Vypůjčené vozidlo a uplatňování cestovních náhrad

Podnikatel si vypůjčil vozidlo od známého (či příbuzného), který nepodniká (vozidlo nemůže být zahrnuto v jeho obchodním majetku).

Z bodu 3 § 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění vyplývá, že výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou v případě použití podnikatelem vypůjčeného vozidla výdaje ve výši náhrady za spotřebované pohonné hmoty.

V tomto případě tedy nelze uplatnit cestovní náhrady za použití vozidla jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty se stanoví jako součin spotřeby PHM vozidla zjištěné jako aritmetický průměr z údajů uvedených v jeho technickém průkazu, ujetých kilometrů a ceny PHM v době použití vozidla, tj. ceny za litr příslušné PHM uvedené na dokladu o nákupu PHM anebo průměrné ceny PHM uvedené v platném pokynu MF.

POZOR: Použitím se uvedené vozidlo stává předmětem daně silniční a že poplatníkem je provozovatel vozidla (vlastník, držitel).

Doporučované řešení v programu WIN EKONOM.

V programu WIN EKONOM budeme považovat toto vozidlo za firemní (protože výpočet náhrad je stejný jako evidence spotřeby PHM na jízdu u firemního vozidla).

V menu Kniha jízd si otevřeme Seznam firemních automobilů i přesto, že se nejedná o firemní vozidlo. Vyplníme státní poznávací značku, název vozidla a označíme že se jedná o vozidlo osobní. Do spotřeby dle normy EHK (norma evropské hospodářské komise) si zaneseme jednotlivé spotřeby z technického průkazu vozidla. Na základě těchto spotřeb se provede automaticky kalkulace na tzv. vypočtenou spotřebu, která se použije pro výpočet náhrady za spotřebované PHM. · Průměrná cena PHM / litr v nádrži a množství PHM v nádrži udávají počáteční hodnoty PHM ve vozidle. Při používání vozidla se tyto údaje mění dle aktuální situace. Stav tachometru počáteční slouží k evidenci počtu ujetých kilometrů při zapůjčení vozidla. Aktuální stav slouží jako ukazatel stavu tachometru při použití tohoto vozidla. · Spotřeba dle metodického pokynu MF ČR č. D - 98 se použije v případě, že v technickém průkazu vozidla nejsou uvedeny žádné údaje o spotřebě. Poznámku použijeme k zanesení údaje o zapůjčení tohoto vozidla .

Dále již postupujeme standardní evidencí jízd v Knize jízd firemním vozidlem, která slouží k vlastní evidenci záznamů o jednotlivých jízdách.