Penzijní připojištění a příspěvek zaměstnavatele

Zaměstnavatel může přispívat na penzijní připojištění se státním příspěvkem na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, maximálně však do výše 5 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.Tyto příjmy jsou u zaměstnance osvobozeny [§ 6 odst. 9 písm. w) zákona o daních z příjmů] a nejsou tedy součástí vyměřovacího základu mzdy.

Může však nastat situace, kdy je příspěvek poskytovaný v souvislosti s délkou zaměstnáním. Tím se stal tento příspěvek ze zákona plněním věrnostní a stabilizační povahy. Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální pojištění se tento příspěvek nezahrne, jestliže tento příspěvek je placen zaměstnavatelem za zaměstnance. To znamená, že dokud bude příspěvek poukazován z účtu zaměstnavatele přímo na účet toho penzijního fondu, u kterého je zaměstnanec pojištěn, pojistné na sociální zabezpečení se z něj platit nebude. Pokud bude poskytován příslušný příspěvek přímo zaměstnanci a ten si potom celé pojistné platí sám, ať už by to bylo v hotovosti, nebo složenkou, či převodem ze svého účtu nebo prostřednictvím zaměstnavatele formou srážky ze mzdy, bude zahrnován vždy do vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod pojistného na sociální pojištění.

 

Doporučované řešení pro jednotlivé možné varianty v programu WIN EKONOM s upřednostněním druhé varianty.

1. Penzijní příspěvek je součástí výpočtu mzdy, ale vyjmut z vyměřovacího základu pro soc. a zdravotní pojištění.


Je poskytován zaměstnanci v rámci mzdy jako zvláštní forma odměny. Pro tento příspěvek byl použit jeden z kódů odměn a přejmenován na Příspěvek na penzij. přip viz: (obr.1). Stává se sice součástí hrubé mzdy, ale je vyjmut z vyměřovacích základů pro pojistné a daň.

Toto řešení je vhodné pro jednoduchou kontrolu poskytování a výše tohoto příspěvku (obr. 2), ale může odporovat výše popsané možnosti poskytování příspěvku.


2. Penzijní příspěvek není součástí výpočtu mzdy a současně je vyjmut z vyměřovacího základu pro soc. a zdravotní pojištění.


Penzijní příspěvek je poskytován mimo mzdy formou přímé úhrady příspěvku z účtu zaměstnavatele na účet penzijního fondu. V rámci mzdy je pouze evidenční - v trvalých mzdách zadán s částkou 0 Kč (obr. 3).

Současně lze vytisknout v rámci soc. pojištění organizace podklad pro penzijní pojištění (penzijní připojištění).