Podpora při ošetřování člena rodiny

Podpora při ošetřování člena rodiny se poskytuje nejvýše po dobu prvních 9 kalendářních dnů, trvá-li v nich potřeba. U osamělých osob, které mají aspoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky, náleží nejvýše po dobu prvních 16 kalendářních dnů, pokud v nich potřeba ošetřování trvá.

Nárok na podporu při ošetřování člena rodiny může uplatnit

U dítěte mladšího 10 let je podmínka potřeby ošetřování vždy splněna (nemusí být zvlášť potvrzována). U tohoto dítěte nemusí být splněna podmínka společné domácnosti, jde-li o ošetřování (péči) rodičem. Neplatí to tedy např. pro babičky, tety apod., které s dítětem nežijí ve společné domácnosti.

POZOR !!!

Za osamělého se považuje zaměstnanec

POZOR !!!

Zaměstnavatel, který poskytuje dávky nemocenského pojištění, je oprávněn poskytnout je jen v případě, že nárok na ně i jejich výše jsou nepochybné. Pokud vznikají pochybnosti, doporučuje se vyžádat si písemné stanovisko od okresní správy sociálního zabezpečení, zda lze dávku poskytnout a pokud poskytnout tak na dobu 9 kalendářních dnů či po dobu až 16 kalendářních dnů.

POZOR !!!

Podpora při ošetřování člena rodiny nenáleží: