Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonným pojištěním pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání musí být pojištěni zaměstnavatelé u České pojišťovny a.s. nebo Kooperativy a. s. Zaměstnavatel má právo, aby za něj příslušná pojišťovna, nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce.

Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele.

POZOR !!!

Protože se jedná o pojišťovny, je samozřejmostí že může požadovat zpět své vyplacené peníze v těchto případech:

POZOR !!!

Pokud se pojistná událost (úraz) stane v době, kdy plátce pojistného v prodlení s placením pojistného, má pojišťovna právo na úhradu až do výše plnění, které vyplatila z důvodu pojistných událostí vzniklých v době, za kterou nebylo zaplaceno pojistné.

POZOR !!!

Současně platí že pokud nebylo pojistné zaplaceno řádně a včas, zvyšuje se o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc.

Doporučované řešení v programu WIN EKONOM.

V menu Adresář si otevřeme okno Firmy, zavedeme si údaje o pojišťovně (adresu dle příslušnosti) a následně zadáme účty

Po stisknutím tlačítka Mzdy si označíme u vyplněných firem že jde o pojišťovnu (zašktrneme křížkem) a dosadíme si variabilní symbol přidělený pojišťovnou (identifikační číslo zaměstnavatele nebo jiné označení, které je nahrazuje) a konstatní symbol 3558.

Pojistné za (správně na)

I. čtvrtletí je splatné do 31. ledna - výpočet a odvod pojistného provádí zaměstanavatel v rámci výpočtu výplat za prosinec z údajů IV. čtvrtletí předchozího roku.

II. čtvrtletí je splatné do 30. dubna - výpočet a odvod pojistného provádí zaměstanavatel v rámci výpočtu výplat za březen z údajů I. čtvrtletí aktuálního roku

III. čtvrtletí je splatné do 31. července - výpočet a odvod pojistného provádí zaměstanavatel v rámci výpočtu výplat za červen z údajů II. čtvrtletí aktuálního roku

IV. čtvrtletí je splatné do 31. října - výpočet a odvod pojistného provádí zaměstanavatel v rámci výpočtu výplat za září z údajů III. čtvrtletí aktuálního roku

V hlavním menu Mzdy se nachází položka Zákonné pojištění. Po jejím spuštění se otevírá stejnojmenné okno. Zde máme umožněno pro zvolené období provést po zadání příslušného promile (pokud není známo, je nabídnut výběr z tabulky činností a odpovídajících činností) výpočet, prohlížení či tisk přehledu zákonného pojištění za zaměstnance. Současně zde máme možnost automaticky vytvořit závazek na vypočtenou částku zákonného pojištění.

POZOR !!!

Minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí je 100 Kč.

POZOR !!!

K výpočtu použijeme sazbu uvedenou v příloze vyhlášky pro příslušnou kategorii určenou podle převažující základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele. DOPORUČUJEME v případě shodující ho se počtu zaměstnanců v různých ekonomických činnostech platit vždy vyšší promile.

Příklad:

Počet zaměstnanců a zaměstnáni jako Promile
2 řezníci 9,8
2 prodavačky v bufetu 4,2

Odvod ve výši za všechny zaměstnance

9,8