Povinost přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví

Fyzická osoba (event. "sdružení podnikatelů") musí přejít na podvojné účetnictví pokud se zapíše do obchodního rejstříku vedeného rejstříkovým soudem.


Povinnost tohoto zápisu do obchodního rejstříku je uvedena v § 3 obchodního zákoníku:

Fyzická osoba, která je podnikatelem ve smyslu tohoto zákona [§ 2 odst. 2 písm. b) až d)], se zapisuje do obchodního rejstříku též, jestliže

a) výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla v průměru za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částku 120 000 000 Kč.

b) provozuje živnost průmyslovým způsobem, nebo

c) tak stanoví zvláštní právní předpis.

(4) Fyzická osoba zapisovaná do obchodního rejstříku podle odstavce 3 je povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co jí tato povinnost vznikla.


Častým omylem vyplývajících z různých předchozích výkladů zákonů a vyhlášek je překročení počtu 25 zaměstnanců u fyzické osoby jakožto zaměstnavatele a tím i údajná nutnost přechodu na podvojné účetnictví.

Překročení počtu 25 zaměstnanců pouze zařazuje zaměstnavatele mezi tzv. ”velké organizace”.

Zaměstnavatel zařazený mezi ”velké organizace” musí zaměstnancům sám počítat a vyplácet dávky nemocenského pojištění. Zaměstnavatel pak odvádí OSSZ (PSSZ) pouze rozdíl mezi vypočteným pojistným za zaměstnance a nárokovanými dávkami nemocenského pojištění.