Odpisové skupiny a odepisování dle § 30 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

(1) V prvním roce odpisování zatřídí poplatník hmotný majetek do odpisových skupin uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zákona. Samostatně odpisované technické zhodnocení provedené na hmotném majetku vyloučeném z odpisování se zatřídí do odpisové skupiny, do které náleží hmotný majetek, na němž bylo technické zhodnocení provedeno. Doba odpisování činí minimálně:

 odpisová 
skupina
doba
 odpisování 
1 4 roky
2 6 let
3 12 let
4 20 let
5 30 let