

 

(3) Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje

a) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním,

b) dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady,

c) dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu; účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek,

d) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek); účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek, v případě neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy,

e) vklad dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak.

 

(4) Vlastními náklady jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností (výrobní režie), popř. nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku je dlouhodobé povahy (přesahuje období jednoho účetního

období).

 

(5) Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za účetní období převýší částku 60 000 Kč, a technické zhodnocení je v tomto účetním období uvedeno do užívání. Ocenění jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvýší o technické

zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za účetní období odpovídají částce uvedené v § 33 zákona o daních z příjmů /č. 586/1992 Sb./ technické zhodnocení je v tomto účetním období uvedeno do užívání. Náklady nepřevyšující uvedené částky lze účtovat jako

a) technické zhodnocení,

b) ostatní služby v případě dlouhodobého nehmotného majetku,

c) ostatní provozní náklady v případě dlouhodobého hmotného majetku. Pořizovací cena souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu věci do souboru dodatečně zařazené. Při vyřazení části souboru movitých věci se pořizovací cena souboru sníží o pořizovací cenu vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.

 

(6) Účetní jednotka, která vlastnila pozemky nebo měla právo hospodaření s pozemky ve vlastnictví státu a nezavedla je do účetnictví v roce 1991, přestože je evidovala v operativní evidenci, následně pozemky zaúčtuje na majetkový účet v cenách podle vyhlášky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků.

 

(7) Cenné papíry a majetkové účasti se v souladu se zákonem oceňují pořizovací cenou (včetně emisního ážia); jsou-li však cenné papíry a majetkové účasti nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti nebo družstva, jejich oceněním u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu, a to bez ohledu na ocenění tohoto vkladu v obchodní společnosti nebo družstvu. Tato zůstatková (účetní) cena se zvyšuje o daň z přidané hodnoty, pokud zákon o dani z přidané hodnoty /č. 588/1992 Sb./ považuje tento vklad za zdanitelné plnění. Pokud by účetní cena vkladu, s ohledem na závazky přecházející současně s vkladem, dosáhla záporných hodnot, je na účtech cenných papírů a podílů nulové ocenění a rozdíl je zúčtován do výnosů (cenný papír a podíl je účtován na podrozvahových účtech).

 

(8) O trvalém snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje prostřednictvím oprávek (účty účtové skupiny 07 a 08); přitom je nutné opravit odpisový plán.

 

(9) O přechodném snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí opravných položek na účtech účtové skupiny 09; jde zejména o snížení ceny z titulu předpokládané nižší prodejní ceny, než je ocenění majetku v účetnictví apod..

 

(10) V ocenění podle odstavce 5 se účtuje o technickém zhodnocení, jež bylo uvedeno do užíváni počínaje dnem 1. ledna 1998. O technickém zhodnocení, jež bylo uvedeno do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.  

 

Čl. IV Odpisování dlouhodobého majetku

 

(1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odpisuje na základě odpisového plánu nepřímo prostřednictvím účetních odpisů, které stanoví účetní jednotka v souladu s ustanovením zákona /č. 563(1991 Sb./ . Zůstatková cena se zjišťuje pomocí oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy.

 

(2) Odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví (Čl. III), a to do její výše.

 

(3) Sazby odpisů si stanoví účetní jednotka např. z hlediska času, doby použitelnosti nebo ve vztahu k výkonům (např. u dopravních prostředků), pokud tímto opatřením není stanoven pravidelný (rovnoměrný) odpis po stanovenou dobu.

 

(4) Při odpisování zvířat základního stáda a tažných zvířat lze postupovat tak, že odpisy se vyjádří podílem pořizovací ceny snížené o předpokládanou tržbu při brakaci (čitatel) a předpokládaného počtu let v chovu základního stáda (jmenovatel). Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně se odpisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze odpisovat skupinově.

 

(5) V případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v podílovém spoluvlastnictví provádí každý spoluvlastník odpisy ze svého vlastnického podílu.

 

(6) Odpisy se účtují ve prospěch účtu účtové skupiny 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a účtové skupiny 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a na vrub účtu 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku; obdobně účtuje o odpisech nájemce v případech uvedených v Čl. XXI Úvodních ustanovení.

 

(7) Dlouhodobý hmotný majetek ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytových družstev se nemusí odpisovat. Právnické osoby založené za účelem, aby se staly vlastníkem domu s byty v nájmu společníků, členů nebo zakladatelů a lidová bytová družstva nemusí tento dlouhodobý hmotný majetek odpisovat.

 

(8) Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

 

Čl. V Vyřazování dlouhodobého majetku

 

(1) Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní společnosti či družstva, převodem na základě právních předpisů, v důsledku škody nebo manka a přeřazením z podnikání do osobního užívání.

 

(2) Zůstatková cena stavebního objektu nebo jeho části likvidovaného v důsledku stavby, včetně nákladů na likvidaci, se zahrne do nákladů na stavbu.

 

(3) Při částečné likvidaci jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, ocenění majetku se sníží o pořizovací cenu vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku. Obdobně se postupuje v případě dlouhodobého nehmotného majetku.

 

(4) Zůstatková cena odpisovaného dlouhodobého majetku a pořizovací cena neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se vyúčtuje zejména na vrub účtu

a) 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě prodeje,

b) 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě likvidace,

c) 549 - Manka a škody v případě manka nebo škody,

d) 543 - Dary v případě darování,

e) 491 - Účet individuálního podnikatele v případě přeřazení z podnikání do osobního užívání,

f) 411 - Základní kapitál v případě delimitace, popř. restituce majetku státního podniku.

 

(5) Při prodeji dlouhodobého finančního majetku (cenných papírů a podílů) se cena, ve které se účtují na příslušných účtech účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek, vyúčtuje na vrub účtu 561 - Prodané cenné papíry a podíly.

 

(6) Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení, které je trvale zastaveno a vlastníkem v něm nebude pokračováno, se při likvidaci odepíše na vrub účtu 548 - Ostatní provozní náklady.

 

 

Čl. VI Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

 

(1) Na účtu 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku se účtuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek a technické zhodnocení do doby jeho uvedení do užívání včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. Je-li součástí nákladů souvisejících s pořízením (Čl. VIII odst. 2, 3 a 4) zhotovování věcí materiální povahy (např. prototypů, modelů nebo vzorků), na kterých se práce zkoušejí a ověřují, účtují se na samostatném analytickém účtu. Jsou-li věci materiální povahy pro další práce nepotřebné, naloží se s nimi podle toho, budou-li prodány, likvidovány nebo využity ve vlastní činnosti; v posledním případě se zaúčtují na příslušný majetkový účet.

 

(2) Je-li dlouhodobý nehmotný majetek vytvářen vlastní činností variantně (např. variantní projekty), jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku náklady na všechna variantní řešení.

 

(3) Dlouhodobý nehmotný majetek, u kterého nevznikají náklady související s jeho pořízením, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek.

 

(4) Pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku z věcného hlediska obdobně platí ustanovení o technickém zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, avšak s ohledem na nehmotnou povahu majetku.

 

 

Čl. VII Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 

(1) Na účtu 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek a technické zhodnocení do doby jeho uvedení do užívání včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením zejména na

a) přípravu a zabezpečení (včetně např. úroků, odvodu za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatků za dočasné odnětí lesní půdy, úplat za poskytnuté záruky v souvislosti s pořízením) do doby uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,

b) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení), umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatky za trvalé odnětí lesní půdy, odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro zařízení staveniště, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technickou rekultivaci, technické zhodnocení,2) dopravné, montáž a clo,

 

odkaz na zákon

2) § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů.

*****************

c) zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení pořizované investice,

d) jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv například na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů,10) a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitosti,11) jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů,

 

odkaz na zákon

(10) Vyhláška č. 193/1995 Sb., kterou se stanoví způsob

a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních

pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení

elektřiny a plynovodů.

11) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu

státní správy v energetických odvětvích a o změně

některých zákonů (energetický zákon).

*****************

e) úhradu podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení, f) náhrady poskytované podle zákona o telekomunikacích vlastníku nebo nájemci nemovitosti za omezení jejího užívání, g) zkoušky, kterými zhotovitel prokazuje řádné provedení díla. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, které podle smlouvy patří objednateli, sníží se o výnosy z těchto výrobků nebo výkonů náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

 

(2) Na účtu 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku se neúčtují, součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku nejsou

a) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, účtované na účtu 544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení, a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,

b) výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení,

c) výdaje na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,

d) výdaje na biologickou rekultivaci,

e) výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,

f) výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují drobnější závady,

g) daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, které zákon o daních z příjmů /č. 586/1992 Sb./ neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a dále daň z převodu nemovitostí,

h) kurzové rozdíly.

 

(3) Dlouhodobý hmotný majetek, u kterého nevznikají náklady související s jeho pořízením, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02-Dlouhodobý hmotný majetek.

 

(4) Účetní jednotka může na účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku účtovat náklady charakteru technického zhodnocení na cizím dlouhodobém hmotném majetku v průběhu jeho pořizování, pokud se prokazatelně má stát nájemcem dlouhodobého hmotného majetku nebo jeho příslušné části a následně technické zhodnocení bude odpisovat. Vlastník dlouhodobého hmotného majetku neúčtuje náklady charakteru technického zhodnocení v průběhu pořizování dlouhodobého hmotného majetku a technické zhodnocení odpisované tímto nájemcem.

 

 

Čl. VIII Dlouhodobý nehmotný majetek

 

(1) Zřizovacími výdaji na účtu O11-Zřizovací výdaje jsou výdaje spojené se zřízením (založením) nové účetní jednotky (např. soudní a správní poplatky a jiné úřední výlohy, výdaje na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování a nájemné). Zřizovacími výdaji jsou též výdaje, které nově vzniklá účetní jednotka uhradí jiné osobě (např. mateřské společnosti) v souvislosti se svým zřízením. Zřizovacími výdaji není pořízení dlouhodobého majetku nebo zásob a výdaje na reprezentaci. Na účtu 011 - Zřizovací výdaje se neúčtují náklady související s přeměnou společnosti.

 

(2) Nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje na účtu 012 jsou výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv. Na tomto účtu se účtují v případě, že jsou

 

a) nabyty samostatně, tj. nejsou součástí nabytého dlouhodobého majetku a jeho ocenění,

b) vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součást dodávky dlouhodobého majetku).

 

(3) Software se účtuje na účtu 013 bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem autorských práv, a to v případě, že je

a) nabyt samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění,

b) vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky hardware.

 

(4) Na účtu 014-Ocenitelná práva se účtují zejména výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti, které jsou předmětem ocenitelných práv, a to jak nabývaných, tak poskytovaných.

 

 

Čl. IX Dlouhodobý hmotný majetek

 

(1) Účetní jednotka, která po 1. 1. 1997 koupí pozemek s ložiskem nevyhrazeného nerostu nebo jeho částí (dále jen "ložisko"), vyúčtuje zvlášť pozemek a zvlášť ložisko (účet 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek). Oceněním ložiska nacházejícího se na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou jednotlivého pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko těžené v souladu s vyhláškou č. 175/1992 Sb. se odpisuje odpisovou sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je podíl pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t,m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.

 

(2) Do pořizovací ceny pozemku se zahrne hodnota koupeného lesa. Pořizovací cenou koupeného pozemku osázeného stromy nebo keři, které nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů,1) je cena včetně osázení.

 

odkaz na zákon

1) § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů.

*****************

 

(3) Na účtu 032-Umělecká díla a sbírky se účtují a) výtvarná díla a umělecké předměty ve smyslu zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon /č. 121/2000 Sb./), pokud nejsou součástí stavebních objektů, b) sbírky, např. soubor předmětů zobrazující historický nebo technický vývoj v podnikatelské činnosti, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty.

 

(4) Na účtu 026-Základní stádo a tažná zvířata se bez ohledu na pořizovací cenu účtují plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, dále koně tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci, a to způsobem odpovídajícím povaze tohoto majetku. Účetní jednotka může rozhodnout, že na tomto účtu se rovněž účtují zvířata základního stáda ostatních hospodářsky využívaných chovů (např. muflonů, daňků, jelenů, pštrosů), pokud jejich využitelnost v chovu je delší než čtyři roky.

 

 

Čl. X Opravná položka k nabytému majetku

 

(1) Na účtu 097-Opravná položka k nabytému majetku se účtuje při nabytí souboru majetku privatizací, koupí nebo vkladem a v rámci přeměn společností, nejsou-li sjednány či jinak stanoveny ceny jednotlivých složek souboru majetku. Opravnou položkou je rozdíl a) buď mezi oceněním nabytého souboru majetku jednou částkou (např. kupní cenou, nejsou-li náklady související s pořízením) a souhrnem ocenění jednotlivých složek souboru majetku v účetnictví privatizovaného, prodávajícího nebo vkládajícího subjektu nebo zanikající společnosti, sníženým o převzaté závazky, b) nebo mezi oceněním nabytého souboru majetku (např. kupní cenou, nejsou-li náklady spojené s pořízením) a souhrnem individuálně přeceněných jednotlivých složek souboru majetku na základě posudku znalce (znalců), sníženým o převzaté závazky. Souborem majetku se pro účely tohoto opatření rozumí soubor zejména nemovitého a většího rozsahu dlouhodobého movitého majetku a zásob, popř. pohledávek a dalších složek aktiv.

 

(2) Nabyvatel může majetek dodatečně individuálně přecenit na základě posudku zpracovaného znalcem (znalci) a o výsledek přecenění upravit opravnou položku. Dodatečné přecenění může být provedeno nejpozději do termínu uzavírání účetních knih; pokud od nabytí majetku do uzavírání účetních knih neuplynou tři měsíce, lze provést přecenění i v následujícím účetním období. Dodatečné přecenění se musí týkat veškerého takto nabytého majetku s výjimkou částek na přechodných účtech aktiv, účtů peněžních prostředků a pohledávek.

 

(3) Opravná položka se odpisuje do nákladů, popř. výnosů, pravidelně během 15 let od nabytí dlouhodobého majetku, a to nepřímo prostřednictvím oprávek, tj. účtu 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku. Při jejím úplném odepsání se vypustí z účetnictví, tj. vyúčtuje se ve prospěch, popř. na vrub účtu 097-Opravná položka k nabytému majetku. Neodepsaná část opravné položky se jednorázově odepíše do nákladů či výnosů v případě prodeje či vkladu celého souboru majetku, či poslední části majetku, ke kterému se opravná položka váže. Pro tento účel se opravná položka vztahuje k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku. Při postupném vyřazování částí souboru majetku (např. prodejem, vkladem, likvidací) se opravná položka nemění a v jejím odpisování se pokračuje předepsaným způsobem.

 

(4) Opravná položka k nabytému majetku může být účtována i v případě stanoveném v Čl. XX odst. 4 Úvodních ustanovení.  

 

Čl. XI Technické zhodnocení odpisované nájemcem

 

(1) Technické zhodnocení odpisované nájemcem se odepíše v průběhu nájmu. Při ukončení nájmu se účtuje takto:

a) nájemce zaúčtuje případně vzniklou zůstatkovou cenu do nákladů, popřípadě jako úhradu závazku z pronájmu, je-li nájemné naturálně plněno technickým zhodnocením,

b) pronajímatel zvýší o technické zhodnocení pořizovací cenu pronajatého majetku a zároveň účtuje ve prospěch ostatních provozních výnosů, popřípadě jako úhradu pohledávky z pronájmu, je-li nájemné naturálně plněno technickým zhodnocením.

 

(2) Náklady na uvedení najatého majetku do předchozího stavu účtuje nájemce do ostatních provozních nákladů.

 

(3) Technické zhodnocení odpisované nájemcem v případu finančního leasingu se odpisuje v průběhu nájmu. Po převzetí najatého majetku do vlastnictví nájemce se pořizovací cena technického zhodnocení zvýší o ocenění převzatého majetku a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny.

 

(4) Technické zhodnocení odpisované nájemcem se účtuje na účtu, na kterém se účtuje pronajatý majetek, a v případě finančního leasingu na účtu, na kterém se bude účtovat majetek převzatý nájemcem do vlastnictví.

 

 

Čl. XII Analytické účty dlouhodobého majetku

 

(1) Analytické účty vede účetní jednotka

a) podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku. V případě souboru movitých věci a majetkové složky, v jejímž ocenění je příslušenství, se rovněž uvádějí jednotlivé části souboru a jednotlivé kusy příslušenství věcně a v hodnotovém vyjádření. Pokud se k souboru přiřadí další věc a k majetkové složce příslušenství přiřadí nebo se naopak vyřadí, uvádí se datum přiřazení nebo vyřazení této věci nebo příslušenství,

b) podle účelu stanoveného právními předpisy nebo vyplývajícího z požadavků vlastního řízení,

c) odděleně za majetek uvedený v článku I, odst. 7, písm. b), c),

f) a g),

 

(2) Analytické účty podle jednotlivých složek dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku slouží k jeho identifikaci, zejména obsahuje název nebo popis majetku, popř. číselné označení, datum a způsob jeho pořízení a uvedení do užívání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny O1, 02 a 03, ocenění, údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování, roční sazby účetních a daňových odpisů, částky účetních a daňových odpisů za zdaňovací období, datum a způsob vyřazení. Plátci DPH, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH a mají uvedený majetek oceněný včetně DPH, sledují částku DPH na analytickém účtu. U majetku, k němuž účetní jednotka nemá vlastnické právo, nebo u něhož vzniklo zástavní právo nebo věcné břemeno anebo na jehož pořízení byla poskytnuta dotace, se uvede vlastník majetku, zástavní věřitel, účastník věcného břemene, výše dotace a další skutečnosti prokazující úplnost účetního případu.

 

(3) Analytické účty finančního dlouhodobého majetku se vedou podle jeho jednotlivých složek; u záloh a půjček podle jednotlivých dlužníků. Obsahují údaje potřebné k identifikaci finančního dlouhodobého majetku, popř. údaje stanovené zvláštními předpisy. Analytické účty k cenným papírům a podílům se vedou podle Čl. XV Úvodních ustanovení.

 

 

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 - ZÁSOBY

 

 

Čl. I Zásoby

 

(1) Zásobami jsou

a) skladovaný materiál,

b) nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata,

c) skladované zboží.

 

(2) Do materiálu náleží suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní díly, obaly, pokud nejsou dlouhodobým hmotným majetkem, apod.

a) Suroviny (základní materiál) jsou hmoty, které při výrobním procesu přechází zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu.

b) Pomocné látky jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobky).

c) Provozovacími látkami jsou hmoty, jichž je zapotřebí pro provoz organizace jako celku (např. mazadla, palivo, čisticí prostředky).

d) Náhradní díly jsou předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu.

e) Obaly slouží ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků. Nevratné obaly jsou dodávány zákazníkovi nebo předávány uvnitř účetní jednotky spolu s daným obsahem.

f) Drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkem (viz též účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek, Čl. I odst. 9 písm. c)),

g) movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu.

 

(3) Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty.

 

(4) Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny výrobní stupně a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

 

(5) Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní jednotku, popř. ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

 

(6) Zvířaty náležejícími do zásob jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např. kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm, psi a další.

 

(7) Zbožím jsou movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.

 

 

Čl. II Účtování zásob

 

Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A nebo B.

(2) ZPŮSOB A

(2.1) Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží (2.1.1) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtu 111-Pořízení materiálu nebo 131-Pořízení zboží se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů, popř. na finančních účtech. Vnitropodnikové služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub příslušných účtů zásob souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 62-Aktivace. Převzetí materiálu a zboží na sklad provádí účetní jednotka v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby účetním zápisem na vrub účtu 112-Materiál na skladě nebo 132-Zboží na skladě a v prodejnách a ve prospěch účtu 111-Pořízení materiálu nebo 131-Pořízení zboží. Spotřeba materiálu a prodej zboží se účtují běžně na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy a u prodeje materiálu na vrub účtu 542-Prodaný materiál se souvztažným zápisem na příslušném účtu zásob.

 

(2.1.2) Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy, jde-li o ztráty do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu 549 - Manka a škody, v případě mank vymezených v Čl. XIV Úvodních ustanovení a u přebytků zásob ve prospěch účtu 648- Ostatní provozní výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy.

 

(2.2) Zásoby vlastní výroby

 

(2.2.1) V průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zaúčtují na vrub účtu účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob. Při vyskladnění zásob se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby.

(2.2.2) Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob, jde-li o ztráty do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu 549 - Manka a škody, v případě mank vymezených v Čl. XIV Úvodních ustanovení a u přebytků zásob ve prospěch účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob.

 

(3) ZPŮSOB B

(3.1) Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží

(3.1.1) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů nebo na finančních účtech. Vnitropodnikové služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 62-Aktivace.

(3.1.2) Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy účtů 112-Materiál na skladě a 132-Zboží na skladě a v prodejnách převedou na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží. Stav zásob podle skladové evidence se zaúčtuje u materiálu na vrub účtu 112-Materiál na skladě souvztažně s účtem 501-Spotřeba materiálu a na vrub účtu 132-Zboží na skladě a v prodejnách souvztažně s účtem 504-Prodané zboží. Inventarizační rozdíly v případě, že se jedná o manka vymezená v Čl. XIV Úvodních ustanovení se zachytí na vrub 549 - Manka a škody a ve prospěch příslušného účtu zásob, přebytky zásob se zaúčtují ve prospěch účtu 648- Ostatní provozní výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny 50- Spotřebované nákupy a na vrub příslušného účtu zásob.

(3.2) Zásoby vlastní výroby

(3.2.1) V průběhu účetního období se v účtové skupině 12-Zásoby vlastní výroby neprovádí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu se běžně účtují na příslušných účtech účtové třídy 5-Náklady.

(3.2.2) Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy zásob účtované na příslušných účtech účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby převedou na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob. Stav zásob podle inventarizace se zaúčtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob. Manka vymezená v Čl. XIV Úvodních ustanovení se zachytí na vrub 549 - Manka a škody. Přebytky zásob se zaúčtují souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob.

 

(3.3) Při uplatnění způsobu B je nutné vést skladovou evidenci na analytických účtech běžně, aby bylo možno zjistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období a složky pořizovací ceny zásob.

 

(4) Účetní jednotka může účtovat zásoby způsobem A i způsobem B. V rámci analytických účtů podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů.

 

 

Čl. III Společná ustanovení k účtování zásob

 

(1) Při uzavírání účetních knih se u obou způsobů účtování zásob účtují zásoby na cestě na vrub účtu 119-Materiál na cestě nebo 139-Zboží na cestě. Nevyfakturované dodávky se účtují ve prospěch účtu 389-Dohadné účty pasivní.  

(2) Při způsobu A lze nákupy materiálu účtovat přímo na účet 112-Materiál na skladě, nákupy zvířat na účet 124-Zvířata a nákupy zboží na účet 132-Zboží na skladě a v prodejnách.

 

(3) O zásobách daných ke zpracování jiné účetní jednotce, do konsignačních skladů či zapůjčených mimo účetní jednotku musí být účtováno na analytických účtech s uvedením místa uložení.

 

(4) O vyúčtovanou cenu za zpracování materiálu či o vlastní náklady na zpracování materiálu provedené vlastní činností se zvyšuje ocenění zásob na skladě.

 

(5) O zásobách předaných účetní jednotce ke zpracování, vypůjčených, došlých organizaci omylem a o konsignačním zboží se účtuje na podrozvahových účtech s uvedením druhu zásob a jejich ocenění.

 

(6) Renovace náhradních dílů a úprava zásob prováděná ve vlastní režii se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou složkou ocenění náhradních dílů a zásob na skladě.

 

(7) Převod zásob vlastní výroby do vlastních prodejen se účtuje prostřednictvím účtu 621-Aktivace materiálu a zboží.

 

(8) Účetní jednotka může stanovit svým předpisem vždy pro příslušné účetní období normy přirozených úbytků zásob a též rozhodne o druzích materiálu účtovaných přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad, vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu.

 

 

Čl. IV Oceňování zásob

 

(1) Zásoby se oceňují v souladu s § 25 zákona /č. 563/1991 Sb./.

 

(2) Zásoby stejného druhu lze vést na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Vážený aritmetický průměr je nutné počítat nejméně jednou za měsíc. V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat buď ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob.

 

(3) Pořizovací cenu zásob lze na analytických účtech rozdělit pro účely tohoto opatření na cenu zásob, za kterou byl tento majetek pořízen, a náklady s pořízením související nebo na předem stanovenou cenu zásob a odchylku od skutečné ceny zásob a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popř. odchylky rozpouštějí způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou.

 

(4) Zásoby pořízené bezplatně, nalezené (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti se ocení reprodukční pořizovací cenou.

 

(5) Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, provize, clo, pojistné, skonto). Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu podle Čl. III odst. 4.

 

(6) Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů (např. úroky), mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření.

 

(7) Náklady podle odstavce (6) se rozumí buď skutečná výše nákladů, nebo výše podle operativních (plánových) kalkulací. Náklady podle operativních (plánových) kalkulací jsou náklady stanovené v konkrétních technických, technologických, ekonomických a organizačních podmínkách určených technickou přípravou výroby pro uskutečňování výkonů.

 

(8) Vyskladnění zásob oceňuje účetní jednotka v cenách, v nichž jsou zásoby oceňovány na skladě (viz odstavce 1 a 2 ).

 

 

Čl. V Oceňování zásob ke dni inventarizace a při uzavírání účetních knih

 

(1) Při inventarizaci se zjišťuje též užitná hodnota zásob, která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Latentní (skryté) přírůstky hodnoty se nezaúčtovávají. Latentní úbytky hodnoty jsou předmětem analýzy, a pokud není snížení hodnoty definitivní, vytváří se opravná položka, jejíž tvorba a použití jsou upraveny v Úvodním ustanovení tohoto opatření. Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 549 - Manka a škody.

 

(2) Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici.

 

 

Čl. VI Obecné vymezení náplně syntetických účtů

 

(1) 111 - POŘÍZENÍ MATERIÁLU

Jde o kalkulační účet sloužící k zjištění pořizovací ceny materiálu při způsobu A účtování zásob. Dodávky materiálu je dovoleno v průběhu účetního období účtovat přímo na vrub účtu 112-Materiál na skladě. Při uzavírání účetních knih nevykazuje tento účet zůstatek.

 

(2) 112 - MATERIÁL NA SKLADĚ

Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje nakoupený a převzatý materiál oceněný v pořizovacích cenách a materiál vlastní výroby oceněný ve vlastních nákladech. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje jen při uzavírání účetních knih.

 

(3) 119 - MATERIÁL NA CESTĚ

Účtují se zde vyúčtování (faktury) za dodaný materiál (§ 412 a následující obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./), který účetní jednotka ještě nepřevzala.

 

(4) 121 - NEDOKONČENÁ VÝROBA

(4.1) Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zásob nedokončené výroby ve vlastních nákladech, tj. v přímých nákladech, popř. včetně výrobní režie. Odchylně mohou účetní jednotky oceňovat nedokončenou výrobu

a) ve výrobě s krátkodobým nepřetržitým cyklem, v níž se účtují mzdy až na výrobky nebo polotovary, a to pouze v položkách přímých materiálových nákladů (přímý materiál, polotovary),

b) v hromadné a velkosériové výrobě pouze přímými náklady (přímý materiál, polotovary, přímé mzdy, ostatní přímé náklady),

c) v malosériové a kusové (zakázkové) výrobě a ve výrobě s dlouhodobým cyklem položkami přímých nákladů, výrobní, popř. správní režie (v této položce jen zcela výjimečně v případě, že výrobní cyklus přesahuje jeden rok).

(4.2) Při způsobu B se zde účtuje při uzavírání účetních knih.

 

(5) 122 - POLOTOVARY VLASTNÍ VÝROBY

Při způsobu A účtování zásob se na tomto účtu účtuje o stavu a pohybu zásob polotovarů vlastní výroby v ocenění uvedeném v účtu 121-Nedokončená výroba. Neznamená to však, že musí být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby polotovarů. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.

 

(6) 123 - VÝROBKY

Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu výrobků vlastní výroby v ocenění uvedeném u účtu 121-Nedokončená výroba. Neznamená to však, že musí být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a výrobků. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.

 

(7) 124 - ZVÍŘATA

(7.1) Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zvířat. Nakoupená zvířata se oceňují v pořizovacích cenách, zvířata vlastního odchovu (příchovky) ve vlastních nákladech nebo reprodukčními pořizovacími cenami. Přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.

(7.2) Na ztrátu a brakování hejna slepic určeného ke snášení konzumních vajec může účetní jednotka vytvářet rezervu v rámci účtu 459-Ostatní rezervy.

 

(8) 131 - POŘÍZENÍ ZBOŽÍ

Obsahová náplň tohoto účtuje shodná s obsahovou náplní účtu 111-Pořízení materiálu.

 

(9) 132 - ZBOŽÍ NA SKLADĚ A V PRODEJNÁCH

Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu nakoupeného a převzatého zboží v pořizovacích cenách, u aktivovaného zboží v ocenění uvedeném u účtu 121-Nedokončená výroba. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.

 

(10) 139 - ZBOŽÍ NA CESTĚ

Účtují se zde vyúčtování (např. faktury) za dodané zboží (§ 412 a následující obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./), které účetní jednotka ještě nepřevzala.

 

(11) 19 - OPRAVNĚ POLOŽKY K ZÁSOBÁM

Tvorba opravných položek k zásobám se účtuje na vrub účtu 559-Tvorba opravných položek souvztažně k příslušným účtům účtové skupiny 19-Opravné položky k zásobám. Snížení nebo rozpuštění opravných položek k zásobám se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 19-Opravné položky k zásobám souvztažně k účtům 659-Zúčtování opravných položek. V případě prodeje zásob se opravná položka k nim vytvořená vyúčtuje na účet 659 - Zúčtování opravných položek.

 

 

Čl. VII Analytické účty zásob

 

(1) Analytické účty se vedou podle druhů či skupin zásob ve skladové evidenci (u zásob zboží v maloobchodní činnosti alespoň podle hmotně odpovědných osob či podle míst uložení).

 

(2) Další požadavky na analytické účty vyplývají z ustanovení Čl. III písm. a Úvodních ustanovení.

 

(3) Analytické účty jednotlivých druhů či skupin zásob slouží k jejich identifikaci a obsahují zejména označení, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění, údaje o množství.

 

 

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 - FINANČNÍ ÚČTY

 

 

Čl. I Úvodní ustanovení

 

(1) Účtová třída 2 obsahuje

a) hotovosti účetní jednotky (peníze, šeky, poukázky k zúčtování) a ceniny,

b) vkladové účty,

c) krátkodobé bankovní úvěry,

d) jiné krátkodobé finanční výpomoci,

e) krátkodobý finanční majetek,

f) převody mezi finančními účty,

g) opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku.

 

(2) Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost do jednoho roku vztažená k okamžiku uskutečnění účetního případu.

 

(3) Finanční účty v cizích měnách se vedou v účetnictví v českých korunách i v cizích měnách.

 

 

Čl. II Obsahové vymezení účtových skupin

 

(1) Na účtech účtové skupiny 21 se účtuje o stavu a pohybu hotovosti na základě pokladních dokladů. Rozdíly vzniklé při inventarizaci pokladní hotovosti a cenin se považují za schodek, popř. přebytek.

 

(2) Na účtech účtových skupin 22 a 23 se účtuje na základě oznámení banky o přijatých nebo provedených platbách (bankovní výpisy). Vklady nebo výběry peněz v hotovosti, převody mezi bankovními účty lze účtovat prostřednictvím účtu 261-Peníze na cestě.

 

(3) Na účtech účtové skupiny 22 se účtuje o stavu a pohybu peněžních prostředků účetní jednotky u bank, jde např. o běžný účet, vkladový účet, devizový účet. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů otevřených v bankách účetní jednotce.

 

(4) Na účtech účtové skupiny 23 se účtuje o krátkodobých bankovních úvěrech poskytnutých nejvýše na dobu jednoho roku, o překlenovacích úvěrech, pokud nebyly řešeny v rámci běžného účtu, o krátkodobých úvěrech poskytnutých na základě eskontovaných směnek apod. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů bankovních úvěrů otevřených účetní jednotce.

 

(5) Na účty účtové skupiny 24 se účtují krátkodobé finanční výpomoci (závazky) poskytnuté účetní jednotce jinými osobami než bankami (třetími osobami). Jedná se např. o poskytnuté peněžní prostředky na základě účetní jednotkou vystavených krátkodobých dluhopisů, vystavených hypotečních zástavních listů.

 

(6) Účtová skupina 25 tvoří část finančního majetku, který má účetní jednotka převážně v držení pouze do jednoho roku, např. cenné papíry k obchodování a cenné papíry se splatností do jednoho roku.

 

(7) Účtové skupiny 26 se používá pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz, šeků a jiných hotovostí a přijetím příslušných bankovních výpisů účetní jednotkou. Obdobně se zde účtuje o účetních případech, při kterých dochází k časovému nesouladu při převodech mezi účty účetní jednotky v bankách. Na účtech účtové skupiny 26 se vklady nebo výběry peněz v hotovosti a šeků účtují podle pokladních dokladů nebo výpisů z bankovních účtů.

 

(8) Na účtech účtové skupiny 29 se účtují ve výjimečných případech opravné položky k ocenění krátkodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25.

 

 

Čl. III Obsahové vymezení náplně syntetických účtů

 

(1) 211 - POKLADNA

(1.1) Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb peněz v hotovosti, šeků přijatých místo hotových peněz, poukázek k zúčtování (např. poukázky na odběr zboží, služeb). Součástí pokladní hotovosti jsou nasáčkované výplaty, depozita, pokud nebyly ve výplatní den předány příjemcům.

(1.2) Stav peněz v pokladně nelze nahrazovat stvrzenkami či úpisy.

(1.3) Peníze v hotovosti svěřené pracovníkům k použití na předem stanovené účely a šeky vydané k použití se účtují jako pohledávky za zaměstnanci, popř. společníky.

(1.4) Na analytických účtech se vede stav a pohyb valut, šeků, poukázek k zúčtování znějících na cizí měnu odděleně podle jednotlivých měn.

 

(2) 213 - CENINY

(2.1) Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb cenin (např. poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu, ze které bude moci být po vydání do užívání čerpáno) před jejich vydáním. Jako ceniny se účtují i zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování apod. (2.2) Ceniny svěřené pracovníkům k použití na předem stanovené účely se účtují jako pohledávky za zaměstnanci, popř. společníky.

 

(3) 221 - BANKOVNÍ ÚČTY

(3.1) Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb peněžních prostředků účetní jednotky v bankách.

(3.2) Bankovní účty mají zpravidla aktivní zůstatek. Pasivní zůstatek může být ke konci rozvahového dne vykázán u běžného účtu, pokud je to umožněno v souladu s postupem banky. V rozvaze je pak pasivní zůstatek vykazován jako poskytnutý krátkodobý bankovní úvěr.

 

(4) 231 - KRÁTKODOBĚ BANKOVNÍ ÚVĚRY

Na tomto účtu se účtují úvěry poskytnuté bankou na dobu jeden rok a kratší se souvztažným zápisem na vrub účtu 221-Bankovní účty. Uhradí-li banka platební doklad, např. fakturu dodavatele, přímo z bankovního úvěru, vyúčtuje se poskytnutý úvěr ve výši provedené úhrady ve prospěch příslušného bankovního úvěru se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu závazku, např. 321-Dodavatelé.

 

(5) 232 - ESKONTNÍ ÚVĚRY

(5.1) Na tomto účtu se účtují úvěry poskytnuté bankou na eskontované směnky, popř. jiné cenné papíry, které do doby jejich splatnosti převzala banka k inkasu.

(5.2) Na vrub účtu 232, po obdržení avíza od banky o úhradě směnky či jiného cenného papíru dlužníkem, vyúčtuje účetní jednotka úhradu úvěru se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 313-Pohledávky za eskontované cenné papíry. Na vrub účtu 232 se účtuje i o vrácení neuhrazené směnky nebo jiného cenného papíru bankou, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 221-Bankovní účty (splacení eskontního úvěru).

 

(6) 241 - EMITOVANĚ KRÁTKODOBĚ DLUHOPISY

Na tomto účtu účetní jednotka účtuje o krátkodobých dluhopisech, které emitovala se splatností do jednoho roku.

 

(7) 249 - OSTATNÍ KRÁTKODOBĚ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Na tomto účtu se účtuje o přijatých krátkodobých výpomocech (půjčkách) poskytnutých účetní jednotce od ostatních osob, s výjimkou bank a společníků obchodních společnosti, na základě smluv, popř. účetní jednotkou vystavených cenných papírů, s výjimkou krátkodobých dluhopisů (účet 241).

 

(8) 251 - MAJETKOVĚ CENNĚ PAPÍRY K OBCHODOVÁNÍ

(8.1) Na tomto účtu se účtuje v souladu s pravidly dle Čl. XV - Cenné papíry a podíly Úvodních ustanovení o majetkových cenných papírech, které účetní jednotka drží za účelem obchodování na veřejném trhu. (8.2) Analytické účty se vedou podle jednotlivých druhů cenných papírů.

 

(9) 252 - VLASTNÍ AKCIE A VLASTNÍ OBCHODNÍ PODÍLY

Na tomto účtu se účtují vlastní akcie v pořizovací ceně a dále vlastní obchodní podíly, které může účetní jednotka v souladu s právními předpisy nabývat a které si může na přechodnou dobu ponechat.

 

(10) 253 - DLUŽNĚ CENNĚ PAPÍRY K OBCHODOVÁNÍ

(10.1) Na tomto účtu se účtuje v souladu s pravidly Čl. XV - Cenné papíry a podíly Úvodních ustanovení o cenných papírech úvěrové povahy, které účetní jednotka drží za účelem obchodování na veřejném trhu.

(10.2) Analytické účty se vedou podle druhů cenných papírů.

 

(11) 255 - VLASTNÍ DLUHOPISY

Na tomto účtu se účtují vlastní dluhopisy, které účetní jednotka může mít v držení v souladu s právními předpisy1).

 

odkaz na zákon

1) zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších

předpisů

*****************

 

(12) 256 - DLUŽNĚ CENNĚ PAPÍRY SE SPLATNOSTÍ DO JEDNOHO ROKU DRŽENĚ DO SPLATNOSTI

Na tomto účtu se účtuje v souladu s Čl. XV Úvodních ustanovení.

 

(13) 257 - OSTATNÍ REALIZOVATELNĚ CENNĚ PAPÍRY

Na tomto účtu se účtují ostatní cenné papíry, např. nakoupené opční listy. Pokud nakoupené opční listy jsou v držení až do dne uplatnění přednostního práva, odepíší se v tento den do nákladů na účet 568 - Ostatní finanční náklady, ať je právo uplatněno či nikoliv.

 

(14) 261 - PENÍZE NA CESTĚ

Na tomto účtu je možné účtovat i směnky na cestě.

 

 

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

 

 

Čl. I Úvodní ustanovení

 

(1) Účtová třída 3 obsahuje:

a) Pohledávky z obchodních vztahů,tj. dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli a poskytnuté zálohy dodavatelům, s výjimkou záloh na dlouhodobý majetek (skupina 31). Rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky ve vztahu k dohodnuté lhůtě splatnosti se zajistí na analytických účtech k jednotlivým účtům.

b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tj. krátkodobé závazky vůči dodavatelům a přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů (skupina 32).

c) Zúčtování se zaměstnanci ze závislé činnosti, jakož i ostatní tituly zúčtování ve vztahu k nim, včetně zúčtování sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění je pojímáno jak ve vztahu k účetní jednotce, tak ve vztahu k zaměstnancům, jakož i ke společníkům v obchodních společnostech, kteří jsou zároveň v pracovněprávním vztahu ke společnosti (skupina 33). Účtová skupina 33 nezahrnuje zúčtování ke společníkům v obchodních společnostech a členům družstva ze závislé činnosti.

d) Zúčtování s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní, poplatků a dlouhodobých a provozních dotací (skupina 34).

e) Zúčtování krátkodobých poskytnutých půjček v rámci skupiny podniků (konsolidovaného celku), pohledávky za upsaný vlastní kapitál, krátkodobé pohledávky za společníky a pohledávky ze sdružení podle smlouvy o sdružení (skupina 35).

f) Zúčtování krátkodobých závazků z přijatých půjček v rámci skupiny podniků (konsolidovaného celku), závazky ke společníkům a závazky ze sdružení podle smlouvy o sdružení (skupina 36).

g) Zúčtování pohledávek a závazků z prodeje podniků, pohledávky z emise dluhopisů, jakož i zúčtování jiných pohledávek a závazků, jež nejsou zachyceny na účtech v předcházejících účtových skupinách (skupina 37).

h) Zúčtování na přechodných účtech aktiv a pasiv (účty 381 až 389) pro zajištění nezávislosti jednotlivých účetních období.

i) Zúčtování opravné položky k pohledávkám (účet 391), vnitřních vztahů v rámci účetní jednotky (účet 395) a vzájemných vztahů mezi účastníky sdružení podle smlouvy o sdružení (účet 398).

 

(2) Analytické účty se vedou podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých druhů měn.

 

 

Čl. II Pohledávky

 

(1) 311 - ODBĚRATELĚ

Pohledávka za odběratelem se vyúčtuje při splnění dodávky vůči odběrateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem pohledávky směnečné.

 

(2) 312 - SMĚNKY K INKASU

Účtuje se zde příjem směnek cizích, směnek cizích na vlastní řad a směnek vlastních přijatých od odběratelů a od jiných dlužníků.

 

(3) 313 - POHLEDÁVKY ZA ESKORTOVANĚ CENNĚ PAPÍRY

(3.1) Účtují se zde pohledávky za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry předané k eskontu bance. Rozdíl mezi výši směnečné pohledávky předané bance a výší poskytnutého eskontního úvěru se vyúčtuje na vrub účtu 562-Úroky (případná provize na účet 568-Ostatní finanční náklady).

(3.2) Ve prospěch účtu se účtují směnky a jiné cenné papíry bankou zinkasované, jakož i směnky a jiné cenné papíry neproplacené, bankou vrácené.

 

(4) 314 - POSKYTNUTĚ PROVOZNÍ ZÁLOHY

Účtují se zde poskytnuté zálohy dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele.

 

(5) 315 - OSTATNÍ POHLEDÁVKY

Účtují se zde ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy.

 

 

Čl. III Závazky

 

(1) 321 - DODAVATELĚ

Závazek vůči dodavateli se vyúčtuje při vzniku závazku ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem závazky směnečné.

 

(2) 322 - SMĚNKY K ÚHRADĚ

Účtují se zde směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojení závazku vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je jeden rok a kratší.

 

(3) 324 - PŘIJATĚ ZÁLOHY

Účtují se zde přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů před splněním závazků vůči odběratelům.

 

(4) 325 - OSTATNÍ ZÁVAZKY

Účtují se zde ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, např. uplatněné reklamace odběrateli, závazek vůči obchodnímu partnerovi, který přebírá záruční závazky za podané výkony (z poskytování záručního paušálu).

 

 

Čl. IV Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

 

(1) 331 - ZAMĚSTNANCI

(1.1) Účtují se zde závazky z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k zaměstnancům, popř. jiným fyzickým osobám (s výjimkou závazků ke společníkům ze závislé činnosti), a jejich zúčtování. (1.2) Analytické účty se vedou podle jednotlivých zaměstnanců (fyzických osob) na mzdových listech.

 

(2) 333 - OSTATNÍ ZÁVAZKY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM

Účtují se zde různé závazky vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů.

 

(3) 335 - POHLEDÁVKY ZA ZAMĚSTNANCI

Účtují se zde různé pohledávky za zaměstnanci, např. poskytnuté zálohy na cestovní výdaje, zálohy k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci.

 

(4) 336 - ZÚČTOVÁNÍ S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

(4.1) Ve prospěch tohoto účtu se účtují závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k příslušným institucím, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění, a sice se souvztažnými zápisy buď na vrub účtů 524-Zákonné sociální pojištění, 525-Ostatní sociální pojištění a 526-Sociální náklady individuálního podnikatele u částek hrazených zaměstnavatelem, nebo na vrub účtu 331-Zaměstnanci a 366-Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti u částek hrazených zaměstnancem.

 

(4.2) Na vrub se účtují nároky na výplaty sociálních dávek se souvztažnými zápisy ve prospěch účtů 331-Zaměstnanci a 366-Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti.

 

 

Čl. V Zúčtování daní a dotací

 

(1) 341 - DAŇ Z PŘÍJMŮ

(1.1) Účtují se zde placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy podle zákona o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost.

(1.2) Ke konci rozvahového dne se zde vyúčtuje závazek účetní jednotky ze splatné daně k finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového přiznání, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 591-Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná nebo na vrub účtu 593-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná.

(1.3) Není-li k okamžiku sestavení účetní závěrky známa skutečná daňová povinnost, postupuje se v souladu s Čl. XI Úvodních ustanovení.

 

(2) 342 - OSTATNÍ PŘÍMĚ DANĚ

Účtuje se zde daň z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, např. zaměstnancům.

 

(3) 343 - DAŇ Z PŘIDANĚ HODNOTY

(3.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze splatné daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311-Odběratelé, 315-Ostatní pohledávky, 335-Pohledávky za zaměstnanci, 378-Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtových třídách 0, 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob.

(3.2) Účtuje se zde i daňový dobropis (snížení daně) a vrubopis (zvýšení daně) při opravě základu daně, podle něhož byl původní závazek vyúčtován.

(3.3) Na vrub účtu se účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na odpočet DPH ve zdaňovacím období, ve kterém po zaúčtování plátce uplatnil nárok na odpočet daně, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321-Dodavatelé, 325-Ostatní závazky, 379-Jiné závazky, 471-Dlouhodobé závazky

k podnikům ve skupině, 474-Závazky z pronájmu, 479-Ostatní dlouhodobé závazky. Na vrub tohoto účtu se dále účtuje placení daně finančnímu orgánu.

(3.4) Dále se zde účtuje vrácení daně při uplatnění nadměrného

odpočtu.

(3.5) Účtování na tomto účtu musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu v návaznosti na daňové přiznání

a) daňový závazek za zdaňovací období,

b) odpočet daně v členění nároku na nadměrný odpočet podle zdaňovacích období,

c) zúčtování DPH, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období, se zřetelem k postupu při nadměrném odpočtu, jakož i k postupu při uplatnění nároku na vrácení daně.

(3.6) Oprávněný vývozce prokazuje finančnímu orgánu výše uvedené údaje odděleně pro vývoz zboží do zahraničí.

 

(4) 345 - OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY

(4.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtů 311-Odběratelé, 315-Ostatní pohledávky, 335-Pohledávky za zaměstnanci, 378-Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtové třídě 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích.

(4.2) Na vrub účtu se účtuje odvod daně nebo zálohové pevné částky a vyrovnání daňové povinnosti ze spotřebních daní. Dále se na vrub účtu účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za zdaňovací období, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321-Dodavatelé, 325-Ostatní závazky, 379-Jiné závazky, 471-Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině, 479-Ostatní dlouhodobé závazky.

(4.3) Účtování o spotřebních daních musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu, v návaznosti na daňové přiznání:

a) daňový závazek za zdaňovací období,

b) nárok na vrácení daně za zdaňovací období,

c) zúčtování spotřebních daní, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období.

(4.4) Účtuje se zde i o dalších daních podle příslušných daňových předpisů, např. o dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí.

(4.5) Poplatky se účtují ve prospěch tohoto účtu (příslušného příjemce poplatků) se souvztažným zápisem na vrub účtu 538-Ostatní daně a poplatky. Placení poplatků se vyúčtuje na vrub tohoto účtu.

 

(5) 346 - DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

347 OSTATNÍ DOTACE

Ve prospěch a na vrub těchto účtů se vyúčtuje příjem a použití dotací podle Čl. XVIII Úvodních ustanovení.

 

 

Čl. VI Pohledávky ke společníkům a sdružení

 

(1) 351 - POHLEDÁVKY K PODNIKŮM VE SKUPINĚ

Účtují se zde např. krátkodobé půjčky vůči podnikům v rámci skupiny, s nimiž tvoří účetní jednotka konsolidovaný celek.

 

(2) 353 - POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL

Účtují se zde pohledávky za upisovateli, tj. akcionáři, či společníky a členy družstva. Zůstatek účtu představuje upsané nesplacené akcie nebo podíly.

 

(3) 354 - POHLEDÁVKY ZA SPOLEČNÍKY PŘI ÚHRADĚ ZTRÁTY

Účtují se zde např. krátkodobé pohledávky za společníky ve veřejné obchodní společnosti, jakož i za komplementáři v komanditní společnosti, popř. za společníky ve společnosti s ručením omezeným, ve výši předepsané úhrady ztráty, a to souvztažně k účtu 596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům, popř. k účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

 

(4) 355 - OSTATNÍ POHLEDÁVKY ZA SPOLEČNÍKY

Účtují se zde např. krátkodobé pohledávky z půjček společníkům v obchodní společnosti, úrok z prodlení při opožděném splacení peněžitého vkladu společníka ve veřejné obchodní společnosti, v komanditní společnosti, či ve společnosti s ručením omezeným.

 

(5) 358 - POHLEDÁVKY K ÚČASTNÍKŮM SDRUŽENÍ

Účtují se zde pohledávky k účastníkům sdružení, které není právnickou osobou.

 

 

Čl. VII Závazky ke společníkům a sdružení

 

(1) 361 - ZÁVAZKY K PODNIKŮM VE SKUPINĚ

Účtují se zde např. krátkodobé závazky vůči podnikům z přijatých půjček v rámci skupiny podniků, s nimiž tvoří účetní jednotka konsolidovaný celek.

 

(2) 364 - ZÁVAZKY KE SPOLEČNÍKŮM PŘI ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

Účtují se zde závazky ke společníkům včetně akcionářů v obchodních společnostech nebo členům v družstvech ve výši jejich podílů na zisku společnosti nebo družstva, a to se souvztažným zápisem na účtu 596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům, pokud jde o společníky ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti a účtu 431- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, pokud jde o společníky v ostatních obchodních společnostech a členy v družstvech, jakož i komanditisty v komanditní společnosti.

 

(3) 365 - OSTATNÍ ZÁVAZKY KE SPOLEČNÍKŮM

Účtují se zde např. krátkodobé závazky z půjček od společníků obchodní společnosti.

 

(4) 366 - ZÁVAZKY KE SPOLEČNÍKŮM A ČLENŮM DRUŽSTVA ZE ZÁVISLĚ

ČINNOSTI

Účtují se zde závazky ke společníkům ve společnosti s ručením omezeným a komanditistům komanditních společností a členům družstev ze závislé činnosti, tj. z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení, a jejich zúčtování.

 

(5) 367 - ZÁVAZKY Z UPSANÝCH NESPLACENÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

A VKLADŮ

Účtují se zde závazky účetní jednotky, jako akcionáře či společníka v jiné obchodní společnosti, za převzaté zatímní listy nebo dosud nesplacené vklady.

 

(6) 368 - ZÁVAZKY K ÚČASTNÍKŮM SDRUŽENÍ

Účtují se zde závazky k účastníkům sdružení, které není právnickou osobou.

 

 

Čl. VIII Jiné pohledávky a závazky

 

(1) 371 - POHLEDÁVKY Z PRODEJE PODNIKU

Na tomto účtu prodávající účtuje o pohledávce z prodeje podniku či jeho části (viz Čl. XXI - Prodej a nájem podniku Úvodních ustanovení).

 

(2) 372 - ZÁVAZKY Z KOUPĚ PODNIKU

Na tomto účtu kupující účtuje o závazku z koupě podniku či jeho části (viz Čl. XXI - Prodej a nájem podniku Úvodních ustanovení).

 

(3) 373 - POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z PEVNÝCH TERMÍNOVÝCH OPERACÍ

Na tomto účtu se účtuje v souladu s Čl. XIX Úvodních ustanovení.

 

(4) 374 - POHLEDÁVKY Z PRONÁJMU

Na tomto účtu účtuje pronajímatel zejména pohledávku v souvislosti s nájmem podniku či jeho části podle smlouvy o nájmu podniku v souladu s Čl. XXI Úvodních ustanovení.

 

(5) 375 - POHLEDÁVKY Z EMITOVANÝCH DLUHOPISŮ

(5.1) Účtuje zde emitent dluhopisů.

(5.2) Na vrub účtu se účtuje vydání a) dlouhodobých dluhopisů souvztažně k účtu 473-Emitované

dluhopisy,

b) krátkodobých dluhopisů souvztažně k účtu 241-Emitované krátkodobé dluhopisy.

(5.3) Ve prospěch účtu se účtuje úhrada dluhopisů od majitele.

(5.4) Analytické účty se vedou podle jednotlivých emisí.

 

(6) 376 - NAKOUPENĚ OPCE

Na tomto účtu se účtuje v souladu s Čl. XIX Úvodních ustanovení. Analytické účty se vedou v členění na nákupní a prodejní opce.

 

(7) 377 - PRODANĚ OPCE

Na tomto účtu se účtuje v souladu s Čl. XIX Úvodních ustanovení. Analytické účty se vedou v členění na nákupní a prodejní opce.

 

(8) 378 - JINĚ POHLEDÁVKY

379 - JINĚ ZÁVAZKY

Účtuje se zde o pohledávkách a krátkodobých závazcích, které nejsou obsaženy na předcházejících účtech pohledávek a závazků v účtové třídě 3, např.:

a) pohledávka na náhradu škody či manka za odpovědnou osobou, souvztažně k účtu 648 - Ostatní provozní výnosy, pokud tato pohledávka nemá charakter dohadné položky aktivní,

b) závazek z odpovědnosti za způsobenou škodu, souvztažně k účtu 548 - Ostatní provozní náklady, pokud tento závazek nemá charakter dohadné položky pasivní,

c) závazek nebo pohledávka řízené společnosti v souladu s Čl. XXIII Úvodních ustanovení,

d) pohledávka nebo závazek řídící společnosti v souladu s Čl. XXIII Úvodních ustanovení,

e) závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a závazek ze spotřebních daní při dovozu. Na analytických účtech vede účetní jednotka zvlášť zúčtování cel a zvlášť zúčtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. V návaznosti k účtu 379 uspořádáno tak, aby se prokázalo placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu. Jako o pohledávce se účtuje o vkladu do obchodní společnosti a družstva do doby zápisu vkladu do základního kapitálu v obchodním rejstříku, resp. do doby vydání akcií či zatímních listů.

 

 

Čl. IX Přechodné účty aktiv a pasiv

 

(1) Na účtech účtové skupiny 38 se časově rozlišují náklady a výnosy v souvislosti s konkrétním titulem v určité známé výši, (účty 381-Náklady příštích období, 382-Komplexní náklady příštích období, 383-Výdaje příštích období, 384-Výnosy příštích období, 385-Příjmy příštích období), jakož i v dohadné výši v souvislosti

s konkrétním titulem (účty 388-Dohadné účty aktivní a 389-Dohadné účty pasivní), a sice mezi dvěma nebo více za sebou jdoucími účetními obdobími. Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody.

 

(2) 381 - NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

(2.1) Účtují se zde výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích obdobích, a sice konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 5, např. náklady na zařazení většího rozsahu drobného nehmotného nebo hmotného majetku do používání, nájemné placené předem, předplatné.

(2.2) Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na účet 381, s výjimkou nájemného a dalších případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů.

 

(3) 382 - KOMPLEXNÍ NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

(3.1) Účtují se zde náklady příštích období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu, např. náklady na přípravu a záběh výkonů a náklady na výzkum a vývoj (pokud se časově rozlišují), náklady na dlouhodobou propagaci, náklady na předzásobení (na skladování).

(3.2) Zúčtování komplexních nákladů příštích období se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na účet 382, s výjimkou případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů.

 

(4) 383 - VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

Prostřednictvím tohoto účtu se vyúčtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účel a v určité výši. Účtuje se zde např. nájemné placené pozadu, prémie a odměny placené po uplynutí roku.

 

(5) 384 - VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

(5.1) Účtují se zde příjmy v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů v příštích obdobích, např. nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné. Vlastník rozvodného zařízení může časově rozlišovat po dobu nejdéle 20 let přijaté úhrady podle příslušného zákona za účelně vynaložené náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a v případě přeložek rozvodných zařízení za samostatné stavby s nimi souvisejícími. (5.2) Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým věcně souvisí.

 

(6) 385 - PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

Příjmy příštích období jsou částky účetní jednotkou nepřijaté (neinkasované), které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou zúčtovány přímo na účtech pohledávek vůči právnickým a fyzickým osobám. Jsou to zejména výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby. Na účet 385 se účtuje se souvztažnými zápisy ve prospěch příslušných účtů v účtové třídě 6.

 

(7) 388 - DOHADNĚ ÚČTY AKTIVNÍ

Účtují se zde dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období, resp. je prokazatelně protipoložkou k vyúčtovaným nákladům. Jde např. o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě

poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila ke konci rozvahového dne konečnou výši náhrady. Patří sem i výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování bylo chybné, jakož i odhad poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků. Výše uvedené případy se vyúčtují se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 648 - Ostatní provozní výnosy, 662-Úroky, 641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

 

(8) 389 - DOHADNĚ ÚČTY PASIVNÍ

Účtují se zde dohadné položky pasivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh, např. nevyfakturované dodávky. Účtují se sem i nákladové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování je chybné, a závazek k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno ke konci rozvahového dne stanovit konečnou výši závazku, a to se souvztažným zápisem na vrub účtů 562-Úroky a 548 - Ostatní provozní náklady, 549 - Manka a škody, popř. na vrub účtu nehmotného a hmotného majetku, resp. nákladů v případě nevyfakturovaných dodávek. Účtuje se zde i náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena v příštím roce. Účtuje se zde i poměrná část silniční daně při účtování v hospodářském roce.

 

 

Čl. X Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

 

(1) 391 - OPRAVNÁ POLOŽKA K POHLEDÁVKÁM

Účtuje se zde tvorba opravných položek k jednotlivým pohledávkám, jakož i jejich snížení, popř. zrušení. Na analytických účtech se člení opravné položky na opravné položky vytvořené v souladu se zákonem o rezervách a ostatní opravné položky k pohledávkám.

 

(2) 395 - VNITŘNÍ ZÚČTOVÁNÍ

Účtuje se zde o vztazích mezi jednotlivými vnitřními organizačními útvary účetní jednotky v závislosti na organizaci účetnictví účetní jednotky. Tento účet při uzavírání účetních knih nemá zůstatek.

 

(3) 398 - SPOJOVACÍ ÚČET PŘI SDRUŽENÍ

Účtuje se zde převod nákladů a výnosů mezi účastníky sdružení, které není právnickou osobou. Případný zůstatek tohoto účtu se koncem roku vyrovná vyúčtovanou pohledávkou či závazkem za příslušnými účastníky sdružení (účet 358 nebo 368).

 

 

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 4 - KAPITÁLOVĚ ÚČTY A DLOUHODOBĚ ZÁVAZKY

 

 

Čl. I Úvodní ustanovení

 

Účtová třída 4 obsahuje:

a) základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (vlastní kapitál),

b) rezervy,

c) dlouhodobé bankovní úvěry,

d) dlouhodobé závazky,

e) odložený daňový závazek a pohledávku,

f) účet individuálního podnikatele.

 

 

Čl. II Vlastní kapitál

 

(1) Na účtech účtových skupin 41 až 43 se účtuje o vlastním kapitálu účetní jednotky.

 

(2) Fondy se člení do účtových skupin podle toho, zda jsou tvořeny a doplňovány z kapitálových vkladů peněžních i nepeněžních (kapitálové fondy) nebo ze zisku (fondy ze zisku). Fondy nelze tvořit na vrub nákladů či výnosů.

 

(3) Na účtu 411-Základní kapitál se zachycuje základní kapitál a jeho změny podle právní formy účetní jednotky a účtuje se na něm v souladu s Čl. XXII Úvodních ustanovení. O zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu se účtuje až na základě zápisu v obchodním rejstříku.

 

(4) Odděleně se na analytickém účtu sleduje

a) základní kapitál vytvořený vklady,

b) základní kapitál vytvořený přímo nebo zprostředkovaně ze zisku,

c) u družstev základní kapitál v členění na zapsaný a nezapsaný,

d) a dále podle jednotlivých osob, které vložily vklad.

 

(5) Na účet 412-Emisní ážio se účtuje rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a částkou, za kterou společnost akcie vydává (emisní kurz), popř. vkladů při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií, popř. nových vkladů. Dále se zde účtují další případy uvedené v ČL. XXII Úvodních ustanovení.

 

(6) Na účet 413-Ostatní kapitálové fondy se účtují ostatní kapitálové vklady peněžní i nepeněžní, které při jejich vytvoření nezvyšují základní kapitál podniku a není pro ně v předcházejících účtech této účtové skupiny samostatný syntetický účet. Ve prospěch účtu se účtují také přijaté dary; u družstev rovněž členské podíly na družstevní bytovou výstavbu a státní příspěvek apod.

 

(7) Analytické účty k účtu 413 se vedou podle jednotlivých kapitálových fondů s odděleným sledováním darů a členských podílů a státního příspěvku.

 

(8) 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Na tomto účtu se účtuje v souladu s ustanoveními Čl. XV a XIX Úvodních ustanovení.

 

(9) 418 - Oceňovací rozdíly při přeměnách

Na tomto účtuje příslušná zanikající účetní jednotka v souladu s Čl. XX Úvodních ustanovení.

 

(10) 419 - Změny základního kapitálu

Na tomto účtu se účtuje v souladu s ustanovením čl. XXII Úvodních ustanovení. Analytické účty se vedou podle jednotlivých osob, které se zavázaly vložením vkladu zvýšit základní kapitál.

 

(11) Tvorba a čerpání fondů tvořených ze zisku (účtová skupina 42) se řídí podle právní povahy účetní jednotky právními předpisy, společenskou smlouvou, stanovami, rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze, popř. představenstva akciové společnosti. V případě účtu 421 - Zákonný rezervní fond se analytické účty vedou podle jednotlivých ustanovení obchodního zákoníku, která stanoví povinnost vytvářet rezervní fond obchodní společnosti, a u účtu 427 - Ostatní fondy se vedou analytické účty podle jednotlivých fondů a dále podle jednotlivých druhů čerpání fondů tvořených ze zisku.

 

(12) Účet 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení je určen k rozdělení účetního zisku, resp. vypořádání účetní ztráty podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem, popř. jiným předpisem, rozhodnutím orgánů účetní jednotky či podle rozhodnutí individuálního podnikatele. Na vrub účtu 431 se účtují i tantiémy a dividendy k výplatě podle příslušných rozhodnutí o rozdělení zisku v případech, kdy se na uvedené tituly netvoří zvláštní fondy ze zisku. Tento účet nesmí mít k okamžiku uzavření účetních knih zůstatek. Pokud k okamžiku uzavření účetních knih není rozhodnuto o použití výsledku hospodaření, převede se zůstatek tohoto účtu ve prospěch účtu 428 - Nerozdělený zisk minulých let, popřípadě na vrub účtu 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.

 

 

Čl. III Rezervy

 

(1) Na účtech účtové skupiny 45-Rezervy se účtuje o tvorbě a použití rezerv. Obecná ustanovení jsou vymezena v Čl. XI Úvodních ustanoveních tohoto opatření. Analytické účty se vedou podle jednotlivých rezerv.

 

(2) Účet 451-Rezervy zákonné se tvoří na tituly a ve výši podle obecně platných právních předpisů. především daňových zákonů, popř. zvláštních zákonů.

 

(3) Na účtu 459-Ostatní rezervy se tvoří rezervy podle zákona. Jde o rezervy, o jejichž tvorbě a použití rozhoduje účetní jednotka sama.

 

 

Čl. IV Úvěry a dlouhodobé závazky

 

(1) Na účtech účtové skupiny 46-Bankovní úvěry se účtuje o bankovních úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (delší než jeden rok). Rovněž se zde účtuje o dlouhodobých bankovních úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů úvěrů otevřených účetní jednotce.  

(2) Na účtech účtové skupiny 47-Dlouhodobé závazky se účtuje o závazcích z obchodního i neobchodního styku s dobou splatnosti delší než jeden rok. Analytické účty se vedou podle jednotlivých věřitelů.

 

(3) Na účtu 471-Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině se zachycují závazky k podnikům ve skupině. Odděleně se na analytických účtech sledují závazky z kapitálových operací a z obchodního styku.

 

(4) Na účtu 473-Emitované dluhopisy účtuje emitent dluhopisů vydané dluhopisy ve výši emise souvztažně s účtem 375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů.

 

(5) Účet 474-Závazky z pronájmu se používá zejména při nájmu podniku dle § 488b a následujících obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./ ve smyslu Čl. XXI Úvodních ustanovení.

 

(6) Na účtu 475-Dlouhodobé přijaté zálohy se účtují přijaté zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli.

 

(7) Na účtu 478-Dlouhodobé směnky k úhradě se zachycují směnky vlastní a akceptované směnky cizí.

 

(8) Na účtu 479-Ostatní dlouhodobé závazky se zachycují ostatní dlouhodobé dluhy, pro které není v předcházejících účtech účtové skupiny 47-Dlouhodobé závazky určen samostatný syntetický účet. Na

tento účet se účtují také závazky vyplývající z tichého společenství.

 

(9) Na účtu 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka se účtují částky odložené daně k úhradě v budoucích obdobích podle svého charakteru v souladu s Čl. X Úvodních ustanovení.

 

 

Čl. V Individuální podnikatel

 

(1) Účet 491-Účet individuálního podnikatele slouží k zachycení všech osobních vkladů, včetně vkladu na začátku podnikatelské činnosti, výběrů individuálního podnikatele a přijatých darů. Při otevírání účetních knih se na tento účet převede zisk, popř. ztráta za předcházející účetní období se souvztažným zápisem na účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

 

(2) Účet 491 může nabýt pasivní, popř. i aktivní zůstatek.

 

(3) Odděleně se sledují na analytických účtech k účtu 491 přijaté dary, převedený zisk nebo ztráta.

 

 

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 - NÁKLADY

 

 

Čl. I Úvodní ustanovení

 

(1) Účtová třída 5 obsahuje prvotní a ve vybraných případech i druhotné náklady. Na jednotlivé účty této účtové třídy se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku účetního období.

 

(2) Výčet nákladů u jednotlivých syntetických účtů není vyčerpávající. Na jednotlivé syntetické účty se mohou účtovat další náklady, které svou povahou odpovídají ekonomické náplni těchto účtů.

 

(3) Pokud ve vyúčtováních (fakturách) za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do nákladů účetní jednotky (např. soukromé telefonní hovory, přepravné, nájemné, elektrický proud apod.), lze postupovat takto:

a) zjistí-li se před zaúčtováním příslušných vyúčtování (faktur) nároky, které mají pracovníci, popř. účetní jednotky, uhradit, částky takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty v účtové třídě 3-Zúčtovací vztahy,

b) nezjistí-li se tyto částky před zachycením příslušných vyúčtování (faktur), zaúčtují se částky na příslušné účty v účtové třídě 5. O dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 se sníží zachycené náklady v účtové třídě 5,

c) u účetních jednotek, které poskytují služby (např. v cestovních kancelářích, ve veřejném stravování), se

v nákladech v účtové třídě 5 účtují celé částky faktur či jiných dokladů a tržby za poskytnuté služby se vyúčtují v účtové třídě 6.

 

(4) Analytické účty v účtové třídě 5 je třeba přizpůsobit ustanovením zákona o daních z příjmů. Zejména je nutno u účtů, na nichž se zachycují připočítatelné a odpočitatelné položky pro zjištění základu pro výpočet daňové povinnosti, sledovat tyto položky odděleně; u položek, které se z hlediska ovlivnění daňového základu uznávají podle ustanovení zákona o daních z příjmů jen ve zvlášť stanovených případech (např. cestovné, dary), je nutné zajistit v účetnictví podklady pro analýzu těchto položek z hlediska daňového.

 

(5) Zůstatky účtů v účtové třídě 5 se při uzavírání účetních knih převádějí na vrub účtu 710-Účet zisků a ztrát.

 

 

Čl. II Obsahové vymezení účtových skupin provozních nákladů

 

ÚČTOVÁ SKUPINA 50 - SPOTŘEBOVANĚ NÁKUPY

(1.1) Na účtech této účtové skupiny se účtuje v závislosti na zvoleném způsobu účtování o zásobách.

(1.2) Při uplatnění způsobu A se postupuje takto:

a) v průběhu účetního období spotřebovávané položky materiálu a zboží se běžně vyúčtovávají na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží se souvztažným zápisem ve prospěch účtů zásob,

b) při uzavírání účetních knih případné rozdíly mezi fyzickým stavem zásob zjištěných při inventarizaci a účetním stavem na příslušných účtech zásob se vyúčtují podle své povahy v souladu s ustanovením postupů účtování v účtové třídě 1-Zásoby, Čl.II odst. 2.1.2.

(1.3) při uplatnění způsobu B se postupuje takto:

a) v průběhu účetního období náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek nákupu, se účtují na vrub účtů 501 - Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží,

b) při uzavírání účetních knih počáteční zůstatky účtů 112-Materiál na skladě a 132-Zboží na skladě a v prodejnách se vyúčtují souvztažným zápisem na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží. Konečné stavy zásob materiálu a zboží ověřené inventarizací se vyúčtují na vrub účtů 112-Materiál na skladě a 132-Zboží na skladě a v prodejnách ve prospěch účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží. U inventarizačních rozdílů se postupuje v souladu s ustanovením postupů účtování v účtové třídě 1 - Zásoby, Čl. II odst. 3.1.2.

(1.4) Na účtech 502-Spotřeba energie a 503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek se účtují neskladovatelné nákupy.

(1.5) Vedení účtu 504-Prodané zboží je povinné u účetní jednotky provozující obchodní činnost, byť by se jednalo o účetní jednotku splňující podmínky pro vedení skupinového syntetického účtu 500-Spotřebované nákupy.

 

(2) ÚČTOVÁ SKUPINA 51 - SLUŽBY

Na účtech této účtové skupiny se účtují prvotní náklady za externí služby, tj. výkony od jiných účetních jednotek. Výjimku tvoří účet 513-Náklady na reprezentaci, kde se účelově shromažďují náklady týkající se reprezentace a kde se účtuje i o vlastních výkonech, které se použijí pro účely reprezentace. Na účtu 518-Ostatní služby se účtuje drobný nehmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkem, v souladu s Čl. I odst. 9 písm. c) Účtové třídy 0.

 

ÚČTOVÁ SKUPINA 52 - OSOBNÍ NÁKLADY

Na účtech 521-Mzdové náklady, 522-Příjmy společníků a členůdružstva ze závislé činnosti, 523-Odměny členům orgánů společnostia družstva se účtují veškeré požitky zaměstnanců včetně příjmůspolečníků a členů družstva ze závislé činnosti. Na těchto účtechse účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí býtzahrnuta také naturální mzda, je-li součástí mzdy. Nepeněžníplnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů.

 

ÚČTOVÁ SKUPINA 53 - DANĚ A POPLATKY

(4.1) V této účtové skupině se zachycují daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem s výjimkou daně z příjmů, která se účtuje na vrub účtů účtové skupiny 59-Daně z příjmů a převodové účty.

(4.2) Na účtě 538-Ostatní daně a poplatky se účtují též doměrky těchto daní za minulá léta včetně daně z přidané hodnoty za minulá léta v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek apod. Dále se zde účtují doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků v souladu se zákonem o spotřebních daních.

 

(5) ÚČTOVÁ SKUPINA 54 - JINĚ PROVOZNÍ NÁKLADY

(5.1) Na vrub tu 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje rozdíl mezi cenou prodávaných předmětů vedenou na účtech účtových skupin O1-Dlouhodobý nehmotný majetek, 02-Dlouhodobý hmotný majetek - odpisovaný a vytvořenými oprávkami. Dále se na vrub tohoto účtu účtuje cena prodaného neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku evidovaná na účtech účtové skupiny 03-Dlouhodobý hmotný majetek - neodpisovaný a hodnota úplatně převedených nákladů na pořízení hmotného a nehmotného majetku z účtů 041 a 042.

(5.2) Na vrub účtu 542-Prodaný materiál se účtuje úbytek materiálu v ocenění, které vychází z ocenění tohoto materiálu na příslušných účtech v Účtové třídě 1.

(5.3) Na vrub účtu 543-Dary se účtuje bezplatné předání majetku, k němuž není podnik povinen. Patří sem např. zůstatková cena darovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně daňové povinnosti z titulu daně z přidané hodnoty vztahující se na bezplatné plnění.

(5.4) Na vrub účtu 544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují částky závazků bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to

a) smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,

b) poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku /č. 40/1961 Sb./,

c) penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,

d) postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového /č. 191/1950 Sb./,

e) odstupné podle § 355 Obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./.

(5.5) Na vrub účtu 545-Ostatní pokuty a penále se účtují částky závazků podle příslušných dokladů bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.

(5.6) Na vrub účtu 546-Odpis pohledávky se účtují případy odpisu pohledávky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Případný odpis pohledávek nad uvedený rámec, například odpis pohledávky, u které ze všech okolností případu je zřejmé, že náklady na její vymáhání přesáhnou její výtěžek nebo je podle sdělení příslušného orgánu (policie, soudy apod.) dlužník neznámého pobytu, se sleduje na oddělených analytických účtech k tomuto účtu. Dále se zde účtuje odpis pohledávky v souladu s článkem V (přechodná ustanovení k Čl. I), bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Jmenovitá hodnota těchto pohledávek se při plném či částečném odepsání sleduje na podrozvahových účtech. Na vrub účtu 546 se účtuje i hodnota pohledávky při jejím postoupení.

(5.7) Na vrub účtu 548-Ostatní provozní náklady se účtují ostatní položky neúčtované na předcházejících účtech, které se týkají provozní oblasti.

(5.8) Na vrub účtu 549-Manka a škody se účtují manka a škody na majetku. Jedná se např. o manka a škody na dlouhodobém majetku, manka nad normu přirozených úbytků zásob (nakoupených i vlastní výroby), úplnou či částečnou škodu na nedokončené výrobě. Částečnou škodu na nedokončené výrobě lze vyjádřit ve výši úhrady od pojišťovny. Jsou-li stanoveny normy přirozených úbytků zásob, neúčtuje se na účtu 549 o úbytcích v rámci těchto norem. Ty se účtují podle charakteru zásob na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu, 504-Prodané zboží nebo na vrub příslušného účtu v účtové skupině 61-Změna stavu vnitropodnikových zásob. Nutné porážky zvířat a konfiskáty se účtují jako prodej zvířat, a to i v případě, že není dosaženo tržby.

 

(6) ÚČTOVÁ SKUPINA 55 - ODPISY, REZERVY A OPRAVNĚ POLOŽKY

PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

(6.1) V této účtové skupině se zachycují položky týkající se provozní (běžné) činnosti, tj. bez finančních a mimořádných nákladů a k nim se vztahujících opravných položek (účtová skupina 56 až 58).

(6.2) Kromě odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se v této účtové skupině dále účtuje tvorba zákonných rezerv (účet 552-Tvorba zákonných rezerv), tvorba ostatních rezerv (účet 554-Tvorba ostatních rezerv) se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 451-Rezervy zákonné a zbývajících účtů účtové skupiny 45-Rezervy.

(6.3) Na vrub účtu 555-Zúčtování komplexních nákladů příštích období se zachycují položky provozního charakteru se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 382-Komplexní náklady příštích období.

(6.4) Na vrub účtu 557-Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku se účtují částky vyjadřující postupné umořování opravné položky k nabytému majetku se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku.

(6.5) Souvztažnými účty k účtu 558 - Tvorba zákonných opravných položek a 559-Tvorba opravných položek jsou účty účtových skupin 09-Opravné položky k dlouhodobému majetku (s výjimkou účtů 095-Opravná položka k poskytnutým zálohám, 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku, 097-Opravná položka k nabytému majetku a 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku), 19-Opravné položky k zásobám a účet 391-Opravná položka k pohledávkám.

 

 

Čl. III Obsahové vymezení účtových skupin finančních nákladů

 

(1) ÚČTOVÁ SKUPINA 56 FINANČNÍ NÁKLADY

(1.1) Na účet 561-Prodané cenné papíry a podíly se účtuje úbytek cenných papírů a podílů souvztažně se zápisy na účtech účtových skupin 06 a 25 v případě jejich prodeje. V případech prodeje dlužných cenných papírů je nutno k okamžiku prodeje doúčtovat naběhlý alikvotní výnosový úrok.

(1.2) Na účtu 562-Úroky se účtuje platební povinnost z titulu úroků vůči bankám včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě půjček, finančních operací (např. eskontace cenných papírů). Nepatří sem kapitalizované úroky, které se zahrnují do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Kapitalizace úroků se zahájí prvním použitím úvěru nebo půjčky na tento účel. Je-li úvěr nebo půjčka použit i na jiný účel, a to doložený věcně i hodnotově, účtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účely.

(1.3) Na vrub účtu 563-Kurzové ztráty se účtují kurzové dle Čl. XIII Úvodních ustanovení.

(1.4) Na vrub účtu 564-Náklady z přecenění majetkových cenných papírů a účtu 566-Náklady z přecenění finančního majetku se účtuje podle Čl. XV Úvodních ustanovení.

(1.5) Na vrub účtu 567-Náklady z derivátových operací se účtuje podle Čl. XIX Úvodních ustanovení.

(1.6) Na vrub účtu 568-Ostatní finanční náklady se účtují náklady peněžního styku, zejména bankovní výlohy, pojistné, náklady spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku.

 

(2) ÚČTOVÁ SKUPINA 57 - REZERVY A OPRAVNĚ POLOŽKY FINANČNÍCH

NÁKLADŮ

(2.1) Na vrub účtu 574-Tvorba rezerv se účtuje tvorba rezerv týkajících se finančních nákladů se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 459-Ostatní rezervy.

(2.2) Na vrub účtu 579-Tvorba opravných položek se účtuje souvztažně ve prospěch účtů 095-Opravná položka k poskytnutým zálohám, 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku a účtů účtové skupiny 29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku.

 

 

Čl. IV Obsahové vymezení účtové skupiny pro mimořádné náklady

 

(1) ÚČTOVÁ SKUPINA 58 - MIMOŘÁDNĚ NÁKLADY

(1.1) Na účtech této účtové skupiny se zachycují operace neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti podniku, jakož i případy mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.

(1.2) Na vrub účtu 581-Náklady na změnu metody se účtují změny ve způsobu ocenění majetku (v souladu s ustanovením § 4 odst. 9/č. 563/1991 Sb./ a § 7 odst. 4 zákona /č. 563/1991 Sb./ ) se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného majetkového účtu.

(1.3) Na vrub účtu 582 - Škody se účtují škody na majetku vzniklé z příčin pro účetní jednotku zcela mimořádných.

(1.4) Na vrub účtu 584-Tvorba rezerv se účtují položky rezerv na náklady charakteru mimořádných nákladů se souvztažným zápisem ve prospěch některého z účtů rezerv v účtové skupině 45 (např. rezerva na restrukturalizaci).

(1.5) Na vrub účtu 588-Ostatní mimořádné náklady se účtují např. opravy nákladů minulých účetních období, pokud jde o významné položky, jakož i náklady z titulu postoupení, popř. ukončení hospodářské činnosti, či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 597-Převod provozních nákladů, popř. účtu 598-Převod finančních nákladů. Na tomto účtu účtuje prodávající, při prodeji podniku nebo jeho části v souladu s Čl. XXI Úvodních ustanovení.

(1.6) Na vrub účtu 589-Tvorba opravných položek se účtuje souvztažně ve prospěch příslušných opravných účtů účtových skupin 09-Opravné položky k dlouhodobému majetku (s výjimkou účtu 097-Opravná položka k nabytému majetku a 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku), 19-Opravné položky k zásobám a účtu 391-Opravná položka k pohledávkám, pokud mají vztah k mimořádným nákladům.

 

 

Čl. V Obsahové vymezení účtové skupiny pro daně z příjmů

a převodové účty

 

(1) ÚČTOVÁ SKUPINA 59 - DANĚ Z PŘÍJMŮ A PŘEVODOVĚ ÚČTY

(1.1) Výše splatných daní při uzávěrce účetního období se zachycuje na vrub účtů 591-Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná, pro část týkající se výsledku hospodaření z běžné činnosti, 593-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná, pro část týkající se mimořádného výsledku hospodaření, se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 341-Daň z příjmů.

(1.2) Výše odložených daní se účtuje v souladu s Čl. X Úvodních ustanovení podle svého charakteru na účtu 592-Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená, pro část týkající se výsledku hospodaření z běžné činnosti, a na účtu 594-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená, pro část týkající se mimořádného výsledku hospodaření, se souvztažným zápisem na vrub, resp. ve prospěch účtu 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka.

(1.3) Na vrub účtu 595-Dodatečné odvody daně z příjmů se účtují doměrky daně za minulá léta a ve prospěch tohoto účtu vratky daně za minulá léta.

(1.4) Na účtu 596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům se účtuje nárok na podíl na zisku či povinnost úhrady ztráty vůči společníkům veřejné obchodní společnosti nebo komplementářům komanditní společnosti (souvztažný zápis je na účtu 364, resp. 354).

(1.5) Ve prospěch účtu 597-Převod provozních nákladů se účtují např. náklady související s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti, či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem na vrub účtu 588-Ostatní mimořádné náklady nebo na vrub účtů účtové skupiny 56-Finanční náklady, jestliže se jedná o náklady finančního charakteru.

(1.6) Ve prospěch účtu 598-Převod finančních nákladů se účtuje převod na vrub provozních nákladů (např. účet 548-Ostatní provozní náklady), popř. na vrub některého z účtů účtové skupiny 58-Mimořádné náklady, v zájmu objektivního vykázání provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření.

 

 

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 - VÝNOSY

 

 

Čl. I Úvodní ustanovení

 

(1) Účtová třída 6 obsahuje výnosy narůstajícím způsobem od začátku účetního období. Prvotní výnosy se v této účtové třídě zachycují časově rozlišené. Daň z přidané hodnoty vyznačená na vystaveném daňovém dokladu (např. faktuře) není součástí tržeb, ale účtuje se přímo ve prospěch účtu 343-Daň z přidané hodnoty.

 

(2) Slevy a srážky jsou u dodavatele součástí tržeb, mohou však být pro ně zřízeny samostatné analytické účty. Za slevy a srážky se považují všechny položky bez zřetele k tomu, zda zákazník měl předem na slevu nárok, či zda jde o slevu dodatečně uznanou, např. pro špatnou jakost.

 

(3) V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle zákona o daních z příjmů /č. 586/1992 Sb./ zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub účtu 341 - Daň z příjmů. V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) účtuje v netto částce; pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) účtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu na účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná. Dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynou-li ze zahraničí se účtují v brutto částce a plynou-li z tuzemska se účtují v netto částce.

 

(4) Právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet ostatních výnosů (s výjimkou např. splnění, splynutí, započtení, dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým, narovnání, pokud jde o stejné částky (případný rozdíl se zaúčtuje do výnosů)).

 

(5) Zůstatky účtů v účtové třídě 6 se při uzavírání účetních knih převádějí ve prospěch účtu 710-Účet zisků a ztrát.

 

 

Čl. II Obsahové vymezení účtových skupin provozních výnosů

 

(1) ÚČTOVÁ SKUPINA 60 - TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZBOŽÍ

Ve prospěch účtů této účtové skupiny se účtují na základě příslušných dokladů (např. faktur) tržby se souvztažným zápisem na vrub účtů účtové skupiny 31-Pohledávky, popř. účtu 211-Pokladna.

 

(2) ÚČTOVÁ SKUPINA 61 - ZMĚNY STAVU VNITROPODNIKOVÝCH ZÁSOB

Na účtech této účtové skupiny se účtují v závislosti na zvolenémzpůsobu účtování zásob přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby,popř. změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdílmezi výší stavu zásob nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat ke konci a k počátku účetního období, popř. měsíce,čtvrtletí či pololetí. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1. Je-li hodnota zásob koncem příslušného období vyšší než na počátku období, vyúčtuje se rozdíl ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61, v opačném případě se rozdíl vyúčtuje na vrub příslušných účtů této účtové skupiny.

 

(3) ÚČTOVÁ SKUPINA 62 - AKTIVACE

(3.1) Ve prospěch účtu 621-Aktivace materiálu a zboží se účtuje hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů zásob, popř. účtu 501-Spotřeba materiálu nebo účtu 504-Prodané zboží v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob.

(3.2) Ve prospěch účtu 622-Aktivace vnitropodnikových služeb se účtuje např. vnitropodniková přeprava se souvztažným zápisem na vrub účtů 111-Pořízení materiálu, 131-Pořízení zboží, 041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 501-Spotřeba materiálu, 504-Prodané zboží, popř. na vrub účtu 513-Náklady na reprezentaci, jde-li o použití vnitropodnikových služeb pro účely reprezentace.

(3.3) Ve prospěch účtů 623-Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku a 624-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku se účtuje aktivace dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vyrobeného ve vlastni režii se souvztažným zápisem na vrub účtů 041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

 

(4) ÚČTOVÁ SKUPINA 64 - JINĚ PROVOZNÍ VÝNOSY

(4.1) Ve prospěch účtů 641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a 642-Tržby z prodeje materiálu se účtují tržby, jakož i odhad poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků, se souvztažným zápisem na vrub účtů 311-Odběratelé, 315-Ostatní pohledávky, popř. 388-Dohadné účty aktivní.

(4.2) Ve prospěch účtu 644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují částky pohledávek bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to

a) smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./ s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy a úvěru,

b) poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku /č. 40/1964 Sb./,

c) penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,

d) postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového /č. 191/1950 Sb./,

e) odstupné podle § 355 Obchodního zákoníku /č. 513/1991 Sb./.

(4.3) Ve prospěch účtu 645-Ostatní pokuty a penále se účtují částky nároků podle příslušných dokladů bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.

(4.4) Ve prospěch účtu 646-Výnosy z odepsaných pohledávek se účtují úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku se v účetnictví neevidovaly. Na tento účet se účtují i výnosy z postoupení pohledávek z provozní činnosti.

(4.5) Ve prospěch účtu 648-Ostatní provozní výnosy se účtují výnosy na předcházejících účtech neuvedené, mající vztah k provozní oblasti, rovněž se sem účtují nároky na náhradu škody účtované na účtu 549 - Manka a škody. Na tomto účtu se účtují dále inventarizační rozdíly dle Čl. II odst. 2.1.2 a odst. 3.1.2 účtové třídy 1.

 

(5) ÚČTOVÁ SKUPINA 65 - ZÚČTOVÁNÍ REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK

PROVOZNÍCH VÝNOSŮ

(5.1) Ve prospěch účtu 652-Zúčtování zákonných rezerv se účtuje použití zákonných rezerv nebo jejich zrušení pro nepotřebnost se souvztažným zápisem na vrub účtu 451-Rezervy zákonné.

(5.2) Ve prospěch účtu 654-Zúčtování ostatních rezerv se účtuje použití ostatních rezerv týkajících se provozní oblasti nebo jejich zrušení pro nepotřebnost se souvztažným zápisem na vrub účtů účtové skupiny 45-Rezervy s výjimkou účtu 451-Rezervy zákonné.

(5.3) Ve prospěch účtu 655-Zúčtování komplexních nákladů příštích období se zachycují položky provozního charakteru se souvztažným zápisem na vrub účtu 382-Komplexní náklady příštích období.

(5.4) Ve prospěch účtu 657-Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku se účtují částky vyjadřující postupné umořování oprávky k opravné položce k nabytému majetku se souvztažným zápisem na vrub účtu 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku.

(5.5) Ve prospěch účtu 658-Zúčtování zákonných opravných položek a účtu 659-Zúčtování opravných položek se účtuje částečné nebo plné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci, se souvztažným zápisem na vrub účtů účtových skupin 09-Opravné položky k dlouhodobému majetku (s výjimkou účtů 097-Opravná položka k nabytému majetku, 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku, 095-Opravná položka k poskytnutým zálohám a 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku), 19-Opravné položky k zásobám a účtu 391-Opravná položka k pohledávkám.

 

 

Čl. III Obsahové vymezení účtových skupin finančních výnosů

 

(1) ÚČTOVÁ SKUPINA 66 - FINANČNÍ VÝNOSY

(1.1) Ve prospěch účtu 661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů se účtuje prodej cenných papírů a podílů účtovaných v účtových skupinách 06 a 250

(1.2) Ve prospěch účtu 662-Úroky se účtují nároky na přijaté úroky od peněžních ústavů a jiných dlužníků a obdobná plnění.

(1.3) Ve prospěch účtu 663-Kurzové zisky se účtují kurzové rozdíly dle Čl. XIII Úvodních ustanovení.

(1.4) Ve prospěch účtu 664 - Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů se účtuje v souladu s Čl. XV Úvodních ustanovení.

(1.5) Ve prospěch účtu 665-Výnosy z finančního majetku se účtují např. dividendy, podíly na zisku, nájemné vyplývající z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku vedených na účtech účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek.

(1.6) Ve prospěch účtu 666-Výnosy z krátkodobého finančního majetku se účtují např. dividendy či úroky, vyplývající z vlastnictví tohoto majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek.

(1.7) Ve prospěch účtu 667 - Výnosy z derivátových operací se účtuje v souladu s Čl. XIX Úvodních ustanovení.

(1.8) Ve prospěch účtu 668-Ostatní finanční výnosy se účtují finanční výnosy nezachycované na předcházejících účtech této účtové skupiny.

 

(2) ÚČTOVÁ SKUPINA 67 - ZÚČTOVÁNÍ REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK

FINANČNÍCH VÝNOSŮ

(2.1) Ve prospěch účtu 674-Zúčtování rezerv se účtuje použití rezerv týkajících se finanční oblasti nebo jejich zrušení pro nepotřebnost se souvztažným zápisem na vrub účtů účtové skupiny 45-Rezervy.

(2.2) Ve prospěch účtu 679-Zúčtováni opravných položek se účtuje částečné nebo plné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci, se souvztažným zápisem na vrub účtů 095-Opravná položka k poskytnutým zálohám, 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku a účtové skupiny 29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku.

 

 

Čl. IV Obsahové vymezení účtové skupiny pro mimořádné výnosy

 

Účtová skupina 68 - mimořádné výnosy

 

(1) Na účtech této účtové skupiny se zachycují zcela mimořádné operace vzhledem k běžné činnosti podniku, jakož i případy mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.

 

(2) Ve prospěch účtu 681-Výnosy ze změny metody se účtují např. změny ve způsobu ocenění majetku (v souladu s ustanovením § 4 odst. 9 /zákona č. 563/1991 Sb./ a § 7 odst. 4 zákona /č. 563/1991 Sb./ ) se souvztažným zápisem na vrub příslušného majetkového účtu.

 

(3) Ve prospěch účtu 684-Zúčtování rezerv se účtují položky charakteru mimořádných výnosů se souvztažným zápisem na vrub některého z účtů rezerv.

 

(4) Ve prospěch účtu 688-0statní mimořádné výnosy se účtují zejména oprava výnosů minulých účetních období, pokud jde o významné položky, a dále výnosy z titulu postoupení nebo ukončení hospodářské činnosti či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem na vrub účtů účtové skupiny 69-Převodové účty. Na tomto účtu účtuje prodávající při prodeji podniku nebo jeho části v souladu s Čl. XXI úvodních ustanovení. Dále se zde účtují náhrady škod účtovaných na účtu 582 - Škody.

 

(5) Ve prospěch účtu 689-Zúčtování opravných položek se účtuje použití opravných položek souvztažně na vrub účtů účtových skupin 09-Opravné položky k dlouhodobému majetku (s výjimkou účtů 097-Opravná položka k nabytému majetku, 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku, 095-Opravná položka k poskytnutým zálohám, 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku a účtů účtové skupiny 29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku), 19-Opravné položky k zásobám a účtu 391-Opravná položka k pohledávkám, jestliže se jedná o položky mající vztah k mimořádným výnosům.

 

 

Čl. V Obsahové vymezení účtové skupiny pro převodové účty

 

Účtová skupina 69 - Převodové účty

 

(1) Na vrub účtu 697-Převod provozních výnosů se např. účtují výnosy související s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny 66-Finanční výnosy, jestliže se jedná o výnosy finančního charakteru.

 

(2) Na vrub účtu 698-Převod finančních výnosů se účtuje převod ve prospěch provozních výnosů (např. účtu 648-Ostatní provozní výnosy), popř. ve prospěch některého z účtů účtové skupiny 68-Mimořádné výnosy, v zájmu objektivního vykázání provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření.

 

 

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 7 - ZÁVĚRKOVĚ A PODROZVAHOVĚ ÚČTY

 

 

Čl. I Závěrkové účty

 

701 - Počáteční účet rozvažný

702 - Konečný účet rozvažný

710 - Účet zisků a ztrát

 

Na těchto účtech se účtuje v souladu s Úvodními ustanoveními tohoto opatření.

 

 

Čl. II Podrozvahové účty

 

(1) Na podrozvahových účtech v účtových skupinách 75 až 79 se sledují důležité skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka nemá vlastnické právo, popř. právo hospodaření s majetkem státu, dále evidence práv, o kterých se neúčtuje (hypotéky), nebo materiálu, jehož pořízení, uchování, udržování a sledování vyplývá z obecně platných právních předpisů, např. materiál civilní obrany.

 

(2) Na podrozvahových účtech se sledují zejména:

Přijatá depozita a hypotéky

Najatý majetek

Majetek přijatý do úschovy

Zásoby přijaté ke zpracování

Směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti

Přísně zúčtovatelné tiskopisy

Materiál ve skladech civilní ochrany a ostatní materiál specifického použití

Program 222

Závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení (účtované do 31. 12. 2000)

Pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení (účtované do 31. 12. 2000)

Odepsané pohledávky

Poskytnuté záruky a jiné obdobné závazky

Přijaté záruky a jiné obdobné pohledávky

Poskytnuté zástavy, pokud se o nich neúčtuje podle Čl. XII odst. 2 účtové třídy 0

Přijaté zástavy

Závazky z leasingu

Pohledávky z leasingu

Pohledávky z pevných termínových operaci

Závazky z pevných termínových operací

Pohledávky z opcí

Závazky z opcí

Evidenční účet - v případě podvojného účtování na podrozvahových účtech.

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 3 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 

(1) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek zaúčtovaný při uzavírání účetních knih na účtu 018 se uvede v novém účetním období v počátečních zůstatcích příslušných účtů účtové skupiny O1 a oprávky k němu na příslušných účtech účtové skupiny 07.

 

(2) Drobný dlouhodobý hmotný majetek zaúčtovaný při uzavírání účetních knih na účtu 028 se uvede v novém účetním období v počátečních zůstatcích účtu 022 a oprávky k němu na účtu 082.

 

(3) V prvním dni nového účetního období se zaúčtuje zrušení opravných položek cenných papírů k obchodování na veřejném trhu ve prospěch výnosů. Zároveň bude ve výši zrušených opravných položek proúčtováno přímé snížení hodnoty cenného papíru souvztažně s účtem mimořádných nákladů jako změna metody ve způsobu ocenění. U cenných papírů přeceňovaných rozvahově účetní jednotka zruší opravnou položku a snížení reálné hodnoty zaúčtuje v souladu s Čl. XV - Cenné papíry a podíly.

 

(4) Podle odst. 3 se postupuje v případě opravných položek a rezerv u derivátů obchodovaných na veřejných trzích. Rezervy u neobchodovaných derivátů se zruší ve prospěch výnosů a zaúčtuje se snížené ocenění v souladu s článkem XIX - Deriváty. Analogicky se postupuje u opravných položek.

 

(5) V prvním dni nového účetního období se zruší zápisy na účtech 386 - Kurzové rozdíly aktivní a 387 - Kurzové rozdíly pasivní souvztažně s příslušnými účty majetku a závazků.

 

(6) V prvním dni nového účetního období se stav účtu 312 - Směnky k inkasu upraví o zůstatek účtu 384 - Výnosy příštích období. Zůstatek účtu 322 - Směnky k úhradě a 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě se upraví o stav účtu 381 - Náklady příštích období.

 

(7) Pořizovací cenou cenných papírů se rozumí cena pořízení cenných papírů pořízených před účinností tohoto opatření.

 

(8) V prvním dni nového účetního období se přeúčtuje alikvotní úrokový výnos u dlužných cenných papírů účtovaný na účtu 385 - Příjmy příštích období na příslušný analytický účet cenného

papíru.