Odpisy majetku a změny od 1.1.2002


Odpisování je postupné zahrnování hodnoty majetku do nákladů.

  1. Odpisování v rámci jednoduchého účetnictví se řídí zákonem o daních z příjmů (daňové odpiy jsou rovny účetním)
  2. Odpisování v rámci podvojného účetnictví se řídí zákonem o daních z příjmů (v rámci daňových nákladů) a zákonem o účetnictví (v rámci účetních odpisů)

Odpisuje se nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek s výjimkou majetku vyloučeného z odpisování.

Podvojné účetnictví

Účetní jednotka si stanoví odpisový plán sama tak, aby co nejlépe zachycoval dobu použitelnosti majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek z hlediska odepisování

Dlouhodobý hmotný majetek z hlediska odepisování

Novelou zákona o účetnictví a Postupů účtování pro podnikatele, které vstoupily v platnost dnem 1. 1. 2002 došlo ke zrušení samostatných účtů 018 (drobný nehmotný majetek) a 028 (drobný hmotný majetek) a příslušných účtů oprávek.
Majetek který byl do 31.12.2001 zachycen na těchto účtech bude nově uveden v novém účetním období v počátečních zůstatcích účtů účtové skupiny 01 (v případě nehmotného majetku) a v počátečních zůstatcích účtu 022 (v případě drobného dlouhodobého hmotného majetku). Stejně tak oprávky převedou z účtu 078 na příslušné účty účtové skupiny 07 v případě nehmotného majetku a z účtu 088 na účet 082 v případě hmotného majetku.

Doporučované řešení v programu WIN EKONOM.

Pomocí interních dokladů se provede převod z příslušných účtů 018 a 028 (respektive 078 a 088) na nové. Doporučujeme vytvořit na takto převedený majetek samostanou evidenci v rámci podúčtů 01,XXX - 022,XXX - 07,XXX - 082,XXX pro usnadnění pozdější uzávěrky.