Dovoz zboží v rámci nepřímého zastoupení

Při dovozu často nastává situace, kdy firma či podnikatel využívá při celním řízení služeb přepravce nebo firmy, která prostřednictvím nepřímého zastoupení provádí vlastni dovoz. Tito porstředníci pak po proclení přefakturovávají jak částku celního dluhu tak i související náklady s proclením.

POZOR !!!

Je bezpodmínečně nutné aby faktura za nepřímé zastoupení, která obsahuje přeúčtování DPH eventuálně cla, měla jako přílohu JCD. Tato nutnost vyplývá ze zákona o dani z přidané hodnoty 588/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Znění zákona:

§ 19 Nárok na odpočet daně

(2) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem zaúčtovaným podle zvláštního právního předpisu ( § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb) případně evidovaným podle § 11 u plátců, kteří nejsou účetní jednotkou, který má všechny tímto zákonem předepsané náležitosti a který byl vystaven plátcem. V případě, že doklad neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu, prokazuje plátce nárok podle zvláštního právního předpisu( § 31 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

Doporučované řešení v programu WIN EKONOM.

Ze samotného dokladového vyjádření bývá nejčastěji používano následující účtování:

Doporučujeme postupovat v účtování tímto způsobem, protože ve většině firem bývá fyzicky oddělen doklad o nákladech spojených s dovozem (eventuálně náklady spojené s dovozem) od celních dokladů (deklarací), které se většinou archivují samostatně.

Samozřejmě program WIN EKONOM umožňuje účtovat oba účetní případy spojené v rámci jedné faktury zárověň.

Doporučovaný postup účtování v rámci nepřímého zastoupení:

Typ účetnictví Typ dokladu a jeho účtování
jednoduché účetnictví
Závazek na služby spojené s dovozem
Částka z celkové faktury za služby
Typ závazku - Nákup služeb - tuzemsko
Závazek na DPH z dovozu vyplývající z JCD
Částka z celkové faktury za DPH z dovozu

Typ závazku -

  1. DPH dovoz - zboží
  2. DPH dovoz - ostatní

 

Závazek na clo z dovozu vyplývající z JCD
Částka z celkové faktury za clo

Typ závazku -

  1. Clo za zboží
  2. Clo za ostatní
Peněžní deník
Jednotlivé závazky jsou finančně hrazeny společně ale účtovány v peněžním deníku samostatně
podvojné účetnictví
321,xxx
dodavatelé (faktura deklaranta)
379,xxx ostatní závazky (clo, DPH, ...)
DPH 343
ostatní služby 518
clo, ... xxx,xxx (dle charakteru)